Περιγραφή της Καινοτομίας

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) ανέπτυξε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη συλλογή και τη διαχείριση ζυγιστικών δεδομένων σχετικά με τα στερεά απορρίμματα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί εφαρμογή SaaS (Software as a Service). Το λογισμικό και τα δεδομένα φιλοξενούνται σε υπολογιστικό νέφος και είναι προσβάσιμο από τους χρήστες διαδικτυακά και απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται η τοπική εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού, εξυπηρετητών ή άλλων συστημάτων και υποδομών.

Το ΟΠΣ ενοποίησε ένα μεγάλο πλήθος κατακερματισμένων πληροφοριών που πριν καταχωρούνταν σε excel. Επιτυγχάνεται έτσι η διαχείριση της ροής αποβλήτων από το σύνολο των 16 εγκαταστάσεων του ΦοΔΣΑ στην Κεντρική Μακεδονία (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΜΕΑ, ΚΔΑΥ). Μελλοντικά, θα μπορεί να υποστηρίξει την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την θεσμική υποχρέωση υποβολής εκθέσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ.

H καινοτομία έχει συμβάλει στην αποφόρτιση των υπηρεσιών από επαναλαμβανόμενες ενέργειες, στην απλούστευση των διαδικασιών, ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει την ομοιομορφία, την ορθότητα και την αξιόπιστη καταγραφή των δεδομένων διαχείρισης απορριμμάτων. Το ΟΠΣ βρίσκεται σε στάδιο πλήρους εφαρμογής, ενώ σχεδιάζονται και επεκτάσεις για νέες μελλοντικές λειτουργίες.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) Προσαρμογή σε νέα νομοθεσία

Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής 2021/0293 έως το 2030, το 75% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, μεγάλα δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη και το 100% των βασικών δημόσιων υπηρεσιών θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά για πολίτες και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2023 (ΦΕΚ 2894/Β/2021), είναι σκόπιμη η ανάπτυξη δράσεων συλλογής δεδομένων αναφορικά με τον κύκλο αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, ενώ τίθεται ως στόχος η ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής στο εσωτερικό των ΟΤΑ και η παροχή ψηφιακών λύσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων.

2) Προσαρμογή σε νέες ανάγκες χρηστών

Το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικής ζύγισης, λόγω περιορισμένης μνήμης, δεν επαρκεί, για να αποθηκευτούν όλα τα δεδομένα. Επιπλέον, απαιτείται η μείωση του χρόνου αναμονής των απορριμματοφόρων μετά την ζύγιση και έως την τελική απόθεση του φορτίου τους. Επίσης χρειάζονται αλλαγές σε διαδικασίες για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να βελτιωθεί η ομοιομορφία, η ορθότητα και η αξιοπιστία των δεδομένων.

3) Επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων

Υλοποίηση των δράσεων 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4 του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 2020 – 2023 του ΦοΔΣΑ (https://fodsakm.gr/foreas/poiotita/)

4) Προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί το κλειδί για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία η οποία είναι περισσότερο συνδεδεμένη με τη διαχείριση της πληροφορίας και των δεδομένων σε σχέση με τη γραμμική οικονομία. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, που διανύουμε, προσδίδει εξαιρετικές λύσεις (Digital Twins, Internet-of-Things (ΙοΤ), Virtual/Augmented Reality, Cyber-Physical Systems, Big Data Analytics) προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή καινοτόμες πολιτικές και τεχνολογίες, για μια πετυχημένη κυκλική μετάβαση.

5) Προληπτική διαχείριση προβλήματος

Η διαχείριση των απορριμμάτων κινείται προς μια πιο ολοκληρωμένη τροχιά στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς είναι σε εξέλιξη η κατασκευή των εξής εγκαταστάσεων:

• Δύο Μ.Ε.Α.

• Ένας Χ.Υ.Τ.Α.

• Οκτώ Μ.Ε.Β.Α. και

• Τέσσερις Σ.Μ.Α.

