Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα το οποίο εισάγει διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη ρύθμιση των βασικών στοιχείων ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς να προσανατολιστούν στην ανάπτυξη καινοτομίας και θα ενδυναμώνει την ικανότητά τους να καινοτομούν. Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτομίας από τους δημόσιους φορείς με συστηματικό τρόπο, αξιοποιώντας ειδικές γνώσεις και πρόσβαση σε εργαλεία καινοτομίας, παρέχονται κίνητρα για καινοτομία και δημιουργείται διαδικασία ανάδειξης και υποστήριξης ιδεών για τον σχεδιασμό πρωτότυπων πρακτικών καινοτομίας.

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στον σχεδιασμό για την πολιτική καινοτομίας στο δημόσιο τομέα που ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2020 στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.). Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί δράσεις  διάδοσης καλών πρακτικών των φορέων του δημόσιου τομέα μέσα από το Αποθετήριο Καινοτομιών Δημόσιου Τομέα , προβολή καινοτόμων δημόσιων οργανώσεων σε συνέδρια και ημερίδες για την καινοτομία καθώς και δράσεις δικτύωσης των δημόσιων οργανώσεων μέσα από το Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα στο οποίο  συμμετέχουν περίπου 160 δημόσιοι φορείς. Εκπρόσωποι του δικτύου συμμετέχουν σε εργαστήρια καινοτομίας και σε έρευνες συνεισφέροντας στην ανάπτυξη γνώσης για την καινοτομία στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Το Βαρόμετρο Καινοτομίας το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2020 και στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 δημόσιοι φορείς, αποτέλεσε τη βάση για την πρώτη επεξεργασία και αξιολόγηση των αναγκών για την προώθηση της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Επίσης, το 2022, στο πλαίσιο έργου που υλοποιήθηκε από τη Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ., 36 δημόσιοι  φορείς συμμετείχαν σε ομάδες εστίασης προκειμένου να γίνει εμβάθυνση στα ευρήματα της έκθεσης του Βαρόμετρου Καινοτομίας. Τέλος, η έκθεση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας για τις αναρτημένες καινοτομίες στο Αποθετήριο Καινοτομιών για το 2021, προσδιόρισε τα βασικά χαρακτηριστικά των πρακτικών καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα και ανέδειξε τις κρίσιμες προκλήσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα.

Τα παραπάνω συνεισέφεραν στη διαμόρφωση γνώσης για το νομοσχέδιο το οποίο εισάγει Σύστημα Καινοτομίας, με το οποίο διαμορφώνονται οι βασικοί πυλώνες της πολιτικής καινοτομίας που είναι η πρωτοτυπία, η δικτύωση, οι δεξιότητες και η αναγνώριση της πρωτοπορίας στον δημόσιο τομέα.

Στο επίκεντρο του Συστήματος Καινοτομίας βρίσκεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία (Ε.Σ.Δ.Κ.) στο Δημόσιο Τομέα, το οποίο με την εφαρμογή του σχεδιάζεται να εστιάσει σε δύο άξονες α) την οριζόντια προώθηση της καινοτομίας στους φορείς με την υλοποίηση έργων και δράσεων καινοτομίας και β) την ανάπτυξη καινοτόμων έργων βασισμένων σε πρωτότυπες ιδέες, από τους δημόσιους φορείς. Η Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. ως Συντονιστής του Συστήματος Καινοτομίας καταρτίζει και παρακολουθεί το Ε.Σ.Δ.Κ.. Παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης Ομάδας Καινοτομίας από τους δημόσιους φορείς, η οποία θα υποστηρίζει το Ε.Σ.Δ.Κ. επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας με την συμμετοχή και συνεργασία των φορέων.

Επιπρόσθετα, εισάγεται η επιβράβευση φορέων για πρακτικές καινοτομίας,  αυξάνεται η αναγνωρισιμότητά τους με τη συμμετοχή τους στο Αποθετήριο Καινοτομιών και ενθαρρύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι να καινοτομήσουν.

Το νομοσχέδιο συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της πολιτικής καινοτομίας στο δημόσιο τομέα και διαμορφώνει το κατάλληλο ευνοϊκό περιβάλλον για καινοτομία από τους δημόσιους φορείς. Οι εκπρόσωποι στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημόσιου Τομέα, προσκαλούνται να συμμετέχουν ενεργά με παρατηρήσεις και σχόλια στον σύνδεσμο της διαβούλευσης http://www.opengov.gr/ypes/?p=8661 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2023.

 

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.