Περιγραφή της Καινοτομίας

Η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών στην πηγή με ανταποδοτικό όφελος. Η καινοτομία αφορά ότι για πρώτη φορά έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, το οποίο αφορά δημόσια υπηρεσία, το οποίο, σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και έχει δύο βασικούς στόχους: α) την ενίσχυση του Λογαριασμού Ορφανών Τέκνων της ΕΛ.ΑΣ. και β) την διάδοση και ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. Σήμερα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε κτήρια της ΕΛ.ΑΣ. σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Το πρόγραμμα το οποίο, ξεκίνησε πιλοτικά σε συνεργασία με την εταιρεία «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.», από τον Ιούνιο του 2018, πλέον βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, από τον Αύγουστο του 2019 και συντονίζεται από το Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας ΕΛ.ΑΣ. Η συνεργαζόμενη εταιρεία συλλέγει τους σάκους ανακύκλωσης απ’ όλες τις Υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και προβαίνει στην καταμέτρηση των συσκευασιών. Από την καταμέτρηση στα ειδικά μηχανήματα εκδίδονται τα αντίστοιχα κουπόνια ανταποδοτικού οφέλους και καταβάλεται το ανταποδοτικό όφελος απευθείας στον Λογαριασμό Ορφανών Τέκνων που τηρείται στο Ίδρυμα Μέριμνας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. στα βραβεία GREEN AWARDS και η κατάκτηση του πρώτου βραβείου για την ενότητα «ανακύκλωση στην πηγή στο δημόσιο τομέα» αποδεικνύει επιτυχία του προγράμματος, την κινητοποίηση του προσωπικού και την συμμετοχή του με ζήλο στην πρωτοβουλία.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Η δυνατότητα για αύξηση των πόρων του Ιδρύματος Μέριμνας της Ελληνικής Αστυνομίας με μικρό κόστος, μέσω μιας καινοτομίας αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη του προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Άλλοι σημαντικοί λόγοι ανάπτυξης του προγράμματος αφορούν : • Στην προσαρμογή στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/720/ΕΕ και εφαρμογή του Ν.4496/2017 (Α-170). • Στην διαχείριση των απορριμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. • Στην ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. • Στην οικονομική ενίσχυση από το ανταποδοτικό όφελος στα παιδιά του προσωπικού του Σώματος.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι του ανταποδοτικού προγράμματος ανακύκλωσης είναι: 1) Η προστασία του περιβάλλοντος. 2) H ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 3) Η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων του Λογαριασμού Ορφανών Τέκνων που τηρείται στο Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας ΕΛ.ΑΣ.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Το πρόγραμμα αφορά 330 περίπου άμεσα οικονομικά ωφελούμενους, καθώς και το σύνολο των υπηρετούντων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που εκπαιδεύονται σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος ξεπέρασαν τις προσδοκίες του φορέα. Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, από την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος το 2018 μέχρι και το τέλος του έτους 2020 αυξήθηκαν κατά 300% οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος για την αύξηση του ανταποδοτικού οφέλους που πιστώνεται στον Λογαριασμό Αρωγής Ορφανών Τέκνων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Κατά το τρέχον έτος 2021 εκτιμάται ότι θα σημειωθεί αύξηση 30% επί της οικονομικής ενίσχυσης που δόθηκε στους δικαιούχους του Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. Επιπλέον, σύμφωνα με το στόχο της ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης, σε κάθε τακτική ή έκτακτη συγκέντρωση το προσωπικό του φορέα επιμορφώνεται σχετικά με το θέμα της Ανακύκλωσης, ενώ κατά την διάρκεια της παραμονής περίπου 70 οικογενειών αστυνομικών στις Παιδικές Εξοχές του Σώματος, γίνεται σχετική ενημέρωση από αρμόδια στελέχη της Κατασκήνωσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης. Ως επακόλουθο υπήρξε σημαντική αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των δικαιούχων, γεγονός που βελτίωσε την εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων προς τον Φορέα.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής

Στάδιο σχεδιασμού

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. Πηγή έμπνευσης αποτέλεσε πρωτίστως η ευρωπαϊκή οδηγία καθώς και η παρατήρηση του μεγάλου όγκου χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών από το προσωπικό του Φορέα. O σχεδιασμός ανατέθηκε στο Ίδρυμα «Μέριμνας και Αριστείας ΕΛ.ΑΣ.». Στο στάδιο του σχεδιασμού, πραγματοποιήθηκαν σχετικές συναντήσεις με εκπροσώπους τόσο του Ιδρύματος όσο και του Φορέα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.». Οι εκπρόσωποι των δύο συμβαλλόμενων αποτέλεσαν και την ομάδα καινοτομίας, καθόσον το πρόγραμμα εφαρμόζονταν για πρώτη φορά σε δημόσια Υπηρεσία.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά σε κεντρικές υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. στο νομό Αττικής. Στο στάδιο αυτό, η ομάδα καινοτομίας συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες, ώστε να αναδειχθούν και να διορθωθούν τυχόν προβλήματα και να ανασχεδιαστεί το πρόγραμμα, για την ολοκληρωμένη εφαρμογή του. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος είχε διάρκεια δεκατέσσερις μήνες. Στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής, παρατηρήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η ραγδαία αύξηση των συλλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και η μεγάλη ανταπόκριση των συμμετεχόντων.

