Blue Lab – Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Γαλάζιας Ανάπτυξης

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία του Blue Lab - Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας Γαλάζιας Ανάπτυξης (ΚΕΚΓΑ) εντοπίζεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, επικεντρώνεται  στη Γαλάζια Ανάπτυξη, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα ως βασικό μοχλό της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεύτερον, συνδυάζει τη διάθεση προηγμένης τεχνολογίας με υπηρεσίες επιτάχυνσης επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει στο Κέντρο να προσφέρει στους συμμετέχοντες  την απαραίτητη γνώση και βοήθεια για την οικοδόμηση της επιχείρησής τους αλλά και όλο τον εξοπλισμό, το υλικό και την καθοδήγηση που απαιτείται για την ανάπτυξη δοκιμαστικών προϊόντων. Ο συνδυασμός αυτός, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κάνουν ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την είσοδο τους στην αγορά, δεν υπάρχει σε ανάλογα κέντρα καινοτομίας

Το Κέντρο παρέχει δωρεάν τεχνολογικά σεμινάρια προς τους  πολίτες (τρισδιάστατος σχεδιασμός, τρισδιάστατη εκτύπωση, αυτοματισμοί), δωρεάν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις για σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα, παροχή εξοπλισμού σε εξοικειωμένους χρήστες, δωρεάν παροχή εκπαίδευσης και υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών (tutorials, mentoring, coaching).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Ο Δήμος Πειραιά ακολουθεί ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της Γαλάζιας Οικονομίας και του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθεί  τη γνώση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος του Blue Lab είναι να αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο σε Εθνικό αλλά και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραγωγή και ανάπτυξη γαλάζιων προϊόντων που διαμορφώνουν τις τάσεις της αγοράς, προάγουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανάπτυξη.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Ο αριθμός των ωφελούμενων το 2017, πρώτο έτος λειτουργίας του Blue Lab, ανήλθε σε 785 και συνεχίζει με αυξητική πορεία καθώς οι ωφελούμενοι έχουν ανέλθει σε 800. 

Αποτελέσματα όμως υπάρχουν και στην βελτίωση της εικόνας του Δήμου προς τους δημότες, καθώς η λειτουργία του Blue Lab καταδεικνύει την δέσμευση του Δήμου ως προς τις πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Στάδιο Σχεδιασμού:

Ο Δήμος Πειραιά σχεδίασε το Κέντρο ως μια νέα δομή με στόχο να αποτελέσει ένα νέο, δυναμικό εργαλείο στήριξης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στη Γαλάζια Οικονομία. Έτσι εκπονήθηκε οικονομικοτεχνική μελέτη, όπου περιγράφονται η λειτουργία, η κοστολόγηση, το οργανωτικό σχήμα διοίκησης και εφαρμογής του έργου, ενώ υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής.

Στάδιο Πειραματικής εφαρμογής: 

Ο Δήμος δεν υλοποίησε πειραματική εφαρμογή, ανέπτυξε την καινοτομία και προχώρησε στην άμεση εφαρμογή της.

Στάδιο Εφαρμογής:

Για την καινοτομία έγινε διαγωνισμός άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Κατόπιν ανατέθηκε σε ανάδοχο. Ακολούθησε η κατασκευή του χώρου, η αγορά και λειτουργία του τεχνολογικού εξοπλισμού, και η έναρξη παροχής των υπηρεσιών του προς τους πολίτες-ωφελούμενους των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Στάδιο Διάδοσης

Μέσα διάδοσης εντός της οργάνωσης:Χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, Παρουσιάσεις, Διανομή έντυπου υλικού, Σεμινάρια

Μέσα διάδοσης εκτός της οργάνωσης: Έντυπο υλικό (φυλλάδιο, κλπ), Ιστοσελίδα, Διαφημιστική καμπάνια, Δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, Συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ, Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Σεμινάρια

Αξιολόγηση

Οι επιμέρους προσφερόμενες υπηρεσίες αξιολογούνται με το πέρας τους από τους ωφελούμενους. Οι βασικές αξιολογήσεις είναι 4, όσες και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Blue Lab ενώ για τις υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών η αξιολόγηση διαιρείται σε υποκατηγορίες ανάλογες με τις δράσεις του προγράμματος. Τα κριτήρια είναι η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδεύσεων, η κατανόηση και χρησιμότητα, το εκπαιδευτικό υλικό, η οργάνωση του σεμιναρίου, η ποιότητα εκπαιδευτή κ.ά

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Σε κανένα στάδιο υλοποίησης και εφαρμογής της καινοτομίας δεν παρουσιάστηκαν ανυπέρβλητα προβλήματα, άρα η καινοτομία εφαρμόζεται απρόσκοπτα.

Συνεργασίες

Ο Δήμος Πειραιά συνέταξε την Οικονομικοτεχνική Μελέτη. Στη συνέχεια υπέγραψε Προγραμματική Μελέτη με την Περιφέρεια Αττικής και ακολούθως μετά από διαγωνιστική διαδικασία ανέθεσε σε ανάδοχο την ίδρυση και λειτουργία του Blue Lab. Η χρηματοδότηση του Κέντρου προέρχεται από πόρους της Περιφέρειας.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι η εξασφάλιση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για τη συνέχισή της μετά το 2021, οπότε διακόπτεται η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Ο Δήμος Πειραιά από το 2014 έχει σχεδιάσει και υλοποιεί πλήθος δράσεων για τη στήριξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας, όπως η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ο διαγωνισμός καινοτομίας Blue Growth, το δίκτυο BLUACT και το Blue Lab - Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. To Blue Lab είναι το πρώτο κέντρο στην Ελλάδα για την προώθηση και υποστήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη. Είναι ένα πρότυπο εργαστήρι που έχει ως σκοπό να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων, ιδεών και προϊόντων. Στο Κέντρο αυτό οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να βοηθηθούν και να κάνουν πράξη τις επιχειρηματικές τους ιδέες, να συμβουλευτούν, να εκπαιδευτούν και να πειραματιστούν πάνω σε νέες τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι αυτοματισμοί. 

Ταυτόχρονα όμως το Blue Lab αξιοποιεί τον τεχνολογικό του εξοπλισμό προς όφελος όχι μόνο της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Μέσα στην κρίση της πανδημίας covid-19 που μαστίζει την παγκόσμια κοινότητα τους τελευταίους μήνες, ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα που ενίσχυσε δωρεάν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και πολλές ακόμα κατηγορίες εργαζομένων, με ασπίδες προστασίας προσώπου χρησιμοποιώντας τον τεχνολογικό του εξοπλισμό. (περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο)

Επίσης στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας το Blue Lab σχεδιάζει με χρήση του εξοπλισμού αυτοματισμών που διαθέτει τη δημιουργία ειδικού εξοπλισμού απολύμανσης και αποστείρωσης χώρων με χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ, νοσοκομεία, σχολεία, κλπ).

Φορέας: Δ. Πειραιά

Πεδίο εφαρμογής: Εξωτερική εφαρμογή για την παροχή υπηρεσίας ή διαδικασίας σε χρήστες

Τομέας πολιτικής: Οικονομία, Εκπαίδευση

Έτος: 2017

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Συμμετοχή πολιτών, επικοινωνία και συμπεριφορά

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια, Σπουδαστές, Μαθητές

Αποτελέσματα: περίπου 800 ωφελούμενοι ανά έτος

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι

Βράβευση Καινοτομίας: 1ο Βραβείο "Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος" του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Προώθησης της Επιχειρηματικότητας έτους 2018

URL: https://www.bluelab.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.8 / 5. Αριθμός ψήφων: 5

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.