Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) αφορά στην ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας prosvasis.dypa.gov.gr, η οποία παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της, χωρίς περιορισμούς στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) (με οπτικές, ακουστικές , σωματικές και γνωστικές, νοητικές δυσκολίες).

Η προστιθέμενη αξία και πρωτοπορία της καινοτομίας έγκειται στο γεγονός ότι σχεδιάστηκε σύμφωνα με το νέο πρότυπο προσβασιμότητας (WCAG 2.1 AAΑ) και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αναγνωρισμένους διεθνώς κανόνες, καθιστώντας την μοναδική για τον φορέα και την δημόσια διοίκηση. Είναι η πρώτη πλατφόρμα στη χώρα το περιεχόμενο της οποίας είναι πλήρως προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία. Επίσης η πλατφόρμα βοηθά τους χρήστες να εντοπίσουν μια πληροφορία, να πλοηγηθούν, να έχουν την αίσθηση ασφάλειας κατά την συμπλήρωση των στοιχείων καθώς υπάρχουν λειτουργίες προτάσεων για την αρχική σωστή συμπλήρωση των πεδίων, καθοδήγησης σε περίπτωση λάθους αλλά και την παροχή υποστήριξης και βοήθειας (Help) για επεξήγηση των λειτουργιών της, ώστε ο χρήστης να είναι σίγουρος ότι έχει προβεί στην σωστή καταχώρηση στοιχείων.

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας εξετάστηκαν νέες λειτουργικότητες και αλλαγές, οι οποίες οδήγησαν σε τροποποιήσεις στο περιβάλλον χρήστη.

Η καινοτομία αναπτύχθηκε από ομάδα στελεχών της Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία πληροφορικής και το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Η καινοτομία καθιστά εφικτή την πρόσβαση ατόμων με προβλήματα απώλειας όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, κατανόησης περιεχομένου, πλοήγησης και εντοπισμού του περιεχομένου, ωτοευαισθησίας ή επιληπτικές τάσεις. Επίσης διευκολύνει άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση περιεχομένου ή επικοινωνία στην ελληνική γλώσσα καθώς και στην ορθή συμπλήρωση στοιχείων.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Η λειτουργία της πλατφόρμας έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς διευκολύνει την πρόσβαση των ΑμεΑ στην πληροφόρηση παρέχοντάς τους λειτουργίες προσαρμογής μεγέθους/χρωματικών συνδυασμών, κείμενο στη θέση των εικόνων, δυνατότητα μετατροπής του κειμένου σε ομιλία, κείμενο ηχητικών αρχείων, βίντεοπλοήγηση από πληκτρολόγιο, ποντίκι και απλοποιημένη διάταξη περιεχομένου για τα άτομα με οπτικές δυσκολίες.

Η ψηφιακή πλατφόρμα επίσης, διευκολύνει τα άτομα με προβλήματα όρασης να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων σχεδιαστικών γραφιστικών προτύπων. Ειδικότερα παρέχεται ειδικός μηχανισμός ώστε στα βίντεο να προστίθενται επεξηγηματικά αρχεία ήχου. Συμπληρωματικά μέσω μηχανισμών ανάγνωσης οθόνης παρέχεται η δυνατότητα προσπελασιμότητας όλων των στοιχείων της πλατφόρμας. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα μεγέθυνσης της σελίδας κατά 400% και όλα τα στοιχεία περιεχομένου προσαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χάνεται καμία πληροφορία και κάθε πληροφορία να μπορεί να εντοπιστεί από τον χρήστη εύκολα. Η προσαρμογή αυτή πραγματοποιείται και στον οριζόντιο και στον κάθετο προσανατολισμό.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Οι βασικοί λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

1) η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την βελτίωση της προσβασιμότητας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Δ.ΥΠ.Α.

2) η αντιμετώπιση της αδυναμίας πρόσβασης των χρηστών (ΑμεΑ) στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Δ.ΥΠ.Α.

