Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία «Sandbox» που ανέπτυξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρίες να υποβάλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις. Στη συνέχεια, η ΕΑ τις αξιολογεί αναφορικά με την επίπτωσή τους στον ανταγωνισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της συνεργασίας με βάση ένα νέο άρθρο (37Α), στο εθνικό δίκαιο (ν. 3959/2011) και με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Η ΕΑ πρωτοστάτησε και δημιούργησε ένα πρότυπο εργαλείο προώθησης και αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, που προκύπτουν κατόπιν συμφωνιών μεταξύ ανταγωνιστών που έχουν όμως κύριο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Η πλατφόρμα «Sandbox» είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που σκοπό έχει να δώσει στις επιχειρήσεις το έναυσμα να υποβάλλουν συνεργατικές προτάσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στο δημόσιο συμφέρον μέσω της ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης και κατ’ επέκταση στην πράσινη μετάλλαξη της Ελληνικής οικονομίας, παρέχοντας στις επιχειρήσεις έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο πειραματισμού.

  Η καινοτομία υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να:

  Α. Υποβάλλουν την πρότασή τους επίσημα (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται προς αξιολόγηση) στην Επιτροπή. Επίσης δίνεται κατευθυντήριος «χάρτης» για την αποφυγή προβληματικών συμπεριφορών/δομών για τον ανταγωνισμό και καθοδήγηση για τα θέματα ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψουν. Εφόσον όμως προκύψουν προβλήματα στο στάδιο αυτό για τα οποία δεν υπήρχε ενημέρωση ή/και πρόβλεψη και τα οποία παρουσιάζουν σημαντική βαρύτητα, η συνολική προσέγγιση δύναται να επαναξιολογηθεί. Επιπλέον, για την εφαρμογή και υλοποίηση της πρότασης υπάρχει έλεγχος προόδου (monitoring). Επίσης υποστηρίζονται «State-of-play» συναντήσεις για να συζητηθεί η πρόοδος της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο το οποίο θα τεθεί για την υλοποίηση της πρότασης).

 

Β. Να υποβάλλουν ένα αρχικό αίτημα ώστε να συζητηθούν αρχικές σκέψεις και να διευκρινιστεί το πλαίσιο αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία «πρώτη επαφή» που θα βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη (καθώς και την ΕΑ) σε οργανωτικό σχεδιασμό για την κατάθεση ή μη της τελικής τους πρότασης, ώστε παράλληλα να εκκινείται ο μηχανισμός επεξεργασίας και αξιολόγησης. Με την ύπαρξη των δύο αυτών επιλογών η ΕΑ προσφέρει έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο πειραματισμού των επικείμενων επενδύσεων και λειτουργεί προκλητικά σε ενδεχόμενες βλαβερές για τον ανταγωνισμό πρακτικές που σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετώπιζε ως de facto.

 

Σημειώνεται ότι η δράση είναι πρωτότυπη, καθώς δεν υφίσταται παρόμοια προσπάθεια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή αλλού) και η λειτουργία ενός τέτοιου «Sandbox» μπορεί να συνεισφέρει και στην δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική αγορά (πράσινο πρότυπο).

 

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

 

Κύριοι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

 

- Η ευθυγράμμιση με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συνιστά το γενικό, κοινό πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θέτοντας δεκαεπτά (17) Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Περαιτέρω, με τη Συμφωνία των Παρισίων επισημαίνεται η ανάγκη και τίθενται οι στόχοι για την ενίσχυση της παγκόσμιας αντιμετώπισης της απειλής της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

 

- Η αντιμετώπιση των προβλημάτων και των εμποδίων που ενδέχεται να προκαλεί η νομοθεσία περί ανταγωνισμού για τις πρωτοβουλίες για βιώσιμη ανάπτυξη. Οι λανθασμένες αντιλήψεις και η αβεβαιότητα σχετικά με τη σύννομη επιχειρηματική δράση, ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων που προτίθενται να αναλάβουν συνεργατικές πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βιωσιμότητα και να δημιουργήσουν επιχειρηματικά οικοσυστήματα που αναπτύσσουν καινοτομίες και τις εφαρμόζουν σε μια ευρύτερη βάση.

