Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών αποτελεί μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας πραγματοποιείται διάχυση γεωχωρικών πληροφοριών, που αφορούν σε φαινόμενα του φυσικού και του αστικού περιβάλλοντος με την μορφή ψηφιακών χαρτών, αρχείων και διαδικτυακών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες αυτές αποκτούν προστιθέμενη αξία, καθώς καθίσταται απλούστερη η πρόσβαση σε αυτές και πιο εύκολη η πρόσληψη και η δυνατότητα ανάλυσής τους από τον χρήστη. Χρήστης των υπηρεσιών της Πύλης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης, καθώς και δημόσιοι ή και ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με γεωχωρικά δεδομένα. Η καινοτομία σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και εμπλουτίζεται μέσω της ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα από την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Σήμερα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε 550 περίπου θεματικά επίπεδα και 100 χάρτες. Η υπηρεσία παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα απεικόνισης, εξέτασης και συνδυασμένης ανάλυσης και απόδοσης διαφόρων θεματικών επιπέδων (επιθεμάτων) σε διαθέσιμα γενικά υπόβαθρα που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο, όπως το Openstreet Maps. Στην ακόλουθη εικόνα απεικονίζεται ο θεματικός χάρτης «Αριθμός Ημερών ανά Έτος με Ακραίο Κίνδυνο Εκδήλωσης Δασικής Πυρκαγιάς (FWI>50)».

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην επιστημονική ταξινόμηση, σύνθεση και απόδοση των πληροφοριών. Έτσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η ερμηνεία των φαινομένων του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας και παρέχεται ένα εργαλείο τεκμηρίωσης για σχεδιασμό και χάραξη πολιτικών.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι βασικότεροι λόγοι ανάπτυξης της Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών είναι: 1) Η βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας παροχής Γεωχωρικών Πληροφοριών με την χρήση νέων εργαλείων αξιοποιώντας τις δυνατότητες του G-cloud. 2) Η ανταπόκριση σε νέα ανάγκη των χρηστών και συγκεκριμένα στην παροχή βασικών δυνατοτήτων επισκόπησης και συνδυασμένης απεικόνισης πληροφοριών, χωρίς την χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων λογισμικού, σε φιλικό περιβάλλον προς τον χρήστη, παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε χωρικές πληροφορίες, 3) Η δυνατότητα τροφοδότησης συστημάτων διαχείρισης Γεωχωρικών Πληροφοριών που θα αναπτυχθούν στο μέλλον με πληροφορίες του ΥΠΕΝ (π.χ. Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης).

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι αρχικοί στόχοι της καινοτομίας ήταν: 1) Η οργάνωση των Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ σε ένα δικτυακό τόπο για την διευκόλυνση της πρόσβασης σε πληροφορίες από τον ενδιαφερόμενο χρήστη, 2) Η τροφοδότηση μελλοντικών συστημάτων παροχής πληροφοριών, όπως ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης (ΕΨΧ) και η Ενιαία Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ), 3) Η απεικόνιση περιβαλλοντικών «φαινομένων» με την μορφή θεματικών χαρτών για μεγαλύτερη δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας αυτών.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί όλα πρωτόκολλα ανοιχτών δεδομένων (WMS, WFS, WCS) επομένως τα δεδομένα της θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άλλο σύστημα που αφορά σε παροχή γεωχωρικών πληροφοριών, όπως προβλέπεται και από τους αρχικούς στόχους της καινοτομίας. Παράλληλα, η δημιουργία της Πύλης έχει οδηγήσει στην απεμπλοκή του φορέα από τον χρονικό φόρτο τηλεφωνικής ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα για δεδομένα ρύπανσης και θορύβου, καθώς πλέον όλη η διαθέσιμη πληροφόρηση παρέχεται μέσω της Πύλης. Η επισκεψιμότητα, που ανέρχεται πλέον στους 7.500επισκέπτες περίπου / βδομάδα, και σε πάνω από 150.000 επισκέπτες από την αρχή του 2021, αυξάνεται συνεχώς. Επομένως, αν και δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί κάποια έρευνα αξιολόγησης, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυξάνεται η ωφελιμότητα των χρηστών, οι οποίοι πραγματικά έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε χρήσιμες για αυτούς πληροφορίες, μέσω ενός φιλικού και εύχρηστου συστήματος, που αποτελούσε βασικό στόχο της καινοτομίας.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της διάδοσης

