Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία «ΕΥΝΟΜΙΑ» αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή που υποστηρίζει την εύκολη και γρήγορη αναζήτηση παλιών αποφάσεων. Αναπτύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) προκειμένου να παρέχει πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα, με σκοπό την ταχύτερη κατάρτιση πλήρως αιτιολογημένων αποφάσεων και συνεπεία αυτού στην βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας των αποτελεσμάτων στις διαδικασίες πρόσληψης. Η καινοτομία συνεισφέρει στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίηση των προσλήψεων.

Συνιστά καινοτομία, καθώς αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια ηλεκτρονικής συγκέντρωσης, ταξινόμησης και θεματικής κατηγοριοποίησης υλικού με δυνατότητες ταχείας ηλεκτρονικής αναζήτησης με πολλούς και ποικίλους τρόπους, όπως οι λέξεις-φράσεις κλειδιά, παρέχει ομαδοποιημένες πληροφορίες σε κατηγορίες θεμάτων, καθιστά δυνατή αναζήτηση με κριτήρια της νομοθεσίας κλπ.

Η καινοτομία εστιάζει σε αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί επί ενδίκων μέσων τα οποία ασκήθηκαν από υποψήφιους κατά αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. και των αποφάσεων της Ολομέλειας, της Ελάσσονος Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Μονομελών Οργάνων του Α.Σ.Ε.Π.

Ταυτόχρονα, παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων ως προς τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των ενδίκων μέσων που ασκούν οι υποψήφιοι ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και ως εκ τούτου για τα θέματα που αποτελούν τη διοικητική δικαιοσύνη σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης. Στατιστικά συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για τα θέματα που απασχολούν το Α.Σ.Ε.Π. σε επίπεδο Ολομέλειας, Ελάσσονος Ολομέλειας και Τμημάτων, καθώς και για τον αριθμό των αποφάσεων που εκδίδονται ανά θέμα.

Η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας είναι ότι διασφαλίζει την εναρμόνιση των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. με την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και η αποφυγή έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων των Τμημάτων του Α.Σ.Ε.Π. Η καινοτομία αναπτύχθηκε από τα Τμήματα Κωδικοποίησης και Εναρμόνισης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Δεδομένων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Η ΕΥΝΟΜΙΑ υποστηρίζει τις εργασίες των Μελών του Α.Σ.Ε.Π. (Πρόεδρο, 4 Αντιπροέδρους και 30 Συμβούλους) καθώς και στους εργαζόμενους του Α.Σ.Ε.Π., κυρίως δε στους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού που ασχολούνται με τον έλεγχο των διαδικασιών πρόσληψης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (ν.4765/2021 και πρότερα ν.2190/1994).

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

H ΕΥΝΟΜΙΑ είναι χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να πληροφορούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π., τον έλεγχο των ενστάσεων και των αιτήσεων θεραπείας των υποψηφίων αυτών καθώς επίσης και για την κατάρτιση προσχεδίων αποφάσεων επί των εν λόγω βοηθημάτων, την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων επί των θεμάτων που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα έχουν πρόσβαση σε προηγούμενη πρακτική που έχει ακολουθήσει το Α.Σ.Ε.Π. σε αντίστοιχα θέματα στο παρελθόν.

Στην εφαρμογή καταχωρούνται τα μετά-δεδομένα των αποφάσεων που εκδίδονται (κατηγορία αποφάσεων, περίληψη, πεδία, χαρακτηριστικά) και ο χρήστης, δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος του Α.Σ.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει πολλαπλές και σύνθετες αναζητήσεις εντός των πεδίων της (κατηγοριοποίηση, λέξεις κλειδιά, φίλτρα) και στο περιεχόμενο των καταχωρισμένων αποφάσεων.

