Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 21 Μαρτίου 2024

 

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) ανέπτυξε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) διαχείρισης, παρακολούθησης και εποπτείας έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ανάπτυξη του ΓΠΣ διευκόλυνε την άμεση ολοκλήρωση διαδικασιών οι οποίες πραγματοποιούνταν μέσα από αναζήτηση εντύπων και σημειώσεων, καθιστώντας τις ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Η πρωτοπορία της Καινοτομίας έγκειται στην αυτόματη εξαγωγή ετήσιων εκθέσεων για δημοσίευση, στην αυτοματοποιημένη αποστολή ενημερώσεων προς τις επιχειρήσεις σχετικά τις υποχρεώσεις προς το φορέα και στη διάθεση στοιχείων προς τους πολίτες μέσω API. Το πληροφοριακό σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη φορά και μπορεί να διαδοθεί στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Η καινοτομία του, έγκειται στο ότι αξιοποιεί το σύνολο των διαθέσιμων για τα Λατομεία δεδομένων, παρέχοντας οφέλη στους χρήστες διότι:

• Αντιμετωπίζει ολιστικά τη διαχείριση των δεδομένων αυξάνοντας τη διαθεσιμότητά τους σε ενδιαφερόμενους, χωρίς διοικητικό κόστος.

• Αυξάνεται η διαφάνεια των διαδικασιών, καθώς τα δεδομένα στα οποία βασίζονται είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους.

• Οργανώνει δεδομένα, αυτοματοποιώντας την εξαγωγή αποτελεσμάτων και ενημερώσεων προς τους χρήστες, μειώνοντας τον εργασιακό χρόνο.

Η καινοτομία βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής. Το πληροφοριακό σύστημα αναπτύχθηκε από το Τμήμα Φυσικών πόρων/Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη/Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών και με ιδιωτική εταιρεία λογισμικού αξιοποιώντας την υπάρχουσα διαδικτυακή υπηρεσία «Γεωπύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω της καινοτομίας είναι:

- οργάνωση δεδομένων και επιστροφή αποτελεσμάτων,

- την αυτόματη εξαγωγή ετησίων αναφορών,

- αποστολή αυτόματων ενημερώσεων προς τις επιχειρήσεις.

Σε επόμενη φάση, επιδιώκεται να αυτοματοποιηθεί η εξαγωγή περισσότερων δεδομένων και στατιστικών στοιχείων όπως Υπολογισμοί ποσών διοικητικών κυρώσεων (προστίμων), ετήσιες αναφορές παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ κ.α.

Τρόπος λειτουργίας της καινοτομίας

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με το εργαλείο WebApp Builder της ESRI και παρέχει τις λειτουργίες:

1. Επιλογής αδειοδοτημένων Λατομείων μέσω σημείου κ.τ.λ.

2. Αναζήτησης.

3. Εμφάνισης υπομνήματος επιπέδων.

4. Λίστα θεματικών επιπέδων χάρτη.

5. Επιλογής υποβάθρου.

6. Εμφάνισης πληροφοριών για την εφαρμογή.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1. Η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους χρήστες, εισάγοντας έναν καινοτόμο τρόπο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

2. Η ανάπτυξη νέων διαδικασιών ή υπηρεσιών ως ανταπόκριση και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η απλούστευση και η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών.

3. Η συμμόρφωση με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2023/138 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2022, που καθορίζει έναν κατάλογο συγκεκριμένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας και τις ρυθμίσεις για τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίησή τους.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι της καινοτομίας είναι:

1. Η αύξηση των χρηστών που χρησιμοποιούν τα δεδομένα που διαθέτει ο φορέας.

2. Η απλούστευση των διαδικασιών.

3. Η εξοικονόμηση ανθρωποωρών εργασίας μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών.

4. Η βελτίωση της διαφάνειας και των διοικητικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων.