 

- Η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργατικής καινοτομίας, η οποία ωθεί τις επιχειρήσεις να πειραματιστούν υιοθετώντας νέα μοντέλα συνεργασίας.

  Στόχοι της Καινοτομίας

 

Στόχος της καινοτομίας είναι να παρέχει σχετική νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις μειώνοντας τους ρυθμιστικούς κινδύνους, ώστε να προάγει επενδύσεις που συμβαδίζουν με τους ευρύτερους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνικοοικονομική ευημερία.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

 

Στην παρούσα φάση της πιλοτικής εφαρμογής δεν υπάρχουν ποσοτικά στοιχεία, ωστόσο εκτιμάται ότι η καινοτομία θα διευρύνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση στη κοινωνία και την οικονομία καθώς θα έχει άμεσο θετικό αποτέλεσμα στην αύξηση του δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης της Ελλάδος. Επιπλέον, παρέχοντας στις επιχειρήσεις έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο πειραματισμού των επικείμενων επενδύσεών τους σε projects βιώσιμης ανάπτυξης, η ΕΑ λειτουργεί προληπτικά σε ενδεχόμενες βλαβερές για τον ανταγωνισμό πρακτικές που σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετώπιζε ως de facto παραβάσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Στάδιο σχεδιασμού

 

Η πρόταση για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Sandbox» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά, αποτελεί μία πρόταση που εντάσσεται στο πλαίσιο πολιτικών της ΕΑ για την προώθηση και ενίσχυση του ανταγωνισμού. Η ΕΑ αναγνώρισε ότι υπάρχει ανάγκη για αποδεκτή επιχειρηματική συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή συνεργατικών έργων βιώσιμης ανάπτυξης που τα οφέλη τους για την κοινωνία θα μπορούσαν έως ένα σημείο να υπερβαίνουν τους κανόνες ανταγωνισμού, εφόσον όμως πρώτα εξετάζονται και παρακολουθούνται από την αρμόδια αρχή ανταγωνισμού. Για το λόγο αυτό, η ΕΑ πρωτοστάτησε και δημιούργησε ένα πρότυπο εργαλείο προώθησης και αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων, που προκύπτουν κατόπιν συμφωνιών μεταξύ ανταγωνιστών που έχουν όμως κύριο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για την υλοποίηση της πλατφόρμας «Sandbox» συστήθηκε ομάδα εργασίας, υπό τη ευθύνη και στενή παρακολούθηση του Προέδρου της ΕΑ, αποτελούμενη από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης του Ανταγωνισμού και διεθνείς εμπειρογνώμονες. Η ομάδα εργάστηκε συστηματικά και σε συνεργασία με έναν εξωτερικό συνεργάτη (εταιρεία πληροφορικής) δημιούργησε την πλατφόρμα «Sandbox». Η υλοποίηση της πλατφόρμας χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από διαθέσιμους πόρους της ΕΑ. Πιο αναλυτικά, τα στάδια του σχεδιασμού ήταν τα ακόλουθα:

  Α. Αναγνώριση της ανάγκης: Στο στάδιο αυτό αναλύθηκε το είδος και εύρος του προβλήματος. Λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι η ΕΑ έχει πρόσφατα επικεντρώσει εκ νέου τη δραστηριότητά της, εκτός από τη συνήθη εστίασή της στην ευημερία των καταναλωτών, στην προώθηση της καινοτομίας και της Πράσινης Ανάπτυξης. Αυτός είναι ένας τομέας όπου οι αρχές πρέπει να οικοδομήσουν γέφυρες για να ενθαρρύνουν συμφωνίες βιωσιμότητας παρέχοντας σαφείς, συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τις αποδεκτές παραμέτρους της συνεργασίας.