Αυτή η πρόοδος θα αλλάξει τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των δεδομένων που σχετίζονται με τα απόβλητα και πρέπει ο ΦοΔΣΑ να είναι σε θέση να διαχειριστεί αυτά τα δεδομένα αποτελεσματικά. Η ανάγκη άμεσης βελτίωσης του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των σχετικών δεδομένων ήταν εμφανής.

Στόχοι της Καινοτομίας

• Ομοιόμορφη καταγραφή της πληροφορίας και συγκέντρωση των δεδομένων σε μία ενιαία βάση,

• Βελτίωση χρόνου επεξεργασίας δεδομένων αποβλήτων,

• Μείωση σφαλμάτων κατά την καταχώρηση ,

• Αύξηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των δεδομένων.

• Βελτίωση χρόνου επεξεργασίας δεδομένων αποβλήτων,

• Μείωση σφαλμάτων κατά την καταχώρηση ,

• Αύξηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των δεδομένων.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

α) Αποδοτικότητα:Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας σχετικά με το νέο ΟΠΣ εφαρμόστηκαν δείκτες στα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ανθρωποώρες απασχόλησης,

2. Κόστος προσωπικού,

3. Πλήθος αρχείων για την καταγραφή και παρακολούθηση,

4. Ανάλυση κινδύνου,

5. Περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Τα αποτελέσματα από το ΟΠΣ έδειξαν αντίστοιχα:

1. Μείωση των ανθρωποωρών απασχόλησης κατά 1.034 ώρες ανά μήνα ή 23,6%

2. Μείωση κόστους κατά 10.443,4 €/μήνα ή 125.320,8 €/έτος

3. Μείωση του πλήθους των αρχείων που παράγονται κατά 98% (από 720 αρχεία σε μόλις 15)

4. Αξιολογήθηκε ο κίνδυνος λάθους κατά την καταχώρηση δεδομένων, πριν και μετά την εφαρμογή του νέου ΟΠΣ. Ο κίνδυνος υπολογίστηκε ως το γινόμενο της πιθανότητας επί την επίπτωση. Η προηγούμενη κατάσταση κρίθηκε υψηλού κινδύνου ενώ με το νέο ΟΠΣ χαμηλού κινδύνου.

5. Με το νέο ΟΠΣ προκύπτει μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 100% καθώς οι αποδείξεις παραλαβής απορριμμάτων δεν χρειάζεται να εκτυπωθούν, αφού δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία και αναρτώνται στην πλατφόρμα (το 2021 εκτυπώθηκαν συνολικά 264.940 σελίδες χαρτιού. Σήμερα δεν εκτυπώνονται πλέον).

β) Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών:

Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης – αναμονής: Με το νέο ΟΠΣ ένα σύνολο σταθερών στοιχείων εμφανίζονται αυτόματα κατά την καταχώρηση από τους ζυγιστές (π.χ. ημερομηνία, ώρα, ζυγιστής, εγκατάσταση, και ανάλογα με τον αριθμό κυκλοφορίας του εισερχόμενου απορριμματοφόρου εμφανίζεται ο συναλλασσόμενος, το μικτό βάρος του οχήματος, το απόβαρο κ.α.). Η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί μειώνοντας το χρόνο ολοκλήρωσής της και την εργασία των εποπτών ελέγχων. Οι Δήμοι μπορούν να ανεβάζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην πλατφόρμα, χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίζουν οι οδηγοί των απορριμματοφόρων.Κάθε Δήμος μπορεί να παρακολουθεί τις παραδόσεις απορριμμάτων, το πλήθος και το τονάζ των εισόδων, την συχνότητα, τις μέρες και ώρες αιχμής. Μπορούν να υπολογίζουν τα δρομολόγιά τους και να ελέγχουν άμεσα την παραγωγή των απορριμμάτων του Δήμου τους. Αυτή η δυνατότητα τους δίδεται δωρεάν χωρίς κανένα κόστος.

