Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορά στην ανάπτυξη οργανωμένου συστήματος υποβολής, υποστήριξης, συγκέντρωσης και ανάδειξης μαθητικών ψηφιακών έργων. Το σύστημα περιλαμβάνει δράσεις προώθησης της παιδείας στο σύγχρονο ψηφιακό σχολείο, όπως διεθνείς και πανελλήνιοι διαγωνισμοί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο αλλά και διαδικασίες πρόσκλησης, υποβολής και αξιολόγησης και προβολής ψηφιακών έργων που υλοποιούν μαθητικές ομάδες.

Εργαλεία υποστήριξης του συστήματος αποτελούν οι πλατφόρμες «Πρόγραμμα εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση», το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Φωτόδεντρο και η Πλατφόρμα μαθητικής δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «i create». Η καινοτομία αναπτύχθηκε από την Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία και συγκεκριμένα το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ). Στόχος είναι η προώθηση της παιδείας και των μέσων ψηφιακού γραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και η ανάπτυξη και διάδοση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων, δηλαδή «εκπαιδευτικών πόρων που διακινούνται μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, με σκοπό τη διαβούλευση, χρήση και προσαρμογή από μια κοινότητα χρηστών για μη εμπορικούς σκοπούς».

Στο πλαίσιο της καινοτομίας η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση (ΕΤ) αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη σύνδεση του σχολείου με τον μαθητή ως δημιουργό, ερευνητή, ενημερωμένο και ενεργό πολίτη. Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις και την ευρωπαϊκή Στρατηγική για την αξιοποίηση των Ψηφιακών και Οπτικοακουστικών Μέσων στην Εκπαίδευση, η ΕΤ προωθεί την παιδεία και παρέχει εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση του ψηφιακού και οπτικοακουστικού περιβάλλοντος.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Αφού οι μαθητικές ομάδες, υποβάλλουν, μετά από σχετική πρόσκληση, τα έργα τους, αυτά αξιοποιούνται, μετά από αξιολόγηση από αρμόδια ομάδα κριτικών, από το Υπουργείο για τη δημιουργία εκπομπών με θεματικές, οι οποίες ακολουθούν τους άξονες εκπαιδευτικής προτεραιότητας του ΥΠΑΙΘ όπως: στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, σχολικός εκφοβισμός, εθελοντισμός, περιβάλλον, διατροφή, αγωγή υγείας, οδική ασφάλεια – κυκλοφοριακή αγωγή, πολιτισμός, σεβασμός στη διαφορετικότητα, προσφυγική κρίση, ειδική αγωγή, θέματα ισότητας των φύλων.

Τα μαθητικά ψηφιακά και οπτικοακουστικά έργα που δημιουργούνται στο πλαίσιο των διεθνών και πανελληνίων διαγωνισμών συγκεντρώνονται σε συλλογές στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση «Φωτόδεντρο i-create» http://photodentro.edu.gr/i-create/, που διατίθεται μέσα από την υπηρεσία διάθεσης και χρήσης σύγχρονων ψηφιακών αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου Photodentro SaaS του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ITYE «Διόφαντος».

Η πλατφόρμα «Φωτόδεντρο» αναβαθμίστηκε, με λειτουργίες δημοσίευσης, αναζήτησης, επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων και σεναρίων, από μέσο συλλογής και αποθετήριο μαθητικών δημιουργιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο προώθησης της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας στο πλαίσιο της καινοτομίας.

Τα μαθητικά ψηφιακά έργα προβάλλονται επίσης σε εκπομπές της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης στο κανάλι της Βουλής. Η δημιουργία των εκπομπών περιλαμβάνει την ψηφιακή επεξεργασία ήχου και εικόνας, μοντάζ, τεχνικό έλεγχο και παράδοση εκπομπών, τεχνικό έλεγχο και προγραμματισμό προβολής από Βουλή- Τηλεόραση. Ακόμα, οι εκπαιδευτικές δράσεις προώθησης της παιδείας στο σύγχρονο σχολείο, όπως διεθνείς και πανελλήνιοι διαγωνισμοί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο αναδεικνύονται σε πλατφόρμα μαθητικής δημιουργίας της ΕΤ www.i-create.gr.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Κυριότερος λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιουργούν τα Ευρωπαϊκά Πλαίσια Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Πολιτών DigComp2.0 και των Εκπαιδευτικών DigCompEdu και συγκεκριμένα:

1) H ανάγκη για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και για την αντιμετώπιση της έλλειψης προγραμμάτων ενίσχυσης της μαθητικής δημιουργίας με ψηφιακά μέσα, στοιχεία απαραίτητα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

2) H προώθηση της παιδείας και των μέσων ψηφιακού γραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς μέχρι σήμερα οι διαθέσιμοι δίαυλοι ενημέρωσης και πληροφόρησης για τους ενδιαφερόμενους (μαθητές, εκπαιδευτές κτλ.) είναι μη επαρκείς.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι στόχοι της καινοτομίας είναι οι εξής:

1) Η βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών στην πληροφόρηση, η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και του ψηφιακού γραμματισμού μέσα από τη διάδοση και την αύξηση της επισκεψιμότητας του Αποθετηρίου.