Συνολικά, μέσω της εφαρμογής αυτής επιτυγχάνονται η έγκαιρη και γρήγορη εύρεση των αποφάσεων, κάθε φορά που προκύπτει θέμα εναρμόνισης με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και τις προηγούμενες αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π., υποστηρίζει τη μεταβολή της πρακτικής του Α.Σ.Ε.Π. σε θέματα μείζονος σημασίας και την τεκμηρίωση των αποφάσεων των Τμημάτων του Α.Σ.Ε.Π. για την κατάρτιση πλήρων και αιτιολογημένων αποφάσεων.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η ανάγκη για αντιμετώπιση του προβλήματος της έκδοσης αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. που έρχονταν σε σύγκρουση με πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και αποφάσεων των Τμημάτων του Α.Σ.Ε.Π. αντιφατικών μεταξύ τους και πιο συγκεκριμένα:

1) Η ανάγκη για ενίσχυση με τα αναγκαία εργαλεία του Τμήματος Κωδικοποίησης και Εναρμόνισης της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π., που ιδρύθηκε το 2017, με το νέο Οργανισμό του Α.Σ.Ε.Π. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει η «συλλογή, ταξινόμηση και ευρετηρίαση της νομολογίας που αφορά στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π., όπως επίσης και των αποφάσεων της Μείζονος και Ελάσσονος Ολομέλειας της Αρχής και η ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Νομικού Περιεχομένου του Α.Σ.Ε.Π.».

2) Η αντιμετώπιση του προβλήματος για άμεση πρόσβαση στο νομολογιακό υλικό του Α.Σ.Ε.Π. από τα νέα στελέχη που προσλήφθηκαν στη Γραμματεία του Α.Σ.Ε.Π. και δη στις Διευθύνσεις Επιλογής Προσωπικού, στα καθήκοντα των οποίων ανήκουν οι διαδικασίες ελέγχου και προσλήψεων, καθώς τα στελέχη αυτά δεν διαθέτουν εμπειρία ούτε θεσμική μνήμη σχετικά με την προγενέστερη δράση της Αρχής.

3) Η διαχείριση θεμάτων με σκοπό την επίτευξη ταχύτερης και ποιοτικότερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος συμβάλλει στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου για εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας κατά τη διαδικασία των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

4) Η ανάγκη τεχνολογικής προσαρμογής και αξιοποίησης των ηλεκτρονικών και τεχνολογικών μέσων για την κατάρτιση πλήρων και εμπεριστατωμένων αποφάσεων.

Στόχοι της Καινοτομίας

Βασικός στόχος της καινοτομίας είναι η ταχύτερη και ποιοτικότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π., και συγκεκριμένα:

1) Η απλούστευση της διαδικασίας και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου ολοκλήρωσης αυτεπάγγελτων ελέγχων και κατ’ ένσταση ελέγχων και αιτήσεων θεραπείας κατά 20% διαδικασιών ελέγχου μέσα από:

α) Την μείωση του χρόνου εύρεσης παλαιότερων αποφάσεων οι οποίες αποτελούν βασικό εργαλείο για την τεκμηρίωση των αποφάσεων του φορέα όταν προκύπτει θέμα: i) εναρμόνισης με α) τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων β) τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. ii) μεταβολής της πρακτικής του Α.Σ.Ε.Π. σε θέματα μείζονος σημασία, κατά 60%.

β) Την μείωση του χρόνου σύνταξης των προσχεδίων των αποφάσεων κατά 20%.

γ) Την μείωση του χρόνου χρέωσης των ενστάσεων σε Τμήμα κατά 20%.

δ) Την μείωση του χρόνου καθαρογραφής των αποφάσεων.

Την μείωση των προσβαλλόμενων και ακυρωμένων αποφάσεων επί ενστάσεων και αυτεπαγγέλτου ελέγχου κατά 20% και συνεπεία αυτού την ταχύτερη έκδοση ποιοτικότερων αποφάσεων χωρίς λάθη και αντιφάσεις κατά 20%.

2) Την μείωση του αριθμού των προσβαλλομένων αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά 20%.