5. Η δυνατότητα για καλύτερη εποπτεία από τους υπαλλήλους του φορέα.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η καινοτομία βοήθησε στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπαλλήλων του φορέα καθώς ψηφιοποιήθηκε το σύνολο της πληροφορίας που αφορά τα έργα ΑΠΕ και συγκεντρώθηκε σε ένα σημείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε αιτήματα άλλων φορέων και υπηρεσιών, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση (μικρότερος χρόνος αναμονής) των αιτημάτων των εταιρειών. Εκτιμάται ότι από το επόμενο έτος θα ενημερώνεται το σύνολο των εταιρειών έργων ΑΠΕ μέσα από το σύστημα. Παράλληλα θα εξυπηρετείται το 80% των αιτημάτων άλλων φορέων μέσα από αυτό, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 2000 επαγγελματίες και επισκέπτες της Γεωπύλης θα αξιοποιούν τα στοιχεία που διατίθενται ελεύθερα προς το κοινό.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας έγινε αρχικά in-house και περιλάμβανε ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου/Τμήμα Φυσικών πόρων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με βάση την προηγούμενη εμπειρία και γνώση για το πρόβλημα και τις ανάγκες των χρηστών (εταιρειών, φορέων κλπ.). Στο σχεδιασμό συνέδραμε και η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη καθώς στην ΑΔΚ διατίθεται Γεωπύλη με έτοιμα λογισμικά στην οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί, ενώ η Διεύθυνση έχει δημιουργήσει και άλλες εφαρμογές εντός της Γεωπύλης τα τελευταία χρόνια και διέθετε την κατάλληλη εμπειρία. Έτσι σχεδιάστηκαν από κοινού:

- Η δομή της Βάσης Δεδομένων βάσει των διαθέσιμων στοιχείων για τα λατομεία

- Τα Workflows τα οποία θα εξυπηρετούσε η εφαρμογή

- Η λειτουργικότητα της εφαρμογής βάσει των διαθέσιμων συστημάτων GIS του Φορέα.

Σε δεύτερο χρόνο στο σχεδιασμό συμμετείχε και ιδιωτική εταιρεία Γεωπληροφορικής με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα συστήματα και εφαρμογές ώστε να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και να ξεκινήσει η υλοποίηση της εφαρμογής στη Γεωπύλη της ΑΔΚ.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Με την ολοκλήρωση της δημιουργίας της εφαρμογής από την ιδιωτική εταιρεία Γεωπληροφορικής η εφαρμογή δόθηκε για δοκιμαστική λειτουργία στο Φορέα αφού πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών της εφαρμογής. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή δεδομένων για 10 σταθμούς ΑΠΕ και δοκιμάστηκαν όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής και κυρίως:

- Η λειτουργικότητα της εισαγωγής και επεξεργασίας δεδομένων από χρήστες του φορέα

- Η εξαγωγή εκθέσεων ετησίων αναφορών έργων ΑΠΕ

- Οι συνδέσεις μεταξύ των πινάκων

- Οι αυτόματες ενημερώσεις προς τον φορέα και τις επιχειρήσεις σε προκαθορισμένα σενάρια

- η ευχρηστία της εφαρμογής (UI/UX testing).

Σε αυτό το στάδιο, προτάθηκαν τροποποιήσεις και επιπλέον λειτουργίες. H Ιδιωτική εταιρεία υλοποίησε αυτές τις αλλαγές μέσω βελτίωσης των προσθέτων που είχαν αναπτυχθεί και ενεργοποίησης εξειδικευμένων ρυθμίσεων. Ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκαν ριζικές μεταβολές στη δομή της εφαρμογής που υλοποιήθηκε. Η πειραματική εφαρμογή είχε διάρκεια τριών μηνών.

Στάδιο εφαρμογής

Για την υλοποίηση χρησιμοποιήθηκαν και υλικοτεχνικοί πόροι της ΑΔΚ οι οποίοι περιλαμβάνουν:

- Εικονικούς εξυπηρετητές που φιλοξενούνται στο G-Cloud

- Τα λογισμικά ArcGIS Enterprise και ArcGIS Pro που διαθέτει εδώ και χρόνια η ΑΔΚ

- Λογισμικά Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων PostgreSQL και PostGIS.