2) Η αύξηση του αριθμού των ψηφιακών μαθητικών έργων και συλλογών από μαθητικές δράσεις και η ανάρτηση μεγάλου αριθμού μαθητικών έργων σε ψηφιακά μέσα.

3) Η ανάπτυξη, και αξιοποίηση των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Μέσω της καινοτομίας δημιουργείται μια οργανωμένη διαδικασία υποβολής, υποστήριξης, συγκέντρωσης και ανάδειξης των μαθητικών έργων στο Αποθετήριο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και της προβολής τους στην Τηλεόραση της Βουλής- και μέσα από την καινοτομία ενισχύεται συνολικότερα η μαθητική δημιουργικότητα στην Ψηφιακή Εποχή.

Οι δείκτες αποτελέσματος για την καινοτομία αφορούν τους χρήστες και τον αριθμό των μαθητικών έργων που φιλοξενούνται στο ΑΑΕΠ. Ειδικότερα, τα σχολικά έτη 2017-18, 2018-19, 2019-20 και 2020-21 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 405 μαθητικά έργα, τα οποία έλαβαν μέρος σε διαγωνισμούς και διάφορες δράσεις, ενώ το σχολικό έτος 2021-22, δηλαδή το έτος που τέθηκε σε εφαρμογή η καινοτομία, πραγματοποιήθηκαν και αναρτήθηκαν στο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών 279 μαθητικά έργα. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την επιτυχία της καινοτομίας σε σχέση με την διάδοση της ψηφιακής μαθητικής δημιουργίας.

Επιπρόσθετα, πάνω από 25.000 επισκέπτες έχουν επισκεφθεί το Αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create» μέχρι και τον Μάιο του 2023, γεγονός που καταδεικνύει την μεγάλη διάδοση και αύξηση της ζήτησης για πρόσβαση σε έργα ψηφιακού γραμματισμού.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της καινοτομίας έγινε από ομάδες εργασίας μεταξύ ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και μεταξύ Βουλής-Τηλεόρασης - Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2020.

Το στάδιο αυτό περιλάμβανε τα ακόλουθα βήματα:

• Ανάλυση τεχνικών απαιτήσεων του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create».

• Ανάπτυξη Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» στο πλαίσιο της Πράξης Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ.

• Εγκατάσταση του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» στο Δίκτυο του ΕΔΥΤΕ.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Στο στάδιο της πειραματικής εφαρμογής, που διήρκεσε από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκε η ανάρτηση της πρώτης συλλογής στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create». Κατά το στάδιο αυτό, καταγράφηκαν και επιλύθηκαν τα προβλήματα σε επίπεδο εισαγωγής μεταδεδομένων. Σκοπός της πειραματικής εφαρμογής ήταν να καταγραφούν και να επιλυθούν τα προβλήματα στους εξής άξονες:

1. Εισαγωγής μεταδεδομένων κατά την ανάρτηση της πρώτης συλλογής στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο i-create».

2. Βελτίωσης των διεπιφανειών εργασίας ύστερα από καταγραφή των προβλημάτων που ανακύπτουν στην χρήση του αποθετηρίου σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του.

3. Βελτίωση των διαδικασιών ψηφιακής επεξεργασίας, βελτίωσης ήχου και αποστολής εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση.

Στάδιο εφαρμογής

Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των υπαλλήλων της Ελληνικής Ραδιοτηλεόρασης για τη χρήση της πλατφόρμας. Για την αξιολόγηση της καινοτομίας χρησιμοποιούνται δείκτες όπως είναι ο αριθμός αναρτημένων μαθητικών δράσεων, ο αριθμός συλλογών καθώς και ο αριθμός επισκέψεων (πάνω από 25.000) στο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στους φορείς του ΥΠΑΙΘ μέσω παρουσιάσεων και σεμιναρίων και στο εξωτερικό του φορέα με την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ιστοσελίδας του φορέα, με τη συμμετοχή σε σεμινάρια, εκδηλώσεις, ημερίδες, και μέσω διαφημιστικής καμπάνιας στο κανάλι της Βουλής.

