Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 09 Ιουλίου 2024

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Δ.ΥΠ.Α. με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών συμβουλευτικής, υλοποιεί από τον Μάρτιο 2023, μια καινοτόμο υπηρεσία δωρεάν διαδικτυακών εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής προς όλους τους πολίτες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον τομέα αναζήτησης εργασίας ή / και στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες μεθόδους κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, η Δ.ΥΠ.Α. εισήγαγε επιχειρησιακά τον θεσμό των e-Εργαστηρίων αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως συμβουλευτικής για την ενδυνάμωση των ωφελούμενων στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους. Εξειδικευμένοι Εργασιακοί Σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. υλοποιούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1. Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό.

2. Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη.

3. Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

4. Εμπλουτίζω το Βιογραφικό μου με δεξιότητες. Μαθαίνω για το ESCO.

5. Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα.

6. Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

7. Η επιτυχία μιας επιχείρησης μέσα από το εργαλείο CANVAS.

8. Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Οι θεματικές ενότητες των διαδικτυακών εργαστηρίων εμπλουτίζονται σύμφωνα με τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Η διαδικτυακή συμβουλευτική συμβάλλει στην άρση των εμποδίων συμμετοχής πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και σε άτομα με αναπηρία, παρέχοντας χρονική και χωροταξική ευελιξία. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά η Δ.ΥΠ.Α. δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να παρακολουθήσουν δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εργαζόμενοι ή αν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της. Η καινοτομία εξασφαλίζει: ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών πολιτών, εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων με μηδενικό κόστος λειτουργίας, ευελιξία χώρου και χρόνου συμμετοχής, ενδυνάμωση ωφελούμενων στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους από ένα δίκτυο εξειδικευμένων συμβούλων με σύγχρονες μεθόδους διάδρασης (π.χ. slido, εκπαιδευτικά videos https://www.dypa.gov.gr/enimerotiko-iliko-videos ).

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Κάθε θεματική ενότητα διαρκεί 2 ώρες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : www.dypa.gov.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα: https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) Η επίτευξη του στρατηγικού στόχου για αναβάθμιση των υπηρεσιών συμβουλευτικής που παρέχει η Δ.ΥΠ.Α. προς όλους τους πολίτες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να παρακολουθήσουν δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ανεξάρτητα από το αν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της. Μείζονος σημασίας είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει οικονομικό κόστος για την λειτουργία της καινοτομίας. Ενδυναμώνονται οι συμμετέχοντες με νέες δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, με κατεύθυνση την πρόληψη της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας.

2) Η αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και ο εμπλουτισμός των καναλιών επικοινωνίας με τους πολίτες.

Στόχοι της Καινοτομίας

Η διαδικτυακή συμβουλευτική ως συμπληρωματική δράση προς τη δια ζώσης συμβουλευτική και αξιοποιώντας σύγχρονα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα, συμβάλλει στην άρση εμποδίων συμμετοχής σε πολίτες που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Διαμορφώθηκε μηχανισμός αξιολόγησης της υπηρεσίας των e-Εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής που εφαρμόστηκε από την έναρξη της δράσης και υλοποιείται έως σήμερα. Αποστέλλεται στους συμμετέχοντες των εργαστηρίων διαδικτυακό ερωτηματολόγιο με σκοπό την αξιολόγηση της δράσης. Στα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνεται ένα σύνολο δεικτών που σχετίζονται μεταξύ άλλων με: • Το επίπεδο ικανοποίησης συμμετεχόντων πολιτών στα εργαστήρια • Την ποιότητα των υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής βάσει ποικίλων και διαφορετικών κριτηρίων. Τα έως τώρα αποτελέσματα της αξιολόγησης στοχεύουν σε βελτιωτικές παρεμβάσεις ως προς την παρεχόμενη δράση και αναδεικνύουν την ανάγκη συνέχισής της και ενδεχομένως την επέκτασή της με την πρόσθεση νέων θεματικών ενοτήτων ή αύξηση της συχνότητας διενέργειας των e-Εργαστηρίων. Η καινοτομία φαίνεται πως συντελεί στην αύξηση συμμετοχής των πολιτών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στον αριθμό εξυπηρετούμενων πολιτών και στην αμεσότητα παροχής της υπηρεσίας. Η αναφορά της αξιολόγησης για την περίοδο «Μάϊος 2023 έως Ιούνιος 2023» βρίσκεται δημοσιευμένη εδώ: https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/anafora-aksiologhshs-e-ergasthrion-omadikhs-symbuleftikhs.pdf .

