Έκθεση Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα 0 (0)

Μια από τις βασικές λειτουργίες του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ είναι η παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων για τα χαρακτηριστικά, τα πρότυπα και τις τάσεις των καινοτομιών που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν οι δημόσιες οργανώσεις στην Ελλάδα. Η διαδικασία ανάρτησης καινοτομιών στο Αποθετήριο Καινοτομιών Δημοσίου Τομέα προβλέπει τη χρήση του “Οδηγού για την υποβολή καινοτομιών” ο οποίος παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη κατανόηση της καινοτομίας σε μια δημόσια οργάνωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από την συνδυαστική ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων για την καινοτομία των δημοσίων οργανώσεων.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών χρησιμοποιούμε εργαλεία BI και μετα ανάλυσης προκειμένου να δημιουργηθεί επαρκή γνώση για την καινοτομία, η οποία απαιτείται για να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων στο σχεδιασμό έργων και δράσεων για την πολιτική καινοτομίας.

Στις αρχές κάθε έτους, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών αναλύει τα δεδομένα των καινοτομιών που έχουν αναρτηθεί συνολικά στο Αποθετήριο Καινοτομιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος και εστιάζει στην αναζήτηση ευρημάτων τα οποία δημιουργούν πληροφορίες με ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ευρήματα της έρευνας για το Αποθετήριο Καινοτομιών αποτυπώνονται στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.

Τον Μάρτιο του 2022, δημοσιεύτηκε η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα με τίτλο «Χαρτογράφηση και

Περισσότερα
Συντάκτης Βασιλεία Πιλάλη, πριν από

Έρευνα καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση 0 (0)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, σχεδίασε και υλοποίησε τον Φεβρουάριο του 2020 έρευνα για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η έρευνα αυτή είναι η πρώτη, η οποία  διενεργείται από δημόσιο φορέα με σκοπό την συγκέντρωση δεδομένων και την εξαγωγή σημαντικών πληροφοριών από δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της πολιτικής καινοτομίας από την Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έρευνα για την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2020, εν μέσω των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση της πανδημίας COVID-19 και των δυσκολιών που προέκυψαν για τον συντονισμό της έρευνας και την συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων.

Παρόλα αυτά, η πρώτη έρευνα σε μεγάλη κλίμακα με την χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσα από την πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr πέτυχε τον σκοπό της. Στην έρευνα, συμμετείχαν 107 δημόσιες οργανώσεις από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, αριθμός ο οποίος δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας θεωρείται αρκετά μεγάλος. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός στόχος της έρευνας είχε οροθετηθεί εξ’ αρχής σε συγκεκριμένους τύπους δημοσίων οργανώσεων και δεν αφορούσε το σύνολο του δημοσίου τομέα. Επίσης, από τα δεδομένα της έρευνας, αντλήθηκαν σημαντικά στοιχεία ως προς την κατάσταση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκησης, τον

Περισσότερα
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.