Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αφορά τη δημιουργία ενός δημοτικού ιστοτόπου (https://recycle.corfu.gr/), ο οποίος ως ένας εύχρηστος διαδικτυακός οδηγός βοηθάει τους δημότες ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων τους και κυρίως να μειώνουν καθοριστικά τις αστοχίες τους στο σημαντικότατο στάδιο της «Διαλογής στη Πηγή», προσφέροντας έγκυρες απαντήσεις στα ακόλουθα σημαντικότατα ερωτήματα:

• Ποια ρεύματα αποβλήτων μπορούν την παρούσα χρονική περίοδο να οδηγηθούν προς εναλλακτική διαχείριση καθώς και ενδεικτικά υλικά καθημερινής χρήσης από κάθε ρεύμα αποβλήτου;

• Γιατί θα πρέπει να οδηγηθούν το κάθε ένα από αυτά και ποια τα κέρδη που προκύπτουν;

• Πώς μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν το κάθε ένα από αυτά ή/και πώς θα πρέπει να προετοιμάσουν το κάθε υλικό για την καλύτερη εφαρμογή της «Διαλογής στη Πηγή», ενώ είναι διαθέσιμα και σχετικά εκπαιδευτικά video;

• Πού μπορούν γεωγραφικά ανά δημοτική ενότητα του Δήμου, να βρουν διαθέσιμο ειδικό κάδο για να οδηγήσουν ξεχωριστά το κάθε ρεύμα αποβλήτου προς χωριστή συλλογή, αξιοποιώντας ένα ειδικό εργαλείο αναζήτησης στο πεδίο «Χάρτης Ανακύκλωσης»;.

Ο ιστότοπος, o οποίος αναπτύχθηκε τον Μάρτιο 2021 αξιοποιείται εκτενώς, με περισσότερες από 15.500 προβολές (έως και τον Αύγουστο 2022) και προσφέρει ψηφιακά και απρόσκοπτα ανά πάσα στιγμή, τις απαραίτητες απαντήσεις στα σημαντικά ερωτήματα (Ποια, Πώς, Πού, Γιατί, Πότε) που θέτουν οι δημότες σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων τους (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με «Διαλογή στην Πηγή») αλλά και τις διαθέσιμες λύσεις που προσφέρονται για την χωριστή συλλογή των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων εντός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η πρωτοπορία της καινοτομίας έγκειται στο γεγονός ότι ως και την δημιουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου δεν είχε αναδειχθεί ξανά σε επίπεδο Δήμου, αναλυτικός διαδικτυακός οδηγός ειδικά αφιερωμένος σε θέματα σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και τις τοπικές διαθέσιμες λύσεις χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, ο οποίος θα κατευθύνει με έγκυρο και κατανοητό τρόπο τους δημότες. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου ιστοτόπου, η δημοτική αρχή επιδιώκει να προσεγγίσει περισσότερο την επίτευξη του οράματός της για μετατροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σε έναν «Πράσινο», «Έξυπνο» και «Ψηφιακό» Δήμο. Παράλληλα, ενισχύει την επικοινωνία και την αλληλεπίδρασή της με τους δημότες και γενικότερα την εμπιστοσύνη τους στην αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο κύριος λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η επίτευξη εκείνων των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, στους οποίους αναφέρονται:

α) Η ενσωμάτωση της τεχνολογικής προόδου στην καθημερινή λειτουργία του δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πολίτη.

β) Η προώθηση της «πράσινης οικονομίας» σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης πολιτικών μείωσης των αποβλήτων και ενίσχυσης της ανακύκλωσης και την ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων, υλικών και αποβλήτων.

Στόχοι της Καινοτομίας

Η καινοτομία στοχεύει:

1) Να δημιουργήσει μία «ψηφιακή ταυτότητα» του Δήμου η οποία θα απαντά έγκυρα και οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστεί ο δημότης σε όλα τα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων τους.

2) Να συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών συμμετοχής των πολιτών στο σημαντικό στάδιο της «Διαλογής στην Πηγή».

