Περιγραφή της Καινοτομίας

H καινοτομία που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) αφορά σε ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης της Δράσης «Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Συγκεκριμένα, αφορά στην απλοποίηση και αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών διαχείρισης της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ, όπως αυτή ανασχεδιάστηκε από το ΥΠΑΙΘΑ και καθορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στον πυρήνα αυτού του ολιστικού συστήματος διαχείρισης, βρίσκεται το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» (εν συντομία ΠΣ), το οποίο υποστηρίζει την διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών ενός κύκλου μαθητείας εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Η υλοποίησή του έχει επηρεάσει δραστικά και έχει οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της Μαθητείας στα ΕΠΑΛ.

 

Το ΠΣ Μαθητείας έχει σχεδιασθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα και η ευκολία ενσωμάτωσης αλλαγών, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η κατάλληλη προσαρμογή και τροποποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων του καθώς και η διασύνδεσή τους με νέα (υπό ανάπτυξη) υποσυστήματα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από το πλαίσιο της πράξης Μαθητείας όπως καθορίζεται κάθε έτος από το ΥΠΑΙΘΑ. Παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (απόφοιτους και μαθητές ΕΠΑΛ, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς, ΕΠΑΛ, εκπαιδευτικούς, ΠΔΕ/ΔΔΕ, ΕΟΠΠΕΠ, κά) και φυσικά το ίδιο το ΥΠΑΙΘΑ και τους διαχειριστές της Μαθητείας. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται η αποτελεσματική και βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ, η εξοικονόμηση πόρων για τη Δημόσια Διοίκηση και η παρακολούθηση της εξέλιξης της πράξης σε πραγματικό χρόνο και με ασφαλή δεδομένα, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις έγκαιρα.

 

Το ΠΣ Μαθητείας αποτελείται από πολύπλοκες και σύνθετες ροές εργασιών, πολλών χρηστών με διακριτούς ρόλους και απαιτήσεις, με ικανότητα ευέλικτης και άμεσης προσαρμογής τους. Για τη χρήση του ΠΣ υποστηρίζονται πολλοί ετερογενείς χρήστες που εμπλέκονται στη ροή εργασιών του, όπως:

 

- Μαθητευόμενοι: από την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέχρι την ολοκλήρωση και πιστοποίησή τους.

 

- Ιδιωτικοί και Δημόσιοι φορείς: προσφορά θέσεων μαθητείας.

 

- Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ): κατανομή θέσεων Μαθητείας σε ΕΠΑΛ, έλεγχος και έγκριση αιτήσεων καθηγητών, έγκριση τμημάτων Μαθητείας.

 

- Διευθυντής ΕΠΑΛ: έλεγχος αιτήσεων, δημιουργία τμημάτων, μηνιαία ηλεκτρονικά παρουσιολόγια, κά.

 

- Εκπαιδευτικοί: ηλεκτρονικές αιτήσεις, υποστήριξη παρουσιολογίων τμημάτων, εποπτείες κά.

 

- Διαχειριστές ΠΣ με διαβαθμισμένους ρόλους: Φυσικού Αντικειμένου, Οικονομικού Αντικειμένου (ΕΔ-ΕΣΠΑ), Απογραφικών Δελτίων, κά.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Το σύστημα αποτελείται από επιμέρους εξειδικευμένα υποσυστήματα, τα οποία παραμετροποιούνται κατάλληλα, ώστε να υποστηρίζουν την προβλεπόμενη και συχνά μεταβαλλόμενη ροή εργασιών και διαχείριση δεδομένων. Οι μαθητευόμενοι εισέρχονται στο ΠΣ με τοπικούς λογαριασμούς ενώ οι υπόλοιποι χρήστες συνδέονται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - ΠΣΔ (ΕΠΑΛ, εκπαιδευτικοί) ή το taxis (ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς). Έχει διασυνδεθεί και ανταλλάσσει αυτόματα έγκυρα δεδομένα με άλλα δημόσια ΠΣ, όπως ΗΔΙΚΑ, taxis, ΠΣΔ, τράπεζες, για την επιβεβαίωση στοιχείων μαθητών και εκπαιδευτικών όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, κά. ελαχιστοποιώντας τα λάθη και την ανταλλαγή εγγράφων.

