Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά στην ανάπτυξη του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών - ΜΙΤΟΣ, ενός ηλεκτρονικού μηχανισμού για την καταγραφή, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης το οποίο στοχεύει να αποτελεί το σημείο αναφοράς και αποτύπωσης για τις διοικητικές διαδικασίες στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Απώτερος σκοπός της δημιουργίας του μητρώου είναι να αναπτυχθεί για πρώτη φορά μια βάση γνώσης για τις διαδικασίες του δημοσίου, από την οποία μπορούν να ενημερώνονται δημόσιοι υπάλληλοι και πολίτες που τις υλοποιούν ή τις χρησιμοποιούν και επιθυμούν να γνωρίζουν την ακριβή διαδικασία που ακολουθείται καθώς και τα βήματα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της.

Ταυτόχρονα, η καινοτομία μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρείες που υλοποιούν έργα Απλούστευσης και Ψηφιοποίησης Διαδικασιών αλλά και ερευνητές που ασχολούνται με την εξαγωγή γνώσης από επιχειρησιακές διαδικασίες. Τα δεδομένα της πλατφόρμας προσφέρονται μέσα από κατάλληλο API σε τρίτες εφαρμογές και αξιοποιούνται ήδη από το νέο portal του Ελληνικoύ Κέντρου Ενιαίας Εξυπηρέτησης (EUGO), από το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Back-office που τρέχει πιλοτικά στα ΚΕΠ της χώρας, και από άλλες εφαρμογές.

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο χαρακτηριστικό της καινοτομίας που υποστηρίζει το ΕΜΔΔ αποτελεί η αυτόματη δημιουργία στρατηγικού διαγράμματος BPMN από τις πληροφορίες που καταχωρούν οι συντάκτες μιας διαδικασίας στις φόρμες καταγραφής των βημάτων. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνονται τα βήματα της διαδικασίας σε ένα εύληπτο διάγραμμα. Το ίδιο διάγραμμα μπορεί να αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ενός εκτελέσιμου διαγράμματος BPMN το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση μιας διαδικασίας.

Ένα επιπλέον καινοτόμο χαρακτηριστικό αφορά τον τρόπο με τον οποίο πληθυσμώνεται το μητρώο κάνοντας χρήση ενός ελεγχόμενου πληθοποριστικού μοντέλου: Υπάλληλοι με το ρόλο του Συντάκτη καταχωρούν ένα περιορισμένο αριθμό διαδικασιών και άλλοι υπάλληλοι με το ρόλο του Διαχειριστή ελέγχουν τις καταχωρήσεις και προχωρούν σε διορθώσεις ώστε να σταλεί η διαδικασία προς δημοσίευση. Στο τελευταίο βήμα η ομάδα διαχειριστών του αρμόδιου υπουργείου για το ΕΜΔΔ κάνει τους τελικούς ελέγχους και δημοσιεύει τη διαδικασία. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση αλλαγών στις ήδη καταχωρημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας γρήγορη προσαρμογή και βέλτιστη ποιότητα στην πληροφορία του ΜΙΤΟΥ.

