Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 8 Ιανουαρίου 2024

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων & Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), Ημέρες Καριέρας με στόχο την άμεση επικοινωνία του επιχειρηματικού κόσμου με τους αναζητούντες εργασία. Ο θεσμός επιδιώκει την άμεση και ευέλικτη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών για την πάταξη της ανεργίας. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνονται παρόμοιες πρωτοβουλίες από δημόσια υπηρεσία, ως αποκλειστικό φορέα διοργάνωσης, με εμβέλεια, συχνότητα και απήχηση που έχει λάβει διαστάσεις θεσμού και, το κυριότερο, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, αναζητούντες εργασία και επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, η διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης αποτελεί μοναδική και σημαντική ευκαιρία διασύνδεσης της ΔΥΠΑ με την αγορά εργασίας και την κοινωνία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ΔΥΠΑ φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει και να αφουγκραστεί τις πραγματικές ανάγκες των εργοδοτών και των ανέργων, να διεισδύσει στον πυρήνα του προβλήματος της ανεργίας και να παράσχει άμεσες, βιώσιμες και τελεσφόρες λύσεις με μακροπρόθεσμη εμβέλεια. Η προστιθέμενη αξία και ο καινοτόμος χαρακτήρας των Ημερών Καριέρας εδράζονται κυρίως στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ως μείζονος κοινωνικού προβλήματος, τοπικά ή/και περιφερειακά, στοχευμένα ή/και γενικά. Οι Ημέρες Καριέρας, ως θεσμός, δεν αποτελούν στατική πρακτική ως μία τυπικά επαναλαμβανόμενη διαδικασία, αλλά μία δυναμική πολυεπίπεδη πρωτοβουλία που έχει εξελιχθεί σε στρατηγικό πυλώνα της ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως φορέας ενίσχυσης και προώθησης της απασχόλησης.

Τρόπος λειτουργίας

Για την επιλογή της περιοχής, του χρόνου ή ενδεχομένως του θεματικού προσανατολισμού προηγείται μία ενδελεχής έρευνα, προκειμένου να εντοπισθούν και να διαγνωσθούν οι ανάγκες και το ιδιαίτερο κοινωνικό, επαγγελματικό και αναπτυξιακό προφίλ κάθε περιφέρειας. Κατόπιν ενδελεχούς και εις βάθος έρευνας των αναγκών, των συνθηκών και των προκλήσεων της αγοράς εργασίας, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλάνο προσέγγισης των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις, επιλέγεται ο κατάλληλος χώρος και χρόνος, προετοιμάζεται, με ιδιαίτερη επιμέλεια, η διεξαγωγή της εκδήλωσης και το γεγονός προβάλλεται μέσω ποικίλων διαύλων επικοινωνίας για την προσέγγιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού αναζητούντων εργασία. Αυτή η εργώδης, πολλάκις πολύμηνη προσπάθεια εκ μέρους του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΥΠΑ, απολήγει σε μία Ημέρα Καριέρας ως οργανωμένη και ανοικτή εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα σε οκτώ ώρες, αφενός μεν οι αναζητούντες εργασία ενημερώνονται για όλες τις κενές θέσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας της περιοχής τους και έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για όσες επιθυμούν, αφετέρου δε οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έρχονται σε επαφή με όλο το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό σε όλο το φάσμα των ειδικοτήτων και των επιπέδων εξειδίκευσης.

