Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη υποδομής και προγράμματος εξ αποστάσεως πιστοποιημένης επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την επίτευξη στρατηγικών στόχων της Περιφέρειας στο πλαίσιο της δράσης «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα».

Η καινοτομία αποτελεί ένα νέο τρόπο ανταπόκρισης μιας δημόσιας υπηρεσίας σε ανάγκες επιμόρφωσης υπαλλήλων, πολιτών και επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθούν στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας. Παρέχεται μέσα από πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ενώ οδηγίες για το πρόγραμμα βρίσκονται σε ειδική ιστοσελίδα. Η καινοτομία υποστηρίζει επιμορφωτικά προγράμματα σε ευρύ κοινό, είναι απλή καθώς δεν απαιτούνται ειδικές ψηφιακές δεξιότητες και φέρνει κοντά τη δημόσια οργάνωση με την τοπική κοινωνία.

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021 έχουν ήδη παρακολουθήσει εργαζόμενοι και επιχειρηματίες από διαφορετικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας (και κυρίως από τον πρωτογενή και τον τουριστικό τομέα), άνεργοι, απόφοιτοι πανεπιστημίων, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Πανεπιστημίων, αλλά και στελέχη της Αυτοδιοίκησης. Οι επιμορφούμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση και επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις του Προγράμματος έλαβαν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που αντιστοιχεί σε 5 ECVET.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι εύχρηστη και πλήρης, καθώς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, το syllabus και όλο το μαθησιακό υλικό για τη σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία για κάθε διδακτική ενότητα, επιμορφωτικό video για τη χρήση της πλατφόρμας κ.ά.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα» σχεδιάστηκε στη βάση των ευρημάτων της διάγνωσης αναγκών του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη» (ΚΑ 4523) και ειδικά αφορά την υποστήριξη για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της διάγνωσης αναγκών, αναδείχθηκαν οι παρακάτω ανάγκες:

1) Ενδυνάμωση και παροχή υποστήριξης στο ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία πεδίο της σύνδεσης πρωτογενούς και τουριστικού τομέα,

2) Βελτίωση της κατάρτισης των εργαζομένων στους παραπάνω τομείς, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες τους για γνώσεις και δεξιότητες .

Η καινοτομία επιλέχθηκε να αφορά ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και βελτίωσης των δεξιοτήτων μεγάλου αριθμού εργαζομένων που συμμετέχουν έμμεσα ή άμεσα στην ανάπτυξη των δύο παραπάνω βασικών τομέων για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Στόχοι της Καινοτομίας

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κατάρτιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιμορφούμενων, στην αύξηση της απασχολησιμότητας στη Περιφέρεια και στην βελτίωση της παραγωγικότητάς τους. Ειδικοί στόχοι της καινοτομίας είναι:

α) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε νέα πεδία π.χ. ψηφιακές δεξιότητες, συνεργασία, διεύρυνση των γνώσεων για θέματα του πρωτογενούς και τουριστικού τομέα, επιχειρηματικότητα κτλ.,

β) Βελτίωση της πρόσβασης των συμμετεχόντων σε πιστοποιημένο πρόγραμμα καθώς διασφαλίζεται η ανοικτή συμμετοχή χωρίς εμπόδια π.χ. φυσική παρουσία,

γ) Αύξηση βαθμού ικανοποίησης επιμορφωμένων που θα προκύψει από την κατάρτισή τους μέσα από ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον,

δ) Δημιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας συμμετεχόντων μέσα από την οποία αναπτύσσεται αλληλεπίδραση και συνεργασία,

ε) Παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης του προγράμματος και της συμβολής του στους αρχικούς στόχους και την επίτευξη της στρατηγικής της Περιφέρειας.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η ιστοσελίδα και η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του επιμορφωτικού προγράμματος κατέστησε εφικτή την υλοποίηση του σε έναν μεγάλο αριθμό επιμορφούμενων. Συγκεκριμένα, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, 501 άτομα παρακολούθησαν τουλάχιστον 1 θεματική ενότητα του προγράμματος και 160 ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση και έλαβαν σχετική πιστοποίηση.

Οι επιμορφούμενοι/ες απάντησαν στο τέλος του προγράμματος ερωτηματολόγιο αναφορικά με τους δείκτες ικανοποίησης τους από το πρόγραμμα. Τα ποσοστά ικανοποίησής ήταν ιδιαίτερα υψηλά, σε όλες τις διαστάσεις του Προγράμματος και συγκεκριμένα: το 95% των επιμορφωμένων δηλώνει ότι είναι πολύ (35,86%) και πάρα πολύ (59,31%) ικανοποιημένοι/ες από την ποιότητα του επιμορφωτικού προγράμματος.

Στάδιο σχεδιασμού

Για το σχεδιασμό της καινοτομίας συστάθηκε ομάδα έργου η οποία είχε την ευθύνη της καταγραφής των αναγκών και των απαιτήσεων λειτουργίας καθώς και του σχεδιασμού της διαδικτυακής πλατφόρμας. Η ομάδα αποτελείτο από ειδικούς (experts) της Ομάδας Έργου, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (ΕΥ) και όλους τους επιμορφωτές, ενώ υπήρξε και συνεργασία με το Κέντρο δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) και το Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΚΥΥΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα Μέλη της Ομάδας Έργου που είχαν την ευθύνη του σχεδιασμού (από κοινού με τον ΕΥ του Έργου) είναι οι Δρ Κωστής Πηγουνάκης, ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Περικλής Δράκος, ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Δημήτρης Σακκελαρίδης, ΕΤΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

Πηγή έμπνευσης της καινοτομίας ήταν αφενός τα ευρήματα της διάγνωσης αναγκών του «Περιφερειακού Μηχανισμού Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας στην Κρήτη (ΚΑ 4523) κι αφετέρου καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της καινοτομίας έγινε σειρά δράσεων συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με την Περιφέρειας Κρήτης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.

