Περιγραφή της Καινοτομίας

Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας & Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ) λειτουργεί η νέα δομή «Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης», με στόχο την ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Η ανάγκη για το Παρατηρητήριο προέκυψε κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσής και την Επιχειρηματική Ανακάλυψη, όπου στελέχη της Διεύθυνσης ήρθαν σε επαφή και συνεργάστηκαν τόσο με επιχειρήσεις όσο και με ερευνητές προκειμένου να προωθήσουν τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ανέπτυξαν μεθοδολογία για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη και δημιούργησαν ένα δίαυλο επικοινωνίας με επιχειρηματίες και ερευνητές.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν 4 Πλατφόρμες καινοτομίας της RIS3Crete με συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών (https://ris3.crete.gov.gr/ ) . Στη συνέχεια όλη αυτή η εμπειρία οδήγησε στην ανάγκη αποτύπωσης, παρακολούθησης και περαιτέρω υποστήριξης του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κρήτης.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συμβάλλει στην τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης τόσο επιχειρηματικών όσο και χρηματοδοτικών – επενδυτικών ευκαιριών και κινητοποίησης για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και την ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στο νησί. Το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί ήδη πιλοτικά για τη καταχώρηση/διαχείριση στοιχείων επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων & εργαστηρίων της Περιφέρειας Κρήτης ( https://ibo.crete.gov.gr/mis/login/ ), καθώς και διαδικτυακή πύλη/κόμβος ενημέρωσης (https://ibo.crete.gov.gr/) σχετικά με πληροφορίες και δράσεις για την Επιχειρηματικότητα. Η πληροφόρηση αφορά κυρίως δράσεις που υλοποιεί ή συμμετέχει η Περιφέρεια. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δίνεται πληροφόρηση για όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που κρίνεται ότι θα ενδιέφεραν τις επιχειρήσεις της Κρήτης σε θέματα καινοτομίας και όχι μόνο.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου έρχεται να καλύψει την ανάγκη -που προέκυψε από την εμπειρία υλοποίησης της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, η καινοτομία καλύπτει την ανάγκη για ενίσχυση/υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του νησιού και ειδικότερα του κενού σύνδεσης των ακαδημαϊκών / ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις. Επίσης η καινοτομία στοχεύει να καλύψει την ανάγκη για τεκμηρίωση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και το κενό ενημέρωσης για την ανάπτυξη καινοτομιών και την υλοποίηση επενδύσεων στην Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχοι της Καινοτομίας

Βασικός στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να αποτελέσει ¨εργαλείο¨ για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων και την βελτίωση της παραγωγικής αλυσίδας για προϊόντα με προστιθέμενη αξία. Οι επιμέρους στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι:

• Βελτίωση της ενημέρωσης της επιχειρηματικής και ερευνητικής κοινότητας μέσα από τη καταγραφή/επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικότητα, έρευνα και ανάπτυξη καινοτομιών στην Περιφέρεια,

• Βελτίωση της συνεργασίας με διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά εργαστήρια,

• Διαρκής υποστήριξη της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,

• Βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων με παραγωγή στατιστικών στοιχείων – αναφορών και παρουσίαση περιπτωσιολογικών μελετών (case studies),

• Προώθηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της Περιφέρειας Κρήτης λόγω του σημαντικού αριθμού Ερευνητικών/Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων,

• Δημιουργία και προώθηση νέας «επιχειρηματικής κουλτούρας» με έμφαση στην καινοτομία,

• Αύξηση ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, λόγω παραγωγικής εξειδίκευσης σε εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες και διαφοροποίησης τους,

• Διεύρυνση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων και των εν δυνάμει επιχειρηματιών,

• Ανάπτυξη, κινητοποίηση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των σύγχρονων τεχνολογιών,

• Βελτίωση της συμμετοχής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με κατεύθυνση την εφαρμογή καινοτομίας,

• Αύξηση της μάθησης από τη διάχυση του ερευνητικού έργου που παράγεται στη Περιφέρεια Κρήτης,

• Δημιουργία κινήτρων σε νέους ερευνητές και υψηλά καταρτισμένο προσωπικό για περαιτέρω δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από ανταποδοτικά σχήματα,

• Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων, (clusters) καινοτομίας.

