Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ) αφορά τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και την παροχή δυνατότητας στις εταιρίες που τοποθετούν κεραίες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Οι φορείς, δηλαδή η ΕΕΤΤ, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), οι Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα που διαμοιράζει τις εργασίες, αποφεύγοντας τη διακριτή υποβολή σε πλήθος φορέων. Η διαδικασία γίνεται πλέον μονοαπευθυντική, δηλαδή ο χρήστης υποβάλλει την αίτηση του μια και μοναδική φορά προς ένα σημείο, γεγονός που αποτελεί καινοτομία στη μέχρι τώρα παροχή της υπηρεσίας. Το ΣΗΛΥΑ περιλαμβάνει τις διαδικασίες αδειοδότησης, δήλωσης και τροποποίησης κατασκευής κεραίας, ανάκλησης ή μεταβίβασης άδειας, καθώς και διαδικασίες ελέγχου-συμμόρφωσης (Επιθεωρήσεις ΕΕΑΕ, Ειδοποιήσεις, Αποξηλώσεις, Δυσμενείς πολεοδομικές πράξεις).

Από το 2021 το ΣΗΛΥΑ λειτουργεί με αναβαθμισμένο τρόπο μετά την πρώτη εφαρμογή του και σταδιακά έχει εξελιχθεί σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαχείρισης της πλειονότητας των διαδικασιών αδειοδότησης κατασκευών κεραιών που προβλέπονται στη νομοθεσία με το ν. 4635/2019. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε λειτουργικότητα για διαχείριση των δηλώσεων εγκατάστασης ΣΑΠΜΕ (Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης Μικρής Εμβέλειας) και ΕΚΚΧΟ (Εγκατάσταση Κατασκευής Κεραιών Χαμηλής Όχλησης) και τη διαχείριση της σχετιζόμενης με την πολεοδομική αδειοδότηση πληροφορίας. Επίσης, έχει αναπτυχθεί η Ενημερωτική Πύλη keraies.eett.gr που παρέχει διαφάνεια και μέσω της οποίας ο πολίτης ενημερώνεται με πληρότητα για τις νόμιμες κεραίες έχοντας πρόσβαση στα δικαιολογητικά του φακέλου αδειοδότησης. Η Ενημερωτική Πύλη έχει σκοπό να ενημερώνει τους πολίτες για το “ευαίσθητο” θέμα των νόμιμων κεραιών συμβάλλοντας παράλληλα στον εντοπισμό και απομάκρυνση των μη νόμιμων.

Η εφαρμογή συμβάλλει στην επίτευξη αξιοσημείωτου δημόσιου οφέλους κατά την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών, αφού απλοποιεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδικασία, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αποφυγή λαθών. Παράλληλα, ενισχύει την αξιοπιστία των δημόσιων φορέων και την ικανοποίηση των πολιτών από την παρεχόμενη υπηρεσία. Υλοποιήθηκε σε συνέχεια της θεσμικής παρέμβασης, με ταχύ κύκλο υλοποίησης και έκτοτε εξελίσσεται διαρκώς.

Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης κεραιών είναι ιδιαίτερα σημαντική και ενόψει της ανάπτυξης δικτύων 5G, τα οποία θα απαιτήσουν την εγκατάσταση μεγάλου πλήθους κεραιών. Η απρόσκοπτη ανάπτυξη των δικτύων 5G είναι σημαντικός άξονας δράσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ, καθώς αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σημειώνεται ότι η επισκεψιμότητα από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι και το τέλος του 2022 στην Ενημερωτική Πύλη keraies.eett.gr ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα, δηλαδή 849.000 προβολές από πάνω από 42.000 χρήστες, γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή του νέου συστήματος παροχής της υπηρεσίας από τους χρήστες.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Για την ηλεκτρονική διαδικασία αδειοδότησης καταχωρίζεται μία νέα αίτηση. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης γίνεται η τελική υποβολή της. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου ΣΗΛΥΑ και πλέον δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί. Η αίτηση περνά στους αρμόδιους φορείς που θα την εξετάσουν παράλληλα και οι οποίοι εν δυνάμει είναι: Οι κεντρικοί φορείς (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ, ΥΠΑ, ο τομέας διαχείρισης των μικροκυματικών ζεύξεων της ΕΕΤΤ που ελέγχει την πιθανή επίπτωση της τροποποίησης συντεταγμένων μιας θέσης στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων) και οι φορείς τοπικής εμβέλειας (Περιφερειακή Ενότητα, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση).