 

Στην παρούσα φάση η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σε παραγωγική λειτουργία για την υποστήριξη των σχετικών Προσκλήσεων – Φάσεων της Μαθητείας του ΥΠΑΙΘΑ. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ενδεικτικά διατίθενται: - σχετικές ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου - ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής αιτήσεων από πλευράς των μαθητευόμενων - ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής αιτήσεων από πλευράς των εκπαιδευτικών και των ΕΠΑΛ - ηλεκτρονικές φόρμες υποβολής προσφοράς θέσεων Μαθητείας από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς - ηλεκτρονικές φόρμες αξιολόγησης αιτήσεων από τα ΕΠΑΛ και δημιουργίας τμημάτων - ηλεκτρονικές φόρμες συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων και αυτόματη υποβολή τους στο ΟΠΣ - ηλεκτρονικές φόρμες εισαγωγής παρουσιολογίου μαθητών - ηλεκτρονικές φόρμες ανάρτησης μηνιαίων παρουσιολογίων από τα ΕΠΑΛ - ηλεκτρονικές φόρμες για διαχειριστές για την έγκριση και αποπληρωμή των επιδοτήσεων των μαθητευομένων αλλά και των εποπτειών/διδακτικού έργου των καθηγητών - οδηγίες για όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, τόσο ως οδηγοί χρήσης σε μορφή pdf όσο (και σημαντικότερο) σε κάθε σημείο και στο χρόνο που το χρειάζονται μέσω μηνυμάτων διαφορετικών χρωματισμών ανάλογα με τον τύπο οδηγίας και μηνύματος - συχνές ερωτήσεις για τους μαθητευόμενους. Επιπλέον, όλοι οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσα από το ΠΣ, ελαχιστοποιώντας την τηλεφωνική επικοινωνία και την ανταλλαγή emails.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

 

1) Η ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών παροχής της υπηρεσίας, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της αποφυγής λαθών.

 

2) Η ανάγκη για προσαρμογή σε ενδεχόμενες αλλαγές στη νομοθεσία ή σε προτάσεις χρηστών, με την ανάπτυξη ενός ευέλικτου ΠΣ που να μπορεί να υποστηρίζει μικρές αλλά και μεγάλες αλλαγές.

 

3) Η ανάγκη για προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων για διαλειτουργικότητα και άμεση ανταλλαγή δεδομένων με άλλα ΠΣ του Δημοσίου.

Στόχοι της Καινοτομίας

Βασικοί στόχοι της καινοτομίας είναι:

 

1) Η μείωση του γραφειοκρατικού βάρους των διαδικασιών και του χρόνου διεκπεραίωσής τους και η ελαχιστοποίηση των λαθών.

 

2) Η ενίσχυση του ενδιαφέροντος και η ενθάρρυνση / διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Τάξης Μαθητείας

Αποτελέσματα της καινοτομίας

 

Τα κύρια αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την ανάπτυξη και υλοποίηση της καινοτομίας είναι:

 

1) Η αύξηση της συμμετοχής των μαθητευόμενων, επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και ΕΠΑΛ, οι οποίοι είναι όλοι αυξημένοι μετά την έναρξη υποστήριξης από το ΠΣ (2020) κατά περίπου 40% κάθε έτος. Συγκεκριμένα, στη Ζ φάση που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 η συμμετοχή επιχειρήσεων και μαθητών ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από την αρχή της πράξης, ενώ στην φάση που θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2023 έχουν προσφερθεί από Ιδιωτικούς και Δημόσιους φορείς 9550 θέσεις Μαθητείας (ετήσια αύξηση 45.5%).

 

2) Η απλοποίηση των διαδικασιών για την παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, πλέον δεν υπάρχει ανάγκη να γίνονται από κάποιον υπάλληλο του ΥΠΑΙΘΑ ένα μεγάλο πλήθος ελέγχων οι οποίοι γίνονται από το ΠΣ. Επίσης, πολλοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή των δεδομένων αλλά και αυτοματοποιημένη συμπλήρωση πολλών από αυτών, μειώνουν τα λάθη των χρηστών, όπως μαθητές, καθηγητές, δ/ντές ΕΠΑΛ, διαχειριστές ΠΔΕ/ΔΔΕ, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο ανθρωποχρόνο τους αλλά και την ολοκλήρωση διαδικασιών (για παράδειγμα δεν μπορεί να εισαχθεί λανθασμένο IBAN ούτε ΑΦΜ οπότε δεν επιστρέφονται εντολές πληρωμής από το λογιστήριο). Επιπλέον, πολλά έντυπα διακινούνται ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη εκτύπωσής τους (μείωση κόστους εντύπων). Π.χ. τον Σεπτέμβριο 2022 αναρτήθηκαν 5.156 αιτήσεις και 26.656 δικαιολογητικά (4.134 και 22.309 το 2021) από τους μαθητευομένους τα οποία δεν ήταν απαραίτητο να τα προσκομίσουν εντύπως.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο κύριος σχεδιασμός της καινοτομίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 7/2020 - 2/2021. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο επανασχεδιασμός υφιστάμενων και νέων λειτουργιών, είναι μια διαρκής και εξελικτική διαδικασία, και γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

 

Μέχρι το 2020 είχαν ήδη ολοκληρωθεί 2 κύκλοι μαθητείας με την υποστήριξη ενός πολύ απλοϊκού ΠΣ και όλες οι διαδικασίες που είχαν καθοριστεί ήταν γραφειοκρατικές και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι που είχαν γίνει ανέδειξαν πολλά λάθη στη συμπλήρωση των εντύπων είτε από ανθρώπινο λάθος είτε από ελλιπή γνώση του θεσμικού πλαισίου.