• Χρήση υφιστάμενου εξειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας και στην

• Ανάδειξη νέων καινοτόμων επενδυτικών αντικειμένων και νοοτροπιών.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Τα μέχρι σήμερα κυριότερα αποτελέσματα της καινοτομίας είναι τα ακόλουθα:

Υλοποίηση της δράσης «Φυτώριο Ιδεών» του Παρατηρητηρίου (https://ibo.crete.gov.gr/fytwrio-idewn/ ), στο πλαίσιο της οποίας εξελίσσονται 16 έργα από φοιτητές/ερευνητές, με στόχο την ανάπτυξη πρωτοτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες, που θα συνεισφέρουν στην δημιουργία κουλτούρας επιχειρηματικότητας στα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης και γενικότερα στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας.

Επίσης, υλοποιήθηκαν 6 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά με την παρουσίαση του Παρατηρητηρίου και δημιουργήθηκε μητρώο μεντόρων για την υποστήριξη των ομάδων το οποίο θα αξιοποιηθεί από την Περιφέρεια και μετά το τέλος της συγκεκριμένης δράσης.

Επίσης έχει δημιουργηθεί μητρώο ερευνητικών εργαστηρίων το οποίο σήμερα αριθμεί 42 εργαστήρια (https://ibo.crete.gov.gr/research/), τα οποία ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να προσφέρουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται δράση που αφορά τη συγκρότηση Ομάδας Εστίασης (Focus Group) για την Αγροδιατροφή (https://ibo.crete.gov.gr/proti-synedriasi-tis-omadas-estiasis/) με τη συμμετοχή επιχειρήσεων της Κρήτης, ερευνητών και άλλων φορέων, με σκοπό τον εντοπισμό των αναγκών στον αγροδιατροφικό τομέα και την αποτελεσματική σύνδεση του με την έρευνα και γνώση και τη δημιουργία καινοτομιών και αλυσίδων παραγωγής αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Επίσης, μέλος του Παρατηρητηρίου συμμετείχε στην επιτροπή αξιολόγησης στο GreenTecLab: Ολοκλήρωση Διαγωνισμού για την ανάδειξη των 5 πιο πράσινων/καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στην Κρήτη (https://ibo.crete.gov.gr/greenteclab-oloklirosi-diagonismoy-gia-tin-ana/ )

Στάδιο σχεδιασμού

Τα στελέχη της ΔΑΠΟΕ (τότε ΔΙΑΠ) αξιοποιώντας την εμπειρία τους από τη διαχρονική εφαρμογή του επενδυτικού νόμου αλλά και την υλοποίηση της επιχειρηματικής ανακάλυψης στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3Crete 2014 – 2020, σχεδίασαν το σύστημα (με τη βοήθεια εξωτερικού συνεργάτη ειδικού σε θέματα πληροφορικής), με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των χρηστών και να αποτυπώσουν το οικοσύστημα καινοτομίας της Περιφέρειας Κρήτης.

H Επιχειρηματική Ανακάλυψη είναι ένας όρος που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Είναι μια διαδραστική και περιεκτική bottom-up διαδικασία, κατά την οποία -μέσα από διάλογο/διαβούλευση- οι εμπλεκόμενοι φορείς εντοπίζουν νέες και πιθανές δράσεις/εξειδικεύσεις και ενημερώνουν τους φορείς διακυβέρνησης, που αξιολογούν αυτές τις πληροφορίες και εξουσιοδοτούν εκείνους τους παράγοντες που είναι πιο ικανοί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, κυρίως μέσω προσκλήσεων για χρηματοδοτήσεις. Αυτή η διαδικασία είναι που διακρίνει κυρίως την Έξυπνη Εξειδίκευση από τις παραδοσιακές πολιτικές ανάπτυξής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/edp). Η Περιφέρεια Κρήτης εφάρμοσε τη διαδικασία αυτή προσαρμόζοντας την στα δικά της δεδομένα, στο πλαίσιο της RIS3Crete, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (αναλυτικές πληροφορίες στο site https://ris3.crete.gov.gr.