3) η διαχείριση προβλημάτων ασφάλειας κατά την συμπλήρωση των στοιχείων και η μη ύπαρξη μηχανισμού βοήθειας για τους χρήστες.

4) η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας σε περιεχόμενο ιστοσελίδων για ανθρώπους με αναπηρίες WCAG 2.1 AAΑ.

5) η επίτευξη του στρατηγικού στόχου του φορέα για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι στόχοι της καινοτομίας, είναι:

1) η βελτίωση της πρόσβασης, σε άτομα με αναπηρίες και της πληροφόρησης αυτών για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του φορέα.

2) η αύξηση των λειτουργιών που υποστηρίζει η πλατφόρμα σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η ανάπτυξη της καινοτομίας έχει επιφέρει τα εξής:

1) Αύξηση της πρόσβασης από άτομα με αναπηρία στις υπηρεσίες του φορέα, που αποτυπώνεται στην αύξηση της επισκεψιμότητας της πλατφόρμας του φορέα. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2021, περίπου 9.600 ενδιαφερόμενοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα, ενώ το 2022 η επισκεψιμότητα αυξήθηκε κατακόρυφα, με περίπου 38.000 χρήστες να κάνουν χρήση της πλατφόρμας.

2) Η προσθήκη 4 νέων λειτουργιών που βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών καθώς και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση και αφορούν:

- προσαρμογή μεγέθους/χρωματικών συνδυασμών.

- κείμενο στη θέση των εικόνων, μετατροπή κειμένου σε ομιλία.

- κείμενο ηχητικών αρχείων, βίντεοπλοήγηση από πληκτρολόγιο, ποντίκι).

- απλοποιημένη διάταξη περιεχομένου με οπτικές δυσκολίες.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της καινοτομίας πραγματοποιήθηκε από ομάδα εργασίας στελεχών της Δ.ΥΠ.Α και αναδόχου εταιρείας και διήρκησε 5 μήνες (Σεπτέμβριος του 2020 - Ιανουάριος 2021). Τα στελέχη συνεργάστηκαν αρχικά για την επιλογή των προτύπων στα οποία θα βασιζόταν ο σχεδιασμός και η λειτουργία της πλατφόρμας και επέλεξαν μετά από έρευνα το πλέον σύγχρονο διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.1 AAA. Η εργασία της ομάδας βασίστηκε σε δύο βασικούς πυλώνες:

- Τον Σχεδιαστικό Πυλώνα όπου ο σχεδιασμός της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε με βάση τις αρχές UI και UX (Σχεδιασμός διεπαφής και Εμπειρίας Χρήστη) ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των χρηστών και

- Τον Λειτουργικό Πυλώνα όπου όλες οι λειτουργίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα πλέον εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία, με δυνατότητα αποτροπής και πρόβλεψης προβλημάτων σε άτομα με φωτοευαισθησία ή/και επιληπτικές τάσεις καθώς εφαρμόζεται σωστή αντίθεση, φωτεινότητα και συνδυασμός χρωμάτων.

Στον σχεδιασμό, εφαρμόστηκαν κανόνες παρουσίασης περιεχομένου όπως η ύπαρξη των σωστών διάκενων μεταξύ γραμμάτων, σειρών, λέξεων, παραγράφων και κειμένων. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν οι αλλαγές στο υπάρχον περιεχόμενο του ιστότοπου, προβλέφθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, σχεδιάστηκε η εκπαίδευση υπαλλήλων και διαχειριστών, οι τεχνικές απαιτήσεις για την υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών back up κώδικα και δεδομένων και έγιναν τροποποιήσεις στο περιβάλλον χρήστη (UI) καθώς και προσαρμογές για συσκευές ή φυλλομετρητές..

