Δράση

Η καινοτομία αποτελεί ένα σημαντικό οδηγό μακροχρόνιας ανάπτυξης και ευημερίας, καθώς δημιουργεί ευέλικτες και ανθεκτικές στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος δημόσιες οργανώσεις.
Η καινοτομία είναι μια περιοχή δημόσιας πολιτικής, που οι χρήστες και το ευρύτερο κοινό συμμετέχει λιγότερο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας, ο εξοπλισμός και το λογισμικό με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας παρέχει νέες δυνατότητες, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών μεταξύ τους και με τους πολίτες.

Σήμερα, o πληθοπορισμός (crowdsourcing) αποτελεί σε κάποιες οργανώσεις του δημόσιου τομέα, μια επιχειρησιακή διαδικασία που χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση νέων ιδεών, τη συμμετοχή πολιτών σε ψηφοφορίες, τη συνεργασία για το σχεδιασμό, τη δοκιμή και υλοποίηση έργων , καθιστώντας τις σχέσεις μεταξύ οργανώσεων και χρηστών περισσότερο αμφίδρομες.
Με τη δράση “We-novate” σχεδιάζουμε μια ανοικτή διαδικασία καινοτομίας. Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη των βασικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημόσιες οργανώσεις. Σε αυτή τη διαδικασία, πιστεύουμε, ότι η συλλογική νοημοσύνη αποτελεί ,τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο οργανώσεις με κοινά ζητήματα μπορούν να επιλύσουν προβλήματα και να βελτιώσουν τις λύσεις τους.
Η δράση υλοποιείται σε συνεχείς αλληλοσυνδεόμενες φάσεις και σκοπός είναι η δημιουργία ενός αποθετηρίου γνώσης για τα μέλη του δικτύου καινοτομίας. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στα στάδια της δράσης μέχρι τον σχεδιασμό και αξιολόγηση της πρότασης έργου.

1ο Στάδιο

Αναζητούμε τους πρωτοπόρους της καινοτομίας! Στην δράση συμμετέχουν τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που έχουν εγγραφεί στο Δίκτυο Καινοτομίας. Παρακαλούμε για την εγγραφή σας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/registration-form/

Η ανατροφοδότηση που μπορείτε να μας δώσετε, θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις δράσεις μας και να υποστηρίξουμε καλύτερα την καινοτομία στον φορέα σας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρακαλούμε, συμμετέχετε στην έρευνα για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα , που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 30 Ιουνίου 2020 και έχει αναρτηθεί στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/intropsisurvey/

2ο Στάδιο

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο δίκτυο καινοτομίας, χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας δόθηκαν προκειμένου να εισέλθετε στη δράση και να υποβάλετε την σχετική φόρμα.

3ο Στάδιο

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που μας υποβάλλετε.
Περιμένετε……. Στόχος μας είναι να εξετάσουμε, ποιες από τις προτάσεις μπορούν να αναδειχθούν σε κρίσιμα ζητήματα για τα οποία θα γίνει περαιτέρω έρευνα και θα σχεδιαστεί δράση, με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

4ο Στάδιο

Δηλώστε συμμετοχή …………Οι δράσεις που επιλέγονται σχεδιάζονται σε εργαστήρι που συμμετέχει ομάδα καινοτομίας με σκοπό την διαμόρφωση των προδιαγραφών του έργου που επιλύει το ζήτημα που έχει αναδειχθεί. Το έργο αξιολογείται από το δίκτυο καινοτομίας.

5ο Στάδιο

Ξεκινήστε την εφαρμογή ………………..Το έργο είναι διαθέσιμο για υλοποίηση από τον φορέα σας ή για την απόκτηση γνώσης από αυτό. Έχετε πλέον πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη προτεινόμενων έργων.

[th-slider category="447" design="design-2" dots="false" autoplay="false" loop="false"]
Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.