Β. Δημόσια διαβούλευση και επεξεργασία των απαντήσεων σε αυτήν: Μεταξύ άλλων παρατίθενται και τα παρακάτω έγγραφα στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε. (https://www.epant.gr/files/2021/sandbox/GSEVEE.pdf, https://www.epant.gr/files/2021/sandbox/Cover_letter_to_HCC_8_6_2021.pdf)

Γ. Βασικός σχεδιασμός: Συντάχθηκε λίστα απαιτήσεων για την δημιουργία της πλατφόρμας από την ομάδα εργασίας και των υπόλοιπων δράσεων που θα πρέπει να γίνουν. Η ομάδα για τη δημιουργία και λειτουργία του «Sandbox» έλαβε υπόψη διάφορα στοιχεία που αφορούν τη νομική και οικονομική ανάλυση από την σκοπιά του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, την ανάλυση από την σκοπιά των κριτηρίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα τεχνολογικά μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τους στόχους για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την εσωτερική διαδικασία, τη στελέχωση και λειτουργία της ΕΑ (επιχειρησιακές προϋποθέσεις), τις πραγματικές συνθήκες στην ελληνική αγορά και τις δυνατότητές της για καινοτομία. Στο στάδιο αυτό συνάχθηκε προϋπολογισμός του έργου τόσο αναφορικά με τους ανθρώπινους πόρους, όσο και τους χρηματοοικονομικούς πόρους που θα πρέπει να διατεθούν από την ΕΑ.

Δ. Λεπτομερής σχεδιασμός/παραμετροποίηση: Σε συνεργασία με την εταιρεία που έκανε την κατασκευή της πλατφόρμας συντάχθηκε το εγχειρίδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης και λειτουργίας της πλατφόρμας. Ο σχεδιασμός της παραμετροποίησης του «Sandbox» (τεχνολογία εφαρμογής και λειτουργίας του έργου, κανόνες και ζητούμενες πληροφορίες, διαλογή συμμετεχόντων, εκτίμηση και ανάλυση προτάσεων, κλπ.) είχαν και έχουν στόχο στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας και στο μικρότερο διοικητικό κόστος, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την ΕΑ. Επίσης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί και με άλλες κινήσεις που προγραμματίζονται από διάφορους δημόσιους φορείς (π.χ. το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία), συμπληρώνοντας και δημιουργώντας ένα δημόσιο (οικο-) σύστημα δράσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται για την πράσινη μετάλλαξη της ελληνικής οικονομίας. Στο στάδιο αυτό επαναξιολογήθηκε ο προϋπολογισμός με σκοπό την αναθεώρησή του αν κριθεί αναγκαίο.

Ε. Υλοποίηση/κατασκευή πλατφόρμας: Κατά το στάδιο αυτό η ομάδα που έκανε το σχεδιασμό εργάστηκε στενά με την εταιρεία κατασκευής της πλατφόρμας ώστε να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης υλοποίησής της.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Η πλατφόρμα «Sandbox» βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2022 στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής και θα λειτουργήσει ως ψηφιακή πλατφόρμα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της ΕΑ. Στο στάδιο αυτό έγιναν έλεγχοι λειτουργικότητας τόσο από την ομάδα σχεδιασμού της ΕΑ όσο και από την ίδια την εταιρεία. Στο στάδιο αυτό εντοπίστηκαν δυσλειτουργίες οι οποίες διορθώθηκαν καθώς επίσης έγιναν βελτιώσεις για την καλύτερη λειτουργία της πλατφόρμας και της χρήσης της από τους χρήστες. Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί μια εύκολη στη χρήση πλατφόρμα.

