Περιγραφή της Καινοτομίας

Το πρόγραμμα «Συνεργασία» αναπτύχθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου και έγκειται στη δημιουργία μεθοδολογικού εργαλείου προσέλκυσης χορηγικών πόρων από τις επιχειρήσεις της περιοχής. Με βάση την τεχνογνωσία αυτή ο Δήμος μέσω του αρμόδιου Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) προσεγγίζει με τρόπο συστηματικό και συντεταγμένο επιχειρήσεις που διαθέτουν κονδύλια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο την κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλες πηγές. Η τεχνογνωσία αφορά σε: • Μεθοδολογία εντοπισμού και προτεραιοποίησης αναγκών (συμμετοχική διαδικασία υπηρεσιών Δήμου) • Μεθοδολογία προσέγγισης επιχειρήσεων, ανάπτυξης συνεργασιών και διαχείρισης σχέσεων • Εκπαίδευση προσωπικού • Δημοσιότητα. Το πρόγραμμα “Συνεργασία” εκπονήθηκε με την συνδρομή εξωτερικού φορέα (συμβούλου) που διέθετε την σχετική τεχνογνωσία, η οποία προσαρμόστηκε στις ανάγκες του Δ. Αμαρουσίου. Το πρόγραμμα από την πιλοτική φάση λειτουργίας του απέδωσε καρπούς, καθώς βοήθησε στο να συστηματοποιηθούν οι σχέσεις του Δήμου με τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και να αναπτυχθούν συνεργασίες καινοτόμου χαρακτήρα με επιχειρήσεις τεχνολογίας. Η υλοποίησή του προγράμματος έχει ανατεθεί σε 2 στελέχη του Δήμου, τα οποία εκπαιδεύτηκαν από τον Σύμβουλο και πλέον υλοποιούν το πρόγραμμα.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Ο κύριος λόγος ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η έλλειψη πόρων για σημαντικές ανάγκες του Δήμου και πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής, του Περιβάλλοντος, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού. Σημαντικός παράγοντας που συνετέλεσε στην απόφαση για υλοποίηση της καινοτομίας είναι το γεγονός ότι στο Δήμο Αμαρουσίου παράγεται το ¼ του ΑΕΠ της χώρας, αφού αποτελεί έδρα των μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα, μαζί με σημαντικό αριθμό τοπικών επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Αμαρουσίου αναγνωρίζοντας την σημασία της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης σχέσεων με την επιχειρηματική κοινότητα προς όφελος της πόλης και των δημοτών, δημιούργησε το Αυτοτελές Γραφείο ΕΚΕ και αναζήτησε τρόπους απόκτησης τεχνογνωσίας, ώστε τα στελέχη του Γραφείου να εφοδιαστούν με νέες γνώσεις και δεξιότητες (capacity building) για δραστηριοποίηση σε νέα / καινοτόμα για την ελληνική πραγματικότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πεδία, στο πλαίσιο της επίτευξης των στρατηγικών στόχων του Δήμου.

 Στόχοι της Καινοτομίας

Σκοπός του προγράμματος ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨ είναι:

  1) η ανάπτυξη περιβάλλοντος συνεργασίας του Δήμου Αμαρουσίου με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα μέσω της αναβάθμισης του Αυτοτελούς Γραφείου ΕΚΕ του Δήμου, με νέα μεθοδολογικά εργαλεία, εκπαίδευση στελεχών και χρήση νέων μέσων επικοινωνίας.

  2) η εξασφάλιση πόρων, υπό τη μορφή χορηγιών, για την ενίσχυση των κοινωφελών δράσεων του Δήμου Αμαρουσίου στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής, του περιβάλλοντος , του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στόχευσε στη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγούσαν στον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Αυτοτελούς Γραφείου ΕΚΕ, προς όφελος της πόλης και των δημοτών.  
Αποτελέσματα της καινοτομίας

