Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών | 8 Ιανουαρίου 2024

Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αφορά τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και συνεργασίας μεταξύ φορέων με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Ειδικότερα αντιμετωπίζει το θέμα της «πειρατείας» των αθλητικών μεταδόσεων για τις οποίες έχουν δοθεί αποκλειστικά δικαιώματα άμεσα και σε «πραγματικό χρόνο». Το σύστημα περιλαμβάνει: α) διαδικτυακή πλατφόρμα από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για την υποβολή των αιτημάτων μέσω αυτής και την αυτοματοποίηση των λιστών ISPs και Domain Names που πρέπει να είναι κάθε χρονική στιγμή μπλοκαρισμένα, β) ομάδα επιφυλακής σε 24ωρη βάση που αποτελείται από 3 στελέχη της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του φορέα καθώς και τον Προϊστάμενο Επιφυλακής. Αποτελεί ένα καινοτόμο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της προστασίας δικαιωμάτων πολιτών και επιχειρήσεων άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, που για πρώτη φορά προβλέπεται με υπουργική απόφαση. Κάθε φορέας έχει αρμοδιότητα για ορισμένες πτυχές του θέματος και συνεργάζεται με τους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οποίοι έχουν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, και με τους παρόχους πρόσβασης στο Διαδίκτυο, οι οποίοι οφείλουν να εκτελούν τις εντολές της επιφυλακής της ΕΕΤΤ.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Στο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων των προστατευόμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων για γεγονότα εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, της ΕΕΤΤ, της ΕΔΠΠΙ καθώς και των παρόχων των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΙ απευθύνεται στην Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση για τη διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένο ενιαίo εντοπιστή πόρων (URL) ή διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή όνομα τομέα (domain name), στα οποία πιθανολογείται ότι προσβάλλονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος. Η ομάδα επιφυλακής της ΕΕΤΤ, κατόπιν εξέτασης των συμπληρωματικών στοιχείων, δίνει αμελλητί εντολή στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο για διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) οποιαδήποτε μέρα ή ώρα (24/7). Οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο με αριθμό συνδρομητών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) υποχρεούνται να διακόψουν την πρόσβαση στο περιεχόμενο εντός των τριάντα (30) λεπτών από την αποστολή της εντολής της ΕΕΤΤ. Έτσι η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα σε δικαιούχους να αιτηθούν τη διακοπή παράνομης μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε ημέρα ή ώρα, με τη διακοπή να πραγματοποιείται εντός μισής ώρας από τους τέσσερις μεγάλους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet Service Providers ISPs). Οι πάροχοι με κάτω των πενήντα χιλιάδων συνδρομητών προβαίνουν στη διακοπή εντός προθεσμίας 6 έως 12 ωρών.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι διαχείρισης της καινοτομίας είναι:

1) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της «πειρατείας» που έχει ενταθεί λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, η οποία υπονομεύει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς, υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους νόμιμους συνδρομητές και δημιουργεί σημαντικά διαφυγόντα έσοδα λόγω της «πειρατείας», τα οποία δεν θα επιτρέψουν στις εταιρείες να επενδύουν σε νέο, αξιόλογο περιεχόμενο και σε νέες αναβαθμισμένες και προσιτές υπηρεσίες προς τους χρήστες τους, οδηγώντας ενδεχομένως και σε χρεοκοπία.

2) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών λύσεων για την αναδιαμόρφωση της προηγούμενης διαδικασίας ελέγχου, η οποία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (το πολύ εντός 60 ημερών) αντιμετώπιζε παρόμοια θέματα. Όμως η λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας δεν ήταν αποτελεσματική για προστασία μετάδοση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο αφού οι «πειρατές» είχαν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της απόφασης για διακοπή μετάδοσης να μεταφερθούν σε άλλο όνομα χώρου/διεύθυνση IP, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανταπόκρισης σε πραγματικό χρόνο από την ΕΔΠΠΙ.

3) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της απώλειας φορολογικών εσόδων από το κράτος.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχος της καινοτομίας είναι η διασφάλιση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα από τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διακοπής μετάδοσης παράνομου περιεχομένου, παρέχοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αιτηθούν τη διακοπή παράνομης μετάδοσης γεγονότων εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης οποιαδήποτε ημέρα ή ώρα (24/7/365) και η διακοπή της μετάδοσης εντός μισής ώρας από τους τέσσερις μεγάλους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet Service Providers ISPs) με αριθμό συνδρομητών άνω των 50.000.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η ΕΕΤΤ, από το Μάιο 2021 που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το πλαίσιο έως τις 30.11.2022, έλαβε 63 αιτήματα και προχώρησε σε διακοπή πρόσβασης σε 139 domain names και 575 IPs, που μετέδιδαν παράνομα περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην καταπολέμηση της «πειρατείας» και υπήρξε διακοπή παράνομων μεταδόσεων κατά τη διάρκεια των γεγονότων. Πριν την εφαρμογή του πλαισίου αυτού, οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώματος γεγονότος εθνικής ή διεθνούς τηλεθέασης, δεν είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε φορέα για τη διακοπή πρόσβασης στους πρόσθετους εντοπιστές πόρων (URL) ή διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) ή ονόματα χώρου (domain names) σε πραγματικό χρόνο.