3) Την μείωση του αριθμού των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. που ακυρώνονται από τα Διοικητικά Δικαστήρια λόγω πλημμελούς ή μη νόμιμης αιτιολόγησης κατά 20%.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η καινοτομία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Μαΐου 2022, ενώ η ουσιαστική χρήση της ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2022. Λόγω του ότι το Α.Σ.Ε.Π. ενισχύθηκε με ικανό αριθμό νέων υπαλλήλων, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα στο στάδιο εμπέδωσης των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ακόμα ασφαλή συμπεράσματα για τα αποτελέσματά της. Ωστόσο ήδη παρατηρούνται τα παρακάτω αποτελέσματα από την εφαρμογή της καινοτομίας:

1) Αύξηση του αριθμού των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη ημερομηνία του 2022 της τάξεως του 12%. Ειδικότερα παρατηρείται μία αύξηση ποσοστού κατά 12% στον αριθμό των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 (377) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό την ίδια ημερομηνία του έτους (336).

2) Βελτίωση της αποδοτικότητας και της ικανοποίησης του προσωπικού του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, από σχετική έρευνα και από απαντήσεις σε ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι χρήστες, προκύπτουν:

• Ευρεία χρήση της εφαρμογής.

• Ευκολότερη αναζήτηση και εύρεση των αποφάσεων (η βελτίωση του χρόνου αναζήτησης και εύρεσης αποτελεσμάτων ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%).

• Ταχύτερη σύνταξη προσχεδίων αποφάσεων επί αυτεπαγγέλτου ελέγχου/ ενστάσεων/ αιτήσεων θεραπείας.

• Πληρέστερη αιτιολόγηση βάσει της νομολογίας των Διοικητικών Δικαστηρίων και της πρακτικής του Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτή αποτυπώνεται στις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις της Ολομέλειας, στις αποφάσεις της Ελάσσονος Ολομέλειας και των Τμημάτων του.

Ωστόσο ο αντίκτυπος της καινοτομίας όσον αφορά στόχους για τον χρόνο σύνταξης των προσχεδίων αποφάσεων καθώς και της αιτιολόγησης τους θα αποτιμηθεί ποιοτικά και ποσοτικά σε μεταγενέστερο χρόνο και συγκεκριμένα σε βάθος τουλάχιστον 3 ετών υπολογίζοντας τις προθεσμίες προσβολής των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π. που εκδίδονται κατά το έτος 2023 από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, το χρόνο έκδοσης της πράξεως προσδιορισμού από το Δικαστήριο και τον χρόνο έκδοσης απόφασης.

Στάδιο σχεδιασμού

Στο στάδιο του σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορούσε την ανίχνευση των λόγων αδυναμίας διάχυσης της γνώσης για παλαιότερες αποφάσεις μέσω των συμβατικών μορφών διαμοιρασμού των αποφάσεων που εκδίδονταν. Η καινοτομία της συλλογής και ταξινόμησης της νομολογίας βασίστηκε σε πρόταση απελθόντων Μελών του Α.Σ.Ε.Π. Ως αποτέλεσμα της έρευνας κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία χώρου καταχώρισης των κάθε είδους αποφάσεων.

Τα στελέχη του Τμήματος Κωδικοποίησης & Εναρμόνισης και του Τμήματος Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών επιφορτίστηκαν με τον σχεδιασμό της καινοτομίας, κατά τους μήνες Οκτώβριο 2021 και Νοέμβριο 2021. Τα στάδια του σχεδιασμού ήταν τα ακόλουθα:

1) Τέθηκαν τα κριτήρια αναζήτησης, τα μετά-δεδομένα, τα κρίσιμα χαρακτηριστικά και πεδία, με βάση τα κριτήρια της νομοθεσίας προσλήψεων αλλά και τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο ενστάσεων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. και λόγων αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων.

2) Επίσης διενήργησαν συνεντεύξεις με τους χειριστές και τους τελικούς χρήστες για τον εντοπισμό των προβλημάτων και των αναγκών. Στην συνέχεια έγινε επιλογή στελεχών από το μητρώο των Μελών του Α.Σ.Ε.Π. και της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού ως χρήστες της καινοτομίας.

