Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία iTWorks που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Θεσσαλίας αφορά ηλεκτρονική web based εφαρμογή, η οποία χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών για την οργάνωση των αιτημάτων υποστήριξης των χρηστών του φορέα, τη διαχείριση εργασιών, καθώς και για τη συνεργασία των στελεχών της όσον αφορά την ανάθεση, εκτέλεση και παρακολούθηση των εργασιών υποστήριξης . Η εφαρμογή υποστηρίζει δυνατότητα για ανάθεση εργασιών σε υπάλληλους της Διεύθυνσης από κοινού, ακόμα και από υφιστάμενο σε προϊστάμενο, ενώ οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και των Τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη εκτέλεσης των εργασιών υποστήριξης που έχουν ανατεθεί σε υφιστάμενούς τους, ώστε να συνεργάζονται μαζί τους σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο. Χρήστες της υπηρεσίας είναι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πληροφορικής και το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα, οι οποίοι υποβάλλουν αιτήματα για τεχνική υποστήριξη.

H εφαρμογή βασίζεται σε ένα σύστημα ticketing, δηλαδή ένα σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης με την μορφή Tickets το οποίο υποστηρίζει μια βάση δεδομένων λύσεων. Σε επόμενο παρόμοιο αίτημα, μπορεί κάποιος να αναζητήσει τα βήματα που ακολούθησε σε προηγούμενο(-α) ανάλογα Αιτήματα και να τα ακολουθήσει και στο νέο.

Η εφαρμογή συνεπικουρεί το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εργασιών (ΣΗΔΕ) του φορέα, καθώς όλα τα αιτήματα φτάνουν μέσα από τα 2 αυτά συστήματα – τα έγγραφα μέσω ΣΗΔΕ, τα υπόλοιπα μέσω iT-Works. Έχοντας, κάποιος, ανοιχτές 2 καρτέλες (μια για το ένα σύστημα και μια για το άλλο) έχει πρόσβαση σε όλα τα αιτήματα, που τον αφορούν. Επιδιώκει να επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με την χρονοβόρα διαδικασία της οργάνωσης, της ανάθεσης και της αναζήτησης των εργασιών υποστήριξης της Διεύθυνσης.

Η προστιθέμενη αξία της καινοτομίας είναι η δυνατότητα ευκολότερης και αμεσότερης εξυπηρέτησης των αιτημάτων, με μείωση του οργανωτικού χρόνου των στελεχών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και ο καλύτερος έλεγχος και παρακολούθηση στατιστικών δεδομένων που υποστηρίζουν την στοχοθεσία του έτους 2023.

Τρόπος λειτουργίας καινοτομίας

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με χρήση διαπιστευτηρίων (username, password) και σε αυτή συνδέεται όλο το προσωπικό της οργανικής μονάδας. Κάθε ζήτημα απαντάται ξεχωριστά και διατηρείται στο ιστορικό κάθε χρήστη μέλους υπαλλήλου της αρμόδιας Διεύθυνσης του φορέα, σε συνδυασμό με ένα σύστημα ανάθεσης, παρακολούθησης και διαχείρισης εσωτερικών εργασιών, με δυνατότητες χρέωσης, παρακολούθησης των ενεργειών, τόσο κατά τη διάρκεια που είναι «ανοιχτές», όσο και οποτεδήποτε θελήσει ο χρήστης που έχει δικαιώματα πρόσβασης, να τις προσπελάσει. Η εφαρμογή είναι δομημένη στα 3 βασικά επίπεδα πρόσβασης (+ το επίπεδο του administrator), ακολουθώντας την ιεραρχία Υπάλληλος-Τμηματάρχης-Διευθυντής, με ανάλογα δικαιώματα στην πρόσβαση των δεδομένων/πληροφοριών. Ο κάθε συνδεδεμένος χρήστης βλέπει τις εργασίες του οι οποίες έχουν ανατεθεί από τον προϊστάμενό του τον ίδιο και από το σύστημα ticketing, κατανεμημένες σε 3 βασικές κατηγορίες: Εργασίες, Συνεργασίες και Προγραμματισμένες για το μέλλον εργασίες. Ο χρήστης χρησιμοποιεί φόρμα για να εισάγει ενέργειες, να ολοκληρώσει είτε πλήρως μια εργασία, είτε το τμήμα που τον αφορά και να την αναθέσει την ενέργεια για συνέχεια σε άλλο τμήμα. Επίσης, κάθε προϊστάμενος μπορεί να βλέπει εκτός από τις δικές του εργασίες και αυτές των υφισταμένων του, προκειμένου να ενημερώνεται για την εξέλιξή τους. Η συμπλήρωση γίνεται οποιαδήποτε στιγμή θέλει ο χρήστης και από τις βασικές επιλογές που κάνει γίνεται μια πρόβλεψη-ένδειξη για το αρμόδιο τμήμα που πρέπει να επιληφθεί, ενώ ο χρήστης ενημερώνεται αυτόματα για την χρέωση και ολοκλήρωση των εργασιών, που τον αφορούν.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Βασικοί λόγοι για την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι:

