Διαδραστική απεικόνιση δεικτών λειτουργίας Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής

Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Η «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» αποτελεί καινοτόμο πρόταση στο τομέα διαχείρισης/υποστήριξης των μονάδων υγείας και της ανάπτυξης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων εκάστοτε φορέα. Βασίζεται στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών και τους άξονες της:
«Προσωποποιημένης» (self-service) ανάλυσης δεδομένων,
Παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης (business intelligence) βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης και δομής του φορέα
Ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικά με την επεξεργασία & ανάλυση των δεδομένων
Απεικόνισης της πληροφορίας (data visualization) με ταυτόχρονη δυνατότητα αλληλεπίδρασης προσδίδοντας πολλαπλά οφέλη σε θέματα οργάνωσης, εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικού προσανατολισμού.

Με τη «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» παρέχεται η δυνατότητα της ποιοτικής, συνδυαστικής και συγκριτικής ανάλυσης & παρουσίασης μεγάλου πλήθους δεδομένων από πολλαπλά σημεία:
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, smartphone)
Οποιοδήποτε χρήστη (διεύθυνση του φορέα, επαγγελματία υγείας, πολίτη)
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί.

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Η καινοτομία αναπτύχθηκε προκειμένου να παρέχει ελεύθερα προς κάθε ενδιαφερόμενο, πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα, με το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνεχούς επικαιροποίησής τους. Έτσι λοιπόν, οποιοσδήποτε, οπουδήποτε και σε χρόνο που επιθυμεί, έχει ελεύθερη πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα, δίχως να απαιτείται να απευθυνθεί προς το προσωπικό του φορέα.

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας:

Η ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση προσβασιμότητας σε στοιχεία λειτουργίας του νοσοκομείου, μείωση του κόστους, αύξηση αποτελεσματικότητας, απλούστευση διαδικασιών.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Ενίσχυση της προσβασιμότητας στη χρήση υπηρεσιών, αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών (πολιτών / εργαζομένων), ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αύξηση του πλήθους των χρηστών που ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου

Συνολικός χρόνος υλοποίησης:  Η διαδραστική παρουσίαση υλοποιείται από τις αρχές του έτους 2018, ενώ η καθημερινή ενημέρωση του πλήθους και της κατανομής των νοσηλευομένων, υλοποιείται από το 2014 (από το 2016 στη μορφή που σήμερα παρουσιάζεται).

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: - Ο σχεδιασμός διήρκησε σχεδόν 1 μήνα.

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Πηγή έμπνευσης αποτέλεσαν:

  1. Το διαρκές αίτημα τόσο των εργαζομένων στο νοσοκομείο όσο και άλλων δημοσίων υπηρεσιών αλλά και πολιτών, για πρόσβαση σε στοιχεία λειτουργίας του Νοσοκομείου. Η έμπνευση αλλά και η υλοποίηση ανήκει στο Τμήμα Ποιότητας του ΨΝΑ.
  2. Η ανάγκη για τη συνεχή ενημέρωση του αριθμού των νοσηλευομένων στο ΨΝΑ, εστιάζοντας σε περιπτώσεις που αφορούν το ποσοστό κάλυψης, τους χρόνιους ασθενείς καθώς και τους απαλλασσόμενους της ποινής λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Η έμπνευση αλλά και η υλοποίηση είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Διοίκησης & των Τμημάτων Ποιότητας, Κίνησης Ασθενών & Πληροφορικής του ΨΝΑ

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: Για περίπου ένα μήνα και ειδικά στη περίπτωση της διαδραστικής απεικόνισης, υπήρξε δοκιμαστική χρήση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και εν συνεχεία αναρτήθηκαν οι σχετικοί σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα του ΨΝΑ.

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας: 

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές παρουσιάσεις στη Διοίκηση καθώς και στους Διευθυντές των Διευθύνσεων. Τόσο κατά τη φάση της δοκιμαστικής εφαρμογής όσο και κατά τη διάρκεια εφαρμογής της, λήφθηκαν υπόψη προτάσεις ή παρατηρήσεις.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: - Η διαδραστική παρουσίαση υλοποιείται από τις αρχές του έτους 2018, ενώ η καθημερινή ενημέρωση του πλήθους και της κατανομής των νοσηλευομένων, υλοποιείται από το 2014 (από το 2016 στη μορφή που σήμερα παρουσιάζεται)

Χρήση εργαλείων – πόρων:  Τα στοιχεία συλλέγονται σε ηλεκτρονική μορφή (από τις Διευθύνσεις του Νοσοκομείου και το πληροφοριακό σύστημα) και μετά από επεξεργασία με το λογισμικό της Microsoft αναρτώνται στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, από το Τμήμα Πληροφορικής. Όσον αφορά τη διαδραστική απεικόνιση η επικαιροποίηση των στοιχείων πραγματοποιείται με εργασία των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιότητας ενώ για τη καθημερινή καταγραφή των νοσηλευομένων οι εργασίες πραγματοποιούνται καθημερινά από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -

Μέσα διάδοσης: Κοινοποίηση ενημερωτικού εγγράφου σε όλες τις Διευθύνσεις του Νοσοκομείου. Επιπλέον σχεδιάζεται η αποστολή σχετικού ενημερωτικού εγγράφου στο Υπουργείο Υγείας το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην οικεία 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα στο θέμα της προστασίας ευαίσθητων δεδομένων.

Γ.6 Συνεργασίες: - 

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εργαζόμενο, σε όποια θέση και αν κατέχει στην ιεραρχία, σε κάθε πολίτη (πχ σπουδαστή) ελεύθερα, δίχως φραγμούς ή γραφειοκρατικές διαδικασίες, να έχει πρόσβαση σε βασικά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σπουδαστών ή επαγγελματιών υγείας, όπου έλαβαν γνώση των επικαιροποιημένων δεδομένων, ελεύθερα και δίχως να χρειαστεί να υποβάλλουν αρμοδίως σχετικά αιτήματα.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Είναι απαραίτητη η συνεργασία των εμπλεκομένων τμημάτων και διευθύνσεων, για την ορθή συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων, καθώς και για την συνεχή επικαιροποίηση τους.

Φορέας: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο των στοιχείων του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2018 (για τη διαδραστική απεικόνιση), 2016 (για τη κατανομή ασθενών ανά τμήμα νοσηλείας)

Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση δεδομένων

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: www.psyhat.gr (στο πεδίο Δείκτες / Γραφήματα)

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email