Επίσης, συνεργάστηκαν με τους ίδιους τους χρήστες, τόσο ερευνητικά εργαστήρια όσο και επιχειρηματίες κατά το σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή, προκειμένου να ενσωματώσουν τα δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις στο τελικό πληροφοριακό σύστημα. Δόθηκαν κωδικοί σε επιλεγμένους χρήστες, ώστε να μπουν στο πληροφοριακό σύστημα, να περιηγηθούν, να κάνουν δοκιμαστική καταχώρηση του εργαστηρίου τους ή της επιχείρησης τους και να στείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους , τα οποία ενσωματώθηκαν στην επόμενη έκδοση του πληροφοριακού συστήματος του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια η στήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου εντάχθηκε ως έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με προϋπολογισμό 500.000,00 ευρώ (α.π. 3525/29-7-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξης) και προβλέπει την ενίσχυση της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας με την εξειδικευμένη πενταμελή ομάδα έργου του αναδόχου (υπογραφή σύμβασης 2/12/2021).

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, είχε διάρκεια ενός έτους και ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2022. Σήμερα η καινοτομία βρίσκεται στην πρώτη φάση παραγωγικής λειτουργίας, με σειρά δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και με τα μητρώα επιχειρήσεων και ερευνητών διαθέσιμα στην διαδικτυακή πύλη https://ibo.crete.gov.gr/ .

Στάδιο εφαρμογής

Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του Παρατηρητηρίου, δημιουργήθηκε και λειτουργεί στη ΔΑΠΟΕ μια νέα οργανωτική μονάδα, το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας σύμφωνα με την έγκριση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της ΠΚ (ΦΕΚ 762/τ.Β’/16-2-2021). Στο νέο αυτό Τμήμα ενσωματώθηκε και λειτουργεί, ως αυτοτελές γραφείο, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Κρήτης, αναπόσπαστο εργαλείο του οποίου αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης (IBO – Innovation Business Observatory), καθώς και η διαδικτυακή πύλη.

Συνεργασίες

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Κρήτης, όλες οι επιμέρους θεματικές και χωρικές Δ/νσεις της Περιφέρειας Κρήτης καθώς και τα επτά ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης (Πολυτεχνείο Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και ‘Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ΕΛΚΕΘΕ), Επιχειρήσεις συνεργάστηκαν στο στάδιο του σχεδιασμού για την δημιουργία του διαύλου επικοινωνίας και για την διαμόρφωση του περιεχομένου και των χαρακτηριστικών του πληροφοριακού συστήματος.

Με τη βοήθεια εξωτερικού συμβούλου ειδικού σε θέματα πληροφορικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το εγχείρημα αυτό και δημιουργήθηκε η νέα δομή στον οργανισμό της Π.Κ .

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος σχεδιασμού της καινοτομίας ανήλθε στα 70.000 ευρώ, ενώ το ποσό των 500.000 που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου, καλύπτει τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για 3 έτη, δηλαδή έως και τον Δεκέμβριο του 2024.