1) Η ανάγκη αντιμετώπισης του μεγάλου και αυξανόμενου πλήθους των αιτημάτων για την υποστήριξη χρηστών σε θέματα βελτίωσης συστημάτων και επιδιόρθωσης βλαβών εξοπλισμού, σε συνδυασμό με το μικρό πλήθος του εξειδικευμένου προσωπικού για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

2) Η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικά στα μέτρα κατά της πανδημίας Covid-19, καθώς οι υπάρχοντες τρόποι επικοινωνίας με τηλέφωνο και email θεωρήθηκε ότι έπρεπε να εμπλουτιστούν, με τη συμπλήρωση φόρμας.

Στόχοι της Καινοτομίας

Οι στόχοι από την ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι:

Οι στόχοι από την ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτομίας είναι οι ακόλουθοι: 1) η μείωση του ποσοστού αιτημάτων που παραβλέπονται χωρίς να ανατεθούν προς επίλυση κατά 100%,

2) η μείωση του χρόνου που απαιτείται για την ενημέρωση και ανάθεση εργασιών κατά 100% λόγω αυτοματοποίησης της διαδικασίας,

3) η δημιουργία βάσης δεδομένων λύσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων,

4) η βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών με την προσθήκη ενός επιπλέον καναλιού θέσης (ανάθεσης) αιτημάτων επικουρικά του τηλεφώνου και του email που αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία με τη συμπλήρωση φόρμας αιτήματος από τον χρήστη,

5) η βελτίωση της διαδικασίας επίλυσης τεχνικών προβλημάτων με καλύτερη οργάνωση των ενεργειών,

6) η ενίσχυση της συνεργασίας των στελεχών, μέσα από ηλεκτρονικές εργασίες με δυνατότητα κοινής χρήσης, υποκαθιστώντας την επικοινωνία μέσω email,

7) η βελτίωση της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων (πχ πλήθος ετήσιων αιτημάτων ανά είδος ή μέσος χρόνος ενασχόλησης σε κάποιο είδος εργασίας).

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Με τη χρήση της εφαρμογής ανατέθηκαν και ικανοποιήθηκαν το έτος 2022 πάνω από 500 αιτήματα τεχνικής υποστήριξης. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή της καινοτομίας αφορούν:

1) την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του φορέα όσον αφορά την διαχείριση και ανταπόκριση σε αιτήματα τεχνικής υποστήριξης των υπαλλήλων καθώς:

α) έχουν μειωθεί σχεδόν στο ελάχιστο (100%) οι περιπτώσεις αιτημάτων τα οποία παραβλέπονται και δεν ανατίθενται σε αρμόδιο υπάλληλο προς επίλυση.

β) έχει μειωθεί κατά 100% ο χρόνος ενημέρωσης των χρηστών για τη χρέωση αιτήματός τους σε αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και για την ολοκλήρωση των εργασιών, αφού ενημερώνονται πλέον άμεσα μέσα από αυτοματοποιημένα email.

γ) έχει μειωθεί κατά 100% ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο υπάλληλος να έχει πρόσβαση και να βλέπει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί καθώς και το στάδιο της εκτέλεσης τους.

δ) έχουν αυτοματοποιηθεί οι διαδικασίες ορισμού συνεργασιών μεταξύ υπαλλήλων της Διεύθυνσης για την ικανοποίηση αιτημάτων τεχνικής υποστήριξης και για τον ορισμό υπεύθυνου υπάλληλου ο οποίος θα εκτελέσει την κάθε υπορεργασία που είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματος, στο πλαίσιο της συνεργασίας. ε) παρέχεται πλέον η δυνατότητα διατήρησης στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό αιτημάτων καθώς και το χρόνο επίλυσης του κάθε προβλήματος. Στη Βάση Δεδομένων των Αιτημάτων τηρούνται στοιχεία, κάποια αυτόματα (χωρίς παρέμβαση χρήστη), όπως πότε ανατέθηκε, πότε ολοκληρώθηκε και κάποια από τον ίδιο το χρήστη, όπως μια περιγραφή και ο καθαρός χρόνος που απασχολήθηκε σε κάθε Ενέργεια, άρα και συνολικά στο κάθε Αίτημα. Από τα δεδομένα που τηρούνται μπορούν να εξαχθούν διάφορα χρήσιμα (άλλα περισσότερο ή λιγότερο) Στατιστικά δεδομένα.

2) έχει αυξηθεί η ικανοποίηση των χρηστών και έχει βελτιωθεί η αξιοπιστία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του φορέα.

