Περιγραφή της Καινοτομίας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζεται η ανάπτυξη καινοτομίας για την βελτίωση της διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών και βελτιστοποίησης της διαδικασίας κατάρτισης του προσωπικού του φορέα.

Η καινοτομία εμπεριέχει δύο στοιχεία: 1) τη μεθοδολογία διαχείρισης (σχεδιασμού/έγκρισης/παρακολούθησης/αξιολόγησης) προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού της Περιφέρειας και 2) Το πληροφοριακό σύστημα που διευκολύνει την εφαρμογή της. O σχεδιασμός και η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) έγινε από στελέχη της Περιφέρειας και λειτουργεί σε server της Υπηρεσίας, ενώ θα αναζητηθεί η φιλοξενία του στο G-cloud.

Η καινοτόμα εφαρμογή περιλαμβάνει: α) την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας, β) τη διαχείριση αιτημάτων εκπαίδευσης, ώστε αυτή να είναι καλύτερα οργανωμένη, περισσότερο αποδοτική και εστιασμένη στους λειτουργικούς, επιχειρησιακούς και στρατηγικούς στόχους, γ) τη διοργάνωση και διαχείριση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υπό τη μονάδα εκπαίδευσης του φορέα, δ) την αξιολόγηση και αποτίμηση των εκπαιδευτικών δράσεων και ε) την εξαγωγή αυτόματων αναφορών. Στην ίδια εφαρμογή τηρείται η καρτέλα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου για τη διαχείριση των ιδιαίτερων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού. Κατά τη διαχείριση των αιτημάτων εκπαίδευσης ή/και τη διαμόρφωση του πλάνου εκπαίδευσης, λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων και τα Σχέδια ανάπτυξης που θεσπίστηκαν με τον νέο νόμο της Αξιολόγησης (Ν.4940/2022). Η καινοτομία αυτή συμβάλλει στα πεδία «Κατάρτιση και ανάπτυξη προσωπικού» και «Μεταφορά γνώσης».

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας:

Ο υπάλληλος υποβάλλει στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος αιτήματα/προτάσεις εκπαίδευσης. Τα αιτήματα μπορούν να αφορούν συμμετοχή σε υφιστάμενο πρόγραμμα, κυρίως του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ή για τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων σε αντικείμενο για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα από το ΕΚΔΔΑ ή πρέπει να διοργανωθεί κλειστό προσαρμοσμένο πρόγραμμα από την Περιφέρεια. Ο προϊστάμενος της κάθε Διεύθυνσης/Τμήματος λαμβάνει γνώση των αιτημάτων των υπαλλήλων του και μπορεί να τα εγκρίνει ή να τα απορρίψει με τεκμηρίωση του λόγου απόρριψης. Ταυτόχρονα ο προϊστάμενος μπορεί να υποβάλλει δικά του αιτήματα που προκύπτουν με βάση τις ασκούμενες αρμοδιότητες ή τα ετήσια Σχέδια Ανάπτυξης των υφισταμένων του, τα οποία προβλέπονται από το νόμο 4940/2022.

Τα εγκεκριμένα από τον προϊστάμενο αιτήματα προωθούνται στην ειδική Μονάδα Εκπαίδευσης της Περιφέρειας και αρμόδια στελέχη τα αξιολογούν, συνεκτιμώντας τις προσωπικές ανάγκες των υπαλλήλων, τις απόψεις των προϊσταμένων και τις ανάγκες που προκύπτουν από τους επιχειρησιακούς στόχους του φορέα, όπως αυτοί προσδιορίζονται σε ετήσια βάση στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού. Μετά την έγκριση του αιτήματος από τη Μονάδα Εκπαίδευσης, ζητείται από τον υπάλληλο στον οποίο αναφέρεται το αίτημα να προσκομίσει τη σχετική αίτηση προς το φορέα παροχής της εκπαίδευσης (π.χ. του ΕΚΔΔΑ). Η αίτηση αυτή υπογράφεται από τον υπάλληλο και τον προϊστάμενο της Μονάδας Εκπαίδευσης.