γ) Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών: αξιοπιστία - ασφάλεια

Το νέο ΟΠΣ περιλαμβάνει και επιτρέπει:

• Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR),

• Προηγμένο Portal και Αυθεντικοποίηση χρηστών δύο σταδίων

• Αυτόματη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

• Αρχεία καταγραφής ασφαλείας

• Κρυπτογραφημένη βάση

Στάδιο σχεδιασμού

Το στάδιο του σχεδιασμού διήρκεσε από τον Δεκέμβριο του 2020 ως τον Σεπτέμβριο του 2021 και περιελάβανε τα εξής βήματα:

• Συγκεντρώθηκαν τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και συσχετίστηκαν με τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες

• Οι οργανικές μονάδες Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διάθεσης, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και το Γραφείο Ευθύνης Προέδρου συμμετείχαν στις συναντήσεις με τον εξωτερικό συνεργάτη για τον σχεδιασμό της προτεινόμενης καινοτομίας

• Ορίστηκε ο επικεφαλής υπάλληλος της όλης διαδικασίας

• Από το γραφείο πληροφορικής προσδιορίστηκαν οι νέες ψηφιακές υποδομές που θα απαιτηθούν (διασύνδεση internet, αύξηση της ταχύτητας του internet, οπτικές ίνες κλπ)

• Έγινε επικοινωνία με όλες τις εταιρείες που μας παρέχουν λογισμικά, προκειμένου να λάβουμε την σύμφωνη γνώμη τους, ότι θα συνεργαστούν ώστε το νέο ΟΠΣ να "επικοινωνεί" με τα δικά τους λογισμικά

• Πραγματοποιήθηκε επίδειξη μιας πιλοτικής πλατφόρμας (του περιβάλλοντος εργασίας) από τον εξωτερικό συνεργάτη στην εμπλεκόμενη ομάδα

• Ετοιμάστηκε πλάνο εργασιών για την ολοκλήρωση, εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας

• Η εμπλεκόμενη ομάδα συγκέντρωσε μαζικές πληροφορίες προκειμένου να γίνει μετάπτωση όλων των σταθερών στοιχείων

• Ορίστηκαν οι χρήστες της πλατφόρμας, οι διακριτοί ρόλοι του καθενός και τα δικαιώματα πρόσβασης ανάλογα με τον ρόλο.

Στη συνέχεια έγινε μια πιο ολοκληρωμένη επίδειξη της πλατφόρμας και προγραμματίστηκε η έναρξη διαδικασίας εγκατάστασης στον ΦοΔΣΑ.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η πιλοτική εφαρμογή διήρκεσε 6 μήνες (Σεπτέμβριος 2021- Μάρτιος 2022) και ξεκίνησε από τους ζυγιστές και τους επόπτες τους. Οι ζυγιστές είναι οι μόνοι αρμόδιοι για την καταχώρηση των πρωτογενών δεδομένων. Οι επόπτες είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τον έλεγχο και την επικύρωση των δεδομένων. Δεν αφορούσε καθολικά όλες τις εγκαταστάσεις του ΦοΔΣΑ, αλλά πραγματοποιήθηκε στην μεγαλύτερη κεντρική εγκατάσταση, η οποία παράγει το 60% του συνόλου των δεδομένων του ΦοΔΣΑ. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των χρηστών και διαπιστώθηκε ότι κυρίως οι ζυγιστές δεν διέθεταν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, ούτε γνώσεις διαδικτύου και ότι πολλοί υπολογιστές, λειτουργικά συστήματα (windows) και εκτυπωτές ήταν παρωχημένα και δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το νέο ΟΠΣ. Στον χρόνο που απαιτήθηκε, για να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός, έγινε βασική εκπαίδευση χρήσης υπολογιστών και διαδικτύου στους ζυγιστές και ξεκίνησε εκ νέου η εκπαίδευση των ζυγιστών και των εποπτών στην λειτουργία του νέου ΟΠΣ, οι οποίοι ξεκίνησαν να το εφαρμόζουν. Για όλο το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής, ενημέρωναν παράλληλα και το παλιό σύστημα παρακολούθησης (πολλαπλά excel) και στο τέλος της ημέρας τα δύο συστήματα (παλιό και νέο) έπρεπε να συμφωνούν. Παράλληλα, εντοπίστηκαν και επιλύθηκαν αδυναμίες του νέου ΟΠΣ κυρίως στην παραγωγή αναφορών ελέγχου, ενώ οι ζυγιστές έκαναν εύστοχες παρατηρήσεις για το περιβάλλον εργασίας του νέου ΟΠΣ, που οδήγησαν σε μεταβολές του προφίλ εργασίας, προκειμένου να είναι πιο εύχρηστο, Τέλος, ξεκίνησε η εκπαίδευση των υπόλοιπων χρηστών (προϊσταμένων, διευθυντών, διοικητικών υπαλλήλων). Η εκπαίδευση έγινε ξεχωριστά για τις οργανικές μονάδες Οικονομικών, Διάθεσης, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων καθώς οι ανάγκες τους διαφέρουν. Οι χρήστες αυτοί συνέβαλαν στην προσθήκη νέων δυνατοτήτων στο ΟΠΣ κυρίως σχετικά με τους τρόπους άντλησης, εξαγωγής και οπτικοποίησης των δεδομένων. Αυτό οδήγησε στην εφαρμογή λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence)