Στάδιο σχεδιασμού

Η πρωτοβουλία για την καινοτομία προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών, ενώ η δημιουργία και λειτουργία της Πύλης έχει περιγραφεί στο ΠΔ του οργανογράμματος του ΥΠΕΝ. Η Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών σχεδιάστηκε από ομάδα αποτελούμενη από 2 υπαλλήλους του ΥΠΕΝ, 1 Τεχνολόγο Προγραμματιστή και 1 Τοπογράφο Μηχανικό με εξειδίκευση στην Χαρτογραφία. Στο στάδιο αυτό προβλέφθηκε ο συνδυασμός στοιχείων από διαφορετικά θεματικά επίπεδα και η δημιουργία διαδικτυακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα Κριτήρια της Ανοιχτής Γεωχωρικής Κοινοπραξίας (OGC standards). Το σύστημα σχεδιάστηκε να λειτουργεί αυτοτελώς, καθώς δεν απαιτείται να σύνδεση με υπάρχουσα διαδικασία, δομή και πληροφοριακό σύστημα.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Κατά το στάδιο της πειραματικής εφαρμογής δοκιμάστηκαν διάφορες μεθοδολογίες και προγράμματα λογισμικού, οι δυνατότητες των οποίων κάλυπταν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες που εξαρχής είχαν τεθεί. Τελικά επιλέχθηκε η λύση της αξιοποίησης ελεύθερου λογισμικού, το οποίο προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Στάδιο εφαρμογής

Το σύστημα αποτελεί πηγή γεωχωρικών πληροφοριών στην οποία ανατρέχουν οι υπηρεσίες ή κατευθύνονται πολίτες για αναζήτηση στοιχείων. Την λειτουργία της καινοτομίας επιβλέπει η ομάδα των υπαλλήλων από την Γενική Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συμμετείχε στον σχεδιασμό της. Για την εξοικείωση με την χρήση της Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτών πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης στο εσωτερικό του φορέα, αλλά και σε εξωτερικούς χρήστες, και συγκεκριμένα σε υπαλλήλους και σπουδαστές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επιπλέον, προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία νέων στοιχείων που θα προκύψουν από νέες μελέτες., όπως για παράδειγμα τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). Έως τώρα δεν έχει διενεργηθεί κάποια αξιολόγηση της λειτουργίας της Πύλης και δεν έχει κριθεί απαραίτητη η πραγματοποίηση διορθώσεων , ωστόσο τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά της ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση.

Στάδιο διάδοσης

Η καινοτομία διαδίδεται στο εσωτερικό του Φορέα με τη χρήση δικτύων επικοινωνίας, παρουσιάσεων, ενημερωτικών και υπηρεσιακών σημειωμάτων, διεξαγωγή σεμιναρίων κτλ. Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της παρουσίασης σε ομάδες εργασίας, της συμμετοχής σε συνέδρια και ημερίδες κ.ά., η καινοτομία διαδίδεται και στο εξωτερικό περιβάλλον της Οργάνωσης.

Συνεργασίες

Δεν χρειάστηκε να υπάρξει συνεργασία με άλλους φορείς για την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Δεν χρησιμοποιήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι, καθώς ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υλοποιήθηκε από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα και η εφαρμογή λειτουργεί στο G-cloud. Κατά το στάδιο ανάπτυξης της καινοτομίας απασχολήθηκαν 2 υπάλληλοι για διάστημα 1 έτους, 5- 10 ώρες την εβδομάδα για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, ενώ συνεχίζουν να απασχολούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα ανά εβδομάδα και για την διατήρηση της λειτουργίας του συστήματος.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Ένα πρόβλημα που εντοπίζεται αναφορικά με την λειτουργία της καινοτομίας αφορά στην έλλειψη εκπαίδευσης και κουλτούρας, όσον αφορά στις θεματικές υπηρεσίες, σχετικά με την φύση και την διαχείριση Γεωχωρικών Πληροφοριών και Χαρτών.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Για να λειτουργήσει η καινοτομία με επιτυχία είναι απαραίτητες δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης υπαλλήλων αλλά και χρηστών των υπηρεσιών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Από την παρατήρηση της επισκεψιμότητας της πλατφόρμας διαπιστώθηκε ότι η πληροφόρηση για περιβαλλοντικά θέματα αποτελεί ανάγκη που απασχολεί σημαντικό μέρος του πληθυσμού, καθώς έχει αυξηθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Τις χρονικές περιόδους που συμβαίνουν περιβαλλοντικά ατυχήματα ή προβλήματα, αυξάνει κατακόρυφα η επισκεψιμότητα των σχετικών θεματικών επιπέδων, όπως για παράδειγμα το ατύχημα στο λιμάνι της Βηρυτού στις 4.8.2020. Επίσης, τα θεματικά επίπεδα που αφορούν σε δείκτες σχετικούς με την κλιματική αλλαγή δέχονται σήμερα μεγάλο αριθμό επισκέψεων.

Φορέας: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διοίκηση, Περιβάλλον

Έτος: 2018

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

Στάδιο Καινοτομίας: Διάδοση

Ωφελούμενοι: Γενικός πληθυσμός, Δημόσιοι υπάλληλοι, Δημόσιες Οργανώσεις, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Πανεπιστήμια

Αριθμός ωφελουμένων: Περίπου 160.000 επισκέπτες της Διαδικτυακής Πύλης από την αρχή του 2021 

Πηγές Χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι

URL: http://geoportal.ypen.gr/

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 4

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.