Στάδιο σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έγινε το Σεπτέμβριο του 2021 και η πρώτη έκδοση (v1.0) ήταν έτοιμη στα μέσα Δεκεμβρίου 2021. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής δημιουργήθηκε ομάδα σχεδιασμού αποτελούμενη από 3 μέλη της Διεύθυνσης Πληροφορικής, ειδικότητας Πληροφορικής, με το ένα μέλος να είναι επιφορτισμένο με την υλοποίηση, ενώ τα άλλα για την υποβολή προτάσεων, ελέγχους και διορθώσεις.

Για τον σχεδιασμό του σχήματος Βάσης Δεδομένων, δημιουργήθηκε το ανάλογο ER diagram. Σε αυτό το στάδιο επιλέχθηκαν σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης (SQL Server, ASP.net, CSS Bootstrap, JScript, jQuery), ώστε το αποτέλεσμα να είναι μια web-based εφαρμογή, σύγχρονης εμφάνισης, αισθητικής και λειτουργικότητας η οποία θα υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Μετά την παρουσίαση της εφαρμογής και τις παρατηρήσεις στελεχών της Διεύθυνσης, δημιουργήθηκε νεότερη έκδοση η οποία στα τέλη Φεβρουαρίου 2022 μπήκε σε πιλοτική λειτουργία. Κατά το στάδιο αυτό δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον demo, στο οποίο οι χρήστες μπορούσαν να εισέλθουν, να δοκιμάσουν διάφορους ρόλους, να εισάγουν αιτήματα και εργασίες, να τις χρεώνουν, να τις ολοκληρώνουν και γενικά να δουν τον τρόπο λειτουργίας. Από αυτή τη διαδικασία, διάρκειας περίπου δύο μηνών, συλλέχθηκαν παρατηρήσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν και εκείνες που κρίθηκαν χρήσιμες, ενσωματώθηκαν στην επόμενη έκδοση της εφαρμογής.

Στάδιο εφαρμογής

Η χρήση της εφαρμογής ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022. Καθώς οι χρήστες της εφαρμογής είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, κρίθηκε ότι αρκούσε μια παρουσίαση της χρήσης της κι ένα δοκιμαστικό περιβάλλον για την εκμάθησή της. Η χρήση της καινοτομίας παρακολουθείται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και τους προϊσταμένους των τμημάτων, μέσω της ειδικής σελίδας της εφαρμογής.

Χρηματοδότηση και κόστος

Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν ένας υπάλληλος Πληροφορικής για συνολικά 5-6 ανθρωπομήνες, σε διάστημα 15 μηνών, ενώ για την εκσφαλμάτωση της εφαρμογής απασχολήθηκαν δύο υπάλληλοι ειδικότητας Πληροφορικής, για 1 μήνα αθροιστικά.

Η συντήρηση της καινοτομίας απαιτεί εργασία αθροιστικά λιγότερη από μισό ανθρωπομήνα ανά έτος. Αν συνυπολογιστεί, όμως, και η ενσωμάτωση επιθυμητών βελτιώσεων, τότε αναλόγως της πολυπλοκότητάς τους, η κατά μέσο όρο εκτίμηση για το κόστος εργασίας θα ήταν περίπου ένας επιπλέον ανθρωπομήνας ανά έτος. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κόστος συντήρησης, καθώς αυτή γίνεται αποκλειστικά εκ των έσω.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Δεν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή της καινοτομίας.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Η βιωσιμότητα μπορεί να θεωρηθεί εξασφαλισμένη, καθώς ως εσωτερική εφαρμογή δεν απαιτεί επιπρόσθετους οικονομικούς πόρους για τη συντήρηση, λειτουργία, ακόμη και τη βελτίωσή της. Ήδη βρίσκεται στην έκδοση 1.9, ενώ υλοποιούνται αλλαγές/βελτιώσεις για την επόμενη έκδοση (την 2.0). που αφορούν την χρήση ή την προσθήκη νέων λειτουργιών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλες αντίστοιχες οργανικές μονάδες (ήτοι Διευθύνσεις Πληροφορικής), διαφόρων φορέων που έχουν παρόμοια δομή και αρμοδιότητες, πρωτίστως ίσως από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις οι οποίες δέχονται αιτήματα από το εσωτερικό του εκάστοτε φορέα.

Φορέας: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Πεδίο καινοτομίας: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Στάδιο καινοτομίας: Εφαρμογή

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι υπάλληλοι

Αποτελέσματα (αρ. ωφελ.): 2023: 300-800 χρήστες, 2022: 100-150 χρήστες, 2022: 500 αιτήματα υποστήριξης

Πηγές Χρηματοδότησης: Ίδια μέσα


Url: iT-Works

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.