Το ΕΜΔΔ το οποίο λειτουργεί με την εφαρμογή της καινοτομίας αναμένεται να αποτελέσει τον ισχυρό πυλώνα καθώς θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον αποτελεσματικό ανασχεδιασμό διαδικασιών και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης,που θα οδηγείται από τα ίδια τα δεδομένα που καταγράφονται στο ΜΙΤΟ. Επιπλέον, θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν με λεπτομέρεια τα βήματα εκτέλεσης κάθε διοικητικής διαδικασίας που τους αφορά.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαδικασίες καταγράφονται με ένα ελεγχόμενο πληθοποριστικό μοντέλο το οποίο επιτρέπει στους διαχειριστές και τους συντάκτες των υπουργείων (πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι) να εισάγουν και να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των διαδικασιών. Ο συντάκτης μιας διαδικασίας είναι υπεύθυνος για την καταχώριση και επικαιροποίηση των πληροφοριών της, παρακολουθώντας πάντοτε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Οι Διαδικασίες του ΜΙΤΟΥ είναι ανοιχτά διαθέσιμες για προβολή στους πολίτες, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και μια προγραμματιστική διεπαφή για τον ανοικτό διαμοιρασμό των δεδομένων του ΕΜΔΔ σε εξωτερικές εφαρμογές.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο βασικός λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η επίτευξη στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων καθώς, το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της Εθνικής Πολιτικής για τις Διοικητικές Διαδικασίες, μαζί με το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία και το Εθνικό Πλαίσιο Απλούστευσης Διαδικασιών, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ως εκ τούτου υλοποιεί το πρώτο βήμα - αυτό της καταγραφής - ώστε να ετοιμαστεί το έδαφος για τη μέτρηση, τον ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που θα ακολουθήσει στη συνέχεια.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ είναι να παρέχει στη Δημόσια Διοίκηση ένα εργαλείο καταγραφής και τεκμηρίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει και της εσωτερικής διαδικασίας εκτέλεσης αυτών. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργεί μια πολύτιμη βάση για τους υπαλλήλους που σχεδιάζουν διοικητικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα δημιουργείται το έδαφος βάσει του οποίου μπορεί να σχεδιαστεί η αυτοματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αποτυπωθούν 4000 διοικητικές διαδικασίες μέχρι το τέλος του 2023 και να δεσμευτούν όλοι οι συντάκτες και οι διαχειριστές να προβούν στην υποβολή τους προς δημοσίευση, καθώς και να τετραπλασιαστούν οι καθημερινές προβολές και επισκέψεις των πολιτών.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

 

Μέχρι τον Μάιο του 2023, 2700 δημοσιευμένες διαδικασίες περιγράφονται πλήρως στο Πληροφοριακό Σύστημα mitos.gov.gr και άλλες 600 είναι έτοιμες για δημοσίευση. Περισσότεροι από 1000 συντάκτες και 500 διαχειριστές έχουν εγγραφεί στο ΜΙΤΟΣ και έχουν λάβει τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω του https://howto.gov.gr/.

Το 1ο τρίμηνο του 2023 υπάρχουν περισσότερες από 380.000 προβολές σελίδων και 380.000 επισκέψεις σε μηνιαία βάση και διαρκώς αυξάνονται. Για τη μέτρηση του αντίκτυπου στην οικονομία το περιβάλλον και την κοινωνία χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό εργαλείων και πρακτικών από δημοφιλείς μεθοδολογίες. Οι βασικοί στόχοι επιπτώσεων έχουν μετατραπεί σε ποσοτικοποιήσιμους στόχους και δείκτες οι οποίοι είτε απεικονίζονται στο ταμπλό ελέγχου του ΜΙΤΟΣ, είτε απεικονίζονται στις μηνιαίες αναφορές που δημιουργούμε για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η καινοτομία είναι τα εξής:

● Η καταγραφή και συγκέντρωση των διαδικασιών από όλες τις μονάδες του δημοσίου σε ένα ενιαίο σύστημα,

● Η ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης εκκίνησης για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών,

● Η αύξηση της ικανοποίησης χρηστών – συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες σε ποσοστό τουλάχιστον 80%,

● Η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών όσον αφορά την προσβασιμότητα σε πληροφόρηση σχετικά με διοικητικές διαδικασίες και τη μείωση κατά σχεδόν 100% του χρόνου ανταπόκρισης/αναμονής για λήψη πληροφόρησης αλλά και την αξιοπιστία/ασφάλεια της παρεχόμενης ενημέρωσης,

● Η ενίσχυση της συμμετοχής των χρηστών/συναλλασσόμενων στις αποφάσεις ή τον σχεδιασμό δημόσιων υπηρεσιών.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας έγινε από ομάδα στελεχών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. σε συνεργασία με τους χρήστες της καινοτομίας μέσα από συνεργατικά εργαστήρια, με την συμμετοχή δημόσιων υπαλλήλων και πολιτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες για τη διαδικασία του συλλογισμού και του συνεργατικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ προώθησε την πραγματική δέσμευση του τελικού χρήστη μέσω συνεδριών συνεργατικού σχεδιασμού υπηρεσιών (service design) και πιλοτικής εφαρμογής νέων χαρακτηριστικών.