Αφού διαμορφώθηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας της πλατφόρμας, ανέλαβε η ανάδοχος εταιρεία την ανάπτυξή της.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Κατά το στάδιο αυτό, που διήρκεσε 10 μήνες (Ιανουάριος - Οκτώβριος του 2021), πραγματοποιήθηκε τεχνική έκθεση αξιολόγησης της ψηφιακής προσβασιμότητας του περιεχομένου του ανανεωμένου ιστότοπου www.oaed.gr που ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο από το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Στο στάδιο αυτό έγινε ανάδειξη σχεδιαστικών και προγραμματιστικών λαθών ή λαθών περιεχομένου προκειμένου να γίνει συμμόρφωση με το πρότυπο προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA). Η νέα πλατφόρμα πλέον συμμορφώνεται με το υψηλότερο πρότυπο (WCAG 2.1 AAΑ).

Στάδιο εφαρμογής

Κατά το στάδιο της εφαρμογής αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α. παρακολουθούν τη λειτουργία της πλατφόρμας, εντοπίζοντας τα πιθανά προβλήματα και προτείνοντας την ένταξη νέων υπηρεσιών στην ανάδοχο εταιρεία. Η λειτουργία της πλατφόρμας αξιολογείται με βάση τον αριθμό επισκεπτών, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, παρουσίασε ιδιαίτερη αύξηση ήδη από το 2ο έτος λειτουργίας.

Συνεργασίες

Για την ανάπτυξη και υλοποίηση της καινοτομίας, η Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δ.ΥΠ.Α συνεργάστηκε με εταιρεία πληροφορικής καθώς και με το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών στο στάδιο της πειραματικής εφαρμογής. Η Δ.ΥΠ.Α μέσω του εκπροσώπου της συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό της δράσης και στον προσανατολισμό ως προς τα αποτελέσματα που επιδίωκε να εκπληρωθούν μέσα από την δράση. Η συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εστιάζεται στην πειραματική εφαρμογή της δράσης.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος ανάπτυξης της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 22.060 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους και τον προϋπολογισμό του φορέα, ενώ το ετήσιο κόστος για τη συντήρηση της λειτουργίας της είναι περίπου 18.000 ευρώ.

Κατ’ εκτίμηση για το έργο δαπανήθηκαν 60 ανθρωποημέρες – 480 εργατοώρες από την ανάδοχο εταιρεία για διάστημα 4 μηνών. Εκ μέρους της Δ.ΥΠ.Α απασχολήθηκε ένας υπάλληλος Πληροφορικής και εκ μέρους της εταιρείας απασχολούνται κατ’ εκτίμηση 4-5 υπάλληλοι ειδικότητας πληροφορικής. Για την παροχή της καινοτομίας απασχολούνται από την ανάδοχο εταιρεία κατ’ εκτίμηση πέντε υπάλληλοι πληροφορικής και δαπανώνται 30-40 εργατοώρες ανά μήνα.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα προβλήματα που ανέκυψαν για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ήταν τεχνικά και αφορούσαν την ανάγκη για διασύνδεση της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (prosvasis) με την ιστοσελίδα dypa.gov.gr, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Ο κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της υποβαλλόμενης καινοτομίας είναι η υποστήριξη του εγχειρήματος από την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου και συνακόλουθα του προσωπικού του φορέα.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Κάθε δημόσιος φορέας θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του από άτομα με αναπηρία. Η πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. που σχεδιάστηκε με βάση το πλέον σύγχρονο διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας WCAG 2.1 AAΑ, αποτελεί το πρώτο παράδειγμα ανάλογης καινοτομίας στη χώρα, η οποία είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί και από το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Βραβεύσεις

Η καινοτομία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους νικητές των Impact BITE Awards 2021, αποσπώντας το βραβείο GOLD μετά από αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, .

Φορέας: Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2020

Στάδιο καινοτομίας: Εφαρμογή

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Ωφελούμενοι: Ειδικές κατηγορίες: Άτομα με αναπηρίες

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2022: 37.940 χρήστες, 2021: 9.591 χρήστες


Πηγές Χρηματοδότησης: Εθνικοί πόροι, προϋπολογισμός φορέα


URL: https://prosvasis.dypa.gov.gr/

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 3

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.