Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία που υλοποιεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ ΚΜ) αφορά σε Εσωτερικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στις εξής θεματικές Ενότητες:

1) Ομαδική Εργασία, η οποία αφορά στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων ως προς τη συνεργασία και την επίτευξη στόχων μέσα από την εργασία σε ομάδες (διάρκειας 16 ωρών),

2) Ποιοτική Εργασία, η οποία αφορά στην κατάρτιση των υπαλλήλων σε θέματα οργάνωσης, αποτελεσματικής εκτέλεσης και αξιολόγησης της εργασίας, με συμμετοχή 41 υπαλλήλων (διάρκειας 8 ωρών),

3) Κατάρτιση στη διαχείριση Αποβλήτων-Κυκλική Οικονομία και Οργάνωση-Λειτουργία του ΦοΔΣΑ ΚΜ (διάρκειας 4 ωρών).

Σκοπός του προγράμματος είναι να μετασχηματιστεί ο φορέας σε έναν Οργανισμό που Μαθαίνει μέσα από τη διάχυση και τον διαμοιρασμό της γνώσης, και κατ’ επέκταση σε έναν Οργανισμό που βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες του. Αποτελεί μια πρωτοπόρα και ολιστική προσέγγιση διαμοιρασμού της γνώσης μέσα στο φορέα με σκοπό την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εφαρμογή του προγράμματος ενισχύει την ομαδική και ποιοτική εργασία, καθώς και τον σκοπό του φορέα που αφορά στην ορθή διαχείριση των αστικών αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Τα στελέχη μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους για την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος ή υπηρεσίας και για την οργάνωση αποτελεσματικών ομάδων εργασίας συντελώντας στη βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου ευθύνης του φορέα.

Το όφελος από την υλοποίηση της καινοτομίας για τον ΦοΔΣΑ ΚΜ είναι πολλαπλό και συντελεί στην βελτίωση του τρόπου άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει ήδη επηρεάσει θετικά την επαγγελματική απόδοση του προσωπικού και έχει συμβάλλει στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων του προσωπικού, βοηθώντας παράλληλα τους υπαλλήλους να εφαρμόσουν αλλαγές στην οργανική τους μονάδα.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, η οποία έλαβε χώρα αποκλειστικά σε εθελοντική βάση, οι υπάλληλοι υπέβαλαν δήλωση σε ειδική φόρμα που είχε δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, αναφέροντας τις διαθέσιμες μέρες συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση σχηματισμού μιας ολιγομελούς ομάδας, υλοποιούταν το προγραμματισμένο σεμινάριο. Τα σεμινάρια περιλάμβαναν: α) παρουσίαση επιλεγμένης θεωρίας, β) εφαρμογή κατάλληλων βιωματικών δραστηριοτήτων και γ) χρήση εργαλείων ανίχνευσης ενδεχόμενων δυσλειτουργιών και αυτοβελτίωσης.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

1) Η ανάγκη για ενδυνάμωση, αξιοποίηση/πολλαπλασιασμό της ήδη υπάρχουσας γνώσης των στελεχών του Φορέα μέσω του διαμοιρασμού και της διάχυσής της προς τους υπόλοιπους εργαζομένους, μετασχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ΦοΔΣΑ ΚΜ σε έναν Οργανισμό που Μαθαίνει.

2) Η ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του, καθώς η επιμόρφωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων σε ένα τόσο απαιτητικό, σημαντικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο όπως αυτό της Διαχείρισης των Αστικών Απορριμμάτων.

Στόχοι της Καινοτομίας

1) Η αύξηση του διαμοιρασμού και διάχυσης της γνώσης στους εργαζόμενους του ΦοΔΣΑ ΚΜ.

2) Η αύξηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας γνώσης στο σύνολο (100%) των εργαζομένων του φορέα.

3) Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του φορέα στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της αξιοποίησης/ θετικής επίδρασης της διαχεόμενης γνώσης στην επαγγελματική απόδοση των συμμετεχόντων.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Επιμορφωτικού Προγράμματος, μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς:

1) υπήρξε αύξηση του αριθμού των εκπαιδευμένων υπαλλήλων σε καινούργια θεματικά πεδία που εισήγαγε το Πρόγραμμα καθώς μέχρι σήμερα έχουν παρακολουθήσει τις 3 θεματικές ενότητες 36, 41 και 50 υπάλληλοι του φορέα αντίστοιχα, η πλειοψηφία των οποίων δεν ήταν εκπαιδευμένη πάνω σε αυτά τα πεδία. Την τρίτη θεματική ενότητα (διαχείριση Αποβλήτων-Κυκλική Οικονομία και Οργάνωση-Λειτουργία) του επιμορφωτικού προγράμματος, που αφορούσε και θέματα οργάνωσης-λειτουργίας του ΦοΔΣΑ ΚΜ, την παρακολούθησαν πιλοτικά και δέκα (10) υπάλληλοι του Φορέα που εκείνη την περίοδο ήδη εργαζόταν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

2) υπήρξε αύξηση της ικανοποίησης των εκπαιδευομένων, οι οποίοι δηλώνουν: α) ότι το Πρόγραμμα συνέβαλε στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, καθώς και της επαγγελματικής απόδοσης τους σε ποσοστό 92%, β) ότι το Πρόγραμμα, που παρείχε εφαρμόσιμες γνώσεις, τους βοήθησε να υλοποιήσουν ήδη κάποια αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισαν σε ποσοστό 78%, όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε ανώνυμα από υπαλλήλους που παρακολούθησαν και τις τρεις θεματικές ενότητες του Προγράμματος. Οι υπάλληλοι που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα κατά την πιλοτική φάση θα πρότειναν (βαθμός 9,9/10) και σε άλλους συναδέλφους τους να δηλώσουν συμμετοχή.