Ένα από τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η μεθοδολογία του co-design που ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν επί ίσοις όροις και να συμβάλουν στη διαδικασία σχεδιασμού της εφαρμογής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι πολίτες συμμετείχαν σε εργαστήρια, όπου συζητούσαν τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που σχετίζονταν με το μητρώο. Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων και ομαδικής εργασίας, οι συμμετέχοντες συνεισέφεραν στον σχεδιασμό της πλατφόρμας, παρέχοντας προτάσεις, γνώσεις και απόψεις.

Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και η τεχνική της καταγραφής απαιτήσεων (requirements gathering) για τον καθορισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του μητρώου. Μέσω συνεντεύξεων, συζητήσεων και ερωτηματολογίων, οι συμμετέχοντες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικότητες, τις διαδικασίες και τα δεδομένα που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο. Η πλατφόρμα έχει υλοποιηθεί με τα ανοιχτά λογισμικά MediaWiki (το λογισμικό της Wikipedia) και Semantic MediaWiki.

Επιπρόσθετα σε αυτό το στάδιο, από τα εργαστήρια τέθηκαν από τους φορείς του δημόσιου τομέα ζητήματα τεκμηρίωσης της εσωτερικής διαδικασίας εκτέλεσης μιας διαδικασίας , κάτι που δεν υπήρχε ως τώρα στα σχετικά πρότυπα (π.χ. στο CPSV-AP για την περιγραφή υπηρεσιών) και την απαίτηση για αναλυτικά ταμπλό (dashboards). Οι πολίτες αντίστοιχα έθεσαν την ανάγκη εξορθολογισμού των δικαιολογητικών που απαιτούνται σε κάθε διαδικασία και τη σύνδεσή τους με τις προϋποθέσεις χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Οι εταιρείες που αυτοματοποιούν τις δημόσιες υπηρεσίες προέκριναν ως απαίτηση την ανάγκη για ένα API που θα διαμοιράζεται τις πληροφορίες που παρέχει η πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ, αλλά και για την επικαιροποίηση διαδικασιών από εξωτερικά συστήματα.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η πειραματική εφαρμογή υλοποιήθηκε σε μια πρώτη έκδοση της καινοτομίας η οποία αναπτύχθηκε κατ’ αρχήν με την λογική του Minimum Viable Product. Στόχος ήταν με περίπου το 20% του συνολικού κόστους να αναπτυχθεί το 80% της λειτουργικότητας. Σε αυτή συμμετείχαν ομάδες χρηστών από διαφορετικούς εμπλεκόμενους στους οποίους περιλαμβάνοντας και εκπροσώπων του ΟΟΣΑ που ανατροφοδότησαν την ομάδα σχεδίασης και υλοποίησης με σημαντικές πληροφορίες. Σε αυτή τη φάση πραγματοποιήθηκε επίσης εκπαίδευση του βασικού πυρήνα των εκπαιδευτών.

Στάδιο εφαρμογής

Η πλατφόρμα ΜΙΤΟΣ είναι πλέον διαθέσιμη και σε χρήση από όλους τους φορείς της κεντρικής διοίκησης για την καταχώριση και επικαιροποίηση των υπηρεσιών και διαδικασιών τους. Σύντομα σε αυτή θα ενταχθούν διαδικασίες από άλλους φορείς και ΟΤΑ. Καθορίστηκαν Υπεύθυνοι Συνεργασίας και Εποπτείας από κάθε υπουργείο οι οποίοι αποτελούν τον σύνδεσμο με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο ρόλος τους αφορά την εποπτεία και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας του ΕΜΔΔ.

