Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας:

Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαφόρων μονάδων στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) αναπτύχθηκε για να διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών μονάδων από κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Η διαχείριση/έλεγχος/καταχώρηση διενεργείται ανά ΠΕ, η οποία παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πολιτών στη συνέχεια με διαπιστευτήρια ελέγχει και καταχωρεί στην εφαρμογή την αδειοδότηση. Η καταχώρηση γίνεται διαδικτυακά μέσα από περιβάλλον που μόνο διαπιστευμένοι χρήστες μπορούν να εισέρθουν. Στην εφαρμογή καταχωρούνται στοιχεία όπως είδος αδειοδότησης, συντεταγμένες, φορέας, στοιχεία φορέα, υπηρεσία αδειοδότησης, μεταδεδομένα ανάλογα με το είδος της αδειοδότησης και τη νομοθεσία, κα. Παράλληλα, καταχωρούνται και διατηρείται ιστορικό για τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να καταχωρηθεί μία αδειοδότηση χωρίς συντεταγμένες αφού αυτές μπορούν να εξαχθούν μετά τον εντοπισμό και αναγνώριση αυτής. Τέλος, οι αδειοδοτήσεις προβάλλονται σε γεωγραφικά υπόβαθρα χαρτών (Google maps). Τα υπόβαθρα αυτά είναι ελεύθερα προσβάσιμα από τους πολίτες. Το κοινό μπορεί να βλέπει τα είδη των αδειοδοτήσεων, παρόμοιων ή άλλων. Μπορεί να αλλάζει το υπόβαθρο, να χρησιμοποιεί εργαλεία υπολογισμού εκτάσεων, αποστάσεων ή να αναζητά αδειοδοτήσεις. Επίσης, μπορεί να επιλέγει να εμφανίζει τα είδη των αδειοδοτήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία καθώς και άλλα γεωχωρικά στοιχεία, όπως περιοχές Natura. Το ΠΣ προβάλλει διαδικτυακά περιορισμένα στοιχεία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Καταγραφή των αδειοδοτήσεων και διευκόλυνση του πολίτη/επιχείρησης μέσα από τη διαδικτυακή προβολή. Οι λόγοι που συμβάλουν στην ανάπτυξη της παρούσας καινοτομίας: 1) άμεση προβολή και ενημέρωση των πολιτών για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, 2) καταγραφή των αδειοδοτήσεων και απεικόνιση, 3) δημιουργία και παροχή συνεχούς συστήματος ανοιχτών δεδομένων, 4) ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους υπαλλήλους.

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Αρχειοθέτηση, άμεση προβολή και συσχέτιση. Άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση αναγκών πολιτών.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) :

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: αρχειοθέτηση, οργάνωση, αναζήτηση, αύξηση παραγωγικότητας.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Άμεση προβολή περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, δυνατότητα ελέγχου πριν την οριστική καταχώρηση και διαδικτυακή πληροφόρηση των ενδιαφερομένων τόσο των υπαλλήλων όσο και των πολιτών. Η διαδικτυακή προβολή είναι πιο άμεση, δεν απαιτεί μεγάλη απασχόληση προσωπικού και παράλληλα προσφέρει ανοιχτά δεδομένα στους πολίτες.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: 9 μήνες

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: 4 μήνες

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης : Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί έμπνευση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού σε συνδυασμό με τις εσωτερικές ανάγκες λειτουργίας των διαδικασιών αδειοδότησης.

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 2 μήνες

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας: Προηγήθηκαν συναντήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορίστηκε ο τρόπος καταχώρησης και προβολής των στοιχείων. Μετά την πρώτη ανάπτυξη εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Δ/νσεων Ανάπτυξης των ΠΕ. Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε άμεσα και συνεχιζόταν μέχρι σήμερα.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 2 μήνες

Χρήση εργαλείων – πόρων: Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή. Αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP με τεχνολογίες HTML, Java, Javascript, jQuery και με τη συνεργασία της βάση δεδομένων MySQL. Τέλος, φιλοξενείται σε εξοπλισμό του αναδόχου. Χρηματοδότηση μέσω του τεχνικού προγράμματος δράσεων της ΠΑΜΘ.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: 3 μήνες

Μέσα διάδοσης: Άμεσες επαφές (συνεντεύξεις, συναντήσεις), Ημερίδες ενημέρωσης, Οργάνωση συναντήσεων ομοειδών Τμημάτων των ΠΕ.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Ανάγκες συναντήσεων με του υπαλλήλους για διευκρινήσεις, νομοθετικές τροποποιήσεις και ελέγχους προβολής δεδομένων

 Γ.6 Συνεργασίες

Δεν υπήρξε ανάγκη συνεργασίας με άλλους φορείς.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Έγινε κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακών συστημάτων πληροφόρησης πολιτών. Είναι πλέον τα οφέλη των πληροφοριακών συστημάτων όπως η ταχύτατη και αυξημένη πληροφόρηση των πολιτών και με την ταυτόχρονη αύξηση παραγωγικότητας των υπαλλήλων.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Η επιτυχία της καινοτομίας στηρίζεται συνδυάζοντας την αυξημένη πληροφόρηση των πολιτών και ελάττωση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων που μόνο η υιοθέτηση των ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών.

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πεδίο εφαρμογής: στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2014

Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση δεδομένων, Νέες τεχνολογίες, Ανθρώπινοι πόροι

Ωφελούμενοι: Κοινωνία των πολιτών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή.

URLhttp://ns7.openit.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Η σύνδεση των χρηστών-υπαλλήλων γίνεται από τη σελίδα του backend με διαπιστευτήρια. Από περιβάλλον εισόδου δίνονται δικαιώματα διαχείρισης των αδειοδοτήσεων. Το ΠΣ αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP, Java, Javascript και χρησιμοποιεί για βάση δεδομένων τη MySQL. Η προβολή από τον ιστοχώρο φιλοξενίας (frontend).

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email