Forum Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Διαδικτυακή (on line) διαδικασία, που θα αποτελέσει ένα σύστημα «ανοιχτής εγκυκλίου» και θα επιλύει άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες ή αμφισβητήσεις, θα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς και θα κάνει κτήμα όλων των συμμετεχόντων καλές πρακτικές, πληροφορίες, έγγραφα ή άλλο υλικό που κάποιο μέλος διαθέτει.

Α.2. Για ποιο λόγο αναπτύχθηκε η Καινοτομία;

Έλλειψη ανθρώπινων πόρων, επιθυμία για αύξηση της παραγωγικότητας

Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας

Να επιτυγχάνεται η άμεση διευθέτηση ζητημάτων που τίθενται και η σημαντική εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων καθώς θα αξιοποιείται ο χρόνος που έχει διαθέσει και η γνώση που έχει αποκτήσει το κάθε στέλεχος του εσωτερικού ελέγχου

Β.1 Στην απόδοση της οργάνωσης (βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών, μείωση κόστους, αύξηση της προσβασιμότητας σε νέους χρήστες κτλ) : -

Β.2 Στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης (αύξηση αριθμού χρηστών, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης κτλ.): -

Συνολικός χρόνος υλοποίησης: -

Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

Διάρκεια σταδίου: - .

Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης: Αξιοποίηση και κοινή χρήση διαθέσιμου υλικού

Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας:  Αξιοποίηση και κοινή χρήση διαθέσιμου υλικού. Αξιοποιήθηκαν βέλτιστες πρακτικές χειρισμού ομοειδών καταστάσεων.

Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

Διάρκεια σταδίου: -

Χρήση εργαλείων - πόρων: Γνωμοδοτήσεις ειδικής επιτροπής για θέματα επί των οποίων δεν υπάρχει σχετική εμπειρία.

Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση των συμμετεχόντων για κάθε κίνηση και μεταβολή.

Διαβαθμισμένη προσβασιμότητα.

Σύνδεση με άλλες βάσεις δεδομένων πχ νομοθετικού περιεχομένου.

Χρηματοδότηση από τακτικό προϋπολογισμό.

Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

Διάρκεια σταδίου: -

Μέσα διάδοσης: Ημερίδες ενημέρωσης, φυλλάδιο.

Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Έλλειψη οικονομικών πόρων

 Γ.6 Συνεργασίες: -

Δ.1 Πληροφόρηση σχετικά με τη μάθηση που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη της καινοτομίας: 

Δ.2 Εκτίμηση για τις αναγκαίες συνθήκες της καινοτομίας:

Ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων.

Ομαδικό συνεργατικό πνεύμα.

Αξιόπιστα δεδομένα και επικαιροποίηση πληροφορίας.

Παροχή πληροφορίας σε επίκαιρο χρόνο.

Ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων και αποτελεσματικότερη χρήση όλων των πόρων και δυνατοτήτων του συστήματος.

Έγκαιρη, λεπτομερής και επικαιροποιημένη εισαγωγή στοιχείων, προκειμένου το FORUM να είναι ενημερωμένο, και αποτελεσματικό με στόχο την επίλυση προβλημάτων, την παροχή απαντήσεων σε θέματα που προκύπτουν και τους προβληματισμούς των εμπλεκομένων.

Γνωμοδότηση επιτροπής εμπειρογνωμόνων για θέματα άγνωστα στην καθημερινή πρακτική της Διοίκησης.

Δικλίδες ασφαλείας για την αποφυγή άσκοπων ερωτημάτων, καταχρηστικής αναζήτησης πληροφοριών και γενικά κακής χρήσης.

Εκπόνηση κανονισμού χρήσης και λειτουργίας του φόρουμ.

Ετήσια συνθετική έκθεση για τα θέματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας του φόρουμ και εξαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων στα συναρμόδια όργανα.

Φορέας: Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Πεδίο εφαρμογής: στο σύνολο του φορέα, Iστότοπος δημόσιας συζήτησης (Forum), σχεδιασμένος για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής καινοτομίας: Διοικητικές υπηρεσίες γενικών υποθέσεων

Έτος: 2016

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών, Οργανωτική καινοτομία

Ωφελούμενοι: Κυβερνητικοί φορείς

Στάδιο καινοτομίας: Πειραματική εφαρμογή

URL:www.gsac.gov.gr

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 2

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.