Το έργο ΜΙΤΟΣ είναι σε συνεχή αξιολόγηση και σχεδιασμό των χαρακτηριστικών του, ακολουθώντας το agile μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή με τη χρήση μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού όπου οι απαιτήσεις και οι λύσεις εξελίσσονται μέσω της συνεργασίας μεταξύ αυτοοργανωμένων, διατμηματικών ομάδων εργασίας. Η νέα πλατφόρμα αξιοποιεί το λογισμικό discourse και επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν θεματικές ομάδες και να υποβάλλουν ερωτήσεις και απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση μιας πλατφόρμας ή και γενικότερα σε θέματα που τους απασχολούν.

Ομάδα στελεχών της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παρακολουθεί και αξιολογεί τη λειτουργία της πλατφόρμας μέσα από δείκτες όπως ο αριθμός των δημοσιευμένων διοικητικών διαδικασιών και η ικανοποίηση των χρηστών από τη χρήση της και παράλληλα παρέχει υποστήριξη στους Δημοσίους Υπαλλήλους που έχουν οριστεί ως διαχειριστές και συντάκτες των διαδικασιών.

Οι διαχειριστές των φορέων, έχουν επίσης λάβει ειδική εκπαίδευση και είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των λημμάτων και την επίβλεψη των συντακτών που αφορούν τους φορείς ευθύνης τους.

Η επέκταση της λειτουργίας του συστήματος, η οποία πραγματοποιείται συνεχώς μετά την πρώτη εφαρμογή του, εμπλουτίζει την υποδομή με περισσότερα λεξικά και μητρώα (δικαιολογητικών, σημείων εξυπηρέτησης, μητρώων, βημάτων), προηγμένες λειτουργίες για τη διαχείριση των διαδικασιών, τη σύνταξη καταλόγου υπηρεσιών (service catalog) για τους φορείς, καλύτερο και πιο πλούσιο API για διασύνδεση με περισσότερες εφαρμογές, κλπ., αλλά και δράσεις εκπαίδευσης, διάχυσης και προβολής στην κοινότητα των συντακτών του ΕΜΔΔ αλλά και ευρύτερα στην κοινότητα Δημοσίων Υπαλλήλων και εταιρειών που ασχολούνται με τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στο δημόσιο τομέα.

Ως συνέπεια της συνεχούς βελτίωσης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΥΨΔ) και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) σχεδιάζονται δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση σε επίπεδο λειτουργιών, τεχνολογίας, συνεργασιών και χρηστών.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία επικοινωνείται μέσα από δράσεις όπως είναι η δημιουργία Κοινότητας Πρακτικής. Αυτή λειτουργεί προς το παρόν στην πλατφόρμα HowTo (https://howto.gov.gr/course/view.php?id=8) και σύντομα θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα Κοινοτήτων Πρακτικής που αναπτύσσει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (communities.digi.gov.gr). Επιπλέον, διαδίδεται μέσα από εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας, παρουσιάσεις, ενημερωτικά – υπηρεσιακά σημειώματα και σεμινάρια.

Για την επικοινωνία της καινοτομίας σε εξωτερικούς από τον φορέα χρήστες η καινοτομία επικοινωνείται μέσα από το mitos.gov.gr, την Κοινότητα Πρακτικής, «communities.digi.gov.gr», μέσα από διαφημιστική καμπάνια, δραστηριότητες του Γραφείου Τύπου, συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ., χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίαση σε ομάδες εργασίας, σεμινάρια και έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Συνεργασίες

Οι φορείς που συνεργάστηκαν για την καινοτομία ήταν η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) για το συντονισμό της εκτέλεσης όσο και για τη βελτίωση του τελικού αποτελέσματος της πλατφόρμας και του περιεχομένου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με ρόλο Συμβούλου για το ΥψηΔ σε θέματα κοστολόγησης και απλούστευσης Διοικητικών Διαδικασιών και εταιρίες του ιδιωτικού τομέα με γνώση σε ψηφιοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη συστημάτων.,

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε τόσο με εθνικούς πόρους, όσο μέσω του ΠΔΕ. Για την αρχική ανάπτυξη της καινοτομίας (Minimum Viable Product – MVP) δαπανήθηκαν €600.000. Η βασική ομάδα ανάπτυξης της αρχικής καινοτομίας αποτελούνταν από 10 περίπου άτομα. Εντός του 2023 υλοποιείται το έργο επέκτασης της υποδομής του ΕΜΔΔ, με πόρους από το ΕΣΠΑ (περίπου €2.500.000).