Στάδιο εφαρμογής

Μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής, ξεκίνησε η κανονική λειτουργία σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΦοΔΣΑ στην Κεντρική Μακεδονία, για όλες τις λειτουργίες του (μεταφόρτωση, ανακύκλωση, ταφή) και ενεργοποιήθηκαν όλοι οι χρήστες (διαχειριστές, λειτουργοί, διοίκηση κλπ) από όλες τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες .Ο επικεφαλής της φάσης του σχεδιασμού, ορίστηκε υπεύθυνος υποστήριξης όλων των χρηστών. Επειδή αρχικά η ανάγκη υποστήριξης ήταν έντονη, εντάχθηκαν στην υποστήριξη, δύο άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). Το ένα με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα πληροφορικής, το άλλο ως γραμματειακή υποστήριξη, η οποία παρεχόταν είτε τηλεφωνικά, είτε με επί τόπου επίσκεψη είτε εξ αποστάσεως με την χρήση απομακρυσμένης σύνδεσης ή και ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας (webex). Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων, γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω του νέου ΟΠΣ. Η καινοτομία επεκτάθηκε στο σύνολο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την λειτουργία της πλατφόρμας έχουν ορίστηκαν εκπρόσωποι από τους Δήμους. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των χρηστών και ενημέρωση των Δημάρχων είτε διαδικτυακά, είτε με επί τόπου επισκέψεις υπαλλήλων του ΦοΔΣΑ.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας ,με παρουσιάσεις και διεξαγωγή σεμιναρίων και στο εξωτερικό του φορέα μέσω της ιστοσελίδας του φορέα και παρουσιάσεων σε ομάδες εργασίας και σε σεμινάρια.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας στα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης απασχολήθηκε 1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού , 1 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού και 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών για διάστημα 14 μηνών. Ακόμα, για διάστημα 6 μηνών απασχολήθηκαν 1 υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού,10 ΔΕ Ζυγιστών, 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 ΠΕ Μηχανικών – Χωροταξίας και 1 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ενώ για διάστημα 4 μηνών απασχολήθηκαν 2 ΤΕ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας για διάστημα και 1 ΔΕ Διοικητικού. Για την παροχή της καινοτομίας σε μηνιαία βάσει απαιτείται ο ίδιος αριθμός προσωπικού που απασχολούνταν και πριν την εφαρμογή της καινοτομίας. Ο αριθμός των ατόμων είναι 47. Υπάρχει όμως σημαντική διαφορά στην ανθρωποπροσπάθεια, καθώς πριν την εφαρμογή της καινοτομίας απαιτούνταν μηνιαίως 4.382 ανθρωποώρες, ενώ μετά την εφαρμογή της 3.348 (23,6% λιγότερες)