3) Να συμβάλλει στην μείωση του αριθμού των αστοχιών των πολιτών στο σημαντικό στάδιο της «Διαλογής στην Πηγή» που θα επιφέρει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων τους.

4) Να συμβάλλει στην αύξηση των συνολικών ποσοτήτων «καθαρών» ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου που προέρχονται από την χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων.

5) Να αυξήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης των δημοτών προς τις υπηρεσίες τους προσφέρονται από τον Δήμο.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Από τον Μάρτιο του 2021 που δημοσιεύτηκε ο ιστότοπος έως τον Ιανουάριο του 2023, ο Δήμος έχει καταφέρει να συλλέξει περίπου 200 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών (ΑΗΗΕ, μπαταρίες, μεταχειρισμένα ρούχα και υποδήματα, θαλάσσια απορρίμματα, κ.α.) που έχουν προέλθει μετά από σημαντική μείωση αστοχιών στο στάδιο της «Διαλογής στη Πηγή» και τη χωριστή συλλογή τους. Σε αυτήν την επιτυχία, είναι προφανής η κρίσιμη συμβολή της καινοτομίας.

Ο δημοτικός ιστότοπος https://recycle.corfu.gr/ από την περίοδο της αρχικής του διαδικτυακής δημοσίευσης τον Μάρτιο του 2021 έως και τον Αύγουστο του 2022, διαθέτει ως συνολική επισκεψιμότητα όλων των ιστοσελίδων του περισσότερες από 15.500 προβολές. Ο συγκεκριμένος αριθμός συνολικών προβολών αποδεικνύει ότι ο ιστότοπος recycle.corfu.gr έχει ήδη ξεκινήσει να αξιοποιείται και να επιτελεί εκτενώς τον βασικό σκοπό δημιουργίας του που είναι να αποτελέσει το βασικό ψηφιακό «εργαλείο» για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των δημοτών αλλά και επισκεπτών του Δήμου, προσφέροντας σταθερά και έγκυρα, απαντήσεις στα σημαντικότατα σχετικά ερωτήματα για την ανακύκλωση.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020. Οι γενικές προδιαγραφές του ιστοτόπου προήλθαν από ευρήματα μελέτης στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του Επιστημονικού Συνεργάτη της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κύριου Βίκτωρα Δημουλή, ο οποίος επιμελήθηκε πλήρως και την εξειδίκευση του τελικού σχεδιασμού του ιστοτόπου, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου αλλά και το συνολικό περιεχόμενο το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν (κείμενα, εικόνες, κτλ.). Εν συνεχεία, απαιτήθηκαν συχνές συναντήσεις εργασίας για την παράδοση διευκρινιστικών οδηγιών από τον Επιστημονικό Συνεργάτη προς τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας που θα διευκόλυναν το τελικό αποτέλεσμα, σε επίπεδο παρουσίασης ή/και λειτουργικότητας του ιστοτόπου. Αφού το διαμορφωμένο περιεχόμενο αποστάλθηκε στην εταιρεία, αυτή προχώρησε στην διαδικτυακή καταχώριση, εναρμόνιση και δημοσίευσή του σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα σχεδιασμό. Κατόπιν της αρχικής ανάπτυξης του ιστοτόπου, απαιτήθηκαν συχνές συναντήσεις εργασίας για την παράδοση διευκρινιστικών οδηγιών από την ανάδοχο εταιρεία προς τον Προϊστάμενο του τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τον Επιστημονικό Συνεργάτη για τους τρόπους χρήσης, προσθήκης νέου περιεχομένου, διαχείρισης και παρακολούθησης του.

Στάδιο εφαρμογής

Η αρχική δημοσίευση της καινοτομίας ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 και επικαιροποιείται συνεχώς με νέες προσθήκες. Ως δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησής του θεωρούνται η συνολική επισκεψιμότητα όλων των ιστοσελίδων του αλλά και η ειδικότερη επισκεψιμότητα ανά θεματολογία του ιστοτόπου. Οι συγκεκριμένοι δείκτες επιτρέπουν την ποσοτική και ποιοτική διάκριση των προτιμήσεων των επισκεπτών του ιστοτόπου. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη και ο συνολικός αριθμός των επισκεπτών αλλά και ο μέσος όρος παραμονής τους σε αυτόν.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα μέσω δικτύου επικοινωνίας και στο εξωτερικό περιβάλλον μέσα από την ιστοσελίδα και τις δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου του Δήμου.