Στάδιο σχεδιασμού

Έναυσμα για την ανάπτυξη της καινοτομίας αποτέλεσε η διαπίστωση για ανάγκη αναδιαμόρφωσης της προ υπάρχουσας διαδικασίας ελέγχου της παράνομης μετάδοσης περιεχομένου που ακολουθούσε η ΕΔΔΠΙ. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ στελεχών της ΕΕΤΤ, του ΟΠΙ, της ΕΔΠΠΙ, των παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης και των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης παρουσίασαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε συναντήσεις εργασίας όπου σε τεχνικό επίπεδο έγινε προσπάθεια να καθοριστούν οι λεπτομέρειες τεχνικής φύσεως και να βρεθεί ο βέλτιστος τρόπος για την αντιμετώπιση της πειρατείας. Κατόπιν, διεξήχθησαν συναντήσεις μεταξύ ΕΕΤΤ, του ΟΠΙ και της ΕΔΠΠΙ για την αποτύπωση της διαδικασίας σε νομοθετικό πλαίσιο.

Στάδιο εφαρμογής

Η Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) είναι αρμόδια για την εφαρμογή της καινοτομίας. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), β) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), γ) έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για την εφαρμογή του συστήματος, σε επιφυλακή βρίσκονται 3 στελέχη της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του φορέα καθώς και ο Προϊστάμενος Επιφυλακής. Τα εν λόγω στελέχη είναι επίσης επιφορτισμένα με την παροχή στοιχείων κατόχων ονομάτων χώρου, σε δημόσιες αρχές όπως η Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συνεργασίες

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας πραγματοποιήθηκε συνεργασία μεταξύ στελεχών της ΕΕΤΤ, του ΟΠΙ, της ΕΔΠΠΙ, των παρόχων συνδρομητικής τηλεόρασης και των παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης συνέβαλαν στον καθορισμό των τεχνικών λεπτομερειών ώστε να διαμορφωθεί η βέλτιστη διαδικασία και το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας δεν απαιτήθηκε χρηματοδότηση καθώς υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά στελεχών του δημοσίου τομέα. Για την υλοποίηση της απαιτούνται περίπου 2.000 με 2.200 ώρες εργασίας μηνιαίως για το σύνολο των 4 στελεχών που κάθε φορά βρίσκονται σε επιφυλακή.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Το κύριο πρόβλημα αφορούσε τον χρόνο ανταπόκρισης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία. Για την αντιμετώπισή του αναπτύχθηκαν διάφοροι αυτοματισμοί στη λειτουργία του συστήματος. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα από τον ΟΠΙ για υποβολή αιτημάτων και αυτοματοποίηση των λιστών ISPs και Domain Names που πρέπει να είναι κάθε χρονική στιγμή μπλοκαρισμένα.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαιτείται μόνιμη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων/παρόχων για τη συνεχόμενη βελτίωση της διαδικασίας (σε τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο) καθώς και την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν αφού η πειρατεία αναζητά πάντα τεχνολογικούς τρόπους για την παράνομη μετάδοση και το σύστημα επιφυλακών πρέπει να είναι πάντα σε θέση να ανταποκριθεί.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Μέσα από την ανάπτυξη της καινοτομίας ενισχύθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες των στελεχών του φορέα τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Επιπλέον, αυξήθηκε η αξιοπιστία του προς τους χρήστες, καθώς η καινοτομία συνέβαλε στη δραστική βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας ελέγχου και διακοπής των παράνομων μεταδόσεων. Με βάση τα προαναφερθέντα γίνεται σαφής η ανάγκη για τη συνεχή αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων αλλά και των δικτύων συνεργασίας για τη βελτίωση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το σύνολο των φορέων της δημόσιας διοίκησης.

Τίτλος Φορέα: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Καινοτόμες προσεγγίσεις και τρόποι εργασίας

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Γενικός Πληθυσμός (όλες οι κατηγορίες πολιτών του επιπέδου εφαρμογής της καινοτομίας), Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2022: αριθμός συνδρομητών που πληρώνουν νόμιμα: 1.170.000 και αριθμός εταιρειών: 2, 2021: αριθμός συνδρομητών που πληρώνουν νόμιμα: 1.140.000 και αριθμός εταιρειών: 2

Πηγές χρηματοδότησης: Δεν απαιτήθηκε χρηματοδότηση

 

 

 

URL: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204878

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.8 / 5. Αριθμός ψήφων: 19

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.