 

Η ομάδα ανάπτυξης του ΠΣ μαζί με τους υπεύθυνους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ΥΠΑΙΘΑ, σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές ΠΔΕ και ΕΠΑΛ, συμμετείχαν σε τακτικές συναντήσεις στην αρχή του έργου, προκειμένου να προδιαγράψουν και να σχεδιάσουν ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης Μαθητείας που θα βασίζεται σε ένα σύγχρονο και καινοτόμο ΠΣ και θα ελαχιστοποιεί τα ανθρώπινα λάθη, το διαχειριστικό χρόνο και κόστος και θα επιτρέπει την καλύτερη παρακολούθηση του έργου. Στα πλαίσια αυτά, αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν οι λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος αλλά και οι μη λειτουργικές (π.χ., ευχρηστία, αποδοτικότητα, ασφάλεια κλπ).

 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος και ακολούθησαν από την ομάδα ανάπτυξης τα παρακάτω: 1) Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής πληροφοριακού συστήματος μαθητείας, ευέλικτης και αρθρωτής, που βασίζεται σε ένα μονολιθικό σύστημα-πυρήνα και πολλές μικροϋπηρεσίες (Microservices) για την καλύτερη προσαρμογή στις τροποποιήσεις των απαιτήσεων και στις μεταβολές των ροών εργασίας. 2) Σχεδιασμός βάσης δεδομένων πληροφοριακού συστήματος μαθητείας. 3) Καθορισμός και σχεδιασμός δομικών διεπαφών και επιμέρους συστημάτων. 4) Καθορισμός σχήματος αλληλεπίδρασης επιμέρους συστημάτων. 5) Διερεύνηση δυνατότητας διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου όπως, ΠΣΔ, ΗΔΙΚΑ, taxis, ΕΡΓΑΝΗ, Τράπεζες, κοκ.

Στάδιο εφαρμογής

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας λειτουργεί και εφαρμόζεται από το 2021 και σταδιακά εμπλουτίζεται και ολοκληρώθηκε η 1η του έκδοση τον Σεπτέμβριο του 2023.

 

Στην παρούσα φάση, (Σεπτέμβριος 2023) η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σε πλήρη παραγωγική λειτουργία για την υποστήριξη των σχετικών Προσκλήσεων – Φάσεων της Μαθητείας του ΥΠΑΙΘΑ. Επιπρόσθετα, κατά το στάδιο αυτό έχει πραγματοποιηθεί ειδική εκπαίδευση για όλες τις λειτουργίες της πλατφόρμας στους διαχειριστές του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ διατίθεται και υπηρεσία HelpDesk (τηλέφωνο και email) για όλους. Το ΠΣ Μαθητείας λειτουργεί πλήρως και σε καθημερινή βάση και παρακολουθείται κυρίως από τους Διαχειριστές Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, τις ΠΔΕ/ΔΔΕ, τα ΕΠΑΛ, οι οποίοι προτείνουν στην ομάδα ανάπτυξης, τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Το ΥΠΑΙΘΑ μέσω της πλατφόρμας παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο και εποπτεύει πλήρως τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Συνεργασίες