Η πρωτοπορία της καινοτομίας έγκειται στο ότι επιτυγχάνει:

• Ολιστική και στοχευμένη προσέγγιση στη διαχείριση αιτημάτων και στον προγραμματισμό/διοργάνωση εκπαιδεύσεων. Έτσι τα σεμινάρια που εγκρίνονται/διοργανώνονται, λαμβάνουν υπόψη αφενός τις επιθυμίες και τις απόψεις των υπαλλήλων/προϊσταμένων, αφετέρου ικανοποιούν τους επιχειρησιακούς στόχους της Περιφέρειας.

• Μείωση του χρόνου αξιολόγησης αιτημάτων και λήψη ορθότερων αποφάσεων (data-driven decision making). Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει δυνατότητα καλύτερης και ταχύτερης αξιολόγησης δεδομένων (αιτήσεων, προηγούμενων εκπαιδεύσεων, αναγκών υπηρεσιών κλπ).

• Ενσωμάτωση της μεθοδολογίας διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης που εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας (καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, έλεγχος ικανοποίησης κτλ) στις λειτουργίες που παρέχει το πληροφοριακό σύστημα.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι οι εξής:

1) Η ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης και επιτάχυνσης των διαδικασιών εκπαίδευσης του προσωπικού.

2) Η ανάγκη για προσαρμογή στο νέο νόμο για την Αξιολόγηση (Ν.4940/2022) που εισάγει τις έννοιες «Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων» και «Σχέδια Ανάπτυξης» που ψηφίστηκε κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της εφαρμογής. Η εφαρμογή προσαρμόστηκε ώστε να συμπεριλάβει τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Στόχοι της Καινοτομίας

Βασικοί στόχοι που έχουν τεθεί για την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού είναι:

• Η βελτίωση του συντονισμού της ανίχνευσης αναγκών εκπαίδευσης και η στοχευμένη διοργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.

• Η βελτίωση της διαχείρισης ταλέντου–ευκολότερη τήρηση και παρακολούθηση των φακέλων εκπαίδευσης των υπαλλήλων και της εξέλιξης των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

• Η αύξηση της ικανοποίησης και της αποδοτικότητας των υπαλλήλων μέσα από περισσότερο προσανατολισμένα στις ανάγκες τους προγράμματα κατάρτισης.

• Η βελτίωση του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης από την Περιφέρεια, αξιοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.

• Η βελτίωση της ισότιμης συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα κατάρτισης καθώς καταγράφονται όλα τα αιτήματα εκπαίδευσης και ελέγχεται η ικανοποίηση της ισότιμης πρόσβασης στην κατάρτιση.

• Η υποστήριξη της Μονάδας Εκπαίδευσης (Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού, Διασφάλισης Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών) για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών της και ειδικότερα:

- Τεκμηριωμένη κατάρτιση του Σχεδίου Εκπαίδευσης που εκπονεί η Περιφέρεια σε ετήσια βάση για τη βελτίωση και διεύρυνση των επιστημονικών ή τεχνικών γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της. Το Σχέδιο Εκπαίδευσης αποτελεί το συνολικό σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα. Εκτός από τα Επιμορφωτικά Προγράμματα που προτείνονται μέσω των ατομικών Σχεδίων Ανάπτυξης, τα οποία έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και επικεντρώνονται στη βελτίωση αδυναμιών των υπαλλήλων που έχουν εντοπιστεί από τους προϊσταμένους τους, το Σχέδιο Εκπαίδευσης περιλαμβάνει και άλλες στοχευμένες δράσεις, όπως εκπαίδευση προετοιμασίας για αρμοδιότητες που πρόσφατα προστέθηκαν ή ανατέθηκαν στο φορέα, προληπτικές ενέργειες κατάρτισης για διαχείριση ρίσκου, εκπαίδευση για ψηφιοποιημένες υπηρεσίες κ.λπ.

