Περιγραφή της Καινοτομίας

Η επιτήρηση των χερσαίων συνόρων της ΕΕ είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα υψηλού ενδιαφέροντος για την ΕΕ σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των στοιχείων παρακολούθησης. Η πολυπλοκότητα έγκειται στο γεγονός ότι οι απειλές, τα τρωτά σημεία, τα περιουσιακά στοιχεία, οι τεχνολογίες και οι πολιτικές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Το ερευνητικό πρόγραμμα "EarlyWarning for IncreasedSituationalAwareness-EWISA" στο πλαίσιο του FP7 χρηματοδοτικού προγράμματος που αφορά την Ασφάλεια με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Pre-OperationalValidation on landborders (POV) - Topic SEC-2013.3.3.2-1), είχε σαν στόχο την ενίσχυση της επιτήρησης στα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων αρχών των διαφόρων κρατών μελών του προγράμματος.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στο σχεδιασμό και την προ-επιχειρησιακή δοκιμή ενός συστήματος - δικτύου έγκαιρης προειδοποίησης των απειλών επόμενης γενιάς για τα χερσαία σύνορα. Η τελική Λύση βασίζεται σε τεχνολογίες σύνθεσης δεδομένων (Data Fusion) από ετερογενείς αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας και ανάλυσης της ροής βίντεο (Component Video Analytics) και της δημιουργίας Αναφορών Ανάλυσης Πληροφοριών (Intelligence Analysis Reports).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων (Ασφάλεια συνόρων) και εν όψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αναπτύχθηκε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα , το οποίο είναι σχεδιασμένο με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες όπως αυτές τις όρισαν οι τελικοί χρήστες.

Στόχοι της Καινοτομίας

Η καινοτομία στοχεύει στην ενίσχυση της επιτήρησης στα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των διαφόρων κρατών μελών του προγράμματος.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Ο από κοινού προσδιορισμός της ανάγκης, των διαγωνιστικών κειμένων και των τελικών λύσεων που αναπτύχθηκαν βελτίωσε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Υπήρχε συνεργασία με τους αναδόχους κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των λύσεων ώστε να διαβεβαιωθεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών ανασχεδιάζοντας διαδικασίες και εισάγοντας νέες λειτουργίες οργανωτικές, διοικητικές, καθώς και επιχειρησιακές προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογίες.

Η ομάδα των ωφελούμενων αποτελείται από τους παρακάτω δημόσιους φορείς:
  • ΚΕΜΕΑ – ΕΛ.ΑΣ
  • Finnish Border Guard από την Φιλανδία
  • Guardia Civil από την Ισπανία
  • Romanian Border Police από την Ρουμανία 

Στάδιο Σχεδιασμού:

Η καινοτομία σχεδιάστηκε από κοινού από τους 4 φορείς που αποτελούσαν την ομάδα έργου και βασίστηκε σε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που είχαν ως κέντρο βάρους τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, το σύστημα αυτό υλοποιήθηκε και αναπτύχθηκε από δύο ιδιωτικές εταιρίες. 

Στάδιο Πειραματικής εφαρμογής: 

Οι δύο κύριοι ανάδοχοι του έργου κατέθεσαν προτεινόμενες Λύσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε 4 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές υψηλού ρίσκου των Εξωτερικών Συνόρων της ΕΕ, σε πραγματικές συνθήκες για 8 μήνες (ανά Λύση), βασισμένες σε τεκμηριωμένα σενάρια. Η φάση εκτέλεσης του EWISA αποτελούνταν από τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

  • Στάδιο 1, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: σε αυτό το στάδιο η Λύση σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί από την κοινοπραξία.
  • Στάδιο 2, Δοκιμή και Ολοκλήρωση: σε αυτό το στάδιο διεξάγεται η εκτέλεση των δοκιμών που προτείνονται από τον ανάδοχο και εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή (στο προηγούμενο στάδιο).
  • Στάδιο 3, Επίδειξη & Αξιολόγηση: κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου εκτελείται η υλοποίηση της Λύσης και η αξιολόγησή της από επιχειρησιακή άποψη στην επιτήρηση και σε πραγματικό περιβάλλον για περίοδο οκτώ (8) μηνών.

Στάδιο Εφαρμογής:

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής δοκιμής, τα μέλη της ομάδας αγοραστών έχουν δικαίωμα για δωρεάν άδειες χρήσης.