Το ΠΣ Μαθητείας προέκυψε μέσα από σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και του ΥΠΑΙΘΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η ομάδα ανάπτυξης του ΠΣ μαζί με τους υπεύθυνους του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ΥΠΑΙΘΑ, σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικές ΠΔΕ και ΕΠΑΛ, συμμετείχαν σε τακτικές συναντήσεις στην αρχή του έργου. Αρχικά μελετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο της Μαθητείας και στη συνέχεια τη ροή εργασιών για κάθε κύκλο μαθητείας στα ΕΠΑΛ, προσδιορίστηκαν οι βασικοί χρήστες / ρόλοι του συστήματος και για καθέναν από αυτούς περιεγράφηκαν οι λειτουργίες και οι διαδικασίες που αναμένουν και επιθυμούν να υποστηρίζει το ΠΣ Μαθητείας. Η ομάδα εργασίας κατέγραψε ακολούθως τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αποδοτικότητα, ασφάλεια, που απαιτούνται από ένα τέτοιο ΠΣ καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος και το σύστημα σχεδιάστηκε σύμφωνα με αυτές.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 452.300 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ενώ το κόστος για την ετήσια συντήρησή του εκτιμάται να είναι περίπου 80.000 ευρώ. Το ΠΣ Μαθητείας ξεκίνησε να σχεδιάζεται τον Ιανουάριο του 2020 και ολοκληρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ αναμένεται να ενταχθεί η συνέχιση της ανάπτυξής του και στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Συνολικά μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023 απασχολήθηκαν: 1 Υπεύθυνος έργου: 1.35α/μ, 1 technical manager: 8 α/μ, 11 developers: 80 α/μ, 1 system admin 10 α/μ, 2 helpdesk: 27.50 α/μ. Για την καθημερινή υποστήριξη του ΠΣ, μετά την ανάπτυξή του, που συμπεριλαμβάνει όμως και τροποποιήσεις, απαιτούνται οι παρακάτω υπάλληλοι ανά μήνα: 1 Υπεύθυνος έργου: 15 ώρες, 1 technical manager: 60 ώρες, 2 developers πλήρους απασχόλησης, 1 system admin 40 ώρες, 1 helpdesk πλήρους απασχόλησης.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές από τις "σταθερές" αρχικές προδιαγραφές του ΠΣ άλλαξαν και έπρεπε γίνουν ανάλογες προσαρμογές σε αυτό. Αυτό ήταν μια δύσκολη πρόκληση, αλλά οδήγησε σε μια πιο ευέλικτη και υβριδική αρχιτεκτονική που βασίζεται σε Microservices και σε ένα μικρό μονολιθικό σύστημα-πυρήνα για την καλύτερη προσαρμογή στις τροποποιήσεις των απαιτήσεων. Με μια αρχιτεκτονική microservices, μια εφαρμογή δομείται ως ανεξάρτητα στοιχεία που εκτελούν κάθε λειτουργία του συστήματος ως μικροϋπηρεσία. Αυτές οι μικροϋπηρεσίες επικοινωνούν μέσω μιας καλά καθορισμένης διεπαφής. Συνήθως κάθε μικροϋπηρεσία εκτελεί μία μόνο λειτουργία. Επειδή εκτελούνται ανεξάρτητα, κάθε μικροϋπηρεσία μπορεί να ενημερωθεί, να αναπτυχθεί και να κλιμακωθεί για να καλύψει τη ζήτηση για συγκεκριμένες λειτουργίες ενός συστήματος, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία και η απόδοση του υπόλοιπου συστήματος.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Αυτό που είναι σημαντικό για όλα τα ΠΣ της δημόσιας διοίκησης, είναι το νομοθετικό πλαίσιο όπως θα διαμορφώνεται στο μέλλον, να τα λαμβάνει υπόψη και να περιορίζει στο ελάχιστο τη γραφειοκρατία και τον όγκο των ενεργειών που απαιτούνται από τον πολίτη αλλά και τους δημόσιους λειτουργούς που τα διαχειρίζονται.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η επιτυχία του ολιστικού συστήματος διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» και του ΠΣ Μαθητείας ως ένα αποδοτικό και καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για τη διαχείριση του κύκλου ζωής της Μαθητείας για απόφοιτους ΕΠΑΛ, οφείλεται στον ανοιχτό σχεδιασμό του, που επιτρέπει την επεκτασιμότητα και την προσαρμοστικότητά του, καθώς και τη διαλειτουργικότητά του με άλλα ΠΣ του Δημοσίου με το ελάχιστο δυνατό κόστος και σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο υλοποίησης οποιουδήποτε είδους κατάρτισης με πρακτική και σε άλλους φορείς, όπως π.χ ΔΥΠΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιμελητήρια, ΓΣΣΕΕ, κά. υποστηρίζοντας τον πλήρη κύκλο διαχείρισης, από την προσφορά θέσεων από επιχειρήσεις και τις αιτήσεις κέντρων κατάρτισης (στην μαθητεία είναι τα ΕΠΑΛ), μέχρι την πληρωμή των επιδομάτων, και την πιστοποίηση των μαθητευομένων.

Φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος»

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Εφαρμογή (συνεχής εξέλιξη)

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι υπάλληλοι, Επιχειρήσεις, Ειδικές κατηγορίες: Άνεργοι, Νέοι σε ηλικία

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Αριθμός ωφελούμενων έτους υποβολής της καινοτομίας (εκτίμηση) : 8.727, Αριθμός ωφελούμενων προηγούμενου έτους: 6.264

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

URL: https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.