Δήλωση Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα

     Επενδύουμε στην Καινοτομία

     Η Καινοτομία δεν αναφέρεται μόνο στην χρήση των νέων τεχνολογιών , αλλά πάνω από όλα συνιστά μια νέα προσέγγιση για τον τρόπο εργασίας και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα σχεδιάζουμε λύσεις σε όλους τους τομείς της δημόσιας διακυβέρνησης , σε συνεργασία με ειδικούς από τον χώρο της δημόσιας πολιτικής, της πανεπιστημιακής και εκπαιδευτικής κοινότητας , των επιχειρήσεων καθώς και ΜΚΟ που έχουν διακριθεί για την καινοτομικές τους προσεγγίσεις αναζητώντας συνεχώς περισσότερο δημιουργικές συνεργατικές σχέσεις.

     Θεωρούμε σημαντική την σύνδεση των προσεγγίσεων καινοτομίας στο δημόσιο τομέα με τις βασικές εργασίες και λειτουργίες του, προκειμένου αυτές να συνεισφέρουν στην βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων της κυβέρνησης, τον επανασχεδιασμό του τρόπου δημιουργίας δημόσιας αξίας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των δημόσιων πολιτικών.

     Στοχεύουμε στην βελτίωση της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης μέσα από την καινοτομία στην οργανωτική διάρθρωση και τις διαδικασίες, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και της παροχής δημοσίων υπηρεσιών προς τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζονται στις πτυχές της καινοτομίες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την διεύρυνση της γνώσης για τις ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας και την διάδοση της μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εισαχθούν στον σχεδιασμό πολιτικών και έργων που θα αλλάξουν τις λειτουργίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης της απόδοσης της δημόσιας διοίκησης μέσα από την καινοτομία στην οργανωτική διάρθρωση και τις διαδικασίες, την ευθυγράμμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας και της παροχής δημοσίων υπηρεσιών προς τις ανάγκες της οικονομίας και κοινωνίας ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη πρωτοβουλιών οι οποίες στηρίζονται στις πτυχές της καινοτομίες. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την διεύρυνση της γνώσης για τις ευκαιρίες της ψηφιακής τεχνολογίας και την διάδοση της μάθησης στο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να εισαχθούν στον σχεδιασμό πολιτικών και έργων που θα αλλάξουν τις λειτουργίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

 

Ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία είναι
απαραίτητα συστατικά της καινοτόμας δημόσιας διοίκησης

hands

     Οι καινοτομίες μπορούν να συνεισφέρουν στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είναι συνεπώς σημαντική η επένδυση στην καινοτομία. Τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης είναι:

     Πρωτοτυπία: Οι καινοτομίες εισάγουν νέες προσεγγίσεις ή δημιουργούν νέες καταστάσεις.

     Εφαρμογή: Οι καινοτομίες εφαρμόζονται δεν είναι απλά μια ιδέα.

     Αντίκτυπος: Οι καινοτομίες στοχεύουν σε καλύτερα αποτελέσματα

analytics

Οι καινοτομίες χρειάζονται χώρο

 για να αναπτυχθούν

     Η ατζέντα μας ενθαρρύνει την δημιουργία χώρου για καινοτομία μέσα στο πλαίσιο των υφισταμένων κανόνων. Η δημιουργία χώρου καινοτομίας, στον οποίο ευνοείται η αναζήτηση και ο πειραματισμός με νέες ιδέες, σε κάθε δημόσια οργάνωση και η ενθάρρυνση της ηγεσίας ώστε οι υπάλληλοι να αναζητούν βελτιώσεις αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο για την δημιουργία ενός ευνοϊκού οικοσυστήματος καινοτομίας. Η ενθάρρυνση σημαίνει υποστήριξη και αναγνώριση της προσπάθειας του προσωπικού για καινοτόμες πρακτικές, κατανόηση σε περίπτωση αποτυχίας καθώς και διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της καινοτομίας.

Η καινοτομία χρειάζεται συνεργασίες
για να μεγαλώσει

computers

     Η ανάπτυξη συνεργασιών εντός και εκτός της δημόσιας οργάνωσης αποτελεί τον παράγοντα που θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις συνθήκες του οικοσυστήματος της καινοτομίας. Στο στάδιο του σχεδιασμού, της παραγωγής και υλοποίησης οι συνεργασίες συνεισφέρουν συνήθως αποτελεσματικότερα στην προώθηση και αποδοχή μιας καινοτομίας. Επίσης μέσα από τις συνεργασίες διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη μεγαλύτερου εύρους καινοτομιών με μεγαλύτερο αντίκτυπο.

open data

Η καινοτομία θα μεγαλώσει
γρηγορότερα εάν τα δεδομένα είναι ανοικτά
και επαναχρησιμοποιήσιμα

     Η ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής για την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και των καλών πρακτικών στο Δημόσιο Τομέα αυξάνει τις πιθανότητες για την δημιουργία καινοτομιών μέσα από την ανάπτυξη της διάδρασης του δημόσιου τομέα με τους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και με την προώθηση εφαρμογών που στηρίζονται στον ανοικτό κώδικα. Η δυνατότητα διαμοίρασης της γνώσης και των ψηφιακών εργαλείων αυξάνουν τις ευκαιρίες για καλύτερες λύσεις.

[WPSM_AC id=3933]

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email