Συνεργασίες

Ο σχεδιασμός της λειτουργικότητας και του περιεχομένου του ιστοτόπου πραγματοποιήθηκε από τον προαναφερόμενο Επιστημονικό Συνεργάτη της Δημάρχου ενώ την δημιουργία του ιστοτόπου ανάλαβε η ανάδοχος εταιρεία με την οποία ο Δήμος είχε ήδη συνάψει συμφωνία παροχής υπηρεσιών σχεδιασμού – ανάπτυξης- κατασκευής – συντήρησης και υποστήριξης των νέων επίσημων ιστοτόπων του, επειδή δεν διέθετε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή αλλά ούτε και το ανθρώπινο δυναμικό με την αντίστοιχη εξειδίκευση. Από την συγκεκριμένη συνεργασία, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει για όλους τους δημοτικούς ιστοτόπους, μεταξύ αυτών και για τον ιστότοπο https://recycle.corfu.gr/:

α) Την φιλοξενία της υποδομής σε DataCenter, όπου διασφαλίζει την υψηλή ταχύτητα σύνδεσης με το διαδίκτυο, την υψηλή απόδοση της λειτουργίας τους καθώς και την συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

β) Την συνεχή τεχνική υποστήριξή τους και επίλυση κάθε προβλήματος που θα προκύψει.

γ) Εγκατάσταση πιστοποιητικού SSL και περιοδικούς ελέγχους της κυβερνοασφάλειάς τους.

δ) Απρόσκοπτες εικαστικές αναβαθμίσεις των ιστοτόπων, κ.α.

Χρηματοδότηση και κόστος

Ο ιστότοπος συντηρείται έως και σήμερα με ιδίους οικονομικούς πόρους του Δήμου. Για την ανάπτυξή του απαιτήθηκε χρηματοδότηση ύψους 14.384 ευρώ, ενώ για την ετήσια συντήρησή του το κόστος ανέρχεται σε 5.000 ευρώ (συνολικά κόστη για δημοτικούς ιστοτόπους). Για την καινοτομία απασχολήθηκαν 1 Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου, 1 Προϊστάμενος του τμήματος ΤΠΕ του Δήμου (ΠΕ Πληροφορικής) και 2 προγραμματιστές Η/Υ του φορέα ιδιωτικού τομέα (αναδόχου εταιρείας) για χρονικό διάστημα 5 μηνών, ενώ για την συντήρηση της καινοτομίας απαιτείται εργασία 1 Επιστημονικού Συνεργάτη Δημάρχου ή άλλου ειδικού με το πεδίο της Διαχείρισης Αποβλήτων Επιστήμονα του φορέα για 4 ώρες σε εβδομαδιαία βάση για την προσθήκη νέου περιεχομένου και την επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τις προβλέψεις.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της καινοτομίας έχει διαδραματίσει η αγαστή συνεργασία και η εξειδίκευση των μελών που έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και εφαρμογής του καθώς και η στήριξη της Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση και διάδοσή του, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για την δημιουργία ενός «Πράσινου», «Έξυπνου» και «Ψηφιακού» Δήμου. Ακόμα, η δημιουργία μίας ολιγομελούς αλλά εξειδικευμένης ομάδας ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας για την μείωση των αστοχιών αλλά και για την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και θα πρέπει πιθανώς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ανάλογες περιπτώσεις.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία που ανέπτυξε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων φαίνεται από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα ότι έχει συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του και η υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών και από άλλους Δήμους της χώρας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποδοτική.

Φορέας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Πεδίο καινοτομίας: Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

Τύπος Καινοτομίας: Επικοινωνία και αλληλεπίδραση

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας)

Αριθμός ωφελουμένων: Αριθμός ωφελούμενων έτους 2022 : 2.650  Αριθμός ωφελούμενων έτους 2021 : 900

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα


URL: https://recycle.corfu.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 5

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.