3) το Πρόγραμμα συνέβαλε στην υιοθέτηση από τη μεριά των υπαλλήλων σε ποσοστό 100% του Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και ιδιαίτερα ως προς την Επάρκεια ώστε να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας μέσω της επικοινωνίας, της συμμετοχής και της ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων, όπως τεκμηριώθηκε με βάση αντίστοιχη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα.

Στάδιο σχεδιασμού

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σχεδιάστηκε, από εξειδικευμένο σε θέματα Μηχανικής, Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στέλεχος του ΦοΔΣΑ ΚΜ και οι θεματικές του ενότητες επιλέχθηκαν έπειτα από επικοινωνία/ συνέντευξη με ενδιαφερόμενους εργαζομένους του Φορέα.

Σχεδιαστικά, επίσης, χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι πως: α) απευθύνθηκε σε όσους ήθελαν εθελοντικά να το παρακολουθήσουν, β) εστίασε σε πρακτικά θέματα που ενδιαφέρουν τους υπαλλήλους και σε αντίστοιχες δραστηριότητες βιωματικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων, γ) εξασφάλισε τον μέγιστο δυνατό αριθμό συμμετεχόντων αφού δεν επηρέασε την καθημερινή λειτουργία των οργανικών μονάδων (ήταν διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους για μεγάλο χρονικό διάστημα και υλοποιούνταν κάθε φορά σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων).

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η πρώτη θεματική ενότητα (περί ομαδικής εργασίας) εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 14 υπαλλήλους συγκεκριμένης Διεύθυνσης του Φορέα, ενώ ακολούθως: i) τα θέματα που αναδείχθηκαν, ii) τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και εργαλείων και iii) σχετικές προτάσεις για επόμενες δράσεις και ενέργειες, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες για αξιολόγηση και περεταίρω αξιοποίησή τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν ανώνυμα σε σχετικό ερωτηματολόγιο. Τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν για την αναδιαμόρφωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Στάδιο εφαρμογής

Για την εφαρμογή της καινοτομίας πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Υποδοχής - Ενημέρωσης 92 νεοπροσληφθέντων στον Φορέα υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. Επίσης έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες αξιολόγησης μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων. Τα αποτελέσματα των ερευνών αξιοποιούνται για τα βελτίωση της λειτουργίας του προγράμματος.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του φορέα μέσω του εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και ενημερωτικών-υπηρεσιακών σημειωμάτων. Επίσης, η δράση αναμένεται να επικοινωνηθεί μέσω της ιστοσελίδας και του newsletter του ΦοΔΣΑ ΚΜ, καθώς και σε παρουσίαση σε συνέδριο με θεματολογία σχετική με την Εκπαίδευση Ενηλίκων ως αντίστοιχη μελέτη περίπτωσης σε Δημόσιο Οργανισμό.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η ανάπτυξη του προγράμματος είχε μηδενικό επιπλέον κόστος για τον φορέα καθώς απασχολήθηκε υπάλληλος του κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος δεν απαιτήθηκε να εργαστεί άλλος υπάλληλος πέραν του δημιουργού του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο οποίος πιο συγκεκριμένα, απασχολήθηκε 40 ώρες για τον σχεδιασμό, 30 ώρες για την οργάνωση, και 176 ώρες για την υλοποίησή του.

Ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος εξαρτάται από παράγοντες όπως ο χρόνος προετοιμασίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων ανά σεμινάριο κτλ.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα και η καινοτομία εφαρμόζεται με βάση τον σχεδιασμό.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η εστίαση της διοίκησης στην εκπαίδευση των υπαλλήλων και η ύπαρξη υπαλλήλων με γνώσεις και ικανότητες που μπορούν και θέλουν να αναλάβουν τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση εσωτερικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Υπάρχει έντονη διάθεση για μάθηση από τη μεριά των εργαζομένων του Φορέα αλλά χρειάζεται η ανάπτυξη πρωτοβουλίας από συναδέλφους που μπορούν να μοιραστούν τις γνώσεις τους. Επιπρόσθετα, απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός καναλιού επικοινωνίας εντός του Φορέα, μέσω του οποίου μπορεί εύκολα να λάβει χώρα η αντίστοιχη αλληλεπίδραση μεταξύ των υπαλλήλων.

Ο Φορέας έχει αποκτήσει πλέον εμπειρία στη διάχυση γνώσης μεταξύ των υπαλλήλων του, μέσω του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οποία μπορεί πολύ εύκολα να μεταφερθεί και να αξιοποιηθεί από όσους φορείς ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση αντίστοιχων δράσεων.

Τίτλος Φορέα: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΟΔΣΑ ΚΜ)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι υπάλληλοι

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2023 : 92 υπάλληλοι, 2022 : 41 υπάλληλοι & 50 υπάλληλοι

Πηγές χρηματοδότησης: Ίδια μέσα

 

 

 

URL: Πρόγραμμα εκπαίδευσης Φοδσα

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 11

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.