Κάθε φορέας έχει αυτόματα πρόσβαση στις εκκρεμότητες που πρέπει να διεκπεραιώσει. Οι αρμόδιοι φορείς εγκρίνουν ή απορρίπτουν την αίτηση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ή την ολοκληρώνουν σηματοδοτώντας τη διεκπεραίωση της εργασίας χωρίς να τίθεται θέμα έγκρισης/απόρριψης. Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων είναι η τελική έγκριση/απόρριψη της αίτησης αδειοδότησης.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι κυριότεροι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας ήταν:

• Η ανάγκη για διαχείριση μεγάλου όγκου αιτήσεων κατασκευών κεραιών,

• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες, μέσα από τη διευκόλυνση των αιτούντων κατά την υποβολή του αιτήματος κατασκευής κεραιών (π.χ. να μην χρειάζεται να απευθυνθούν με αιτήσεις τους σε πολλούς φορείς χωριστά), η δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων για την πορεία της αίτησης καθώς και άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τις αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών,

• Η γενικότερη απαίτηση για παροχή υπηρεσιών ψηφιακής διακυβέρνησης και για αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή της υπηρεσίας με περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Ενισχύεται η συνεργασία και ο συντονισμός διαφόρων φορέων για τη διεκπεραίωση μιας ενιαίας διαδικασίας αδειοδότησης καθώς και η διαφάνεια στην όλη διαδικασία,

• Προσαρμογή στον ν. 4635/2019, ο οποίος ενίσχυσε τις περιπτώσεις εξαίρεσης από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 αυτού, διατήρησε το ΣΗΛΥΑ και την Ενημερωτική Πύλη στο επίκεντρο της αδειοδότησης και όρισε ότι η χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης θα γίνεται μετά την άδεια της ΕΕΤΤ,

• Η διευκόλυνση των ελέγχων νομιμότητας κεραιοσυστημάτων και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο πεδίο (αρμοδιότητα Υποδιεύθυνσης Εποπτείας Φάσματος).

Στόχοι της Καινοτομίας

Η καινοτομία στοχεύει στη:

1) δημιουργία μίας ενιαίας ψηφιακής διαδικτυακής μονοαπευθυντικής διαδικασίας (τα στοιχεία υποβάλλονται από τον πολίτη μόνο σε ένα φορέα) για την αποτελεσματική εξέταση αιτήσεων κατασκευών κεραιών από πλήθος δημόσιων φορέων,

2) αύξηση του πλήθους των αιτήσεων που θα διεκπεραιώνονται ετησίως και μείωση του μέσου απαιτούμενου χρόνου ανάμεσα στην πρωτοκόλληση της αίτησης και τη διεκπεραίωσή της σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε έγγραφα σε έντυπη μορφή. Η νέα διαδικασία έχει στόχο την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους επεξεργασίας των αιτήσεων σε ποσοστό άνω του 90%,

3) βελτίωση της ψηφιακής ενημέρωσης των πολιτών για την ύπαρξη νομίμως λειτουργούντων κεραιοσυστημάτων στην περιοχή τους χωρίς να απαιτείται αίτηση εκ μέρους τους (περιορισμός γραφειοκρατίας),

4) διευκόλυνση των ελέγχων νόμιμης λειτουργίας κεραιοσυστημάτων ξηράς στο πεδίο,

5) ελαχιστοποίηση (μηδενισμός) των λαθών στα στοιχεία των αιτήσεων μεταξύ εμπλεκομένων αρχών,

6) διεύρυνση του πεδίου των αδειοδοτήσεων και προσαρμογή του στις νέες ανάγκες ανάπτυξης κεραιών,

7) ενίσχυση της αξιοπιστίας του φορέα.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την καινοτομία είναι τα ακόλουθα:

1) Η δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση άδειας κατασκευών κεραιών δημιουργώντας ένα σημείο παροχής πολλαπλών υπηρεσιών από ένα σημείο που αφορά αδειοδοτικές επιλογές για τις διαφορετικές ανάγκες ανάπτυξης των δικτύων (εγκατάσταση νέων κατασκευών κεραιών, αναβάθμιση υπαρχόντων κατασκευών κεραιών, εγκατάσταση μικρών και πολύ μικρών κεραιών) και η οποία οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ρυθμού διεκπεραίωσης των, σχετιζόμενων με τις κατασκευές κεραιών, εκκρεμοτήτων (αιτήσεων και δηλώσεων),

2) Η μείωση του χρόνου υποβολής αιτήσεων που εκτιμάται στο 95% καθώς εξοικονομείται χρόνος για μετακίνηση του πολίτη προς 4-5 διαφορετικές Δημόσιες Υπηρεσίες, δηλαδή στην ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ, ΥΠΑ, Περιφερειακές Ενότητες, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για να υποβάλλει τον ίδιο φάκελο,

3) Η μείωση του κόστους χρήσης έγχαρτου φακέλου κατά 100% καθώς δεν δαπανώνται χρόνος και πόροι για τη δημιουργία έγχαρτου φακέλου και 4-5 αντιγράφων αυτού,

