Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς

Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έχει στην αρμοδιότητα της περίπου 300 μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ). Στην παρούσα φάση εγκαταστάθηκε εξοπλισμός τηλεϊατρικής σε 42 μονάδες αρμοδιότητας μας, συν ένα σταθμός στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Περιλαμβάνει 30 Σταθμούς με ιατρικά εργαλεία σε απομακρυσμένα σημεία: από τα Κύθηρα μέχρι το Καστελόριζο και μέχρι τη Λήμνο και τις Οινούσσες (Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) 12 Σταθμούς σε Νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ και 1 στο ΕΚΕΠΥ. Το έργο στηρίζεται στο δημόσιο δίκτυο δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Η αρχιτεκτονική του, στηρίζεται στη λογική του δικτύου και κάθε μονάδα τηλεϊατρικής αποτελεί ένα κόμβο στο «δίκτυο». Κάθε σημείο επικοινωνεί με ένα η περισσότερα άλλα σημεία ανεξάρτητα από την κατάσταση και τη χρήση του υπολοίπου δικτύου. Το Κέντρο Δεδομένων φιλοξενείται στην ΚτΠ Α.Ε. Έχει ανοικτή και επεκτάσιμη αρχιτεκτονική και μπορεί να προσφέρει πολλές διαφορετικές λειτουργίες με την ίδια υποδομή, όπως: ενίσχυση ρόλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκπαίδευση Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αλλά και γενικού πληθυσμού των περιοχών που είναι εγκατεστημένοι οι Σταθμοί Τηλεϊατρικής καθώς και υποστήριξη για κάλυψη διοικητικών αναγκών.

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Διευκόλυνση του πολίτη και των επαγγελματιών υγείας, πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση από τον τόπο διαμονής ή κατοικίας, εξασφάλιση ισότιμης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εξασφάλιση της δια βίου εκπαίδευσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, μείωση μετακινήσεων προσωπικού για διοικητικούς σκοπούς, Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών και προβολή της χώρας μας.

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Στοχεύουμε:

- Στην ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων και επισκεπτών των νησιών σε υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, χωρίς τους φραγμούς που θέτουν οι γεωγραφικοί περιορισμοί.

- Στην συνεχής εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

- Στην εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό δημόσιο.

- Στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους των νησιών και στην προβολή της χώρας μας.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Ενίσχυση της προσβασιμότητας στη χρήση υπηρεσιών, εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων στελεχών, βελτίωση της εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Αύξηση ικανοποίησης χρηστών, αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης/πολιτικής.

Συνοπτικά παρατίθενται τα εξής στοιχεία για τα έτη 2016 και 2017 καθώς επίσης και συγκριτικός πίνακας 1ου εξαμήνου 2016,2017 και 2018

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ
2016 2017
Πραγματοποιηθέντα Τηλεραντεβού: 250 Πραγματοποιηθέντα Τηλεραντεβού: 370
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 22 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 39
Λοιπές Τηλεδιασκέψεις: 400 Λοιπές Τηλεδιασκέψεις: 665
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ
  2016 2017 2018
Πραγματοποιθέντα Τηλεραντεβού: 172 159 484
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: 11 17 31
Λοιπές Τηλεδιασκέψεις: 406 402 2834

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 11 μήνες

Γ.1 Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Μελέτη και αξιολόγηση σχετικής βιβλιογραφίας, άλλων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  Ελήφθησαν υπόψη οι προηγούμενες προσπάθειες που είχαν υλοποιηθεί από δημόσιους φορείς, προκειμένου να αποφευχθούν αστοχίες και λάθη που οδήγησαν τις προηγούμενες προσπάθειες σε αποτυχία.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων -  πόρων: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013, προϋπολογισμού 4.269.000,00€. Για την υλοποίηση του έργου εργάστηκε το προσωπικό της ΔΥΠΕ από τις εμπλεκόμενες δ/νσεις (Ανάπτυξη, Προμηθειών κλπ) σε συνεργασία με τον ανάδοχο του έργου που ήταν ο ΟΤΕ ΑΕ.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -

Μέσα διάδοσης: Όσα προβλέπονται στο πλαίσιο της δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (φυλλάδια, πινακίδες κλπ) και παράλληλα υπάρχει μια συνεχή επικοινωνία με διάφορους φορείς όπως οι Δήμοι, ενώ για πολλές από τις δράσεις εκδίδονται και Δελτία Τύπου. Ημερίδες ενημέρωσης, Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Πάντοτε όταν πρόκειται για κάτι καινούργιο υπάρχει μια έμφυτη και έντονη αμφισβήτηση ιδίως από τους εμπλεκόμενους (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό), πολύ περισσότερο μάλιστα όταν κατά το παρελθόν έγιναν προσπάθειες που δε στέφθηκαν με επιτυχία. Η συνεχής προσπάθεια όμως στην εφαρμογή της καινοτομίας, η αξιοποίηση αυτής για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών (λ.χ. κάλυψη παιδοψυχιατρικών περιστατικών σε νησιά), η ενεργοποίηση ιατρών και νοσηλευτών που ήταν/είναι δεκτικοί και πρόθυμοι στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων, αποτέλεσαν και αποτελούν στοιχεία με τα οποία το ΕΔιΤ συνεχίζει την παραγωγική του λειτουργία.

Γ.6 Συνεργασίες: - 

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Η Τηλεϊατρική αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένα σημεία. Ωστόσο και παρά το γεγονός ότι σαν ιδέα δεν είναι καινούργια, για την εδραίωσή της, απαιτείται συνεχής προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Για την επιτυχία μιας καινοτομίας απαιτείται πρωτίστως η ύπαρξη πραγματικών λόγων που υπαγόρευσαν την καινοτομία. Απαιτείται δηλαδή, η χρησιμότητα της καινοτομίας ως προς την κάλυψη αναγκών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανάγκη ήταν η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στο τόπο κατοικίας. Επίσης, απαιτείται επιμονή, πίστη στην προσπάθεια, διάθεση πόρων και ενδεχομένως θεσμικές αλλαγές.

Φορέας: Τμήμα 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

Πεδίο εφαρμογής: στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό 

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Υγεία

Έτος: 2016 (έναρξη παραγωγικής λειτουργίας)

Τύπος Καινοτομίας: Παροχή υπηρεσιών, Ανασχεδιασμός διαδικασιών, Κοινωνική καινοτομία 

Ωφελούμενοι: Επαγγελματίες Υγείας, χρήστες υπηρεσιών υγείας και γενικός πληθυσμός

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

URL: http://edit.gov.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email