Γίνε Eθελοντής Προστασίας Δημόσιας Υγείας

Περιγραφή καινοτομίας

Οι δυσανάλογες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19 και η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση καθιστούν απαραίτητη με κάθε τρόπο την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας. Έτσι, εκτός από την ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και σε εξοπλισμό, κρίθηκε αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υγείας στις δομές υγείας της χώρας μας κι από εθελοντές. Το εθελοντικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές κτλ. αλλά και σε όποιον επιθυμεί να προσφέρει σε αυτόν τον αγώνα παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη στο σύστημα υγείας.
Οι εθελοντές υποστηρίζουν τις δομές υγείας της χώρας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν, παρέχουν συγκεκριμένο έργο και έχουν συνεργασία με το ήδη υπηρετούν προσωπικό. Αφού δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους σε σχετική φόρμα καταγραφής, οι αιτήσεις καταχωρούνται ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης και εν συνεχεία κατανέμονται από τις Υγειονομικές Περιφέρειες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στις δομές υγείας της περιοχής ευθύνης τους. Στη συνέχεια καλούνται σε συνέντευξη, και μετά από συνεκτίμηση διαφόρων στοιχείων γίνεται η επιλογή. Μετά από ταχύρρυθμη εκπαίδευση οι εθελοντές ξεκινούν άμεσα να εργάζονται.

 

Στόχος

Η κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου για υποστήριξη εθνικών δράσεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την υποστήριξη του υγειονομικού συστήματος της χώρας μέσω της προσέλκυσης εθελοντών. Η δράση ενισχύει την ικανότητα του συστήματος υγείας σε περίπτωση υπερφόρτωσής του εξαιτίας εκτάκτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του Covid-19, που απειλούν τη Δημόσια Υγεία. Το αποτέλεσμα της δράσης θα είναι η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών στις προσπάθειες του Κράτους για ανθεκτικό σύστημα υγείας και η προώθηση εθελοντικών δράσεων και δράσεων κοινωνικής ευθύνης. Μέχρι το Μάιο του 2020 περίπου 10.010 πολίτες, διαφόρων ηλικιών και με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και δεξιότητες είχαν καταθέσει αίτηση για να γίνουν εθελοντές στο Πρόγραμμα.

 

 

Συνεργασίες

Η δράση σχεδιάστηκε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και την Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Τέτοιου είδους δράσεις μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζονται και μετά την πάροδο της κρίσης του Covid-19, καθώς έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να θεσπίσει το νομικό εκείνο πλαίσιο που θα δίνει τη δυνατότητα παροχής εθελοντικών υπηρεσιών σε δημόσιες δομές υγείας και δομές άλλων Υπουργείων.

 

Φορέας: Υπουργείο Υγείας

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό 

Τομέας πολιτικής: Υγεία

Θέμα επίλυσης: Ενίσχυση εθνικού συστήματος υγείας για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Κοινωνική καινοτομία, Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: https://ethelontes.gov.gr/  

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.