Η υλοποίηση έλαβε χώρα εντός έξι μηνών και περιλάμβανε:

- Την δημιουργία γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων

- Τη μετάπτωση δεδομένων από το φορέα και ψηφιοποίηση στοιχείων λατομείων

- Τη δημιουργία services γεωχωρικών δεδομένων (Map, Feature, WMS services)

- Τη δημιουργία κατάλληλων ομάδων χρηστών και Groups στη Γεωπύλη της ΑΔΚ

- Τη δημιουργία εφαρμογής κάνοντας χρήση του Javascript API και του Appbuilder της ESRI

- Την παραμετροποίηση των εφαρμογών σύμφωνα με το σχεδιασμό και τα workflows που είχαν αποτυπωθεί κατά τη φάση του σχεδιασμού.

- Τη δημιουργία κατάλληλων γεωδιαδικασιών (Geoprocesses με τη χρήση Python).

Συνεργασίες

Η ανάδοχος εταιρεία γωεπληροφορικής συμμετείχε μετά το στάδιο της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού του συστήματος, ενώ βοήθησε με παρατηρήσεις και διορθώσεις στο σχεδιασμό και πριν την έναρξη της δημιουργίας του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ιδιωτικού φορέα ήταν δυνατή η υλοποίηση της γεωπληροφοριακού συστήματος και των λειτουργιών του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στη φάση της πειραματικής εφαρμογής υποστήριξε τους χρήστες, κατέγραψε τις παρατηρήσεις τους και υλοποίησε τις απαιτούμενες αλλαγές στο ΓΠΣ διαχείρισης των έργων ΑΠΕ. Στο στάδιο της εφαρμογής υποστηρίζει τους χρήστες με την καθημερινή λειτουργία του συστήματος, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί και νέες λειτουργίες για το σύστημα σε συνεργασία με τις διευθύνσεις της ΑΔΚ.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το συνολικό κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 5.000 και χρηματοδοτήθηκε από τον προϋπολογισμό του φορέα, ενώ το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση της λειτουργίας της είναι 1.500 ευρώ. Για την ανάπτυξη του συστήματος απασχολήθηκαν 2 άτομα της ΑΔΚ για 6 μήνες, ενώ κατά το στάδιο της εφαρμογής απασχολείται 1 υπάλληλος για την επεξεργασία-εισαγωγή δεδομένων και τη λειτουργία του συστήματος.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της καινοτομίας βασίστηκε στη μεγάλη γνώση των διαδικασιών που διαθέτουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου/Τμήμα Φυσικών πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή προβλημάτων και την εφαρμογή της καινοτομίας με βάση τις προβλέψεις τους.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η σημαντική μείωση χρόνου και κόστους για όλους τους εμπλεκόμενους, η αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων του φορέα και η εμπιστοσύνη των εταιρειών ΑΠΕ, εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό τη βιωσιμότητα της καινοτομίας στη δημόσια οργάνωση. Επιπλέον αυτή η καινοτομία μπορεί να ωφελήσει και τις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υιοθετώντας την ως βέλτιστη πρακτική.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία δεν απαιτεί μεγάλες παρεμβάσεις και πολύπλοκα υπολογιστικά συστήματα. Η παρούσα καινοτομία προέκυψε από τη μεγάλη εμπειρία στις καθημερινές και ετήσιες ανάγκες εργασιών που υλοποιούσε η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου/Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης επιλύοντας έτσι προβλήματα που αντιμετώπιζε στην καθημερινότητα. Για το λόγο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως καλή πρακτική (Best Practice) στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Τίτλος Φορέα: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2022

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Δημόσιοι υπάλληλοι, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Αριθμός επισκεπτών 2022>100, 2023>2.000

Πηγές χρηματοδότησης: Ίδια μέσα

URL:

https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/item.html?id=6d4747620fcd41d9a07ff152a86dd326 https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/dashboards/69bc9dc8a18244d2b14b402596872533

https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/home/item.html?id=968f244e3e9e4c088b6e474e71606d6d   https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/apps/storymaps/stories/5929f850249f4b049b3faca087bafca4  https://geoportal.apdkritis.gov.gr/gis/sharing/rest/content/items/c7ae278236d6423e950c4a95ad89e920/data

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 10

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.