Patras’ Sense.City

Περιγραφή της Καινοτομίας

Οι πολίτες λειτουργούν σαν αισθητήρες της πόλης. Χρησιμοποιώντας τις δικές τους συσκευές επικοινωνίας (smartphone, tablets κ.α), είτε μέσω της εφαρμογής sense.city, ενημερώνουν τους συμπολίτες και το δήμο για προβλήματα και συμβάντα που συμβαίνουν κάθε στιγμή. Έτσι συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες για τον ταχύτερο εντοπισμό, την άμεση ενημέρωση και την αποτελεσματικότερη επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος της γειτονίας τους και ευρύτερα της πόλης τους, βελτιώνοντας την καθημερινότητα της ζωής στην πόλη. Η καινοτομία εφαρμόζεται στο Δήμο Πατρέων με αλλαγές στην εξυπηρέτηση πολιτών εξ αποστάσεως, προβάλλοντας νέες διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αμφίδρομη χρήση/επικοινωνία της ηλεκτρονικής ανοικτής πλατφόρμας των ανοικτών και μεγάλων δεδομένων από πολίτες και υπαλλήλους του Δήμου αυξάνει την παραγωγικότητα μέσω του συσχετισμού ανθρώπινων εργατοωρών και επίλυσης προβλημάτων.

 

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Η καινοτομία αναπτύχθηκε προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα το Δήμο Πατρέων να ανταποκριθεί σε νέες ανάγκες των δημοτών. Η υιοθέτηση, κατοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες για προσωπική τους χρήση, και η αξιοποίηση αυτών εμμέσως από το Δήμο, προσφέρει αμεσότητα στην ανάδειξη των τεχνικών προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο και μειώνει του χρόνους ανταπόκρισης του Δήμου στην επίλυση αυτών.

Στόχοι της Καινοτομίας

Μέσω του sence.city επιδιώκεται η επίτευξη ορισμένων από τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου για μία έξυπνη, βιώσιμη και ανθρώπινη πόλη.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Σήμερα, η πληροφορία διακινείται μέσω διαδικτύου αφού υπάρχει ραγδαία αύξηση και πληθώρα συσκευών που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης και συμμετοχής των πολιτών του Δήμου της Πάτρας, δίνει τη δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να παρατηρούν, να ενημερώνουν, να προειδοποιούν και να περιγράφουν στις δημοτικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο την εμφάνιση νέων προβλημάτων στην πόλης τους σχετικά με καθαριότητα, φωτισμό, ύδρευση, οδόστρωμα. Έτσι οι δημοτικοί υπάλληλοι στις αντίστοιχες διευθύνσεις έχουν συνεχή εικόνα των τεχνικών προβλημάτων της πόλης, προετοιμάζονται καλύτερα και στοχευμένα τα συνεργεία επιλύουν τα προβλήματα. Παράλληλα υπάρχει συνεχής και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση των πολιτών, για την πορεία αποκατάστασής τους από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.

Ο αριθμός των ωφελούμενων το 2017, πρώτο έτος λειτουργίας του Sence City, ανήλθε σε 10.000 και συνεχίζει με αυξητική πορεία καθώς οι ωφελούμενοι έχουν ανέλθει σε 150.000.  Επιπλέον, σημαντική είναι και η μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου στις αναφορές που υποβάλλονται κατά 160'/ημέρα.

 

Στάδιο Σχεδιασμού

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τα μέλη της Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Δικτύων του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας, Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων, με προδιαγραφές: τη δημόσια εικόνα του Δήμου της Πάτρας, το διαχειριστικό περιβάλλον για δημότες και υπαλλήλους του Δήμου, περιβάλλον στατιστικών στοιχείων για διαχειριστές, περιβάλλον δημιουργίας ανακοινώσεων. Η υλοποίηση έγινε σε Angular 2+, MongoDB, Elasticsearch, Apache Cordova.

Στάδιο Πειραματικής εφαρμογής

Το SenseCity ξεκίνησε να αναπτύσσεται από τις αρχές του 2017 και εν τέλει, να τίθεται σε πιλοτική λειτουργία στο Δήμο Πατρέων από τον Ιανουάριο του 2018. Αρχικά εφαρμόστηκε για τεχνικές υπηρεσίες που παρέχουν συγκεκριμένες διευθύνσεις του Δήμου. Σήμερα, η εφαρμογή είναι ενεργή για όλες τις διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών.

