Διοργάνωση Εργαστηρίων Καινοτομίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 0 (0)

Τα Εργαστήρια Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα εισάγονται με τον ν. 5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα…..»   ως επίσημος θεσμός με τον οποίο επιδιώκεται η ενδυνάμωση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων με εξειδικευμένες γνώσεις, η συνεργασία των δημοσίων φορέων στην μεταφορά καλών πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν από τον δημόσιο τομέα για τη βελτίωση της λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγραμματισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)  ως αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση τους, διοργανώνει στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2023 και ώρες 8.00 -15.00 εργαστήρια καινοτομίας στις παρακάτω θεματικές:

  • Ενσωμάτωση των βασικών αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην υλοποίηση Δημοσίων Πολιτικών,
  • Διαμόρφωση ενός ενιαίου μεθοδολογικού προτύπου διαχείρισης και διάθεσης ανοικτών δεδομένων από τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

Τα εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Open Government Partnership (OGP), στοχεύουν στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των φορέων της δημόσιας διοίκησης για την μέγιστη δυνατή προώθηση και ενσωμάτωση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στη λειτουργία της.

Η διεξαγωγή των εργαστηρίων καινοτομίας αναμένεται να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη

Περισσότερα

Έκθεση του ΟΟΣΑ για τις διεθνείς τάσεις της καινοτομίας στον Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Στο σημερινό πλαίσιο των πολλαπλών κρίσεων, οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις αναδυόμενες απειλές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν πιο μακροχρόνια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή ή ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ορμώμενες εν μέρει από αυτό το περιβάλλον, οι κυβερνήσεις προσπαθούν περισσότερο από ποτέ να καινοτομήσουν για να προσαρμόσουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες τους και να μετασχηματίσουν τις ίδιες και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν και παρέχουν πολιτικές και υπηρεσίες. Η καινοτομία έχει αναδειχθεί πλέον ως ένας πολύ αναγκαίος μοχλός ανθεκτικότητας που μπορεί να δημιουργήσει δημόσια αξία σε δύσκολους καιρούς.

Η ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση αποτελεί επίσης υψηλή προτεραιότητα, καθώς μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις. Δεδομένου ότι μόνο περίπου τέσσερις στους δέκα ανθρώπους στις χώρες του ΟΟΣΑ που συμμετείχαν σε έρευνα για την ενίσχυση της Δημοκρατίας, εμπιστεύονται την εθνική τους κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για να καταδειχθούν η συμμετοχικότητα, η αξιοπιστία και η ανταπόκριση ως παράγοντες εμπιστοσύνης. Η καινοτομία, μπορεί να αποτελέσει μέρος της εξίσωσης για την επίτευξη αυτών των στόχων ωστόσο, μόνο περίπου τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες, κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες, δηλώνουν ότι η κυβέρνησή τους θα βελτίωνε μια υπηρεσία

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έκθεση για Καλές Πρακτικές για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Η καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας που βρίσκεται η δημόσια διοίκηση μιας χώρας, της δομής του συστήματος διακυβέρνησης και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων και στόχων. Ωστόσο, παραμένει η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία καθώς η ικανότητα ανταπόκρισης είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ή αναμένεται να αντιμετωπίσει ο δημόσιος τομέας στο μέλλον.

Η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η ανάγκη για αναβαθμισμένες υποδομές και περισσότερη συνεργασία είναι ορισμένες από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σχεδιασμός μιας πολιτικής για την καινοτομία.

Από την άλλη μεριά, ο στόχος για περισσότερη και καλύτερη καινοτομία σε μια δημόσια διοίκηση επιτυγχάνεται μέσα από την καλλιέργεια της κατάλληλης κουλτούρας και την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για καινοτομία με ανοικτή πρόσβαση σε αυτό των δημόσιων οργανώσεων αλλά και των πολιτών.

Για τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση η οποία οδήγησε στην νομοθεσία ν.5027/23 «5027/2023 (Α’ 48) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα- Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα……» προηγήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα η οποία με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων του Δικτύου Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, μας παρείχε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, για την κατανόηση των

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έκθεση για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα 0 (0)

Από το 2020, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) υλοποιεί συνεχώς σημαντικές δράσεις οι οποίες έχουν βάλει τα θεμέλια για την εισαγωγή της πολιτικής καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα, ανάμεσα στις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν ο σχεδιασμός του Αποθετηρίου Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα, το οποίο εστίασε στη δημιουργία κόμβου διαμοίρασης καλών πρακτικών μεταξύ των δημόσιων φορέων και σήμερα περιλαμβάνει περισσότερες από 100 αναρτημένες καλές πρακτικές. Επιπρόσθετα, συστάθηκε το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα μέσα από το οποίο προωθήθηκαν δράσεις εργαστηρίων καινοτομίας, ανάπτυξης νέων εργαλείων και διάδοσης καινοτόμων προσεγγίσεων.

Το 2022, ξεκίνησε ο σχεδιασμός για τον μετασχηματισμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα στο πεδίο της καινοτομίας. Στο πλαίσιο έργου της DG Reform, η Expertise France σε συνεργασία με την Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. ολοκλήρωσε δύο σημαντικές μελέτες για την καινοτομία στο δημόσιο τομέα.

Η πρώτη μελέτη παρουσιάζει την υφιστάμενη κατάσταση (έως τα μέσα του 2022) στο πεδίο της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Για την αποτύπωση της κατάστασης αξιοποιήθηκαν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του Βαρόμετρου Καινοτομίας το οποίο υλοποιήθηκε το 2020 με την συμμετοχή 107 δημόσιων φορέων. Επιπρόσθετα για πρώτη φορά οργανώθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης (focus group) προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις για την

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.