- Η βελτίωση της συνεργασίας με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του Δημοσίου ή εκπαιδευτικούς φορείς μέσα από την παροχή ανατροφοδότησης για τις υφιστάμενες ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού.

- Αξιολόγηση βάσει τεκμηρίωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης μέσω ειδικού ερωτηματολογίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι να αποκτούν ανατροφοδότηση για αυτά.

- Υποστήριξη των διαδικασιών εισαγωγικής εκπαίδευσης του νεοδιοριζόμενου προσωπικού, καθώς θα μπορούν να ενημερώνουν μέσω της πλατφόρμας του φορέα για τις ανάγκες εκπαίδευσής τους.

- Υποστήριξη πραγματοποίησης ερευνών σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την εύχρηστη εξαγωγή στατιστικών δεδομένων.

- Υποστήριξη της διαχείρισης του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ). Ένα υποσύστημα της εφαρμογής είναι η διαχείριση όλων των σταδίων εκπαίδευσης (εκτίμηση ανάγκης/σκοπιμότητα διενέργειας εκπαίδευσης, εκτίμηση κόστους, διερεύνηση χρηματοδότησης–διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του φορέα εφόσον απαιτείται, κατάρτιση ημερήσιων προγραμμάτων εκπαίδευσης, εύρεση εκπαιδευτών κλπ.) Το ΛΑΕΚ αποτελεί ένα μέσο χρηματοδότησης δράσεων ανάπτυξης δεξιοτήτων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι παρακολουθούνται μέσα από την εφαρμογή.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

H καινοτομία βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού, ωστόσο εκτιμάται ότι με την εφαρμογή της καινοτομίας θα επιτευχθούν:

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου αξιολόγησης, σύγκρισης και έγκρισης των αιτημάτων επιμόρφωσης κατά 50%,

• Αύξηση του βαθμού θετικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου του φορέα κατά 10% ανά έτος κατά τα 5 πρώτα έτη,

• Αύξηση της ισότιμης συμμετοχής ανθρώπινου δυναμικού από όλες τις οργανικές μονάδες σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Στάδιο σχεδιασμού

Το στάδιο σχεδιασμού ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 και υλοποιείται από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της Μονάδας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους και υπάλληλο πληροφορικής. Στο στάδιο αυτό έχουν γίνει τα παρακάτω:

1. Έρευνα των απαιτήσεων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα από τον νόμο 4940/2022 με τον οποίο προβλέπονται τα ετήσια Σχέδια Ανάπτυξης και το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων. Επίσης μελετήθηκε το πλαίσιο που έχει καθορίσει το ΕΚΔΔΑ για τη συμμετοχή υπαλλήλων στα σεμινάρια που διοργανώνει, καθώς και οι αρμοδιότητες της Μονάδας Εκπαίδευσης που περιγράφονται στο νέο οργανόγραμμα της Περιφέρειας.

2. Έρευνα για τις απαιτούμενες νέες διαδικασίες του συστήματος έγινε ανάλυση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας (έγκριση αιτήματος από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας χωρίς τη συμμετοχή της Μονάδας Εκπαίδευσης) και διερευνήθηκαν τρόποι για βελτιστοποίηση των διαδικασιών κατάρτισης του προσωπικού του φορέα, ώστε στη διοργάνωση εκπαιδεύσεων ή τη συμμετοχή σε αυτές να συνεκτιμώνται οι ανάγκες των υπαλλήλων, των υπηρεσιών και του φορέα.

3. Ο προσδιορισμός αναγκών για ρόλους και χρήστες στην εφαρμογή ως εξής:

Α. Υπάλληλοι, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δικές τους ανάγκες.

Β. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχής και διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, είτε για συγκεκριμένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας τους (σύμφωνα με το προβλεπόμενο στο Ν.4940/2022 ετήσιο Σχέδιο Ανάπτυξης) είτε για συγκεκριμένη αρμοδιότητα που ασκεί ή έχει πρόσφατα ανατεθεί στην Υπηρεσία.