Στάδιο Εφαρμογής

Η καθημερινή χρήση και η υιοθέτηση της υπηρεσίες από τους πολίτες ως ένα καινοτόμο εργαλείο ενημέρωσης και προσδιορισμού καθημερινών προβλημάτων τεχνικής φύσεως της πόλης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σε πραγματικό χρόνο οδήγησε και στην απόφαση του Δήμου για την ενσωμάτωση της καινοτομίας στις καθημερινές αρμοδιότητες των υπηρεσιών.

Στάδιο Διάδοσης

Για τη διάδοση της καινοτομίας στο εσωτερικό του Δήμου έγινε χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, παρουσιάσεις, ενημερωτικό - υπηρεσιακό σημείωμα, καθώς και σεμινάρια. Για τη διάδοση στους δημότες, χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα του Δήμου, έγινε διαφημιστική καμπάνια και διάφορες δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, όπως συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ. Έγινε επίσης χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαση σε ομάδες εργασίας και σεμινάρια.

Επέκταση – υιοθέτηση

Έχει γίνει αυτούσια υιοθέτηση της καινοτομίας από μικρότερους γειτονικούς Δήμους, χωρίς να αλλάξουν τα στοιχεία των προδιαγραφών του σταδίου σχεδιασμού.

Αξιολόγηση

Η καινοτομία αξιολογείται καθημερινά σε πραγματικό χρόνο από τις εσωτερικές μονάδες του Δήμου και από τους χρήστες. Τα κριτήρια, οι δείκτες και οι τρόποι μετρήσεις είναι ο αριθμός των προβλημάτων που αποστέλλονται από τους δημότες σε σχέση με τον αριθμό και το χρόνο διεκπεραίωσής τους από τις τεχνικές υπηρεσίες. Ο αριθμός των προβλημάτων, τα διεκπεραιωμένα προβλήματα και τα μη ικανοποιημένα αιτήματα παρουσιάζονται σε πραγματικό αλλά και σε ιστορικό χρόνο με ελεύθερη πρόσβαση στη σελίδα https://patras.sense.city/ & https://patras.sense.city/search.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Απροθυμίες που εντοπίστηκαν από την μεριά των δημοτικών υπαλλήλων ώστε να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ξεπεράστηκαν γρήγορα λόγω της ευκολίας για καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Συνεργασίες

Στη φάση του Σχεδιασμού, της Πειραματικής Εφαρμογής, της Εφαρμογής και της Διάδοσης υπήρξε συνεργασία με την Ομάδα Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Δικτύων του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Στη φάση του σχεδιασμού η συνεργασία περιλάμβανε τη διαρκή επικοινωνία για την αποτύπωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος ως προς τις έντυπες αιτήσεις των δημοτών, για τεχνικά προβλήματα σε γειτονιές της πόλης. Επίσης, υπήρχε ένα πλαίσιο διάδρασης μεταξύ δημότη και υπαλλήλων του Δήμου με ενδιάμεσα στάδια τον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό των ηλεκτρονικών αιτημάτων - αναφορών των δημοτών στις αντίστοιχες διευθύνσεις του Δήμου.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Έμπνευση, κίνητρα προσωπικές αξίες, ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι, υποστήριξη.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Η μέχρι τώρα επιτυχής εφαρμογή της καινοτομίας από το Δήμο Πατρέων αποδεικνύει έμπρακτα ότι τα κίνητρα και η έμπνευση των στελεχών του Δήμου αλλά και οι προσωπικές αξίες και η επιμονή/υπομονή των υφισταμένων τόσο σαν άτομα όσο και σαν ομάδα ενισχύει την μακροχρόνια επιτυχία της καινοτομίας και δίνει βάση για υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στον δημόσιο τομέα

Φορέας: Δ. Πατρέων

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση

Έτος: 2017

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του Δήμου), Δημόσιοι υπάλληλοι, Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα: περίπου 150.000 ωφελούμενοι για το τρέχον έτος

Πηγές Χρηματοδότησης: Δεν απαιτήθηκαν οικονομικοί πόροι

Βράβευση Καινοτομίας: 3ο Βραβείο στο διαγωνισμό IT4GV (2016)

URL: https://patras.sense.city/

Διαθέσιμο app στο Google Play και στο App Store

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email