Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά στην ενημέρωση-πληροφόρηση του κοινού για τις ακτές και τα ύδατα Κολύμβησης στην Κρήτη μέσω εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο (android και iOS). Η εφαρμογή απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της Κρήτης όσο και τους επισκέπτες της αφού όλες οι πληροφορίες διατίθενται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά (υπάρχει δυνατότητα επιλογής γλώσσας). Οι πληροφορίες εμφανίζονται μέσω εικονιδίων τοποθετημένων στις υπό παρακολούθηση παραλίες (αντιστοίχιση με γεωγραφικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ΄87). Επιλέγοντας καθένα από τα 177 εικονίδια που αντιστοιχούν σε ισάριθμες παραλίες, η/ο χρήστης μπορεί: - να δει φωτογραφία της παραλίας, τον εντοπισμό της από δορυφορική λήψη κλπ. - να πληροφορηθεί για τη μορφολογία-υποδομές-πρόσβαση κλπ. - να ενημερωθεί για τις αναλύσεις θαλασσινού νερού που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια και αφορούν την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών, - να ενημερωθεί για την κατάταξη της ακτής σε κατηγορίες ποιότητας, - να αναζητήσει οδικές οδηγίες για την πρόσβαση στην ακτή, - να εντοπίσει όσες από τις παραλίες βρίσκονται σε ακτίνα που εκείνη/ος θα ορίσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται - να ενημερωθεί για τις αρχές στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί με άμεση παράθεση νούμερων τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης κλπ. Με τη χρήση της εφαρμογής κάθε πολίτης Έλληνας ή μη μπορεί να έχει πλήρη ενημέρωση για τις ακτές και την ποιότητα των Υδάτων Κολύμβησης στην Κρήτη. Τα δεδομένα της εφαρμογής δεν είναι στατικά, αλλά ενημερώνονται με βάση και τα νέα δεδομένα αλλά και τις παρατηρήσεις προτάσεις των χρηστών.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκε η καινοτομία είναι οι ακόλουθοι: 1. Ενημέρωση των πολιτών: Η παρακολούθηση των Υδάτων αποτελεί εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με την Η.Π.8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 356/Β/2009). Στην συγκεκριμένη ΚΥΑ εκτός της θέσπισης για την παρακολούθηση και διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης απαιτείται και η παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με την ποιότητα των υδάτων (άρθρο 1 της ΚΥΑ) καθώς και η συμμετοχή του κοινού μέσω ανταλλαγής πληροφοριών. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ. Κρήτης είναι ο αρμόδιος φορέας για τα ανωτέρω και οφείλει να παρέχει έγκυρη και πλήρη ενημέρωση στο κοινό. 2. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών ή υπηρεσιών: Η εφαρμογή (application) στο κινητό επιλέχθηκε ως μέσο πληροφόρησης του πολίτη: i. ως η πλέον χρηστική και δόκιμη μέθοδος διάχυσης της πληροφορίας, ii. λόγω του φιλικού περιβάλλοντος, iii. λόγω της δυνατότητας επικαιροποίησης και εμπλουτισμού των πληροφοριών αφού βασίζεται σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. 3. Δυνατότητα επαφής με πολίτες-κοινό. Μέσω των διαδραστικών τρόπων επικοινωνίας όπως π.χ. απευθείας αποστολή e-mail ή κλήσης τηλεφώνου, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαφής του πολίτη με τις αρμόδιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχοι της Καινοτομίας

Σκοπός για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής ήταν η έγκυρη και όσο το δυνατό πιο πλήρης ενημέρωση κάθε πολίτη σχετικά με τις ακτές και την ποιότητα των Υδάτων κολύμβησης στην Κρήτη.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Αναμένεται ότι ο τρόπος παρουσίασης των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης με τρόπο εύχρηστο και φιλικό θα αυξήσει, την ικανοποίηση αλλά και την εμπιστοσύνη του πολίτη προς τις διαδικασίες των δημοσίων φορέων. Η εκτίμηση του κατά πόσο έχουν πραγματικά επιτευχθεί οι ανωτέρω στόχοι θα γίνει από τον αριθμό και τον ρυθμό εγκατάστασης της εφαρμογής καθώς και από τα σχόλια των χρηστών. Στο διάστημα των 2 μηνών που η εφαρμογή βρίσκεται σε λειτουργία, την έχουν κατεβάσει και συμβουλευτεί για πληροφόρηση περίπου 730 χρήστες μέσω κινητών με λογισμικό android και iOS.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διάδοσης