Γ. Υπάλληλοι της Μονάδας Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνεκτιμούν τις ανάγκες των υπαλλήλων, των Υπηρεσιών και του φορέα βάσει του Ετήσιου Προγράμματος Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, προκειμένου να εγκρίνουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων ή να προχωρήσουν στη διοργάνωση εκπαιδεύσεων.

-Η εφαρμογή σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων από τους ρόλους των χρηστών, π.χ. ο προϊστάμενος μίας Υπηρεσίας μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο των αιτημάτων της Υπηρεσίας του (υπαλλήλων, αναγκών υπηρεσίας λόγω αρμοδιοτήτων) μέσα από ειδικό μενού αλλά υπό το ρόλο του «υπαλλήλου» μπορεί μόνο να υποβάλλει τα δικά του αιτήματα εκπαίδευσης.

-Επιπρόσθετα, η εφαρμογή επεκτάθηκε με δυνατότητες που δεν περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, μέσα από την ανάλυση του προφίλ εργαζομένου, δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης και διαχείρισης ταλέντου (talent management) του κάθε εργαζόμενου, καθώς και η δυνατότητα αξιολόγησης/αποτίμησης των προγραμμάτων (τόσο από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους όσο και από τη Μονάδα Εκπαίδευσης) ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός/υλοποίησής τους στο μέλλον.

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε να ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση των αναγκών εκπαίδευσης και υποστηρίζει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων κατάρτισης τόσο μέσω της συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ, όσο και στη διοργάνωση σεμιναρίων από τον ίδιο τον φορέα σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ ή ακόμη και τη χρήση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης (on the job training, πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, χρήση ΛΑΕΚ για χρηματοδότηση εκπαιδεύσεων/λήψη πιστοποιητικών ξένων γλωσσών κλπ).

Το στέλεχος της μονάδας εκπαίδευσης συνέβαλε στον προσδιορισμό της ανάγκης και των παραμέτρων ανάπτυξης της καινοτομίας ενώ το στέλεχος του φορέα με δυνατότητες προγραμματισμού μετέτρεψε την ιδέα σε διαδικτυακή εφαρμογή. Το στέλεχος της Μονάδας Εκπαίδευσης έθεσε παραμέτρους σχεδιασμού στηριζόμενους στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τον επιθυμητό τρόπο εργασίας, ενώ το στέλεχος που υλοποίησε την εφαρμογή πρότεινε επιπλέον δυνατότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα και στη συνέχεια προχώρησε στην ανάπτυξη της εφαρμογής. Όλα τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης της καινοτομίας χρησιμοποίησαν δοκιμαστικά την εφαρμογή εισάγοντας δεδομένα, εφαρμόζοντας φίλτρα αναζήτησης και επιλογής, εγκρίνοντας αιτήματα, αξιολογώντας εκπαιδεύσεις κλπ.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η εφαρμογή θα τεθεί σε πειραματική λειτουργία στο σύνολο του φορέα τον Απρίλιο του 2023 και θα διαρκέσει ως το Δεκέμβριο του 2023 προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπισθούν τυχόν δυσλειτουργίες. Όλοι οι υπάλληλοι θα υποβάλλουν το αίτημά τους και θα λαμβάνουν ενημέρωση για το στάδιο αξιολόγησης ή/και την έγκριση/απόρριψη από τη Μονάδα Εκπαίδευσης. Μέσω του συστήματος θα αξιολογούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τη δημοτικότητά τους ή τη βαθμολογία τους σε συγκεκριμένο κριτήριο του ερωτηματολογίου αξιολόγησης που εμπεριέχεται στο πληροφοριακό σύστημα.

Στάδιο εφαρμογής

Για την αποτελεσματική υλοποίηση της καινοτομίας προβλέπονται τα παρακάτω:

1) Αποδοχή μόνο των αιτήσεων που έχουν έγκριση της Μονάδας Εκπαίδευσης.

2) Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση της εφαρμογής από όλους τους υπαλλήλους, προβλέπονται αφενός η έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη με την οποία ορίζεται η Μονάδα Εκπαίδευσης ως η αρμόδια υπηρεσία αιτημάτων εκπαίδευσης και αφετέρου η συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ ώστε να αιτήματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εγκεκριμένα από τη Μονάδα Εκπαίδευσης.

3) Η έκδοση εσωτερικής εγκυκλίου καθορισμού της διαδικασίας εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Συνεργασίες

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας συνεργάστηκαν 2 στελέχη του φορέα, μέλη του δικτύου καινοτομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία συγκρότησαν μια άτυπη ομάδα.

Για την επιτυχημένη υιοθέτηση/εφαρμογή της καινοτομίας απαιτούνται δύο συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς (ΥΠΕΣ, ΕΚΔΔΑ). Η πρώτη συνεργασία αφορά τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του ΥΠΕΣ (hr.apografi.gov.gr), προκειμένου να αποφεύγονται διπλές καταχωρίσεις σε στοιχεία προσωπικού (υπηρεσιακή κατάσταση, εκπαίδευση, εμπειρία κλπ). Η συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ αφορά αφενός τη διαλειτουργικότητα για ευκολότερη άντληση στοιχείων κατάρτισης από τη βάση δεδομένων του, αφετέρου συνεργασία στον τρόπο αποδοχής των εγκεκριμένων αιτημάτων εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το ΕΚΔΔΑ κάνει αποδεκτές αιτήσεις που είναι υπογεγραμμένες από προϊσταμένους των υπαλλήλων.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η καινοτομία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και λειτουργεί με ίδια μέσα του φορέα. Για την ανάπτυξή της απασχολήθηκαν 1 προγραμματιστής για 2 ανθρωπομήνες, 2 διοικητικοί υπάλληλοι για 1 συνολικά ανθρωπομήνα.

Για την παροχή της καινοτομίας, που αφορά α) τη συντήρηση/παραμετροποίησή της, απαιτείται η απασχόληση ενός προγραμματιστή ή ακόμη και διοικητικού υπαλλήλου για 1 ανθρωποημέρα το μήνα και β) τη χρήση της από τους εμπλεκόμενους διοικητικούς υπαλλήλους της Μονάδας Εκπαίδευσης, η απασχόλησή τους εκτιμάται σε 2-3 ανθρωποώρες την ημέρα.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Το βασικότερο πρόβλημα που προέκυψε κατά την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι οι τεχνικές δυσκολίες διαλειτουργικότητας για την επίτευξη αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων με τους συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και εισαγωγής και αποθήκευσής τους στην πλατφόρμα. Για την επίλυσή του θα αναζητηθούν συνεργασίες με το ΥΠΕΣ και το ΕΚΔΔΑ ώστε να επιτευχθεί η αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων στην εφαρμογή. Επιπλέον θα υπάρξει συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ για τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων από το φορέα μας, καθώς για οργανωτικούς λόγους οι αιτήσεις των υπαλλήλων θα εγκρίνονται από τη Μονάδα Εκπαίδευσης.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία της καινοτομίας είναι:

1. Η δέσμευση της ηγεσίας/ανώτερης διοίκησης για την υποστήριξη της λειτουργίας της.

2. Η χρήση της εφαρμογής από όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας και η κάμψη αντιστάσεων στην αλλαγή.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η καινοτομία που ανέπτυξε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά συνέπεια η υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών από τους άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2022

Στάδιο καινοτομίας: Σχεδιασμός

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι υπάλληλοι

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): Οι υπάλληλοι του φορέα (>500)

Πηγές Χρηματοδότησης: Ανάπτυξη με ίδια μέσα

  

URL: παρουσιαση εφαρμογης καταρτισης

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 5

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.