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αφορούσαν κυρίως στον έλεγχο ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται. Στα πλαίσια του ΕΜΔΔ αναπτύχθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ένα εργαλείο που συγκεντρώνει μια σειρά από scripts που αυτοματοποιούν τον εντοπισμό περιπτώσεων ελλιπών ή μη επικαιροποιημένων δεδομένων (π.χ. broken references, βημάτων στα οποία δεν έχουν οριστεί προηγούμενα και επόμενα βήματα κλπ). Το εργαλείο αυτό συνεχώς επεκτείνεται με νέες λειτουργίες που διευκολύνουν σημαντικά τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας των δεδομένων του ΜΙΤΟΥ. Επιπλέον, η σύνδεση με τρίτα συστήματα θέτει διαρκώς νέες απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταγράφονται, οι οποίες υιοθετούνται συστηματικά και βελτιώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Για τη βιωσιμότητα της καινοτομίας απαιτείται η διασφάλιση δύο βασικών παραγόντων: των οικονομικών πόρων για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της καινοτομίας όπου απαιτείται και των ανθρωπίνων πόρων που θα συντηρούν, θα επικαιροποιούν και θα εξελίσσουν το περιεχόμενο των διαδικασιών. Η αξία της καινοτομίας θα αναδειχθεί μέσα από την κωδικοποίηση των πληροφοριών που παρέχει, όχι μόνο για τους πολίτες αλλά και για τη Δημόσια Διοίκηση. Η σταδιακή παραγωγική χρήση της από διαφορετικές ομάδες χρηστών θα αναδείξει τη δυναμική της και ταυτόχρονα θα φέρει νέες ανάγκες και απαιτήσεις για εξέλιξη της καταγραφής, περισσότερη λεπτομέρεια και αναλυτικότερη κωδικοποίηση. Συνολικά το ΜΙΤΟΣ στοχεύει να καταστεί πλατφόρμα απλοποίησης και ψηφιοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου που διαλειτουργεί με όλα τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου, κυρίως με συστήματα διαχείρισης υποθέσεων, πχ CRM’s, κλπ.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία αρχικά αναπτύχθηκε με την ελάχιστη και απλούστερη λειτουργικότητα σε μια προσπάθεια να προσελκύσει όλο και περισσότερους χρήστες (πολίτες και διοικητικούς υπαλλήλους) και να διαμορφώσει σταδιακά τις υπηρεσίες της. Η ομάδα ανάπτυξης συνδυάζει πολυεπιστημονικές δεξιότητες και γνώσεις που επιτρέπουν την γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις που έχουμε και στο τοπίο που ανακαλύπτουμε καθώς η πλατφόρμα επεκτείνεται. Η καινοτομία θα υποστηριχθεί με νέες λειτουργικότητες ώστε να ολοκληρώσει το έργο της καταγραφής και να βελτιώσει την ποιότητα των καταγεγραμμένων διαδικασιών, να αναπτύξει εφαρμογή για κινητά, να ψηφιοποιήσει πιλοτικά υπηρεσίες και να ανοίξει νέα κανάλια αξιοποίησης της πληροφορίας του ΜΙΤΟΥ στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και σε εταιρείες που απλοποιούν και ψηφιοποιούν υπηρεσίες του δημοσίου.

Φορέας: ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Διάδοση

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Δημόσιες Οργανώσεις

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Μέχρι το Μάιο του 2023, 2700 δημοσιευμένες διαδικασίες περιγράφονται πλήρως στο Πληροφοριακό Σύστημα mitos.gov.gr και άλλες 600 είναι έτοιμες για δημοσίευση


Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, ΠΔΕ

URL: https://mitos.gov.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.