Περιγραφή πρακτικής

Η ΕΕΑΕ εφαρμόζει σύστημα επιθεώρησης για την επιβολή των διατάξεων των κανονισμών ακτινοπροστασίας προσαρμοζόμενη στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19. Οι επιθεωρήσεις είναι μέρος του κανονιστικού ελέγχου για διασφάλιση της τήρησης των απαιτήσεων ακτινοπροστασίας στον οποίο υπόκεινται (α) όλες οι αιτιολογημένες πρακτικές ακτινοβολιών, (β) οι πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού, η οποία δεν δύναται να παραβλεφθεί από άποψη ακτινοπροστασίας και (γ) η μεταφορά ραδιενεργών υλικών. Επομένως, οι οργανισμοί που υπόκεινται σε επιθεωρήσεις είναι μεταξύ άλλων μονάδες υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία όπου λειτουργεί εξοπλισμός ακτινοβολιών (π.χ. μονάδες ακτινοθεραπείας, οδοντιατρεία, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, εργαστήρια με μαγνητικούς τομογράφους κ.ά.) και εταιρείες μεταφοράς ραδιενεργών υλικών.

Το πρόγραμμα επιθεωρήσεων καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση του κινδύνου που σχετίζεται με τις πρακτικές, μια γενική εκτίμηση των ζητημάτων ακτινοπροστασίας στις πρακτικές και τον βαθμό συμμόρφωσης με τις διατάξεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. Οι επιθεωρήσεις είναι «προγραµµατισµένες» ή «έκτακτες», μπορούν δηλαδή να διενεργηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθεωρήσεις γίνονται είτε «προειδοποιηµένα» είτε «απροειδοποίητα».

Στόχος

Η διενέργεια ηλεκτρονικών επιθεωρήσεων συμβάλλει την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας στην ασφάλεια όλων και ταυτόχρονα διευκολύνει την άσκηση του κανονιστικού ελέγχου ακτινοπροστασίας. Σκοπός είναι να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις στην άσκηση του ρυθμιστικού ελέγχου, δηλαδή στην έγκριση πρακτικών, και συνακόλουθα στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία οργανισμών κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και στη βιομηχανία. Το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 25 ηλεκτρονικές επιθεωρήσεις σε νοσοκομεία (π.χ. μονάδες ακτινοθεραπείας), σε βιομηχανικές εγκατάστασεις και σε άλλους οργανισμούς όπου γίνεται χρήση ακτινοβολιών.

 

Συνεργασίες

Οι εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις απαιτούν τη συνεργασία των επιθεωρούμενων φορέων, που μπορεί να είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί.

 

Διατήρηση και ενσωμάτωση της καινοτομίας μετά την κρίση του COVID-19 

Η ηλεκτρονική διενέργεια της εξ΄αποστάσεως επιθεώρησης προβλέπεται να συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

 

 

 

 

Φορέας: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Πεδίο εφαρμογής: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση

Θέμα επίλυσης: Ασφάλεια και υγεία προσωπικού και πολιτών, Τρόπος εργασίας, διοίκησης και κινητοποίηση προσωπικού

Έτος: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Ομάδες εργαζομένων, πολίτες

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: Εξ' αποστάσεως επιθεώρηση από την ΕΕΑΕ

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.