Περιγραφή της Καινοτομίας

Στόχος της δράσης EXECUTIVE είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών πειστηρίων, μέσα από την ανάπτυξη των υφιστάμενων υποδομών και των ικανοτήτων του προσωπικού, στις αιτούσες αρχές όπως: • στο Αστυνομικό, Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, • στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, • στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, • στην Αρχή Διαφάνειας, • στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, • στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων κ.α. Τα ψηφιακά πειστήρια όπως λ.χ. τα κινητά τηλέφωνα, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ή και μέσο τέλεσης παράνομων πράξεων. Μέσα από ειδικό λογισμικό που ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο είναι αποθηκευμένα χιλιάδες αρχεία εικόνας και χρησιμοποιείται διεθνώς από διάφορες υπηρεσίες αιχμής, τα πειστήρια σε μορφή εικόνας ή κειμένου που εξετάζονται μπορούν πολύ γρήγορα να χαρακτηρίζονται βάση του περιεχομένου τους. Έτσι, μπορούν να εντοπίζονται όπλα, πρόσωπα, ναρκωτικά που απεικονίζονται σε ένα πειστήριο, με αποτέλεσμα την γρήγορη απάντηση στα ερωτήματα που θέτουν οι Ανακριτικές Αρχές και κατά συνέπεια τη μείωση του χρόνου εξέτασης. Αποτέλεσμα αυτών είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης σε δύσκολα και απαιτητικά προβλήματα, η εξαγωγή ασφαλών, αποτελεσματικών και αξιόπιστων αποτελεσμάτων με κύριο μέλημα την παροχή βοήθειας στις προαναφερόμενες Αρχές για την πρόληψη της εγκληματικότητας, καθώς και την απονομή δικαιοσύνης. Σημειώνεται ότι οι τελικοί αποδέκτες, που δεν είναι άλλοι από τους πολίτες της Ελλάδας αλλά και των έτερων Κρατών μελών, θα απολαμβάνουν ένα ασφαλέστερο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Παραδοσιακά, τα πειστήρια με τα οποία αποφασιζόταν η ενοχή ή η αθωότητα ενός κατηγορουμένου βρίσκονταν σε φυσική μορφή όπως έγγραφα ή φωτογραφίες ή από τις καταθέσεις μαρτύρων. Πλέον, τα ηλεκτρονικά πειστήρια αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την διαλεύκανση μιας υπόθεσης, καθώς αποτελούν τους αδιάψευστους σιωπηλούς μάρτυρες. Η αλματώδης εξέλιξη των ψηφιακών συσκευών οδηγεί τον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας σε μια συνεχή αναθεώρηση και αναβάθμιση των τεχνικών και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τους ειδικούς για την διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων. Πάνω σε αυτή την βάση, η συνεχής εξέλιξη, η δια βίου μάθηση και η αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηρίου αποτελεί μονόδρομο για την άμεση ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, τόσο σε όγκο όσο και σε τεχνική δυσκολία, με κύριο μέλημα την ταχεία παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι αρχικοί στόχοι της καινοτομίας αναφέρονται στη μείωση του χρόνου εξέτασης των ψηφιακών πειστηρίων, την εξαγωγή περισσότερων ευρημάτων, για τα οποία δεν υπήρχε δυνατότητα εντοπισμού, την αυξημένη κάλυψη των αποθηκευτικών μέσων για τα οποία μπορεί να γίνει εξέταση, καθώς και την υιοθέτηση νέων μεθοδολογιών εργαστηριακής εξέτασης από το προσωπικό του Τμήματος. Το έργο σχεδιάστηκε με στόχο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις που αναδύθηκαν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο οποίος συντελείται με ταχείς ρυθμούς. Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων, κατόπιν του εκσυγχρονισμού του, θα δύναται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και να συμβάλει στην πρόληψη και την καταστολή των εγκλημάτων, μέσω της ταχείας ανταπόκρισης και παραγωγής ποιοτικών αποτελεσμάτων με πληροφορίες ικανές να βοηθήσουν τις Εισαγγελικές, Ανακριτικές, Προανακριτικές ή και Ανεξάρτητες Αρχές να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Με τη χρήση του νέου εξοπλισμού ο αριθμός εξερχόμενων εξετασμένων υποθέσεων αυξήθηκε κατά 20% σε μηνιαία βάση. Επίσης, έχει επεκταθεί η κάλυψη των ευρημάτων που εντοπίζονται σε ένα ψηφιακό πειστήριο κατά 20% Αυτό βοηθάει στον εντοπισμό των υπόπτων καθώς και στην τεκμηρίωση της ενοχής/αθωότητας του κατηγορουμένου.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής

Στάδιο σχεδιασμού

Η σύλληψη της ιδέας προήλθε από το Τμήμα εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων, το οποίο και κατέγραψε τις υπάρχουσες ανάγκες. Η συγγραφή της πρότασης για την ένταξη της δράσης στο χρηματοδοτικό πλαίσιο HERCULES III του Ευρωπαϊκού Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς έγινε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο εγκρίνει προτάσεις μέσω βαθμολόγησης σε ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία. Ο σχεδιασμός προέβλεπε την απόκτηση του αναγκαίου λογισμικού, που ήταν εμπορικής χρήσης, δηλαδή δεν χρειάστηκε ειδικό επανασχεδιασμό και μπορούσε να τεθεί άμεσα σε χρήση. Μετά την απόκτηση του λογισμικού, ακολούθησε εκπαίδευση των εξεταστών, που αφορούσε στην εκμάθηση νέων τεχνικών εξέτασης καθώς και στην γνωστοποίηση των ευρημάτων που υπάρχουν σε διάφορους τύπους ψηφιακών πειστηρίων, ώστε ο εξεταστής να είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει και να τα ανασύρει.

Στάδιο εφαρμογής

Η υλοποίηση της δράσης δεν επέφερε αλλαγές οργανωτικά ή στις διαδικασίες εξέτασης ψηφιακών πειστηρίων. Ωστόσο, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών του Τμήματος, δόθηκε η δυνατότητα για τοποθέτηση περισσότερου προσωπικού το οποίο και συνέβη με την απόκτηση του εξοπλισμού.

Συνεργασίες

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκε συνεργασία με Υπηρεσία που έχει ως αρμοδιότητα την διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η συνεργασία αφορούσε την καθοδήγηση και παροχή συμβουλών στη συγγραφή της πρότασης της δράσης ώστε να γίνει ελκυστική και να προσαρμοστεί στις προϋποθέσεις που θέτουν Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για τη χρηματοδότηση της.

Χρηματοδότηση και κόστος

Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από Ευρωπαϊκούς πόρους. Η δράση υλοποιήθηκε με προσωπικό του Τμήματος. Ειδικότερα, απασχολήθηκαν σε διάφορα στάδια της δράσης συνολικά 9 άτομα. Απασχολήθηκαν επιπλέον άτομα από άλλες Υπηρεσίες στην παρακολούθηση του έργου, στη διενέργεια των διαγωνισμών προμήθειας των ειδών όπως και στην επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία που χρηματοδότησε τη δράση. Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δράσης, 3 στελέχη του Τμήματος απασχολούνται σε ποσοστό 20% της καθημερινής τους απασχόλησης ώστε να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του υλικοτεχνικού εξοπλισμού καθώς και η συντήρηση αυτού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Κατά την εφαρμογή της καινοτομίας δεν έχουν παρουσιαστεί προβλήματα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η ικανοποίηση των στόχων του σχεδιασμού της καινοτομίας και των πραγματικών αναγκών στο πεδίο της ψηφιακής εγκληματολογίας, σε συνδυασμό με το υφιστάμενο σύστημα οργάνωσης, τη συνεχή υποστήριξη του προγράμματος, τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και την παροχή εξαίρετης τεχνογνωσίας θα αποτελέσουν τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Η υλοποίηση της δράσης ανέδειξε τη σημασία της προτεραιοποίησης των αναγκών ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Από την πλευρά του συντονισμού της δράσης, έγινε εμφανής η σημασία της επικοινωνίας των μερών που συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης. Επιπλέον, η εμπειρία στη συγγραφή πρότασης συγχρηματοδότησης από Ευρωπαϊκούς Πόρους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της. Από την πλευρά των ωφελούμενων, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η εκπαίδευση τους έδωσε ώθηση και κίνητρο για καλύτερη, πιο γρήγορη και αποτελεσματικότερη εξέταση των υποθέσεων σε μια εποχή που η έλλειψη πόρων ήταν εμφανής στον Δημόσιο Τομέα. Οι παραλήπτες των πραγματογνωμοσυνών, αντιλήφθηκαν άμεσα τα οφέλη μιας τέτοιας αναβάθμισης, μιας και τα αποτελέσματα που εξάγονται είναι πιο άμεσα, στοχευμένα και εμπεριστατωμένα.

Φορέας: Τμήμα Εξέτασης Ψηφιακών Πειστηρίων/ Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/ Ελληνική Αστυνομία

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια τάξη και ασφάλεια

Έτος: 2019

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Κοινωνική Καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιοι Υπάλληλοι

Αριθμός ωφελουμένων: Σύνολο των πολιτών της χώρας, εκατοντάδες δημοσίων λειτουργών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ή άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία

URLEXECUTIVE- Ενίσχυση ψηφιακών πειστηρίων

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 2

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.