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας συνεχίζει να εξελίσσεται δεδομένου ότι μέσω της χρήσης της και του δυναμικού της χαρακτήρα προκύπτουν και νέες ανάγκες που μπορεί να καλύψει με αποτέλεσμα τη διαρκή βελτίωσή της.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Το στάδιο της πειραματικής εφαρμογής, που ξεκίνησε στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 και διήρκησε μέχρι το τέλος Απριλίου 2022, περιέλαβε τα ακόλουθα βήματα:

1) Επιλογή Μελών του Α.Σ.Ε.Π. και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Επιλογής Προσωπικού ως χρηστών της καινοτομίας με βάση το νομικό υπόβαθρο των πρώτων και την εμπειρία όλων στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού αλλά και της σύνταξης των αποφάσεων.

2) Εγκατάσταση της ηλεκτρονικής εφαρμογής στους Η/Υ των χρηστών και απόδοση δικαιωμάτων χρήσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ξεκίνησε η καταχώριση αποφάσεων από τα στελέχη του Τμήματος Κωδικοποίησης και εντοπίσθηκαν κατά την καταχώριση οι ανάγκες που προέκυπταν. Στην φάση αυτή, υποβλήθηκαν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στο Τμήμα Ανάλυσης Δεδομένων τα οποία επιλύθηκαν με εμπλουτισμό των δυνατοτήτων της εφαρμογής.

3) Εκπαίδευση των ατόμων που επιλέχθηκαν ως χρήστες με επίδειξη και χρήση της καινοτομίας. Στο τέλος της περιόδου πιλοτικής εφαρμογής οι χρήστες απάντησαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, ενώ αντλήθηκαν στατιστικά στοιχεία κατά τη χρήση της καινοτομίας. Εντοπίστηκαν από τους χρήστες ελλείψεις και προτάθηκαν συμπληρώσεις και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων, τα οποία ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή.

Στάδιο εφαρμογής

Για την υποστήριξη της χρήσης της καινοτομίας εκπονήθηκε και διανεμήθηκε στους χρήστες το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί έντυπο με «ΛΕΞΕΙΣ/ΦΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ» που συμπληρώνουν αυτόματα το σχετικό πεδίο της εφαρμογής σε κάθε απόφαση που καταχωρίζεται.

Η αξιολόγηση της καινοτομίας γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους χρήστες, την παρακολούθηση δεικτών καθώς επίσης πραγματοποιείται εβδομαδιαία άντληση και παρακολούθηση στατιστικών από το Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων για τη χρήση της καινοτομίας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απαιτήθηκε χρηματοδότηση που ανήλθε στο ποσό των 122.722 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα.

Στην κύρια φάση σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης (από τον Οκτώβριο του 2021 κι εντεύθεν) απασχολήθηκαν αρχικά δύο (2) και στη συνέχεια (Απρίλιος του 2022 κι εντεύθεν) τέσσερις (4) επιχειρησιακοί υπάλληλοι από το Α.Σ.Ε.Π. για 8 ώρες σε καθημερινή βάση και ένας (1) υπάλληλος πληροφορικής από το Α.Σ.Ε.Π. για 4 ώρες σε καθημερινή βάση.

Για την παροχή της καινοτομίας απαιτείται εργασία τεσσάρων (4) τουλάχιστον επιχειρησιακών υπαλλήλων, σε καθημερινή βάση, δεδομένου ότι στην καινοτομία η καταχώριση είναι δυναμική. Καταχωρίζονται και οι αποφάσεις (δικαστικές, του Α.Σ.Ε.Π.) των προηγούμενων ετών όσο και οι νέες αποφάσεις.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα αρχικά προβλήματα που αντιμετώπισε η καινοτομία ήταν τεχνικού χαρακτήρα, και είχαν σχέση με τις δυνατότητες της εφαρμογής. Αυτά ξεπεράστηκαν με τη χρήση άλλων εφαρμογών όπως π.χ. η δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο των αποφάσεων έγινε με χρήση εξωτερικής εφαρμογής και η -μετατροπή των σκαναρισμένων αρχείων των αποφάσεων που έπρεπε να καταχωριστούν σε αρχεία word πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικού προγράμματος.