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν 3 στελέχη (υπάλληλοι/ εξωτερικοί συνεργάτες) πλήρους απασχόλησης σε καθημερινή βάση για 2,5 χρόνια. Επίσης, εκτιμάται ότι για τη συντήρηση της καινοτομίας απαιτούνται τουλάχιστον 5 στελέχη (υπάλληλοι του φορέα ή/ και εξωτερικοί συνεργάτες), 3 στελέχη πλήρους απασχόλησης σε καθημερινή βάση και 2 στελέχη για 15 ώρες σε εβδομαδιαία βάση.
Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα προβλήματα σχετίζονται κυρίως με τη διάδοση του ρόλου της νέας δομής και την ενημέρωση των επιχειρήσεων. Λόγω πανδημίας έχουν αναβληθεί οι δια ζώσης εκδηλώσεις και οι προσωπικές επαφές. Η Περιφέρεια Κρήτης, τηρώντας τα μέτρα προστασίας κατά covid-19, ανταποκρίνεται στο πρόβλημα οργανώνοντας διαδικτυακές εκδηλώσεις-δράσεις. Επίσης αντιμετωπίστηκε καθυστέρηση στην χρηματοδότηση του έργου μέσω ΕΣΠΑ λόγω γραφειοκρατίας.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Μέσω της αποκτηθείσας εμπειρίας από την ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας, η Περιφέρεια έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα και εξελίξεις. Η γνώση που αναπτύσσεται, δημιουργεί μία στέρεη βάση για μελλοντική χρήση, καθώς θα συλλεχθεί το πρωτογενές υλικό για τη βελτίωση του οικοσυστήματος της καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης και το σχεδιασμό αντίστοιχων πολιτικών. .

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να "συνομιλήσουν", να συνεργαστούν με τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο την παραγωγή καινοτομίας, την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Έτσι, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει κόμβο κινητοποίησης για την εφαρμογή καινοτομιών στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα νέα αιτήματα εγγραφής στο Παρατηρητήριο, που πραγματοποιούνται μέσω email, αποτυπώνουν τον βαθμό αποδοχής της καινοτομίας. Επίσης, γίνεται συνεχής καταγραφή (τυποποιημένο έντυπο/ερωτηματολόγιο) για το βαθμό αποδοχής/ικανοποίησης των χρηστών και μέσω προσωπικών συναντήσεων/ενημερωτικών επισκέψεων που κάνει η ομάδα του Παρατηρητηρίου.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάπτυξη διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του Παρατηρητηρίου με ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, , με στόχο την αυθεντικοποίηση χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) TAXISnet και την επικαιροποίηση πληροφοριών επιχειρήσεων από το Φορολογικό Μητρώο Υπ. Οικονομικών (Α.Α.Δ.Ε.)

Το πληροφοριακό σύστημα του Παρατηρητηρίου έχει υλοποιηθεί με ανοιχτά πρωτόκολλα και έχει τη δυνατότητα να διαθέσει με αυτοματοποιημένο τρόπο δεδομένα σε τρίτες εφαρμογές/υπηρεσίες, ενώ διερευνώνται συνεχώς οι δυνατότητες συνεργασιών και εκτός του οικοσυστήματος της Κρήτης και διασύνδεση με πλατφόρμες τόσο σε εθνικό (π.χ. ELLEVATE GREECE ) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ιnnoagora). Το επόμενο διάστημα θα δημιουργηθούν Focus Groups στους υπόλοιπους τομείς της RIS3Crete: Τουρισμός-Πολιτισμός, Υγεία και Ευεξία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιώσιμη Χρήση των Πόρων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Φορέας: Περιφέρεια Κρήτης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Οικονομία και Ανάπτυξη

Πεδίο καινοτομίας: Δημιουργία ευνοϊκού οικοσυστήματος για την περιφερειακή και τοπική επιχειρηματικότητα

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2019

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Οργανωτική καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/ Πανεπιστήμια

Αριθμός ωφελουμένων: 620.000 (πληθυσμός της Κρήτης) μέσω των Επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων που ενδιαφέρονται για συνεργασίες με επιχειρήσεις της Κρήτης

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ

 

URL: https://ibo.crete.gov.gr/

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 3

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.