Η έρευνα για την καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα

Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερη έμφαση δίνεται στη μελέτη του ρόλου που διαδραματίζει η καινοτομία στην κοινωνική και οικονομική αλλαγή των σύγχρονων κρατών. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα, διαπιστώνεται έλλειψη δεδομένων και ποσοτικών στοιχείων, γεγονός που εμποδίζει την κατανόηση του περιβάλλοντος και των συνθηκών καινοτομίας.
Το κράτος ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν ως παθητικός αποδέκτης της καινοτομίας που πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα. Μολαταύτα, η καινοτομία στο δημόσιο τομέα θεωρείται πλέον όλο και περισσότερο ένας κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών στους δημόσιους φορείς, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και στην επίτευξη ευημερίας. Η καινοτομία από την πλευρά του κράτους μπορεί να συντελέσει όχι μόνο στη βελτίωση των παραγόμενων αγαθών από το δημόσιο, αλλά και στην ενίσχυση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα.
Η έρευνα για την Καινοτομία στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο που ερευνά την καινοτομία στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η αποτύπωση της κατάστασης όσον αφορά την καινοτομία στον ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο ερευνά:
  • το νόημα, το σκοπό και τη χρησιμότητα που αποδίδουν στην καινοτομία τα στελέχη της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
  • το βαθμό στον οποίο οι Δημόσιοι Οργανισμοί καινοτομούν
  • τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή εμποδίζουν την καινοτομία και τις ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για την περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας
  • τις διαδικασίες και τις πρακτικές που ακολουθούν οι Οργανισμοί για να καινοτομούν
  • τους πόρους που διαθέτουν για την καινοτομία καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία σύνταξης του ερωτηματολογίου μπορούν να βρεθούν εδώ

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου
  • Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, επιπέδου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή αντίστοιχου. Ζητείται η συμπλήρωσή του από έναν υπεύθυνο ανά φορέα.
  • Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 13-15 λεπτά, ενώ η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει δυνατότητα παράλειψης κάποιας από αυτές.
  • Πριν τη συμπλήρωση διαβάστε τις επεξηγήσεις σε ορισμένα ερωτήματα στο σχετικό αρχείο
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.