Έκθεση Παρατηρητήριου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα

Innovation GOV.LAB: Εργαστήρι για το Playbook της Διακήρυξης Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα του ΟΟΣΑ 0 (0)

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ο Υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε τη Διακήρυξη Καινοτομίας για τον Δημόσιο Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναδεικνύοντας τη δέσμευση για τη διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η Διακήρυξη , η οποία υιοθετήθηκε από 43 κράτη, μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα και αναρτήθηκε στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr και στο Αποθετήριο του ΟΟΣΑ.

Η Διακήρυξη προωθεί τις πέντε βασικές αρχές:

 • Ενισχύουμε την καινοτομία,
 • Αναπτύσσουμε ικανότητα να καινοτομούμε,
 • Δημιουργούμε και συμμετέχουμε σε δίκτυα ανταλλαγής γνώσης,
 • Εξερευνούμε, δοκιμάζουμε και αξιολογούμε,
 • Μοιραζόμαστε και μαθαίνουμε.

Τον Ιούλιο του 2020, το τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας, δημοσίευσε τον Οδηγό Εφαρμογής της Διακήρυξης Καινοτομίας  Δημοσίου Τομέα. Σκοπός του Οδηγού είναι η παροχή κατευθύνσεων προς τις δημόσιες οργανώσεις για την υλοποίηση των αρχών της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα, παρέχονται 34 οδηγίες για τον τρόπο που μπορούν να εφαρμόσουν οι δημόσιες οργανώσεις μία ή περισσότερες από τις αρχές της Διακήρυξης.

Από το 2020 έως σήμερα, το Τμήμα Καινοτομίας προωθεί δράσεις που υλοποιούν σε εθνικό επίπεδο τις πέντε αρχές της Διακήρυξης μέσα από :

 • Τη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα,
 • Το Αποθετήριο Καινοτομιών,
 • Το Αποθετήριο Μελετών Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα,
 • Το Βαρόμετρο Καινοτομίας,
 • Τα εργαστήρια
Περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σχεδίασε και υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 έρευνα για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη, η οποία  διενεργείται από δημόσιο φορέα με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έρευνα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2020, εν μέσω των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας COVID-19 και των δυσκολιών που προέκυψαν για τον συντονισμό της έρευνας και την συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων.

Παρόλα αυτά, η πρώτη έρευνα σε μεγάλη κλίμακα με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr πέτυχε τον σκοπό της. Στην έρευνα, συμμετείχαν 107 δημόσιες οργανώσεις από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, αριθμός ο οποίος δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας θεωρείται αρκετά μεγάλος. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είχε οροθετηθεί εξ’ αρχής σε συγκεκριμένους τύπους δημοσίων οργανώσεων και δεν αφορούσε το σύνολο του δημοσίου τομέα. Επίσης, από τα δεδομένα της έρευνας, αντλήθηκαν σημαντικά στοιχεία ως προς την κατάσταση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκησης, τον

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Συν – σχεδιασμός Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα για το 2022 0 (0)

Tο 2021, αποτέλεσε ευκαιρία ώστε οι δράσεις του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών να δημιουργήσουν συνθήκες ορατότητας και μόχλευσης της καινοτομίας ως έννοιας και μηχανισμού βελτίωσης, στον δημόσιο τομέα. Ο στόχος μας ήταν η δημιουργία ορατότητας ενός περιβάλλοντος το οποίο με ανοικτότητα  θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εργαλείων που οι σύγχρονες τάσεις για τον διοικητικό μετασχηματισμό των δημοσίων οργανώσεων απαιτούν. Επίσης, το 2021 συνεχίσαμε να διευρύνουμε την γνώση μας για την καινοτομία και σε συνέχεια της πρώτης μας έρευνας για το βαρόμετρο καινοτομίας το 2020, ολοκληρώσαμε μια ακόμα έρευνα για την τηλεργασία και το ρόλο της καινοτομίας στην εργασία στο  δημόσιο τομέα στο μέλλον.

Το 2021, ολοκληρώσαμε:

 • Τον σχεδιασμό τριών οδηγών για την διαδικασία υποβολής και ανάρτησης καινοτομιών στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα προκειμένου να βελτιώσουμε την αξιοπιστία των δεδομένων μας και την διαφάνεια του Αποθετηρίου Καινοτομιών,
 • Τον σχεδιασμό ενός προτύπου μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαδικασία της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, το Μοντέλο Ανάπτυξης Καινοτομίας,
 • Την δημιουργία δύο προτύπων εγχειριδίων για την υποστήριξη της κλιμάκωσης και μάθησης από τις καινοτομίες καθώς και τον καινοτόμο διοικητικό μετασχηματισμό δημοσίων οργανώσεων.
 • Τον έλεγχο και αξιολόγηση 173 καλών πρακτικών μετά από σχετική έρευνα σε δημόσιες οργανώσεις,
 • Την διοργάνωση 7 εργαστηρίων καινοτομίας,
Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών για την καινοτομία 0 (0)

Πρόσκληση συμμετοχής στην κοινότητα καινοτομίας

Στις 01/12/2021 , η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφο της προσκάλεσε τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η καινοτομία αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν και να διαθέτουν οι δημόσιες οργανώσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό τους.

Η καινοτομία όταν αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία και με τη κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό για να υποστηρίξει τις δημόσιες οργανώσεις να λειτουργήσουν αποδοτικά και με ευελιξία, ανταποκρινόμενες στις μεταβολές του περιβάλλοντος προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, έχουν αναπτυχθεί σχετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες οργανώσεις στην διαδικασία της καινοτομίας και να ενισχύσουν την γνώση τους για καινοτομία.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, καλεί τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα καινοτομίας, μέσα από την  εγγραφή και συμμετοχή τους  στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα καθώς και υποβάλλουν και να διαμοιράσουν τις καινοτομίες που έχουν αναπτύξει.

 

Υποβολή Καινοτομιών

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, αποτελεί το κεντρικό σημείο στην ελληνική δημόσια διοίκηση στο οποίο συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, γνώσεις

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.