Παράλληλα, οι Ημέρες Καριέρας εμπλουτίζονται διαρκώς με τη διεξαγωγή παράλληλων δράσεων, με γνώμονα την παροχή ολιστικών υπηρεσιών προς τους αναζητούντες εργασία. Κατά τον τρόπο αυτό, υλοποιούνται ομαδικά εργαστήρια (workshops) συμβουλευτικής με ποικίλη θεματολογία (σύνταξη βιογραφικού, πρακτικές συμβουλές για τη συνέντευξη με τους εργοδότες, επιχειρηματικότητα), ενημερωτικές εισηγήσεις, ομιλίες και διαλογική συζήτηση με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών (best practices/success stories).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της ΔΥΠΑ για αποτελεσματική διαχείριση του οξύτατου κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών καταπολέμησης αυτής, οι οποίες έχουν δύο βασικούς άξονες:

1) την παροχή κινήτρων στους εργοδότες για τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας μέσω της εκπόνησης προγραμμάτων και δεύτερον τη διαχείριση των θέσεων στην ανοικτή αγορά εργασίας.

2) την έντονη ανάγκη για άμεση και ευέλικτη διασύνδεση των αναγκών των επιχειρήσεων σε προσωπικό με τις δεξιότητες των ατόμων που αναζητούν εργασία.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι Ημέρες Καριέρας στοχεύουν στη διαμεσολάβηση της ΔΥΠΑ ανάμεσα στον κόσμο του επιχειρείν και το διαθέσιμο εργατικό δυναμικό. Συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ φιλοδοξεί να επιτύχει, διαμέσου των ενεργειών της ΜΕΜΜΕ, τους κάτωθι στόχους:

• Ενίσχυση της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό.

• Βελτίωση της επικοινωνίας των αναζητούντων εργασία, σε πραγματικό χρόνο, με εκπροσώπους των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα.

• Βελτίωση της αποτελεσματικής σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε τοπικό/γεωγραφικό ή κλαδικό επίπεδο, βάσει συγκεκριμένων αναγκών.

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενδυνάμωση του ρόλου της ΔΥΠΑ.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Tα αποτελέσματα από την εφαρμογή της καινοτομίας συνηγορούν υπέρ της επιτυχίας της, με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια: Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 23 Ημέρες Καριέρας, επαναλαμβανόμενες στα μεγάλα αστικά κέντρα και από μία τουλάχιστον στις μεγαλύτερες (πληθυσμιακά) πόλεις της περιφέρειας, από τις οποίες έχουν προκύψει τα παρακάτω αποτελέσματα:

1) Για πρώτη φορά διεξήχθη Ημέρα Καριέρας αποκλειστικά αφιερωμένη στον Τουρισμό, καθώς και 2 Ημέρες Καριέρας για τον βιομηχανικό κλάδο στην Αττική (Χαλκίδα – Θήβα – Οινόφυτα & Θριάσιο Πεδίο). Επίσης, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκαν 2ήμερες εκδηλώσεις στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες. Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, Ημέρες Καριέρας έχουν διεξαχθεί στις εξής πόλεις: Πειραιά, Ελευσίνα, Χαλκίδα, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Λαμία, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Σέρρες, Κόρινθο και Αλεξανδρούπολη.

2) Από πλευράς αριθμητικών δεδομένων, μέχρι τις 31.12.2023, στις Ημέρες Καριέρας έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 1200 επιχειρήσεις, που έχουν προσφέρει περισσότερες από 35.000 θέσεις εργασίας και με προσέλευση πολιτών που προσεγγίζει τους 40.000.

3) Αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ σε σχέση με τη συνδρομή στην εύρεση κατάλληλου προσωπικού (για τις επιχειρήσεις) και εργασίας (για τους πολίτες), καθώς οι Ημέρες Καριέρας αξιολογούνται σε ποσοστό άνω του 90% ως άριστες για τη διοργάνωσή τους.

4) Εντυπωσιακός αριθμός προσλήψεων (περισσότερες από 5.000 στη διετία). Επισημαίνεται ότι μέσα σε διάστημα 20 μόλις ημερών από τη διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης κατά μ.ό. καλύπτεται ποσοστό τουλάχιστον 15-20% των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Δεδομένου ότι οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μία δυναμική διαδικασία, με την αξιολόγηση και αξιοποίηση των βιογραφικών να λαμβάνει χώρα ακόμα και σε διάστημα 4 μηνών ύστερα από τη διεξαγωγή τους, καταγράφεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των προσλήψεων. Η περιοδική διεξαγωγή των εκδηλώσεων, η αναγωγή τους σε θεσμό και η διάδοση καλών πρακτικών σε σχέση με την εύρεση εργασίας, αποτελούν παράγοντες που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δικτύωση και ανάπτυξη δεσμών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των υποψηφίων και των λοιπών φορέων σε τοπικό επίπεδο.

5) Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα της ΔΥΠΑ, ως βασικό μέσο μείωσης της ανεργίας, καθώς αποτελούν σημαντικό αρωγό στην προσπάθεια των πολιτών που αναζητούν εργασία, τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο των επιχειρήσεων στην προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλου προσωπικού, αλλά και βασικό παράγοντα αποτύπωσης και καταγραφής των συνθηκών, των εξελίξεων και των προκλήσεων στην αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

6) Παράλληλα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, οι Ημέρες Καριέρας συμβάλλουν στην ανάδειξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς κάθε εκδήλωση πλαισιώνεται από στοχευμένες δράσεις συμβουλευτικής για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των αναζητούντων εργασία, από την προβολή των πλεονεκτημάτων της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προσφέρει η ΔΥΠΑ, παρουσιάσεις καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και συζητήσεις ή παρουσιάσεις από εκπροσώπους επιχειρήσεων και θεσμικούς φορείς για θέματα που άπτονται της αντιστοίχησης των προσφερομένων δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στάδιο σχεδιασμού

Οι Ημέρες Καριέρας σχεδιάστηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Αύγουστο του 2021 από την 4μελή συντονιστική ομάδα της ΜΕΜΜΕ στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, η οποία αποτελείτο από τη Δ/ντρια και 3 υπαλλήλους της Δ/νσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής. Τα στάδια σχεδιασμού περιλάμβαναν την κατάρτιση συγκεκριμένου και στοχευμένου πλάνου για τη διοργάνωση εκδήλωσης, με σκοπό την παροχή δυνατότητας για άμεση και ευέλικτη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Με βάση το σκεπτικό αυτό, αποφασίστηκε η διοργάνωση μίας παράλληλης δράσης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία θα είχε τον χαρακτήρα ανοικτής ημέρας σταδιοδρομίας και συνεντεύξεων με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων από όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων και αναζητούντων εργασία. Βάσει αυτού οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε η προσέγγιση επιχειρήσεων, η αναζήτηση κατάλληλου χώρου βάσει προδιαγραφών, η δημιουργία των περιπτέρων και των εικαστικών, η προβολή της εκδήλωσης, η ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η επιλογή και εμπλοκή των Εργασιακών Συμβούλων της συμπρωτεύουσας που θα συμμετείχαν στο εγχείρημα. Γενικότερα, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του θεσμού των Ημερών Καριέρας έχει αξιοποιηθεί σχεδόν όλο το δυναμικό της ΔΥΠΑ, τόσο σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης (συντονιστικά και εποπτικά), όσο και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι για τη διοργάνωση κάθε εκδήλωσης κινητοποιούνται όλοι οι Εργασιακοί Σύμβουλοι όλων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης για την προσέγγιση επιχειρήσεων και την ενημέρωση του κοινού.

