Έκθεση για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία κόμβου διαμοίρασης καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων φορέων και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 αναρτημένες καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, συστάθηκε το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα μέσα από το οποίο προωθήθηκαν δράσεις εργαστηρίων καινοτομίας, ανάπτυξης νέων εργαλείων και διάδοσης καινοτόμων προσεγγίσεων.

Το 2022, ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στο πεδίο της καινοτομίας. Στο πλαίσιο έργου της DG Reform, η Expertise France σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. ολοκλήρωσε δύο σημαντικές μελέτες για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Η πρώτη μελέτη παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση (έως τα μέσα του 2022) στο πεδίο της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Για την αποτύπωση της κατάστασης αξιοποιήθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Βαρόμετρου Καινοτομίας το οποίο υλοποιήθηκε το 2020 με την συμμετοχή 107 δημόσιων φορέων. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά οργανώθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης (focus group) προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις για την

Περισσότερα

Νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα το οποίο εισάγει διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη καινοτομίας και θα ενδυναμώνει την ικανότητά τους να καινοτομούν. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας από τους δημόσιους φορείς με συστηματικό τρόπο, αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και πρόσβαση σε εργαλεία καινοτομίας, παρέχονται κίνητρα για καινοτομία και δημιουργείται διαδικασία ανάδειξης και υποστήριξης ιδεών για τον σχεδιασμό πρωτότυπων πρακτικών καινοτομίας.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την πολιτική καινοτομίας στο δημόσιο τομέα που ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2020 στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.). Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί δράσεις  διάδοσης καλών πρακτικών των φορέων του δημόσιου τομέα μέσα από το Αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα , προβολή καινοτόμων δημόσιων οργανώσεων σε συνέδρια και ημερίδες για την καινοτομία καθώς και δράσεις δικτύωσης των δημόσιων οργανώσεων μέσα από το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα στο οποίο  συμμετέχουν περίπου 160 δημόσιοι φορείς. Εκπρόσωποι του δικτύου συμμετέχουν σε εργαστήρια καινοτομίας και σε έρευνες συνεισφέροντας στην ανάπτυξη γνώσης για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το Βαρόμετρο Καινοτομίας το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και στο οποίο

Περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή καινοτομιών για την πράσινη μετάβαση των δημοσίων οργανώσεων 0 (0)

Το 2021, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διενήργησε σε 21 κράτη μέλη του, την πρώτη έρευνα για την αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διακυβέρνηση. Η έρευνα οδήγησε στην κατάρτιση έκθεσης από τον ΟΟΣΑ για τους «Οδηγούς της Εμπιστοσύνης στους Δημόσιους Θεσμούς» η οποία ανέδειξε την πράσινη μετάβαση ως μια από τις παγκόσμιες προκλήσεις. Tα θέματα της κλιματικής αλλαγής αποτελούν μεγάλους στρατηγικούς στόχους διεθνών συμφωνιών όπως είναι το European Green Deal το οποίο προβλέπει μηδενικές εκπομπές αερίων έως το 2050 και αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των πόρων. Οι ενέργειες των κρατών της Ε.Ε. θα πρέπει να προβλέπουν μείωση των εκπομπών κατά 55% και χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στο 40% έως το 2030. Σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η Συμφωνία του Παρισίου το 2015 η οποία αποτελεί διεθνή συνθήκη 196 χωρών με στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1.5 βαθμό κελσίου σε σύγκριση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. H Συμφωνία του Παρισίου εφαρμόζει ουσιαστικά τους βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) τους οποίους υιοθέτησαν τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015 στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΟΟΣΑ, οι πολίτες εκτιμούν ότι η διαχείριση της κλιματικής αλλαγής θα

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση για την υποβολή καινοτόμων πρακτικών στο πεδίο της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού 0 (0)

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «Έρευνα για τους οδηγούς της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς» η οποία διενεργήθηκε το 2021 σε 22 χώρες, ένας στους δύο πολίτες εμπιστεύεται τη δημόσια διοίκηση.  Η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες οργανώσεις είναι ένα σημαντικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών περίπου κατά τρεις φορές σε σχέση με την υπάρχουσα τιμή εμπιστοσύνης.

Σήμερα, η ικανότητα καινοτομίας αποτελεί  το βασικό χαρακτηριστικό των οργανώσεων που μπορούν να ανταποκρίνονται και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις για την επίτευξη στόχων διοικητικού μετασχηματισμού σε σημαντικά πεδία της δημόσιας διακυβέρνησης και να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες προς του πολίτες

Ωστόσο, μόλις τέσσερις στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι μια δημόσια διοίκηση μπορεί να εφαρμόσει μια καινοτόμο ιδέα και να βελτιώσει την απόδοση της με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.

Βασικός πυλώνας στην επίτευξη οργανωσιακής απόδοσης είναι το ανθρώπινο δυναμικό, στο οποίο μια οργάνωση πρέπει να επενδύει αλλά και να καινοτομεί στον τρόπο διαχείρισής του.

Η καινοτομία στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού περιλαμβάνει την εφαρμογή νέων ιδεών, μεθόδων και τη χρήση τεχνολογιών για την καλύτερη ανταπόκριση στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες μιας οργάνωσης και των ανθρώπινων πόρων της. Η

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση: Υποβολή καινοτομιών στο OPSI OECD και συμμετοχή στη δράση “Edge of Government” 0 (0)

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD) απευθύνει πρόκληση στα μέλη του, για τη συμμετοχή τους στη δράση συλλογής καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο προκειμένου αυτές να αναδειχθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών υποστηρίζει και προωθεί τη δράση του OPSI OECD σε εθνικό επίπεδο ως μέλος του δικτύου του.

Η δράση του OPSI OECD συνδιοργανώνεται με το Κέντρο για τη Κυβερνητική Καινοτομία του Ντουμπάι, Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation (MBRCGI). Στο πλαίσιο της δράσης, προσκαλούνται οι δημόσιες οργανώσεις οι οποίες έχουν αναπτύξει ή συμμετέχουν σε καινοτόμες πρωτοβουλίες με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών και τη βελτίωση των σχέσεων με τους πολίτες, να τις υποβάλλουν προκειμένου στη συνέχεια:

  • Να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του OPSI OECD και
  • Να συμπεριληφθούν σε εκθέσεις για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας, οι οποίες θα καταρτιστούν από τον ΟΟΣΑ.

Ο σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη καινοτομιών στο διεθνές οικοσύστημα καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε όλο το εύρος των δημοσίων πολιτικών από τον διοικητικό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης και την διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων στο δημόσιο τομέα, την υγεία, τη παιδεία, την πράσινη

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.