Πρόσκληση συμμετοχής στην κοινότητα καινοτομίας

Στις 01/12/2021 , η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με έγγραφο της προσκάλεσε τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην διάδοση της καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Η καινοτομία αποτελεί μια από τις πλέον ανερχόμενες ικανότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν και να διαθέτουν οι δημόσιες οργανώσεις προκειμένου να υποστηρίξουν τον μετασχηματισμό τους.

Η καινοτομία όταν αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη διαδικασία και με τη κατάλληλη μεθοδολογία και γνώση μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό για να υποστηρίξει τις δημόσιες οργανώσεις να λειτουργήσουν αποδοτικά και με ευελιξία, ανταποκρινόμενες στις μεταβολές του περιβάλλοντος προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, έχουν αναπτυχθεί σχετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τις δημόσιες οργανώσεις στην διαδικασία της καινοτομίας και να ενισχύσουν την γνώση τους για καινοτομία.

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, καλεί τις δημόσιες οργανώσεις να συμμετέχουν ενεργά στην κοινότητα καινοτομίας, μέσα από την  εγγραφή και συμμετοχή τους  στο δίκτυο καινοτομίας δημοσίου τομέα καθώς και υποβάλλουν και να διαμοιράσουν τις καινοτομίες που έχουν αναπτύξει.

 

Υποβολή Καινοτομιών

Το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, αποτελεί το κεντρικό σημείο στην ελληνική δημόσια διοίκηση στο οποίο συγκεντρώνονται καλές πρακτικές, γνώσεις και εμπειρίες που αφορούν την καινοτομία στον δημόσιο τομέα, προκειμένου αυτές στην συνέχεια να αξιοποιηθούν για να αναπτυχθούν ικανότητες και να υλοποιηθούν δράσεις για την καινοτομία.

Επίσης αποτελεί, το σημείο επαφής για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και τις ομάδες καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας, είναι να διευκολύνει την διάχυση της γνώσης που αναπτύσσεται στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ για την καινοτομία προς τις δημόσιες οργανώσεις της Ελλάδας αλλά και την μεταφορά της μάθησης που δημιουργείται στην ελληνική δημόσια διοίκηση στο διεθνές περιβάλλον.

Στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, λειτουργεί το Αποθετήριο Καινοτομίας, το οποίο στηρίζεται σε τρεις άξονες:

  • Προώθηση της αναγνωρισιμότητας στην Ελλάδα και διεθνώς των δημοσίων οργανώσεων οι οποίες αναπτύσσουν καινοτομίες,
  • Δημιουργία γνώσης για την καινοτομία στον δημόσιο τομέα της Ελλάδας μέσα από την συγκέντρωση και αξιολόγηση δεδομένων,
  • Διαμοίραση καλών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των στελεχών της ελληνικής κοινότητας καινοτομίας.

Η υποβολή καινοτομιών στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα συνδέεται με οφέλη τόσο για τις δημόσιες οργανώσεις όσο και γενικότερα για την ελληνική δημόσια διοίκηση:

  • Βοηθά στην κατανόηση των τάσεων και των αναγκών των δημοσίων οργανώσεων για τον σχεδιασμό που υλοποιεί η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα,
  • Υποστηρίζει τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υλοποίηση της Διακήρυξης Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
  • Συνεισφέρει στην βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των δημοσίων οργανώσεων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης σε διεθνείς εκδηλώσεις και βραβεία.

Ενέργειες υποβολής καινοτομιών

Οι δημόσιες οργανώσεις προσκαλούνται να υποβάλλουν τις καινοτομίες τους. Η συμμετοχή των δημόσιων οργανώσεων θα ενδυναμώσει τον ρόλο της καινοτομίας και οι δημόσιες οργανώσεις θα συνεισφέρουν με γνώσεις για τον σχεδιασμό εκδηλώσεων και δράσεων θεματικής καινοτομίας για το 2022.

Η υποβολή καινοτομιών γίνεται ηλεκτρονικά στο https://innovation.gov.gr/submission-innovation/.

Περισσότερες οδηγίες για την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα μπορείτε να βρείτε εδώ

Για καθοδήγηση και υποστήριξη των δημοσίων οργανώσεων στην διαδικασία υποβολής  καινοτομιών μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο https://innovation.gov.gr/contact-us/

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.