Η πιλοτική εφαρμογή θα αναδείξει τυχόν βελτιώσεις που μπορεί να απαιτούνται για τη λειτουργία της πλατφόρμας. Για το λόγο αυτό έχει οριστεί το χρονικό διάστημα των 12 μηνών πιλοτικής λειτουργίας, ώστε να είναι δυνατή η λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με ενδεχόμενες διορθώσεις.

Η πλατφόρμα θα προβλέπει έναν ασφαλή χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων ως το κύριο μέσο για την επικοινωνία των μερών με την ΕΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της συνεργασίας. Οι υποστηρικτές βιωσιμότητας (sustainability advocates) θα λειτουργούν υποστηρικτικά στην κατάθεση και περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την πράσινη ανάπτυξη.

Σχεδιαστικά, η λειτουργία του «Sandbox» αποτελείται από 2 χώρους: α) αυτόν που βλέπουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (frontend) και οι υποστηρικτές βιωσιμότητας (εάν αυτή η υπηρεσία επιλεγεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη), β) αυτόν στον οποίο εργάζεται η ομάδα χειριστών/αξιολογητών (backend). Το περιβάλλον απαιτεί από τον χρήστη την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την πρόταση, θέματα ανταγωνισμού και βιώσιμης ανάπτυξης για τα οποία θα γίνει επεξεργασία στην κατόπιν αξιολόγηση.

Στάδιο εφαρμογής

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί από το 2023 σε πλήρη εφαρμογή, λειτουργώντας με τον τρόπο που αναφέρθηκε ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι αλλαγές στην λειτουργία σε σχέση με το στάδιο της πειραματικής εφαρμογής θα είναι οριακές.

Το «Sandbox» θα λειτουργήσει ως ψηφιακή πλατφόρμα συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της ΕΑ. Η πλατφόρμα θα προβλέπει έναν ασφαλή χώρο ανταλλαγής μηνυμάτων ως το κύριο μέσο για την επικοινωνία των μερών με την ΕΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια της συνεργασίας. Όλες οι πληροφορίες που ζητούνται από τα μέρη θα κατατίθενται στην πλατφόρμα. Οι υποστηρικτές βιωσιμότητας (sustainability advocates) θα λειτουργούν υποστηρικτικά στην κατάθεση και περαιτέρω επεξεργασία των προτάσεων για επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την πράσινη ανάπτυξη. Η frontend σελίδα της πλατφόρμας θα εμφανίζει κάθε φορά τον κλάδο/αγορά για τον οποίο οι προτάσεις συνεργασίας είναι ανοιχτές. Θα επιλέγονται κάθε χρόνο συγκεκριμένοι τομείς της οικονομίας, με σκοπό την εξοικονόμηση διοικητικών πόρων, αλλά θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και σε άλλους τομείς. Στη frontend σελίδα θα εμφανίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες για τον κύκλο της πρότασης (διαδικασία για την υποβολή, αξιολόγηση κλπ.).

Σχεδιαστικά, η λειτουργία της πλατφόρμας «Sandbox» αποτελείται από 2 χώρους:

α) Αυτόν που βλέπουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (frontend) και οι υποστηρικτές βιωσιμότητας (εάν αυτή η υπηρεσία επιλεγεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη).

β) Αυτόν στον οποίο εργάζεται η ομάδα χειριστών/αξιολογητών (backend).

Το περιβάλλον απαιτεί από τον χρήστη την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν την πρόταση, θέματα ανταγωνισμού και βιώσιμης ανάπτυξης για τα οποία θα γίνει επεξεργασία στην κατόπιν αξιολόγηση ενώ θα παρέχονται και γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές (Guidelines) για τη χρήση της πλατφόρμας. Στη λίστα frontend καταγράφονται οι ζητούμενες πληροφορίες, ενώ στη λίστα backend τα θέματα που αξιολογούνται για τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Ενδέχεται να υπάρχει ένα αρχικό στάδιο επαφής με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να συζητηθούν αρχικές προτάσεις/σκέψεις και να διευκρινιστεί το πλαίσιο αξιολόγησης. Στο επόμενο στάδιο γίνεται η πρώτη επίσημη επαφή των μερών με την ΕΑ, όπου υπάρχει η πρώτη αξιολόγηση του σχεδίου, των στόχων του, της αγοράς/κλάδου που αφορά κλπ. Και σε αυτό το στάδιο οι πληροφορίες που ζητούνται είναι βασικού επιπέδου.