Στην πρώτη φάση της εφαρμογής της, σε πρακτικό επίπεδο, η καινοτομία συνάντησε δυσκολία αποδοχής και εμπέδωσής της, κυρίως από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εν δυνάμει χρήστες της. Για το λόγο αυτό κατά τα έτη 2022 και 2023, το Α.Σ.Ε.Π. ο φορέας ενισχύθηκε με ικανό αριθμό νέων υπαλλήλων.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η υποστήριξη από τη Διοίκηση με υλικοτεχνικούς και ανθρώπινους πόρους αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στην υλοποίηση μίας εύχρηστης εφαρμογής με δυναμικό χαρακτήρα. Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της καινοτομίας είναι η αποδοχή της από το σύνολο των υπαλλήλων. μέσω της καθημερινής της χρήσης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της. Η καινοτομία, δύναται να διαδοθεί ωστόσο βασική προϋπόθεση μετάδοσης της τεχνογνωσίας είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των εν θέματι αναφερόμενων φορέων/Αρχών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Μέσω της καινοτομίας, δηλαδή μέσω της οργάνωσης, της ταξινόμησης και της κατηγοριοποίησης του περιεχομένου των αποφάσεων τόσο των Δ.Δ. όσο και του Α.Σ.Ε.Π. αξιοποιείται η «θεσμική μνήμη» του Α.Σ.Ε.Π., δηλαδή το αποτέλεσμα της προηγούμενης εμπειρίας, στην βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου έργου και στην εκπλήρωση της αποστολής του.

Η καινοτομία αυτή καθ’ αυτή είναι απαραίτητη ως εσωτερική διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα μπορούσε να διαδοθεί η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της καινοτομίας από το αρμόδιο Τμήμα Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης Δεδομένων.

Σε δεύτερο επίπεδο θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί η ίδια η καινοτομία από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να υπάρξει ωφέλειά τους από την θεσμική μνήμη, την εμπειρία και την πρακτική του Α.Σ.Ε.Π. σε διαδικασίες προσλήψεων για τις οποίες αυτό δεν είναι αρμόδιο. Προκειμένου να υπάρξει τέτοια διάδοση θα πρέπει να προηγηθεί ανωνυμοποίηση των αποφάσεων για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάτι που απαιτεί χρόνο και δαπάνη ανθρωπίνων πόρων. Επιπλέον, η διάδοση αυτή θα προϋπόθετε σύνδεση της καινοτομίας με τον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν από εξωτερικούς χρήστες, που με τη σειρά της θα προϋπέθετε αναβάθμιση του ίδιου του site του A.Σ.Ε.Π., καθώς και να ερευνηθούν τυχόν νομικά ζητήματα και αν υπάρχουν να επιλυθούν.

Σε περιπτώσεις υποστήριξης διαδικασιών προσλήψεων για τις οποίες δεν είναι αρμόδιο το Α.Σ.Ε.Π. με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του ν.4765/2021) , θα μπορούσε να μεταδοθεί η τεχνογνωσία της εφαρμογής σε φορείς που διενεργούν τις διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους εφαρμόζοντας όμως εν πολλοίς τα κριτήρια του ν.4765/2021 και εκδίδοντας αντίστοιχες αποφάσεις επί των διαδικασιών αυτών.

Περαιτέρω, θα μπορούσε να μεταδοθεί η τεχνογνωσία σε Ανεξάρτητες Αρχές που λόγω των αρμοδιοτήτων τους εκδίδουν αποφάσεις ευρύτερου (κανονιστικού) περιεχομένου (π.χ. ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ) ή εξατομικευμένου περιεχομένου (Αρχές με ρυθμιστικές αρμοδιότητες όπως η Ρ.Α.Ε. ή Ε.Ε.Τ.Τ.).

Φορέας: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ειδικό πεδίο καινοτομίας: Προσλήψεις και στελέχωση προσωπικού

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Εφαρμογή

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι Υπάλληλοι

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 353 υπάλληλοι του φορέα χρήστες του συστήματος


Πηγές Χρηματοδότησης: Τακτικός προϋπολογισμός φορέα
URL: EYNOMIΑ Διαχείριση Νομολογίας Διοικητικών Δικαστηρίων Αποφάσεων Α.Σ.Ε.Π. dibp4.URL.docx-EmbeddedFile(1)

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.