Διαδικτυακή προβολή & διαχείριση ιατρικών ειδικοτήτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Α.1 Περιγραφή της Καινοτομίας: Διαδικτυακή πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τις ιατρικές ειδικότητες και λεπτομέρειες σε όλα τα νοσοκομεία των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας. Το πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες σε σχέση με τις ιατρικές ειδικότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) της Περιφέρειας. Η διαχείριση γίνεται ανά ΠΕ η οποία παρακολουθεί τις θέσεις των ειδικευομένων γιατρών ανά ειδικότητα που διαθέτει το νοσοκομείο, τη διάρκεια σύμβασης, τον αριθμό θέσεων, κα. Παράλληλα καταχωρούνται οι αιτήσεις που αναμένουν να ξεκινήσουν την ειδικότητα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στους πολίτες μέσα από τον ιστοχώρο της Περιφέρειας. Κανόνας είναι να εφαρμόζεται η διαφάνεια. Για παράδειγμα οι αιτήσεις των αναμονών προβάλλονται όπως ορίζει ο Νόμος. Οι διαπιστευμένου υπάλληλοι ανά ΠΕ συνδέονται διαδικτυακά στο ΠΣ και καταχωρούν τις τροποποιήσεις. Όλες οι καταχωρημένες πληροφορίες προβάλλονται διαδικτυακά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, ενώ μετά την καταχώρηση του υπαλλήλου ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ο πολίτης να αναζητήσει ένα άτομο σε όλη την Περιφέρεια και εφόσον το βρει να πληροφορηθεί εάν αναμένει ή εργάζεται και σε ποια ιατρική ειδικότητα. Τέλος κατά την καταχώρηση των στοιχείων του ατόμου ελέγχεται η ύπαρξη αυτού και που ενδεχομένως να εργάστηκε. Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η παράνομη εργασία σε όλη την έκταση της Περιφέρειας.

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία; Οι λόγοι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της παρούσας καινοτομίας: 1) άμεση προβολή και ενημέρωση στους πολίτες των αλλαγών που αφορούν είτε τις αιτήσεις αναμονών για ιατρική ειδικότητα είτε τα άτομα ή τη διάρκεια που υπηρετούν ως ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία των ΠΕ, 2) αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων καθώς καταχωρούν στο σύστημα τις αλλαγές και δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες όπως: αποστολή ή παραγωγή εγγράφων ή τηλεφωνική ενημέρωση ή αποστολή εγγράφων μέσω φαξ, 3) δημιουργία συνεχούς παροχής συστήματος ανοιχτών δεδομένων, 4) αναδιοργάνωση διαδικασιών, 5) διαφάνεια στις διαδικασίες και 6) ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ από τους υπαλλήλους.

Α.3 Στόχοι της Καινοτομίας

Επιθυμία για αύξηση παραγωγικότητας, άμεση ενημέρωση των πολιτών για τις θέσεις των ιατρικών ειδικοτήτων, εκπαίδευση/αύξηση δεξιοτήτων ΤΠΕ των στελεχών του φορέα, βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την πορεία των αντίστοιχων αιτήσεων αναμονής/προβολής σε όλη την Περιφέρεια.

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ):

Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών με κάθετη μείωση του φόρτου των υπαλλήλων. Εκμηδενισμό της τηλεφωνικής ενημέρωσης πολιτών και των αναγκών ενημέρωσης όπως μέσω αποστολής φαξ. Ελάττωση ή μηδενισμός ανάγκης παραγωγής εντύπων.

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.):

Άμεση ενημέρωση των πολιτών, δυνατότητα αναζήτησης για την κατάσταση σε όλη την Περιφέρεια, καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πολιτών.

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: λιγότερο από 12 μήνες

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: 4 μήνες. Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης : Υπήρχαν παρόμοια πληροφοριακά συστήματα τα οποία λειτουργούσαν σε Αττική και Θεσσαλονίκη τα οποία ενημέρωναν για τα κατά τόπους νοσοκομεία. Επίσης, η πληροφόρηση του πολίτη ήταν μικρή γι’ αυτό έπρεπε να επικοινωνεί με τις Υπηρεσίες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Τέλος, πηγή έμπνευσης ήταν η άμεση ενημέρωση του πολίτη μέσω του διαδικτύου και η εισαγωγή στη χρήση των υπαλλήλων στη χρήση των ΤΠΕ

Γ.2 Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 3 μήνες Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας: Προηγήθηκαν συναντήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες και καθορίστηκε ο τρόπος καταχώρησης και προβολής των στοιχείων. Μετά την ανάπτυξη εκπαιδεύτηκε το προσωπικό των Δ/νσεων Υγείας των ΠΕ. Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε άμεσα σε λίγες ημέρες από την εκπαίδευση (Νοέμβριος 2013) και συνεχίστηκε ομαλά για περίπου 3 μήνες. Η χρήση του υιοθετήθηκε πολύ γρήγορα διότι τα οφέλη ήταν άμεσα.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: 2 μήνες Χρήση εργαλείων – πόρων:  Η εφαρμογή είναι διαδικτυακή. Αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP με τεχνολογίες HTML, Java, Javascript, jQuery και με τη συνεργασία της βάση δεδομένων MySQL. Τέλος, φιλοξενείται σε εξοπλισμό του Σύζευξις. Χρηματοδότηση με ίδιους πόρους.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: 2 μήνες Μέσα διάδοσης: Άμεσες επαφές (συνεντεύξεις, συναντήσεις), τηλεφωνικές επαφές ενημέρωσης. Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή ελάχιστα μέσω συναντήσεων.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση Ανάγκες συναντήσεων με του υπαλλήλους για διευκρινήσεις, νομοθετικές τροποποιήσεις και ελέγχους προβολής δεδομένων.

Γ.6 Συνεργασίες Με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας

Έγινε κατανοητή η ανάγκη ανάπτυξης διαδικτυακών συστημάτων πληροφόρησης πολιτών. Είναι πλέον ορατή η αύξηση πληροφόρησης των πολιτών και παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Έχουν προκύψει προτάσεις για νέες διαδικτυακές εφαρμογές για γρηγορότερη ενημέρωση των πολιτών.

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας

Η επιτυχία της καινοτομίας στηρίζεται συνδυάζοντας την αυξημένη πληροφόρηση των πολιτών και ελάττωση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων που μόνο η υιοθέτηση των ΤΠΕ μπορεί να προσφέρει. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των πολιτών.

Φορέας: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Πεδίο εφαρμογής: Στο σύνολο του φορέα

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2013

Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση δεδομένων, Παροχή υπηρεσιών, Ανθρώπινοι πόροι

Ωφελούμενοι: Κοινωνία των πολιτών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

URLhttp://www.pamth.gov.gr

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Η σύνδεση των χρηστών-υπαλλήλων γίνεται από τη σελίδα του φορέα με διαπιστευτήρια. Στη συνέχεια η προβολή των σελίδων δίνει δικαιώματα διαχείρισης. Το ΠΣ αναπτύχθηκε σε γλώσσα PHP και χρησιμοποιεί για βάση δεδομένων τη MySQL. Η προβολή από τον ιστοχώρο γίνεται μέσω iframe.

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email