Στάδιο σχεδιασμού

Το έργο σχεδιάστηκε από τους υπαλλήλους του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ. Κρήτης προκειμένου η/ο χρήστης να έχει έγκυρη ενημέρωση σε ένα φιλικό για αυτήν/όν περιβάλλον. Όλα τα δεδομένα και στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή, αναπτύχθηκαν από το ίδιο Τμήμα (π.χ. φωτογραφίες, χάρτες, κείμενα, διαγράμματα, πληροφορίες κλπ.), όπως και η μετατροπή των στοιχείων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), (shapefiles, kmz). Μετά από την διακήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού ορίστηκε ως Ανάδοχος για την ανάπτυξη της κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού (web-based), σε κινητό τηλέφωνο (android και iOS) το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβαλλόντων του ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε υπό την καθοδήγηση του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Α.Δ. Κρήτης και με τη συνεισφορά/συνεργασία της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Δ. Κρήτης και του Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η δοκιμαστική εφαρμογή σε κινητό δόθηκε σε ένα ευρύ πλήθος αποδεκτών (απλών πολιτών, υπαλλήλων σχετικών με την παρακολούθηση των Υδάτων Κολύμβησης, ενασχολούμενων με τον τουρισμό κλπ.), προκειμένου να την εγκαταστήσουν στο κινητό τους και να υποβάλλουν σχόλια για την βελτιστοποίησή της. Η πειραματική εφαρμογή διήρκεσε για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας Υδατικών Πόρων συγκέντρωσε όλα τα σχόλια και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο (Εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ) προχώρησε σε διορθώσεις – προσθήκες και γενικά βελτίωση τόσο του περιβάλλοντος όσο και των πληροφοριών ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο κατανοητές από απλούς χρήστες.

Στάδιο εφαρμογής

Προκειμένου να αναπτυχθεί η εφαρμογή λογισμικού για κινητά, προηγήθηκε έγκριση διάθεσης πίστωσης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020». Διενεργήθηκε Ανοιχτός Διαγωνισμός στα τεύχη του οποίου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου πιστοποιήθηκε από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.

Στάδιο διάδοσης

Η δράση διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα, μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων, και δικτύων επικοινωνίας. Ακόμα, μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, παρουσιάσεων σε ομάδες εργασίας, δελτίων τύπου κα η καινοτομίας διαδίδεται και σε άλλες οργανώσεις στο εξωτερικό του φορέα.

Συνεργασίες

Μετά τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, το Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβαλλόντων του ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης κατακυρώθηκε ως Ανάδοχος του έργου για την ανάπτυξη λογισμικού σε κινητό τηλέφωνο (android και iOS). Σε άμεση και συνεχή συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα , το Εργαστήριο του ΕΛΜΕΠΑ ανέπτυξε το λογισμικό ώστε να υλοποιηθεί το έργο.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η εφαρμογή χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014 - 2020» στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» (Κωδικός ΟΠΣ 5029425).

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Εκτιμάται ότι η εφαρμογή θα επιτύχει εφόσον: - επικαιροποιείται, αφού τα δεδομένα αναλύσεων δεν είναι στατικά αλλά πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από Μάιο μέχρι και Οκτώβρη και - δημοσιοποιείται κατάλληλα κάθε έτος και μάλιστα κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αφού στοχευμένα αφορά στην κολυμβητική περίοδο. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης καινοτομίας, απαίτησε πάρα πολλές ημέρες εργασίας από το Τμήμα. Ένας από τους παράγοντες που θα κρίνει την επιτυχία της θα είναι η έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων και για αυτό το λόγο θα απαιτηθούν επιπλέον ημέρες εργασίας που υπολογίζονται σε τριάντα ημέρες ανά έτος.

Φορέας: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Τουρισμός, Περιβάλλον

Έτος: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιες Οργανώσεις, Επιχειρήσεις

Αριθμός ωφελουμένων: Σύνολο κατοίκων νησιού, επισκέπτες του νησιού

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία, κλπ

URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nile.ydata

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 7

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.