Στάδιο Διάδοσης

Μέσα διάδοσης εντός της οργάνωσης: Ενημερωτικό - υπηρεσιακό σημείωμα

Μέσα διάδοσης εκτός της οργάνωσης: Ιστοσελίδα, Διαφημιστική καμπάνια, Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Παρουσίαση σε ομάδες εργασίας

Αξιολόγηση

H καινοτομία αξιολογήθηκε από την προβλεπόμενη επιτροπή (με εκπροσώπους από την ομάδα έργου, όπως προβλεπόταν από την διαγωνιστική διαδικασία) σε στενή συνεργασία με τους τελικούς χρήστες/αποδέκτες των προτεινόμενων Λύσεων. Με αυτόν το τρόπο διασφαλίστηκε το παραγόμενο όφελος. Η διαδικασία περιλάμβανε αρχικά στάδιο Τεχνικής αξιολόγησης με ενδιάμεσα στάδια Αποδοχής έργου σε συνθήκες Εργαστηρίου, συνθήκες Προσομοίωσης και στο περιβάλλον της Υλοποίησης / εγκατάστασης. Τέλος στο στάδιο της Επιχειρησιακής αξιολόγησης ελέγχθηκε/επιβεβαιώθηκε η επίτευξη των Αντικειμενικών Στόχων του έργου και αν πληρούνται οι δείκτες συμπεριφοράς, αποτελεσματικότητας.

Επέκταση – υιοθέτηση

Η προμήθεια διενεργήθηκε από κοινού από τα 4 κράτη μέλη που έχουν την ίδια κοινή ανάγκη και συνεπώς έχει γίνει αυτούσια επέκταση και υιοθέτηση χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία των προδιαγραφών του σταδίου σχεδιασμού.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Υπήρξαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού σε ότι αφορά τον από κοινού προσδιορισμό των αναγκών των τελικών χρηστών τα οποία αντιμετωπίστηκαν με συλλογική προσπάθεια και συζητήσεις.

Συνεργασίες

Συνεργασίες υπήρχαν σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καινοτομίας και συγκεκριμένα με τους Finnish Border Guard από την Φιλανδία, Guardia Civil από την Ισπανία, Romanian Border Police και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) της ΕΛ.ΑΣ., που αποτέλεσαν και την ομάδα έργου και εργάστηκαν από κοινού για τον προσδιορισμό της ανάγκης, των διαγωνιστικών κειμένων και των τελικών λύσεων που αναπτύχθηκαν. Οι εταιρίες OnexSA και IntracomTelecom ήταν οι δύο κύριοι ανάδοχοι του έργου, με τους οποίους συνεργάστηκαν κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των λύσεων ώστε να διαβεβαιωθεί ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η καινοτομία πρέπει να απαντά στις βασικές ανάγκες που την δημιούργησαν και κατ’ επέκταση να βελτιώνει δραστικά τις όποιες διαδικασίες, γεγονός που την καθιστά και βιώσιμη.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Απαιτείται συνεχής και μεθοδική συνεργασία μεταξύ των τελικών χρηστών και των αναδόχων, οι δε Λύσεις πρέπει να απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και στην «κατ’ όνομα» καινοτομία.

Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών

H διαδικασίας μέτρησης/ελέγχου των προσφερόμενων λύσεων πραγματοποιήθηκε μέσω αξιολόγησης των λύσεων από τρεις συμπληρωματικές προοπτικές: κόστους, τεχνική και λειτουργική. Η τρίτη προοπτική αφορούσε την ικανοποίηση των χρηστών η οποία μετρήθηκε μέσω ερωτηματολογίων κατά την διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών αλλά μετά το πέρας αυτών. Για την μέτρηση της ικανοποίησης των τελικών χρηστών ορίστηκαν δείκτες (KPAs, KPIs) τα οποία διαχωρίζονταν σε δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας (ΜΟΕs). Οι τελικοί χρήστες έλαβαν ένα σύνδεσμο για να συμμετάσχουν στην έρευνα online. Κάθε αξιολογητής βαθμολόγησε ένα σύνολο MoEs ανάλογα με το ρόλο του και τον οργανισμό που προερχόταν.

Ουσιαστικά, ο τελικός χρήστης κλήθηκε να αξιολογήσει την απόδοση που επέφερε στην εκτέλεση των καθημερινών του καθηκόντων, η κάθε λύση χρησιμοποιώντας μία κλίμακα 1-5. Η επιλογή N/A ήταν επίσης διαθέσιμη.

Εκτός αυτού, για κάθε μέτρηση, οι τελικοί χρήστες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν πώς ήταν η εμπειρία των λύσεων EWISA συγκρινόμενες με συστήματα "εκτός EWISA" (π.χ. υπάρχοντα παλαιά συστήματα), εάν υπήρχαν. Η τελευταία αξιολόγηση ήταν αρκετά σημαντική, διότι με αυτόν τον τρόπο η κοινοπραξία μπόρεσε να εκτιμήσει όχι μόνο εάν τα συστήματα είχαν καλή απόδοση, αλλά και την προστιθέμενη αξία τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αξιολογητής έπρεπε να επιλέξει μια υψηλότερη, ισοδύναμη ή χαμηλότερη απόδοση του EWISA σε σχέση με τα άλλα συστήματα. 

Φορέας: Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Έτος: 2017

Τύπος Καινοτομίας: Οργανωτική δομή, Διαχείριση δεδομένων, Ανθρώπινοι πόροι

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Δημόσιες οργανώσεις

Αποτελέσματα: 

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία, κλπ

URL: http://www.ewisa-project.eu/ 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email