Στάδιο εφαρμογής

Για τη διεξαγωγή κάθε εκδήλωσης ενεργοποιείται όλο το στελεχιακό δυναμικό της ΔΥΠΑ. Το οργανωτικό σκέλος διεκπεραιώνεται από μικρή συντονιστική ομάδα στο πλαίσιο της Διοίκησης της ΔΥΠΑ, ενώ η προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου και η ενημέρωση των πιθανών ενδιαφερομένων αποτελεί το έργο των Εργασιακών Συμβούλων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η εμβέλεια και αποτελεσματικότητα των Ημερών Καριέρας παρακολουθείται από τη συντονιστική ομάδα της Διοίκησης μέσω των ερωτηματολογίων που αποστέλλονται, αλλά, κυρίως, μέσω της διαρκούς επικοινωνίας τόσο με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν όσο και με τους πολίτες, καθώς έχει δημιουργηθεί ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης kariera@dypa.gov.gr, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις Ημέρες Καριέρας, προκειμένου να ανταποκριθεί η ΔΥΠΑ στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών. Μέσω των μηνυμάτων που λαμβάνονται, η ΔΥΠΑ λαμβάνει το στίγμα των αναγκών των αναζητούντων εργασία και ανιχνεύει τον παλμό της δυναμικής των εκδηλώσεων.

Στάδιο διάδοσης

Για τη διάδοση της καινοτομίας αξιοποιούνται διάφορα εργαλεία επικοινωνίας και προβολής (δημοσιεύσεις στο portal της ΔΥΠΑ, αποστολή ομαδικών emails, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια στα εκάστοτε τοπικά μέσα κοκ)

Χρηματοδότηση και κόστος

Οι Ημέρες Καριέρας χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Το κόστος κυμαίνεται ανάλογα με τη συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση, με στόχο τη δωρεάν παραχώρηση χώρων διεξαγωγής. Εάν αυτό επιτευχθεί, το κόστος περιορίζεται στην προβολή της εκδήλωσης και στη δημιουργία των εικαστικών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά. Λόγω της αυξανόμενης συχνότητας της διενέργειας των εκδηλώσεων απαιτείται η αποκλειστική απασχόληση 2 Υπαλλήλων στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ για το οργανωτικό/εποπτικό σκέλος, ενώ για το επιμέρους διαδικαστικό σκέλος απαιτείται η εκ περιτροπής αξιοποίηση των Εργασιακών Συμβούλων της ΔΥΠΑ. Κατά μέσο όρο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση απαιτείται εργασία 10 διοικητικών υπαλλήλων σε καθημερινή βάση για 4 ώρες, δηλαδή 80 ώρες μηνιαίως/υπάλληλο.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Το βασικό στοίχημα ήταν να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία των εργοδοτών και των αναζητούντων εργασία, δεδομένου ότι η ΔΥΠΑ έδινε ως τώρα έμφαση στις παθητικές πολιτικές καταπολέμησης της ανεργίας. Η άψογη διοργάνωση, η αποτελεσματικότητα και η συχνότητα διεξαγωγής συνέβαλαν στη θετική αποτίμηση και την καθιέρωση του θεσμού στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινού.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Οι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της καινοτομίας είναι:

1) Η επικέντρωση στις ανάγκες των αναζητούντων εργασία αλλά και των επιχειρήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτατη και ευέλικτη διασύνδεση μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

2) Η αποδοχή και η πλήρης υποστήριξη της από την ηγεσία αλλά και τους υπαλλήλους του φορέα.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η ανάπτυξη και υλοποίηση των Ημερών Καριέρας από τη ΔΥΠΑ έχει συμβάλλει στη μετατροπή της από φορέα διαχείρισης της ανεργίας μέσα από άκαμπτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, σε ενεργητικό φορέα καταπολέμησης του φαινομένου μέσα από την υιοθέτηση απλών πρακτικών, φιλικών προς τον χρήστη και, κυρίως, με άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Τίτλος Φορέα: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εργασία και κατάρτιση

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδοι και μέσα προώθησης της απασχόλησης

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Ειδικές κατηγορίες: Άνεργοι, Νέοι σε ηλικία, Οικογένειες, Εθνικές ή φυλετικές μειονότητες, Ομάδες χαμηλού εισοδήματος, Άτομα με αναπηρίες

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2023: 18.000 ωφελούμενοι, 2022: 15.000

Πηγές χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

 

 

 

URL: www.dypa.gov.gr/memme

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 11

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.