Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δράσεων – ΑΝΚΟ

Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) δράσεων της ΑΝΚΟ, για το διοικητικό και παραγωγικό εκσυγχρονισμό της (προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης).

Το ΟΠΣ της ΑΝΚΟ είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εσωτερικά (in house) με στόχο την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Μέσα από μια κοινή βάση δεδομένων το ΟΠΣ αυτοματοποιεί και ενοποιεί όλες τις σημαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και όλες τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα για τη λειτουργία της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Το ΟΠΣ απαρτίζεται από ένα σύνολο επιμέρους εφαρμογών, επιτρέποντας την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον εκάστοτε χρήστη μόνο σε εκείνες που του είναι απαραίτητες. Με την είσοδο στο ΟΠΣ – η οποία γίνεται υποχρεωτικά κατά την προσέλευση του εργαζομένου και την εκκίνηση του υπολογιστή – οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στο χρήστη μέσω ειδικού μενού στη γραμμή εργασιών των windows. Οι σημαντικότερες εφαρμογές είναι οι εξής: Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτόκολλο, Προσυμβατική Διαδικασία, Διαχείριση Προγραμματικών Συμβάσεων, Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών, Προγραμματισμός Έργων, Ημερήσια Δήλωση Απασχόλησης, Κωδικοί Δράσεων, Προμήθειες, Μητρώο Προμηθευτών, Συμβάσεις Έργων, Συμβάσεις Συνεργατών, Διαχείριση Εισόδου-Εξόδου, Διαχείριση δηλώσεων Ωρών, Διοικητικός και Παραγωγικός Έλεγχος, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Αδειών, Διαχείριση Μετακινήσεων, Κόστος εργαζομένου, Οργανόγραμμα, Βιβλιοθήκη, Λογισμικό-εξοπλισμός, Λύσεις, Πίνακας Ανακοινώσεων, Στατιστικά/ Γραφήματα, Πίνακες Περιεχομένων Δράσεων, Προεκτίμηση Αμοιβής Δράσεων, Πρακτικά Συσκέψεων, Ωράριο Εργαζομένων, Φάκελοι Λογιστηρίου, Έλεγχος Φωτοαντιγραφικών, Προτάσεις-Διορθώσεις για το ΟΠΣ, Αρχείο ΑΝΚΟ, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείριση Εγγράφων ΣΔΠ, Διαχείριση Κινδύνων, EEN Timesheets και Παραμετροποίηση, Πάγια ΑΝΚΟ, Κωδικοί-Δικαιώματα κ.α. Η ανάπτυξη εφαρμογών συνεχίζεται.

 

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Αναδιοργάνωση του φορέα, συγκράτηση του κόστους, διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης, επιθυμία για αύξηση παραγωγικότητας, εισαγωγή στις ΤΠΕ.

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των  υπηρεσιών της ΑΝΚΟ.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) : Βελτίωση αποδοτικότητας, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωση κόστους, αύξηση παραγωγικότητας, απλούστευση διαδικασιών.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.): Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης/πολιτικής, αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 24 μήνες

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: 12 μήνες.

Χρήση εργαλείων - πηγών έμπνευσης: ERP (SAP), MS PROJECT.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 6 μήνες.

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  Αναλυτική αξιολόγηση των προτάσεων της SAP HELLAS, Πιλοτική εφαρμογή MS PROJECT SERVER. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού: CLIENT SERVER DELPHI ENTERPRICE και για τις διαδικτυακές εφαρμογές VISUAL STUDIO (C#) και ASP .NET. Χρηματοδότηση με ίδιους πόρους.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 5 μήνες.

Χρήση εργαλείων - πόρων: Βάση δεδομένων ORACLE. Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού: CLIENT SERVER DELPHI ENTERPRICE και για τις διαδικτυακές εφαρμογές VISUAL STUDIO (C#) και ASP .NET. Χρηματοδότηση με ίδιους πόρους.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: 1 μήνας.

Μέσα διάδοσης: Ημερίδες ενημέρωσης, Εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα, Intranet, Άμεσες επαφές, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Ένταξη στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, συνεχείς έλεγχοι και ανασκοπήσεις, οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συμμετοχή σε εξωτερικά δίκτυα.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έλλειψη οικονομικών πόρων. Αντιμετωπίστηκε με τη βελτίωση της αξιοπιστίας της Εταιρείας, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Εταιρείας, με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Γ.6. Συνεργασίες

Όχι

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας Project Management και Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας Δέσμευση Διοίκησης, Αφοσίωση Εργαζομένων, Συνεχής Εκπαίδευση όλων στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και επαρκής επικοινωνία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης.

Φορέας: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ

Πεδίο εφαρμογής: στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας:  Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2000

Τύπος Καινοτομίας: Νέες τεχνολογίες, Ανασχεδιασμός διαδικασιών, Ανθρώπινοι πόροι, Χρηματοοικονομικοί πόροι

Ωφελούμενοι: Ο ίδιος ο Οργανισμός, Κυβερνητικοί φορείς, Κοινωνία των Πολιτών, Επιχειρήσεις, Αυτοδιοίκηση α' και β' βαθμού και άλλοι τοπικοί φορείς

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: www.anko.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email