Το Βιβλίο της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα ΟΟΣΑ 0 (0)

Η Διακήρυξη Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί το νομικό εργαλείο το οποίο υιοθετήθηκε τον Μάϊο του 2019 από το Συμβούλιο των Υπουργών του ΟΟΣΑ. Μέχρι σήμερα 43 χώρες έχουν υιοθετήσει τη Διακήρυξη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Η Διακήρυξη Καινοτομίας αποτελεί το βασικότερο κείμενο διεθνώς για την πολιτική της καινοτομίας βάσει του οποίου παρέχονται κατευθύνσεις σε πέντε αρχές για την συστημική εφαρμογή της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Τον Απρίλιο του 2022, το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ δημοσίευσε ένα καινοτόμο εργαλείο το βιβλίο (Playbook) της εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας σε μια διαδρομή τριών  βημάτων. Το Playbook αποτελεί ένα ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο και πρακτικό εργαλείο με οδηγίες αναφορικά με τον τρόπο που οι αρχές της Διακήρυξης Καινοτομίας μπορούν να επιλύσουν τις προκλήσεις στο δημόσιο τομέα. Το Playbook, απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και τους βοηθά να αξιολογήσουν και να επεκτείνουν τη γνώση τους για τη καινοτομία, να εντοπίσουν ευκαιρίες βελτίωσης καθώς και να μετατρέψουν τη γνώση τους σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Επίσης το Playbook μπορεί να αξιοποιηθεί για την διαμόρφωση στρατηγικής για τη καινοτομία σε επίπεδο οργάνωσης.  Το Playbook δεν παρέχει έτοιμες απαντήσεις ούτε για τις προκλήσεις ούτε για τις πιθανές λύσεις.

Περισσότερα

Πρόγραμμα περιεγχειρητικής διαχείρισης αίματος ασθενούς- Patient Blood Management (PBM) 5 (1)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.

Έκθεση Παρατηρητήριου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα

Innovation GOV.LAB: Εργαστήρι για το Playbook της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ 0 (0)

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τη Διακήρυξη Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναδεικνύοντας τη δέσμευση για τη διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η Διακήρυξη , η οποία υιοθετήθηκε από 43 κράτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr και στο Αποθετήριο του ΟΟΣΑ.

Η Διακήρυξη προωθεί τις πέντε βασικές αρχές:

 • Ενισχύουμε την καινοτομία,
 • Αναπτύσσουμε ικανότητα να καινοτομούμε,
 • Δημιουργούμε και συμμετέχουμε σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσης,
 • Εξερευνούμε, δοκιμάζουμε και αξιολογούμε,
 • Μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε.

Τον Ιούλιο του 2020, το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, δημοσίευσε τον Οδηγό Εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας  Δημοσίου Τομέα. Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή κατευθύνσεων προς τις δημόσιες οργανώσεις για την υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, παρέχονται 34 οδηγίες για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν οι δημόσιες οργανώσεις μία ή περισσότερες από τις αρχές της Διακήρυξης.

Από το 2020 έως σήμερα, το Τμήμα Καινοτομίας προωθεί δράσεις που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο τις πέντε αρχές της Διακήρυξης μέσα από :

 • Τη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το Αποθετήριο Καινοτομιών,
 • Το Αποθετήριο Μελετών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα,
 • Το Βαρόμετρο Καινοτομίας,
 • Τα εργαστήρια
Περισσότερα

QualiChain: Αποκεντρωμένη Επιβεβαίωση/Επαλήθευση και Διαχείριση Προσόντων 0 (0)

H εν λόγω καινοτομία αφορά σε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα που καλύπτει την ανάγκη συγκέντρωσης, οργάνωσης και ομογενοποίησης των πρωτογενών δεδομένων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο γεωχωρικό σύστημα, που θα υποδέχεται παράλληλα και τα διαθέσιμα για την περιοχή δορυφορικά δεδομένα ανοιχτού κώδικα.
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.