Innovation Observatory

Innovation Observatory

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα έχουμε επεξεργαστεί και δημοσιεύσει μέχρι σήμερα, 43 καινοτόμες δράσεις και πρακτικές των φορέων του δημοσίου Τομέα. Η διαδικασία ανάρτησης νέων καινοτόμων δράσεων είναι σε εξέλιξη και το Αποθετήριο Καινοτομιών επικαιροποιείται σε συνεχή βάση.
Από τα δεδομένα που έχουμε λάβει το 53,49% των καινοτομιών σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (Δήμοι, ΝΠΔΔ κτλ) , επαληθεύοντας την αντίληψη που υπάρχει διεθνώς ότι η καινοτομία ευνοείται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει επαφή δημοσίων υπηρεσιών με πολίτες και επιχειρήσεις.
Επίσης, παρατηρούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της καινοτομίας στοχεύει στην βελτίωση ή την δημιουργία νέων υπηρεσιών καθώς και στην ενίσχυση των διαδικασιών . Σημειώνεται ότι, αυξητική τάση παρουσιάζει η ανάπτυξη καινοτομιών οι οποίες στοχεύουν στην βελτίωση της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων για την υποστήριξη αποφάσεων.
Τέλος, το πεδίο πολιτικής, στο οποίο οι δημόσιες οργανώσεις επικεντρώνονται προκειμένου να σχεδιάσουν καινοτόμες ενέργειες , σε μεγάλο ποσοστό είναι αυτό της δημόσιας διοίκησης (διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, ανασχεδιασμός εσωτερικών διαδικασιών, βελτίωση οργάνωσης , χρήση νέας τεχνολογίας ) ενώ σημαντικό μερίδιο κατέχει το πεδίο της υγείας (18,6%) και της κοινωνικής πρόνοιας (16,28%).
Για περισσότερα στοιχεία ανατρέξτε στην οπτικοποίηση των δεδομένων και για πληροφορίες περιγραφής και σχεδιασμού ανά καινοτομία στο Αποθετήριο Καινοτομιών.

Map of Innovations and Public Sector Practices

The Ministry of Interior, actively participating in the Network of Innovation Units of the OECD, has created the Innovation Observatory for the Greek public administration, providing the following functions

  • It aims to highlight and share innovations of public organizations which, at the national level, will be a source of inspiration and tools for reuse. Also innovations will be promoted at international conferences and the OECD.
  • Innovative public organizations are the pioneers in sharing knowledge and experience that they have gained by submitting their innovations to the Innovation Repository.
  • Collaborate and network to jointly address challenges and improve the action of public organizations.
Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email