Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 19 Μαρτίου 2024

Περιγραφή της Καινοτομίας

Περιγραφή Καινοτομίας Η καινοτομία του Δήμου Πλατανιά αφορά σε ένα σύστημα διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού που περιλαμβάνει σύστημα πληροφορικής με εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του Δήμου σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της τεχνολογίας. Η μη καταγραφή - αποτύπωση και η εν γένει έλλειψη κεντρικού ελέγχου του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αποτελούσε για τη δημοτική αρχή πρόβλημα μείζονος σημασίας, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να επιτευχθεί : 1) ολοκληρωμένη διαχείριση αιτημάτων αποκατάστασης βλαβών, ούτε η 2) κεντρική παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών καθώς και η 3) έλεγχος τουελαχιστοποίηση χρόνου δυσλειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού με σκοπό την ελαχιστοποίησή του. Η καινοτομία του συστήματος συνίσταται στο ότι είναι το πρώτο για τη διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού που αναπτύσσεται στη χώρα και η προστιθέμενη αξία του είναι:

-η ταυτοποίηση των ιστών μέσω γεωργικών δεδομένων σε χάρτη google maps,

- η ταυτοποίηση αυτών μέσω QR και αύξοντα αριθμού,

- η δημιουργία τριών διαφορετικών λογισμικών:

Α. πλατφόρμα υπαλλήλων ηλεκτροφωτισμού

Β. πλατφόρμα ηλεκτρολόγων

Γ. σελίδα ηλεκτροφωτισμού για τους δημότες

Η καινοτομία αφορά σε όλους τους χρήστες του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (εργαζόμενους του Δήμου και πολίτες) και βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης και της διάδοσης. Το βασικότερο αποτέλεσμα είναι ότι μέσω της κεντρικής παρακολούθησης της λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού επιτυγχάνεται σε πραγματικό χρόνο η δήλωση βλάβης, η διαχείριση αιτημάτων από τους υπαλλήλους, η εντολή αποκατάστασης βλάβης, ο έλεγχος εργασιών ηλεκτρολόγων, η επιβεβαίωση αποκατάστασης ή μη της βλάβης από ηλεκτρολόγο, η ελαχιστοποίηση του χρόνου δυσλειτουργίας του δικτύου, η εξυπηρέτηση αποδεκτών δικτύου, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η διαχείριση αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Μετά την πλήρη καταγραφή και αποτύπωση των ιστών ηλεκτροφωτισμού σε υβριδικούς χάρτες, κάθε ένας από αυτούς ταυτοποιήθηκε μέσω μοναδικού κωδικού QR (κολλήθηκαν αυτοκόλλητα στους ιστούς). Σε περίπτωση βλάβης, ο δημότης – επισκέπτης σκανάρει το QR ή καλεί στις υπηρεσίες του Δήμου δηλώνοντας τον μοναδικό κωδικό, δίνοντας με τον τρόπο αυτό το στίγμα βλάβης σε πλατφόρμα που διαχειρίζεται η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού, η οποία στη συνέχεια δίνει εντολή επισκευής στον ηλεκτρολόγο του Δήμου. Ο ηλεκτρολόγος έχοντας στη κατοχή του υπολογιστή παλάμης με το αντίστοιχο λογισμικό λαμβάνει τόσο τις συντεταγμένες του ιστού όσο και τον τύπο της βλάβης που καλείται να επιδιορθώσει.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο του δημόσιου φορέα, διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην αναφορά, διασφαλίζει την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των αναφορών, εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή μέσω μηχανισμού αυθεντικοποίησης και επιτρέπει τη διατήρηση διαδικτυακής επικοινωνίας μεταξύ του αναφέροντα και του Υ.Π.Π.Α. που έχει οριστεί από το φορέα.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Πλατανιά, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις με απώτερο στόχο:

α) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών

β) την εξοικονόμηση πόρων

2) Η ανταπόκριση στις παρούσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθιστούν επιτακτική τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τον μη ορθό συντονισμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση του στόλου οχημάτων.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

1) H αποτύπωση του συνόλου ιστών και δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

2) Ο μηδενισμός του αναγκαίου χρόνου για δήλωση βλάβης από το δημότη.

3) Ο μηδενισμός του χρόνου ενημέρωσης της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

4) Η δυνατότητα διαχείρισης λίστας αιτημάτων και αποκατάστασης αυτών από ηλεκτρολόγους.

5) Η μείωση του χρόνου δυσλειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

6) Η μείωση των ωρών εργασίας.

7) Η δημιουργία αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού - διαχείρισης υλικοτεχνικού υλικού και η μείωση των αντίστοιχων δαπανών προμήθειας.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η καινοτομία κρίνεται επιτυχημένη, καθώς έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί και συγκεκριμένα:

1) Μέσω του λογισμικού έχει καταγραφεί το σύνολο των ιστών και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

2) Ο δημότης μπορεί να δηλώνει τη βλάβη που διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο.

3) Η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού ενημερώνεται άμεσα (μηδενικός απαιτούμενος χρόνος) για την αναφορά βλαβών.

4) Οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να διαχειριστούν λίστες αιτημάτων και αποκατάστασης βλαβών μέσω του συστήματος.

5) Μείωση του χρόνου δυσλειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κατά 20%.

6) Μείωση κατά 45% των ανθρωποωρών εργασίας, δεδομένου ότι επιτυγχάνεται κεντρικός συντονισμός εργασιών.

7) Μείωση κατά 60% δαπανών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

Στάδιο σχεδιασμού

Μετά από έρευνα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καταγεγραμμένη εφαρμογή η οποία θα κάλυπτε τη δυσλειτουργία του συστήματος οπότε και εμφανίστηκε η ανάγκη δημιουργίας καινοτομίας, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Δήμου. Επικεφαλής του εγχειρήματος ήταν η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ , η οποία σε συνεργασία με εταιρεία – ανάδοχο συνεργάτη, που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής αποτύπωσε τις ανάγκες και σχεδιάστηκε, ειδικά για το Δήμο η εφαρμογή. Στις 13.07.2022 υπεγράφη η πρώτη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ενώ στις 28.09.2023 υπεγράφη και η δεύτερη τελική σύμβαση.

Η πλατφόρμα μπορεί να εγκατασταθεί και στη συνέχεια να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες και το λογότυπο του φορέα, είτε σε εικονικούςεξυπηρετητές Linux, είτε στο Κυβερνητικό Νέφος G-Cloud. Η εφαρμογή υποστηρίζει multy tenancy λειτουργία και η πληροφορία που αφορά στα διαφορετικά instances είναι ξεχωριστά κρυπτογραφημένη με το κλειδί του κάθε υπεύθυνου διαχείρισης των αναφορών. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής πληροφορίας ανάμεσα στα διαφορετικά instances.

Το διαδραστικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (user interface) και το διαχειριστικό περιβάλλον (case management system) είναι διαθέσιμα και στα ελληνικά. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου από οποιονδήποτε γνωρίζει το HTTPS URL. Επιτρέπει την πρόσβαση από οποιονδήποτε μοντέρνο browser υπολογιστή αλλά και από οποιονδήποτε browser κινητής συσκευής (responsive). Δεν απαιτείται η εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής (η οποία θα απαιτούσε προσωπικά δεδομένα του χρήστη) και δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα του αναφέροντος (ip address, cookies).

Στάδιο εφαρμογής

Η λειτουργία της καινοτομίας παρακολουθείται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ, ενώ η ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη. Το Τμήμα ηλεκτροφωτισμού χρησιμοποιεί πλέον την εφαρμογή για την εκτέλεση του συνόλου των καθηκόντων του.

Συνεργασίες

Ο Δήμος Πλατανιά υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη της εφαρμογής, ενώ το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και ΤΠΕ ήταν υπεύθυνο για την ανάθεση, παρακολούθηση, παραλαβή και υλοποίηση της καινοτομίας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος για την ανάπτυξη της εφαρμογής ανήλθε στο ποσό των 37.200 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδια μέσα του φορέα, ενώ το ετήσιο κόστος για τη συντήρησή της είναι 2.500 ευρώ, στο πλαίσιο της σύμβασης έργου που παρέχει η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για εγγύηση καλής λειτουργίας (τεχνική υποστήριξη) δύο (2) ετών μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος.

Για την διαμόρφωση των απαιτήσεων και την σύναψη της σύμβασης απασχολήθηκε έη προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής. Μετά την παραλαβή της εφαρμογής, το τμήμα ηλεκτροφωτισμού εκτελεί τα συνήθη καθήκοντά του, κατά 100% μέσω της εφαρμογής.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Η καινοτομία αναπτύχθηκε με βάσει τον αρχικό σχεδιασμό και δεν προέκυψαν προβλήματα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία της καινοτομίας είναι: 1) η δυνατότητα για κεντρική παρακολούθηση της λειτουργίας του δικτύου και για δήλωση βλάβης σε πραγματικό χρόνο ώστε η διαχείριση αιτημάτων και η εντολή αποκατάστασης να είναι άμεση, 2) ο έλεγχος των εργασιών των ηλεκτρολόγων για επιβεβαίωση αποκατάστασης ή μη βλάβης, 3) η ελαχιστοποίηση του χρόνου δυσλειτουργίας του δικτύου, 4) η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης ηλεκτρολογικού υλικού.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία που ανέπτυξε ο Δήμος Πλατανιά έχει συμβάλει σημαντικά στην καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, στη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στην απόκριση αιτημάτων των δημοτών όσο και στις ενέργειες ανταπόκρισης αυτών καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, κατανάλωσης ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών από όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τίτλος Φορέα: Δήμος Πλατανιά

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση, Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2022

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι υπάλληλοι, Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας)

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Το σύνολο των χρηστών οδοφωτισμού, ήτοι: δημότες - επισκέπτες, Δημοτικοί Υπάλληλοι

Πηγές χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

URL: Διαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Πλατανιά

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 11

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.