Το ενδεχόμενο να προκύψουν κατά την πιλοτική εφαρμογή θετικά ποσοτικά αποτελέσματα θεωρείτο σχεδόν βέβαιο ήδη από τη φάση του σχεδιασμού, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Δεν είχαν όμως οριστεί συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι, δεδομένου ότι η εστίαση επικεντρώθηκε στην ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Γραφείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Δήμου. Στη διετία 2020- 2022, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει σημαντικές χορηγίες και έχει εγκαθιδρύσει σχέσεις συνεργασίας με ηγετικές εταιρίες στα πεδία της υγείας, τεχνολογίας και τροφίμων. Η προσπάθεια συνεχίζεται με κατεύθυνση την δημιουργία υποδομών και την υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική πολιτική, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Στάδιο σχεδιασμού

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία εξωτερικού συμβούλου και στελεχών του Δήμου (1 Σύμβουλος Δημάρχου και 1 υπάλληλος γραμματειακών καθηκόντων). Ο σχεδιασμός της καινοτομίας έγινε μέσω ανάθεσης έργου με τίτλο «Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο Δήμο Αμαρουσίου σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απασχόληση, την πολιτιστική και κοινωνική πολιτική και το περιβάλλον» (α’ φάση / Μάιος 2020 έως Ιανουάριος 2021) και «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Προγράμματος Προσέλκυσης Χορηγικών Πόρων του Δήμου Αμαρουσίου» (β’ φάση: Ιούνιος 2021 – Μάρτιος 2022).

Ο Δήμος Αμαρουσίου αναγνωρίζοντας την δυναμική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί με τον επιχειρηματικό κόσμο, ίδρυσε το Αυτοτελές Γραφείο ΕΚΕ. Στην πορεία ωστόσο αναγνωρίστηκε ως ανάγκη η ανάπτυξη τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση στελεχών. Έτσι, με την υποστήριξη εξωτερικού συμβούλου, σχεδιάστηκε το πρόγραμμα “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, το οποίο έδωσε πλαίσιο, τεχνογνωσία και δυνατότητα συστηματικής προσέγγισης στο πεδίο της σχέσης Δήμου / επιχειρήσεων, με στόχο τη μόχλευση πόρων προς όφελος των δημοτών. Ο αρχικός σχεδιασμός, που έλαβε χώρα κατά την α’ φάση, διήρκεσε τέσσερις 4 μήνες (Μάιος- Αύγουστος 2020). Αφορούσε στην εξειδίκευση μεθοδολογικού εργαλείου προσέγγισης επιχειρήσεων και περιλάμβανε:

• Σύσταση ομάδας εργασίας από δύο στελέχη του Δ. Αμαρουσίου και στελέχη του Συμβούλου.

• Ενημέρωση εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ΝΠΙΔ Δ. Αμαρουσίου - Καταγραφή των πολιτιστικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δράσεων του Δήμου Αμαρουσίου για την τριετία 2020-2022

• Καταγραφή των αναγκών ανά πεδίο παρέμβασης και εντοπισμός των αναγκών που δύναται να καλυφθούν από χορηγικούς πόρους βάσει κριτηρίων (σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αμαρουσίου)

• Προτεραιοποίηση και κοστολόγηση αναγκών / δράσεων βάσει κριτηρίων (σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αμαρουσίου) • Σύνταξη δημοτικού προγράμματος προσέλκυσης χορηγικών πόρων 2020 – 2021 με τακτική επικαιροποίηση

• Στρατηγικός σχεδιασμός προσέλκυσης χορηγικών πόρων για την τριετία 2020-2022.