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Το πρόβλημα αποδοχής της καινοτομίας αντιμετωπίστηκε με την συμμετοχή των εμπλεκομένων στην διαδικασία σχεδιασμού, ενώ το πρόβλημα ανεπάρκειας του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιμετωπίστηκε με αναβάθμιση των ψηφιακών συσκευών, λογισμικών και διαδικτύου. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κοινός τρόπος παρακολούθησης και αποθήκευσης δεδομένων διαχείρισης απορριμμάτων, ούτε υποχρεωτική νομοθεσία, καθώς η διαχείριση απορριμμάτων οργανώνεται τοπικά από τους ΟΤΑ. Η σημαντικότερη δυσκολία κατά την περίοδο υλοποίησης, ήταν το γεγονός ότι το νέο ΟΠΣ ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη βάση δεδομένων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους που εφαρμόστηκε στον ΦοΔΣΑ. Επομένως δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία ούτε μπορούσαμε να μάθουμε από την εμπειρία άλλων. Αυτό αντιμετωπίστηκε αρχικά, με ένα ευρύ φάσμα επιτόπιων επισκέψεων με ειδικούς της επιστήμης των υπολογιστών και αναλυτές, προκειμένου να συλλεχθούν και να ερμηνευτούν πληροφορίες. Στη συνέχεια με συστηματική εκπαίδευση διασφαλίστηκε ότι οι χρήστες θα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την νέα ψηφιακή τεχνολογία.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η δέσμευση της διοίκησης είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενισχυθεί ο βαθμός αποδοχής της καινοτομίας από τις οργανικές μονάδες, να επιτευχθεί η πιστή εφαρμογή της καινοτομίας και να παρασχεθεί κάθε δυνατή υποστήριξη. Η αντίσταση στην αλλαγή εκ μέρους των υπηρεσιακών παραγόντων αντιμετωπίζεται με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών από όλες τις οργανικές μονάδες και από όλα τα επίπεδα τις ιεραρχίας σε όλες τις φάσεις εφαρμογής της καινοτομίας. Η εκπαίδευση των χρηστών, η μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, και η διαρκής υποστήριξη και ενθάρρυνση των χρηστών αποτελεί παράγοντα επιτυχίας.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή της καινοτομίας ανέδειξε την ανάγκη ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και κυβερνοασφάλειας. Η έως τώρα εμπειρία, έδειξε κενά ψηφιακής γνώσης. Ο ΦοΔΣΑ θα πρέπει να αναθεωρήσει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας. Αυξήθηκε η ικανοποίηση των εργαζομένων και η απόδοσή τους, καθώς αναβαθμίστηκαν τα πληροφοριακά τους συστήματα (σταθμοί εργασίας) και οι ταχύτητες διαδικτυακής σύνδεσης (ίντερνετ) με αποτέλεσμα να εργάζονται σε ένα περισσότερο σύγχρονο περιβάλλον. Η ενέργεια αυτή ενίσχυσε στους ζυγιστές το αίσθημα της ευθύνης και της συνέπειας στην εργασία τους και έγινε αντιληπτή η σπουδαιότητα της δουλειάς τους, στην αλυσίδα ενεργειών του ΦοΔΣΑ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Ακόμα, ενισχύθηκε η ανάπτυξη επαγγελματικής ισορροπίας και επίλυση προβλημάτων εργασίας (έγιναν διακριτοί οι ρόλοι των ζυγιστών, των εποπτών, των διαχειριστών και όλοι έχουν διαβαθμισμένα δικαιώματα στην πλατφόρμα ανάλογα με τον ρόλο τους). Τέλος , δημιουργήθηκε μία καινοτόμος μορφή εργασίας, καθώς υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένα να ελέγχεται η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο με όλα τα ψηφιακά μέσα (laptop, tablet, smartphone).

Φορέας: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Κεντρικής Μακεδονίας

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Πεδίο καινοτομίας: Σχεδιασμός νέας διαδικασίας

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Δημόσιες Οργανώσεις

Αριθμός ωφελουμένων: Το σύνολο των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας και 5 Οργανικές Μονάδες του ΦοΔΣΑ ΚΜ το 2022, 4 Οργανικές Μονάδες του ΦοΔΣΑ ΚΜ το 2021

Πηγές Χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός φορέα

 

 

URL: www.fodsakm.gr 


Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.9 / 5. Αριθμός ψήφων: 19

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.