Συνεργασίες

Για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της καινοτομίας συνεργάστηκαν οι:

1) ΙΤΥΕ Διόφαντος ως τεχνικός σύμβουλος, που ανέλυσε τις απαιτήσεις, ανέπτυξε το «Φωτόδεντρο i-create», εγκατέστησε το Αποθετήριο στο δίκτυο του ΕΔΥΤΕ και στη συνέχεια προχώρησε στην εκπαίδευση υπαλλήλων ΕΤ, ενώ ανέλαβε την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των συστημάτων.

2) Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση ως υπεύθυνη για τη λειτουργία του Αποθετηρίου, τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των μαθητικών έργων και τη δημιουργία εκπομπών, μετά από ψηφιακή επεξεργασία και μοντάζ, με θεματικές, οι οποίες ακολουθούν τους άξονες εκπαιδευτικής προτεραιότητας του ΥΠΑΙΘ και την παράδοση στο κανάλι της Βουλής.

3) Η Βουλή- Τηλεόραση που διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο των εκπομπών και τον προγραμματισμό της προβολής τους.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος της καινοτομίας ανήλθε κατ’ εκτίμηση σε 8-10.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ. Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν 2 διοικητικοί υπάλληλοι με ειδίκευση στην Πληροφορική και το Αρχείο από την ΕΤ για χρονικό διάστημα 10 μηνών, 2 προγραμματιστές Η/Υ της ΕΤ για χρονικό διάστημα 10 μηνών, 2 διοικητικοί υπάλληλοι της Βουλής-Τηλεόρασης με ειδίκευση στο Αρχείο και σε θέματα ροής τηλεοπτικού προγράμματος και 3 Τεχνικοί/προγραμματιστές ΗΥ από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για χρονικό διάστημα 10 μηνών. Για τη συντήρηση της καινοτομίας απασχολούνται 2 διοικητικοί υπάλληλοι με ειδίκευση στην Πληροφορική και το Αρχείο και 1 προγραμματιστής Η/Υ του φορέα ΕΤ για 300 ώρες μηνιαίως, 1 Τεχνικός/προγραμματιστής ΗΥ από ΙΤΥΕ «Διόφαντος» για 20 ώρες μηνιαίως και 2 τεχνικοί από τη Βουλή-Τηλεόραση για 20 ώρες μηνιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Οι σημαντικότερες προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της καινοτομίας ήταν η βελτίωση των διεπιφανειών εργασίας που αντιμετωπίστηκε ύστερα από καταγραφή των προβλημάτων που ανακύπτουν στην χρήση του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο i-create» σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του, καθώς και η βελτίωση των διαδικασιών ψηφιακής επεξεργασίας, βελτίωσης ήχου και αποστολής εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση, οι οποίες επιλύονται με ελέγχους αλλά και περαιτέρω εκπαίδευση των υπαλλήλων της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Κρίσιμοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην επιτυχία είναι η αναγκαιότητα υποστήριξης, διάδοσης και διάσωσης της ψηφιακής μαθητικής δημιουργικότητας, η οργάνωση και σταθερότητα των διαδικασιών, η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη των φορέων, η καλή συνεργασία της ομάδας εργασίας, καθώς και η μαζική διάδοση από την τηλεόραση στην Ελλάδα και την ομογένεια.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία αναπτύχθηκε ως μια ανάγκη υποστήριξης, διάδοσης και διάσωσης της ψηφιακής μαθητικής δημιουργικότητας. Οι μαθητές δεν είναι πλέον παθητικοί θεατές αλλά συμμετέχουν ενεργητικά και ενδυναμώνονται σαν δημιουργοί, ερευνητές, πολίτες του κόσμου. Τα ψηφιακά έργα των μαθητών εμπλουτίζουν το διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μια διαφορετική σύγχρονη οπτική.

Φορέας: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Εκπαίδευση

Πεδίο καινοτομίας: Μέθοδος και μέσα εκπαίδευσης

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Στάδιο καινοτομίας: Διάδοση

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Ειδικές κατηγορίες: μαθητές/σπουδαστές, Γενικός πληθυσμός, Εκπαιδευτικά ιδρύματα/ Πανεπιστήμια

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2022:  10.000 μαθητές, 2021: 10.000 μαθητές

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ


URL: Πρόγραμμα εκπομπών στη Βουλή-Τηλεόραση: https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/programma, Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθητικών Δημιουργιών της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Φωτόδεντρο i-create http://photodentro.edu.gr/i-create/ , Πλατφόρμα μαθητικής δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.i-create.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.