4) Η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων που αδειοδοτούνται και των δηλώσεων χρήσης κεραιών που γίνονται δεκτές ανά έτος κατά 173% για τη χρονική περίοδο από το έτος 2013 έως το έτος 2022,

5) Η μείωση του χρόνου μεταξύ της πρωτοκόλλησης και αδειοδότησης/αποδοχής των αιτήσεων/δηλώσεων κατά 69%,

6) Η πλήρης και αυτόματη ενημέρωση των πολιτών και των αρμοδίων αρχών ελέγχου για τη νομιμότητα κεραιοσυστημάτων ξηράς που χρήζουν αδειοδότησης από την εφαρμογή e-Keraies

7) Η μείωση αναγκαίου χρόνου ενδο-υπηρεσιακής επικοινωνίας κατά 99% σε σχέση με την προηγούμενη διαδικασία,

8) Ο μηδενισμός λαθών σε στοιχεία αιτήσεων σε διαφορετικούς φορείς,

9) Η αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών και της συμμετοχής τους στο “ευαίσθητο” θέμα των κεραιών, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουν μη νόμιμες κεραίες με απλό τρόπο (χωρίς «γραφειοκρατική» εμπλοκή αίτησης προς την ΕΕΤΤ και απάντησης) και να προβούν ηλεκτρονικά σε καταγγελία (μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΤ) για την απομάκρυνσή τους. Επισκεψιμότητα: 849.000 προβολές από 42.000 χρήστες από το Μάρτιο 2021 έως τα τέλη του 2022.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας βασίστηκε στο ν. 4070/2012 που έθεσε τις κατευθύνσεις και αρχές λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ. Η ανάπτυξη της καινοτομίας περιελάβανε την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό του συστήματος, την υλοποίηση, τον έλεγχό του, την εγκατάσταση, την εκπαίδευση των χρηστών και τη λειτουργία του. Στον σχεδιασμό του ΣΗΛΥΑ συμμετείχαν στελέχη των Διευθύνσεων Φάσματος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΕΤΤ, ως μία διατμηματική ομάδα εργασίας. Τα πρώτα στελέχη εισέφεραν την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει ασκώντας την αρμοδιότητα της αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, ενώ τα δεύτερα μετουσίωσαν τις απαιτήσεις σε πληροφοριακό σύστημα. Η συνεργασία μεταξύ των δύο Διευθύνσεων ήταν πολύ στενή και διαρκής. Εφαρμόστηκαν οι αρχές των ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού (agile software development), σύμφωνα με τις οποίες οι απαιτήσεις και οι λύσεις εξελίχθηκαν μέσω της συνεργασίας των στελεχών της παραπάνω διατμηματικής ομάδας, ενώ προωθήθηκε ο γρήγορος και σταδιακός σχεδιασμός, η έγκαιρη παράδοση του συστήματος στους χρήστες με στόχο την ανάδρασή τους, η ταχεία και ευέλικτη ανταπόκριση στις αλλαγές και βελτιώσεις.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Βασική στρατηγική επιλογή για την ανάπτυξη του ΣΗΛΥΑ ήταν η συχνή και συνεχής παραγωγή νέων εκδόσεων της εφαρμογής, με συνεχείς κύκλους ανατροφοδότησης. Η καινοτομία από την πρώτη εφαρμογή της αναβαθμίστηκε με νέες δυνατότητες, όπως η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων εγκατάστασης, η δημοσιοποίηση μέσω της Ενημερωτικής Πύλης κα.

Στάδιο εφαρμογής

Η εφαρμογή της καινοτομίας υποστηρίζεται από το νομοθετικό πλαίσιο και εξελίσσεται σε νέες απαιτήσεις διασύνδεσης/διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα. Για την εφαρμογή της καινοτομίας συγκροτούνται μικτές ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή στελεχών των Διευθύνσεων Φάσματος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε σημαντικές αλλαγές/επεκτάσεις του συστήματος οργανώνονται εργαστήρια με τη συμμετοχή στελεχών άλλων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αξιοποιώντας τις αρχές των ευέλικτων μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού. Η καινοτομία που εισάγει το ΣΗΛΥΑ αξιολογείται βάσει του ρυθμού διεκπεραίωσης των σχετιζόμενων με τις κατασκευές κεραιών εκκρεμοτήτων (αιτήσεων και δηλώσεων) ανά έτος, καθώς και του πλήθους των επισκέψεων των πολιτών στην Ενημερωτική Πύλη.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα μέσω διενέργειας παρουσιάσεων και στο εξωτερικό του φορέα μέσα από: τη διανομή έντυπου υλικού (φυλλάδιο κλπ.), την ιστοσελίδα του φορέα, τη συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ. και την παρουσίαση σε ομάδες εργασίας. Στη διάδοση της καινοτομίας συνέβαλε το αρμόδιο Υπουργείο το οποίο παρείχε τις εγκαταστάσεις του για τη διοργάνωση ημερίδας στην οποία παρουσιάστηκε το ΣΗΛΥΑ σε ευρύτερο κοινό.

