Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς

Forum Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας: Διαδικτυακή (on line) διαδικασία, που θα αποτελέσει ένα σύστημα «ανοιχτής εγκυκλίου» και θα επιλύει άμεσα...
Subscribe to our newsletter

Fill in your organization email