Στάδιο σχεδιασμού

Η καινοτομία αναπτύχθηκε ως λύση στη δυσκολία συμμετοχής σε ομάδες συμβουλευτικής, πολιτών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές καθώς και ατόμων με προβλήματα κινητικότητας. Επιπροσθέτως, διευρύνθηκε η δυνατότητα παροχής ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις αρμόδιες δομές της Δ.ΥΠ.Α σε εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Σύζευξης, Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής. Στο προπαρασκευαστικό στάδιο διενεργήθηκε προμήθεια πενήντα αδειών της πλατφόρμας Webex Teams, οι οποίες διατέθηκαν σε εξειδικευμένους συμβούλους για την υλοποίηση των εργαστηρίων. Ακολούθησε εκπαίδευση των συμβούλων-συντονιστών των εργαστηρίων στη χρήση της πλατφόρμας. Διαμορφώθηκε εκπαιδευτικό υλικό/οδηγός χρήσης σε έντυπη μορφή και σε μορφή video, τα οποία αναρτήθηκαν στο εσωτερικό δίκτυο της Δ.ΥΠ.Α.. Διαμορφώθηκε μία φιλική για τον πολίτη φόρμα αίτησης συμμετοχής στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α.. Το υλικό των εργαστηρίων (αρχεία powerpoint) σχεδιάστηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη της Δ.ΥΠ.Α που συμμετέχουν στην υλοποίηση των εργαστηρίων. Σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης του ιστοτόπου της Δ.ΥΠ.Α. διαμορφώθηκε ο ιστότοπος κατά τρόπον ώστε να ανακοινώνονται τα διαδικτυακά εργαστήρια και οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής. Καθορίστηκαν, επίσης, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Στο στάδιο της πειραματικής εφαρμογής έγιναν οι εξής ενέργειες:

1) Συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας webex και των λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των e-Εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής. Εντοπισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων καθώς και εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

2) Συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν για την ενσωμάτωση στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. πλατφόρμας μέσω της οποίας δημιουργούνται διαδικτυακά εργαστήρια και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι πολίτες. Εντοπισμός και επίλυση τεχνικών προβλημάτων που οδήγησαν στην τελική διαμόρφωση μιας φιλικής για τον πολίτη διαδικασίας υποβολής αίτησης.</

Στάδιο εφαρμογής

Στο στάδιο εφαρμογής διενεργούνται οι παρακάτω ενέργειες :

1. Προγραμματισμός σε μηνιαία βάση των Εργαστηρίων και των Συμβούλων/Συντονιστών

2. Έκδοση Δελτίου Τύπου για τα διαθέσιμα εργαστήρια του τρέχοντος μήνα

3. Δημοσίευση των εργαστηρίων στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. με δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής

4. Εξαγωγή αναφοράς υποβαλλομένων αιτήσεων συμμετοχής/ανά εργαστήριο/ανά μήνα

5. Έγκαιρη αποστολή συνδέσμου συμμετοχής στους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας webex

6. Υλοποίηση εργαστηρίων σε εβδομαδιαία βάση.

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης δράσης χρησιμοποιείται διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Για τη συμπλήρωσή του αποστέλλεται σχετικός σύνδεσμος στους συμμετέχοντες των e-Εργαστηρίων. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και η συμπλήρωσή του προαιρετική. Οι απαντήσεις χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς στο πλαίσιο της βελτίωσης και αναβάθμισης της συγκεκριμένης δράσης.

Στα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποτυπώνεται ένα σύνολο δεικτών όπως: • επάρκεια εισηγητών • θεματικές • χρονική διάρκεια • απόκτηση γνώσεων /δεξιοτήτων • διάχυση της πληροφορίας.