Στάδιο πιλοτικής εφαρμογής

Κατά τους υπόλοιπους τέσσερις 4 μήνες της α’ φάσης (Σεπτέμβριος 2020- Ιανουάριος 2021) υλοποιήθηκε η πιλοτική εφαρμογή, με σκοπό την εξοικείωση των εμπλεκομένων στελεχών με τη μεθοδολογία και τις πρακτικές προσέγγισης των επιχειρήσεων. Η πειραματική εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των δύο στελεχών του Δήμου Αμαρουσίου και του εξωτερικού συμβούλου. Στο πρώτο στάδιο, έγινε δοκιμή των εργαλείων εντοπισμού και προτεραιοποίησης αναγκών με την συμμετοχή υπηρεσιών και φορέων του Δήμου Αμαρουσίου (bottom up approach). Σε επόμενο στάδιο εκπονήθηκε το σχέδιο δράσης και ξεκίνησε η πειραματική εφαρμογή που αφορούσε: α) επαφές με επιχειρήσεις για την μόχλευση χορηγικών πόρων β) εσωτερικό συντονισμό υπηρεσιών του Δήμου για θέματα υλοποίησης / υποδοχής χορηγίας.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή έγινε προσέγγιση μεγάλων επιχειρήσεων με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου, που διέθεταν κονδύλια ΕΚΕ. Πέραν της επικοινωνίας και δικτύωσης, βασικό ζητούμενο ήταν και η άποψη των επιχειρήσεων σχετικά με το νέο εγχείρημα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχόλια και η υποδοχή από πλευράς επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα θετική. Κύρια σημεία θετικής αξιολόγησης ήταν το γεγονός ότι ο Δήμος Αμαρουσίου παρουσίασε τεκμηριωμένες και κοστολογημένες ανάγκες με αναφορά και στο όφελος που προκύπτει από την κάλυψη κάθε μιας των αναγκών (κοινωνικό / περιβαλλοντικό). Άλλο σημαντικό θέμα ήταν η διασφάλιση της διαφάνειας και της απόδοσης λογαριασμού καθώς και η ύπαρξη δυνατοτήτων προβολής / δημοσιότητας της χορηγίας. Η πιλοτική εφαρμογή απέφερε και απτά αποτελέσματα (χορηγίες) που υπερκάλυψαν το κόστος απόκτησης τεχνογνωσίας. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής ανατροφοδότησαν τη μεθοδολογία, η οποία στη συνέχεια οριστικοποιήθηκε.

Κατά τη β΄ φάση (Ιούνιος 2021- Μάρτιος 2022) κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη επικοινωνιακού σχεδίου για την υποστήριξη του Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και αξιοποιήθηκαν νέα εργαλεία επικοινωνίας, πλέον των συνήθων του Δήμου. Επίσης, έγινε επικαιροποίηση αναγκών και ακολούθησαν διαδικασίες εκπαίδευσης της ομάδας στελεχών και mainstreaming στις διαδικασίες του Δήμου. Το πρόγραμμα δράσης για την προσέλκυση χορηγικών πόρων και την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου μέσω δικτύωσης και συνεργειών τέθηκε εν συνόλω σε πλήρη εφαρμογή και καταγράφηκαν τα αποτελέσματά του.

Στάδιο εφαρμογής

Η καινοτομία εφαρμόζεται από το Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Δ. Αμαρουσίου υπό τον συντονισμό εντεταλμένου Αντιδημάρχου. Η ομάδα εργασίας συνεργάζεται με το Γραφείο Τύπου, για θέματα δημοσιότητας, και με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε σχέση με την εκάστοτε χορηγία (π.χ. τεχνικές υπηρεσίες Δ. Αμαρουσίου, ΟΚΟΙΠΑΔΑ για κοινωνικού τύπου παρεμβάσεις, κλπ) Η ομάδα έργου έχει εκπαιδευτεί και ακολουθεί την μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, όπως εκπονήθηκε με τη συνεργασία εξωτερικού συμβούλου. Βασικοί δείκτες αξιολόγησης είναι ο ετήσιος απολογισμός επιτευγμάτων που εξειδικεύεται ανά πεδίο παρέμβασης (κοινωνία, πολιτισμός – αθλητισμός, περιβάλλον) με αναφορά στην περιγραφή του οφέλους, το κόστος και τον αντίκτυπο.

