Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συστάθηκε η Ομάδα Καινοτομίας που προβλέπει ο ν.5027/23 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης…». Η ομάδα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  • Τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης,
  • Τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
  • Τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
  • Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας,
  • Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας,
  • Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
  • Τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας της Ελλάδας.

Η Ομάδα Καινοτομίας έχει σημαντικό και διευρυμένο ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, προβλέπεται να παρέχει υποστήριξη στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,  για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καινοτομία στον Δημόσιο Τομέα (Ε.Σ.Δ.Κ.).

Με τη σύσταση της Ομάδας Καινοτομίας ενδυναμώνεται ο συντονισμός, η συνεργασία και βελτιστοποιείται η ροή της πληροφορίας και η επικοινωνία μεταξύ των κρίσιμων φορέων για την υλοποίηση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η Ομάδα Καινοτομίας να λειτουργεί με καινοτόμο τρόπο προκειμένου να συνδιαμορφώνει τις κατευθύνσεις και τις αναγκαίες δράσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.. Συγκεκριμένα, ενισχύεται η συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων και η ανοικτότητα στη συνεργασία η οποία ενισχύεται περαιτέρω με την πρόβλεψη υποστήριξης της Ομάδας με εμπειρογνώμονες από  τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες, του Δήμους, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Ομάδα Καινοτομίας, αναμένεται να συγκροτηθεί και προγραμματίζεται να ξεκινήσει τις εργασίες της προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για την κατάρτιση του Ε.Σ.Δ.Κ. το 2024.

Η Υπουργική απόφαση για τη σύσταση της Ομάδας Καινοτομίας βρίσκεται εδώ.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.