Ο παρακάτω σύνδεσμος https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/anafora-aksiologhshs-e-ergasthrion-omadikhs-symbuleftikhs.pdfοδηγεί στην “ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ E-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - Ιούλιος 2023”..

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας, παρουσιάσεων και ενημερωτικών–υπηρεσιακών σημειωμάτων και στο εξωτερικό του φορέα μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, με δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, με συμμετοχή σε εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ., με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με σεμινάρια.

Συνεργασίες

Κατά το στάδιο σχεδιασμού πραγματοποιήθηκαν: 1) συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για την προμήθεια αδειών Webex Teams και τον καθορισμό πλαισίου συνεργασίας με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση των e-Εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής. 2) συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για την υπηρεσία “υλοποίηση του αρθρώματος Workshops” στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. στο οποίο ο διαχειριστής της πλατφόρμας - υπάλληλος της Δ.ΥΠ.Α δημιουργεί τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε αίτηση συμμετοχής. Κατά το στάδιο πειραματικής εφαρμογής πραγματοποιήθηκαν: 1) συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για δοκιμαστική χρήση της πλατφόρμας webex και των λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των e-Εργαστηρίων ομαδικής συμβουλευτικής, 2) συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία για την υλοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που τέθηκαν για την πλατφόρμα μέσω της οποίας δημιουργούνται διαδικτυακά εργαστήρια και υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 50.220 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.

Στο στάδιο του σχεδιασμού για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν: • Δ.ΥΠ.Α.: 4 διοικητικοί υπάλληλοι και 3 προγραμματιστές Η/Υ • Ανάδοχος: 1 προγραμματιστής Η/Υ • Ανάδοχος: 1 Senior Solution Manager και 1 Systems Engineer για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Στο στάδιο της πειραματικής εφαρμογής απασχολήθηκαν • Δ.ΥΠ.Α.: 4 διοικητικοί υπάλληλοι και 3 προγραμματιστές Η/Υ • Ανάδοχος: 1 προγραμματιστής Η/Υ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: • 4 Διοικητικοί Υπάλληλοι εμπλέκονται για τη μηνιαία προετοιμασία και αξιολόγηση της δράσης. ΔΙΑΔΟΣΗ: • 6 Διοικητικοί Υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. Για την παροχή της καινοτομίας, απαιτείται εργασία: • 4 διοικητικών υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α. εκτιμώμενη σε 22 ώρες μηνιαίως • Περιοδικά απασχολούνται 45 Εργασιακοί Σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. με μέσο χρόνο 4 ανθρωποώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Αναδύθηκαν τεχνικά προβλήματα στο στάδιο του σχεδιασμού αλλά και στην εφαρμογή της καινοτομίας τα οποία όμως επιλύθηκαν μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλ. της Ομάδας της Δ.ΥΠ.Α. και των αναδόχων εταιρειών.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχία και βιωσιμότητα της καινοτομίας αποτελούν ενδεικτικά: (α) το στρατηγικό πλαίσιο της Δ.ΥΠ.Α., (β) η διαρκής επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων στελεχών, (γ) η βελτιστοποίηση των υποδομών, (δ) οι ηγετικές ικανότητες των αρμόδιων στελεχών για τη διάχυση και επέκταση της δράσης.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή της δράσης έδειξε την αναγκαιότητα συνέχισής της. Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός αξιολόγησης που ακολουθείται, μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της καινοτόμου δράσης. Η εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών εφαρμόζεται από τη Δ.ΥΠ.Α. εκτενώς στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Τίτλος Φορέα: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α.

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εργασία και κατάρτιση

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδοι και μέσα προώθησης της απασχόλησης

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2022

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Ειδικές κατηγορίες: Ηλικιωμένοι, σπουδαστές, άνεργοι, νέοι σε ηλικία

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Μάρτιο 2023 έως και τον Δεκέμβριο 2023: 168 θεματικά εργαστήρια, 8250 αιτήσεις συμμετοχής

Πηγές χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

URL: https://www.dypa.gov.gr/workshops ,  https://www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/anafora-aksiologhshs-e-ergasthrion-omadikhs-symbuleftikhs.pdf 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.