Στο σχεδιασμό της καινοτομίας συμμετείχε και το ΚΥΥΤΠΕ του Πανεπιστημίου, το οποίο διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και έχει αναπτύξει άλλες ανάλογες καινοτόμες ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Στη φάση του σχεδιασμού η ομάδα χρησιμοποίησε εργαλεία ψηφιακής αίθουσας zoom, την πλατφόρμα moodle του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ενώ αξιοποιήθηκαν η φιλοξενία μέσω υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους του ΚΥΥΤΠΕ (IaaS), λογισμικό ανοιχτού κώδικα (WordPress CMS), ηλεκτρονικά εργαλεία καταγραφής διαλέξεων κ.ά.

Στάδιο εφαρμογής

Στο στάδιο της εφαρμογής το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πριν την έναρξή του, έλαβε χώρα εκπαίδευση των επιμορφωτών στην χρήση της πλατφόρμας και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος από τους ωφελούμενους - επιμορφωμένους αναπτύχθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο με δείκτες αξιολόγησης - ικανοποίησης για όλες τις παραμέτρους του προγράμματος.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα με την χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, ενημερωτικών σημειωμάτων και παρουσιάσεων και στο εξωτερικό μέσω του Γραφείου Τύπου του φορέα, την παρουσίαση σε ομάδες εργασίας και την συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια.

Συνεργασίες

Η καινοτομία, όπως και συνολικά το «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη Σύνδεση Πρωτογενούς και Τουριστικού Τομέα» (ΚΑ 10893) υλοποιήθηκε στη βάση της με αρ. πρωτ. 145454/28.05.2021 προγραμματικής σύμβασης του Πανεπιστημίου Κρήτης με την Περιφέρεια Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο (ειδικότερα η Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης) σχεδίασε και υλοποίησε επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ειδικά, η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε ως προς τη λειτουργία της από το Πανεπιστήμιο και δη από Μέλη της Ομάδας Έργου. Στην ανάπτυξή της συνέβαλαν και στελέχη του ΚΥΥΤΠΕ του Πανεπιστημίου, ενώ το ΚΥΥΤΠΕ ανέλαβε και την "φιλοξενία", μέσω του server του, της πλατφόρμας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η Περιφέρεια χρηματοδότησε όλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος της καινοτομίας αφορούσε στην ανάπτυξη της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και ανήλθε σε 10.501 ευρώ, ενώ απασχολήθηκαν 4 μόνιμα στελέχη του Πανεπιστημίου Κρήτης (1 Μέλος ΔΕΠ - ο ΕΥ του Έργου Νίκος Παπαδάκης, 2 ΕΔΙΠ και 1 ΕΠΕΤ) για χρονικό διάστημα 9 μηνών. Για την παροχή της καινοτομίας απαιτήθηκε εργασία 4 στελεχών του Πανεπιστημίου Κρήτης (φορέα), για συνολικά 2 ώρες (κατ’ εκτίμηση) σε καθημερινή βάση και συνακόλουθα 50 ώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της καινοτομίας δεν εντοπίστηκαν προβλήματα και η καινοτομία αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Οι συνθήκες που συνέβαλαν και χρειάζεται να εξακολουθήσουν να συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή της καινοτομίας είναι ο καλός συντονισμός, η ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξη του εξειδικευμένου προσωπικού, το γεγονός ότι εδράσθηκε σε διάγνωση αναγκών, η άψογη συνεργασία με κρίσιμους φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης, το ΚΕΔΙΒΙΜ και το ΚΥΥΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι συστηματικές διαβουλεύσεις μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Πρόκειται για μια καινοτομία που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση ενός μεγάλης κλίμακος πιστοποιημένου Επιμορφωτικού προγράμματος. Η επιτυχία βασίστηκε στη σημασία της διάγνωσης αναγκών στην επιμόρφωση, στη σημασία της αξιοποίησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των αρμόδιων δομών και στο ρόλο του βέλτιστου και διαρκούς επιτελικού συντονισμού των εμπλεκόμενων μερών. Ο μεγάλος βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων, που αξιολόγησαν συνολικά το πρόγραμμα πολύ καλό ως εξαιρετικό (96%), έμειναν ικανοποιημένοι από το γενικό περιεχόμενο του προγράμματος (95%), την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (97% και πάνω από 90% αντίστοιχα), οδηγεί στην διαπίστωση ότι το πρόγραμμα τυγχάνει πολύ υψηλής αποδοχής και θεωρείται πλήρως επιτυχημένο, γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα για μελλοντική εφαρμογή του.

Φορέας: Πανεπιστήμιο Κρήτης- Περιφέρεια Κρήτης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Εργασία και κατάρτιση

Πεδίο καινοτομίας: Διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη δεξιοτήτων πολιτών

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Κοινωνική καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Δημόσιες Οργανώσεις, Επιχειρήσεις

Αριθμός ωφελουμένων: 501 επιμορφούμενοι

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

 

URL:

Ιστοσελίδα Επιμορφωτικού Προγράμματος: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/

 Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης: https://agro-tourism-training-roc.uoc.gr/mathimata/login/index.php

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.