Συνεργασίες

Η συνεργασία του Δήμου Αμαρουσίου με εξωτερικό σύμβουλο έγινε στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου στην οποία περιλαμβανόταν ο σχεδιασμός, η πιλοτική εφαρμογή, το επικοινωνιακό σχέδιο και η εκπαίδευση προσωπικού. Δεδομένου ότι η τεχνογνωσία για το πρόγραμμα προσέλκυσης χορηγικών πόρων ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έπρεπε να παραμείνει στο Αυτοτελές Γραφείο Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οργανώθηκε εξαρχής ομάδα εργασίας με στελέχη του Δήμου που συνεργάστηκαν με τον Σύμβουλο σε όλα τα στάδια εκπόνησης του προγράμματος, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση με το σκεπτικό, τις διαδικασίες, την αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων κατά την υλοποίηση. Κύριο όφελος της συνεργασίας, ήταν η απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος αντιστοιχεί σε περίπου 20 ανθρωπομήνες επιστημονικού προσωπικού, το οποίο υπερκαλύφθηκε από τις χορηγίες που εξασφαλίστηκαν κατά την περίοδο της υλοποίησης. Για την πειραματική εφαρμογή και στην συνέχεια για την υλοποίηση απαιτήθηκε η απασχόληση ενός υπαλλήλου γραμματειακών καθηκόντων σε ποσοστό απασχόλησης 75% και ενός στελέχους διοίκησης (σύμβουλος Δημάρχου) σε ποσοστό απασχόλησης 50%. Η εφαρμογή του προγράμματος, ιδανικά απαιτεί απασχόληση 2 υπαλλήλων για τις δύο αυτές θέσεις σε ποσοστό 100% (καθήκοντα γραμματείας διεύθυνσης) και 50-75% (καθήκοντα Project manager) σε συνεχή βάση.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα βασικότερα προβλήματα αφορούν τον συγχρονισμό των υπηρεσιών του Δ. Αμαρουσίου, για τις περιπτώσεις χορηγιών που απαιτούν συντονισμένες ενέργειες μεταξύ των υπηρεσιών σε στενό συνήθως χρονικό πλαίσιο. Ωστόσο, στον σχεδιασμό υπάρχει πρόβλεψη για ωρίμανση διαδικασιών προ της επιδίωξης προσέλκυσης χορηγικών πόρων, ώστε να αποφεύγονται σημαντικές καθυστερήσεις.

Ως προς τη διαχείριση των αντιστάσεων, που είναι ένα θέμα που προκύπτει ως πρόβλημα στην εισαγωγή καινοτομιών, μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω ενημέρωσης, εκπαίδευσης, επικοινωνίας των στόχων και των επιτευγμάτων, ενθάρρυνσης και τήρησης διαδικασιών.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Για την επιτυχία του προγράμματος προσέλκυσης χορηγικών πόρων απαιτείται ομάδα εργασίας που έχει όραμα, δεσμεύεται από τους στόχους, διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και γνώση των πρακτικών και αντιλήψεων του ιδιωτικού τομέα ως προς τους χρόνους και τις διαδικασίες. Ο ρόλος του project manager του προγράμματος είναι κεντρικός, γιατί συντονίζει εσωτερικά τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, διαχειρίζεται προβλήματα και μεριμνά για τις απαιτούμενες διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα εκπροσωπεί τον Δήμο στις σχέσεις με τους υποψήφιους χορηγούς. Και για τους δύο αυτούς ρόλους απαιτούνται οι σχετικές γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Το πρόγραμμα έδωσε την δυνατότητα στον Δήμο Αμαρουσίου να τονώσει την εξωστρέφεια και την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην περιοχή, εξασφαλίζοντας σημαντικές χορηγίες και αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούνται από επιχειρήσεις προς όφελος των δημοτών.

Φορέας: Δήμος Αμαρουσίου

Επίπεδο διακυβέρνησης: Τοπικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Κοινωνική ευθύνη δημοσίων οργανώσεων

Έτος Σχεδιασμού Καινοτομίας: 2020

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Ειδικές κατηγορίες: Άτομα με χαμηλό εισόδημα, άτομα με αναπηρίες

Αριθμός ωφελουμένων: Πάνω από 20 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τα έτη 2020-2022, σύνολο πληθυσμών Δήμου (25.000)

Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα

 

URL: www.maroussi.gr/synergasia

 

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 1

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.