Στάδιο εφαρμογής

Από το καλοκαίρι του 2019, το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής με την έκδοση σχετικών οδηγιών. Στο στάδιο αυτό, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί με την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης και την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε έδρες κάθε Δ/νσης Αστυνομίας και στην κεντρική επιτελική υπηρεσία κάθε Νομού. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέχρι στιγμής εφαρμόζεται στις Δ/νσεις Αστυνομίας (Δ.Α.) όλης της ηπειρωτικής χώρας, πλην ορισμένων Δ.Α. στην Κεντρική Μακεδονία & την Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν στο άμεσα προσεχές μέλλον. Ακολούθως, προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος και σε άλλες Υπηρεσίες εντός της περιφέρειας του Νομού. Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Κρήτη. Κατά τη διαδικασία ένταξης μιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα εκδίδεται σχετική διαταγή η οποία ορίζει τον τρόπο και τα είδη περισυλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και το δρομολόγιο που ακολουθεί η εταιρεία ανακύκλωσης, για την περισυλλογή των σάκων που συλλέγονται, ενώ έχει εκδοθεί πάγια διαταγή προς όλες τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. για την εφαρμογή του προγράμματος στον φορέα. Με την τοποθέτηση των κάδων από την εταιρεία σε κάθε υπηρεσία γίνεται σχετική ενημέρωση από εκπρόσωπο της εταιρείας για τον τρόπο και τα οφέλη της ανακύκλωσης. Επίσης, όταν διαπιστώνονται προβλήματα σχετικά με την λειτουργία – οργάνωση του προγράμματος ή δεν συλλέγονται σωστά οι συσκευασίες ενημερώνεται άμεσα ο κάθε σύνδεσμος – αστυνομικός που έχει οριστεί, για τον σκοπό αυτό, στην εκάστοτε υπηρεσία ή ο Διευθυντής/Διοικητής της Υπηρεσίας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ώστε να επιληφθούν του θέματος που ανακύπτει. Στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπονται, ενημερωτικές ημερίδες, οι οποίες λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης covid-19 έχουν μεταφερθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Συνεργασίες

Σε όλα τα στάδια της καινοτομίας η Ελληνική Αστυνομία συνεργάστηκε με τον φορέα « ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε».

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την εφαρμογή του προγράμματος δεν δαπανήθηκαν πόροι από τον φορέα καθώς η συμβαλλόμενη εταιρεία έχει αναλάβει εξολοκλήρου την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων. Για τον συντονισμό της δράσης, αξιοποιείται ένας υπάλληλος-συντονιστής του Ιδρύματος και 103 σύνδεσμοι σε υπηρεσίες πανελλαδικά. Συνολικά, για το πρόγραμμα, απαιτείται η απασχόληση περίπου 30-40 υπαλλήλων για τουλάχιστον δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Ένα πρόβλημα που παρατηρείται, είναι η επέκταση του προγράμματος στη νησιωτική χώρα, λόγω δυσκολίας ανάπτυξης, δικτύου μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών. Ωστόσο γίνεται προσπάθεια για την επέκταση του προγράμματος, και ιδιαίτερα στα μεγαλύτερα νησιά, μέσω της συγκέντρωσης των υλικών σε συγκεκριμένη περιοχή και την μεταφορά τους μέσω θαλάσσης στα κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα της καινοτομίας είναι σημαντική η υποστήριξη του προγράμματος μέσω ενημέρωσης για ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμάθηση της διαδικασίας ανακύκλωσης στην πηγή. Ακόμα, η ταχύτερη ανταπόκριση της συνεργαζόμενης εταιρείας για την ένταξη όλων και περισσοτέρων Υπηρεσιών στο πρόγραμμα.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή του προγράμματος, που προς το παρόν αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση του λογαριασμού ορφανών τέκνων, κινητοποίησε το προσωπικό που συμμετέχει σε αυτό εξαιτίας της ευαισθησίας που επιδεικνύει για την κοινωνική ομάδα που παρέχεται οικονομική ενίσχυση μέσω του ανταποδοτικού οφέλους. Πέρα από τις διαταγές που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή του προγράμματος, η ενίσχυση της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ορφανών παιδιών, που έχουν χάσει κάποιον από τους δύο γονείς, αποτελεί εκ προοιμίου και ένα κίνητρο ώστε κάποιος να συνεισφέρει – συμμετέχει στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το πρόγραμμα, αφύπνισε ή ενέσπειρε την οικολογική συνείδηση του προσωπικού αναλαμβάνοντας την υπεύθυνη στάση που αρμόζει απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φορέας: Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια και Προστασία

Έτος: 2018

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών, Κοινωνική Καινοτομία

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ειδικές κατηγορίες: Οικογένειες

Αριθμός ωφελουμένων: 330 άμεσα οικονομικά ωφελούμενοι

Πηγές Χρηματοδότησης: Δεν υφίσταται χρηματοδότηση

URL: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 3.7 / 5. Αριθμός ψήφων: 3

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.