Συνεργασίες

Το ΣΗΛΥΑ αναπτύχθηκε, συντηρείται και υποστηρίζεται με ίδια μέσα από την ΕΕΤΤ. Δεν χρησιμοποιήθηκε ανάδοχος/εξωτερικός συνεργάτης για την ανάπτυξη, λειτουργία και επέκτασή του.

Για την ανάπτυξη, εφαρμογή και εξέλιξη/επέκταση του ΣΗΛΥΑ οργανώθηκαν άτυπες κατά κύριο λόγο συνεργασίες με φορείς, όπως η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και με επιλεγμένους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμους και Περιφέρειες). Αυτοί οι φορείς εμπλέκονται σε διαφορετικά βήματα της διαδικασίας αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, έχοντας ενδεχομένως διαφορετικές διαδικασίες διεκπεραίωσης και απαιτήσεις από το σύστημα. Τα οφέλη από τη συνεργασία συνίστανται στο γεγονός ότι ο κάθε φορέας συμβάλει, με τον τρόπο αυτό, τη δική του οπτική και εμπειρία βάσει των δικών του αρμοδιοτήτων στη διεκπεραίωση της διαδικασίας. Η σύνθεση διαφορετικών οπτικών αποτυπώνεται και σε κανονιστικές ρυθμίσεις και ακολούθως στη λειτουργικότητα του ΣΗΛΥΑ.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η καινοτομία αναπτύχθηκε με ίδια μέσα από προσωπικό της ΕΕΤΤ που εργάστηκε εντός και εκτός ωραρίου εργασίας. Στην αρχική φάση σχεδιασμού, ανάπτυξης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του ΣΗΛΥΑ (Οκτώβριος 2011 - Νοέμβριος 2012) ενεπλάκησαν σχεδόν όλα τα στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος της Δ/νσης Φάσματος της ΕΕΤΤ που είχαν ως κύριο αντικείμενο την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης κεραιοσυστημάτων ξηράς (8 άτομα) καθώς και τρία (3) στελέχη του τότε Τμήματος Πληροφορικής (νυν Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΕΕΤΤ). Σε συγκεκριμένα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξης υπήρξε συνεργασία του Τμήματος Πληροφορικής με στελέχη κύριων συναρμοδίων Υπηρεσιών (ΥΠΑ, ΕΕΑΕ, επιλεγμένοι ΟΤΑ) υπό μορφή άτυπων ομάδων εργασίας.

Κατά τη 2η φάση αναβάθμισης του ΣΗΛΥΑ, ώστε να προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και των 5G δικτύων (Νοε 2019 – Ιαν 2021), ενεπλάκησαν δέκα (10) στελέχη του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος καθώς και τρία (3) στελέχη της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η ανάπτυξη του συστήματος υλοποιήθηκε με ίδια μέσα από τα στελέχη της νυν Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μεριμνούν για την συντήρησή του. Τα στελέχη που ενεπλάκησαν στο σύνολο του έργου, το έπραξαν επιπλέον των λοιπών τρεχόντων καθηκόντων τους.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η επιτυχία του ΣΗΛΥΑ βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

• Πελατοκεντρική προσέγγιση στοχεύοντας στην παροχή λειτουργικότητας που εξυπηρετεί παρόχους και πολίτες, διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία.

• Ανάπτυξη με ιδία μέσα, που επιτρέπει γρήγορες προσαρμογές στις νομοθετικές αλλαγές και στις ανάγκες των χρηστών.

• Εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών των δύο Διευθύνσεων και εξαιρετική συνεργασία μεταξύ τους.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Το ΣΗΛΥΑ αποτελεί πρότυπη-βέλτιστη πρακτική αδειοδότησης μίας στάσης. Εμπλέκει πλείστες της μίας Δημόσιες Αρχές σε πλήρως ιχνηλατήσιμη, παράλληλη ροή εξέτασης-διεκπεραίωσης αιτήσεων αδειοδότησης. Κομβικά στοιχεία: μία Βάση Δεδομένων όπου ο ενδιαφερόμενος (φυσικό/νομικό πρόσωπο) καταχωρίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αδειοδότησης, τα οποία καθίστανται προσβάσιμα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες όλων των εμπλεκομένων στην αδειοδότηση Αρχών.

Τίτλος Φορέα: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Δημόσιοι υπάλληλοι, Δημόσιες οργανώσεις, Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2022: 40 επιχειρήσεις, 2021: 125 επιχειρήσεις

Πηγές χρηματοδότησης: Ίδια μέσα

 

URL: ΣΗΛΥΑ https://spectrum.eett.gr/ Ενημερωτική Πύλη https://keraies.eett.gr/ 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 9

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.