Το κύριο στάδιο αφορά την κύρια διαδικασία συλλογής των μελετών/αναλύσεων και της διεξαγωγής της αξιολόγησης από την πλευρά της ΕΑ. Τα λεπτομερή κριτήρια (guidelines) που σχετίζονται με αυτό το στάδιο (π.χ. KPIs) είναι υπό διαμόρφωση και θα δημοσιευθούν, ωστόσο μια σειρά από κύρια και επιμέρους κριτήρια είναι:

-βαθμός βιώσιμης ανάπτυξης που πρόκειται να επιτευχθεί (sustainability rate),

-συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή,

-17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,

-οικονομικό όφελος (economic benefit),

- συσχετισμός οφέλους σε υφιστάμενους σκοπούς εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Για τη δημιουργία τέτοιων προτάσεων θα υπάρχει μία διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών των συμμετεχόντων μεταξύ τους αλλά και με την ΕΑ. Ωστόσο, οι πληροφορίες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά την επιχειρηματική πρωτοβουλία, η οποία εξετάζεται. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται, εφόσον κρίνεται ότι θέτουν ζητήματα ανταγωνισμού, θα κρίνονται ενδελεχώς στο στάδιο αυτό.

Στάδιο διάδοσης

Η διάδοση στο εσωτερικό του φορέα πραγματοποιείται με τη χρήση εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας και με παρουσιάσεις. Για την ευρύτερη διάδοσή της στο εξωτερικό του φορέα χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα της ΕΑ, δραστηριότητες του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες και η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμα, για την διάδοση της καινοτομίας διεξήχθη ημερίδα για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της, στην οποία έλαβαν μέρος φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνεργασίες

Ο εξωτερικός συνεργάτης (προγραμματιστής) ασχολήθηκε με την κατασκευή της πλατφόρμας . Ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας έγινε κατόπιν των προτάσεων και οδηγιών της ομάδας εργασίας της ΕΑ.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το οικονομικό κόστος για την ανάπτυξη της καινοτομίας ανήλθε στο ποσό των 350.000 ευρώ, ενώ το ετήσιο κόστος για την συντήρηση και τη λειτουργία της εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 15.000 ευρώ. Η ομάδα που απασχολήθηκε τόσο κατά το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού όσο και κατά το στάδιο της υλοποίησης του έργου καθώς και κατά την πιλοτική εφαρμογή του περιλαμβάνει τα εξής: 3 άτομα από την διοίκηση (Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια ), 2 Εξωτερικοί συνεργάτες προγραμματιστές, 6 Υπάλληλοι της ΓΔΑ (4 ΕΕΠ Οικονομολόγοι , 1 ΕΕΠ Νομικοί, 1ΤΕ Πληροφορικής), 2 Ασκούμενοι στην ΕΑ (2 Νομικοί), 2 Εμπειρογνώμονες (1 Μαθηματικός, 1 Νομικός). Δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός σε ανθρωποώρες, καθώς η όλη υλοποίηση του έργου έγινε από τους ανωτέρω παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Στην φάση της αρχικής λειτουργίας της πλατφόρμας εντοπίστηκαν κενά αναφορικά με το είδος των προτάσεων που μπορούσε να δεχθεί και να καταγράψει η πλατφόρμα. Για το λόγο αυτό βελτιώθηκε τεχνικά όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της, ώστε να περιλαβαίνει όλα τα πιθανά σενάρια, με την συνδρομή του εξωτερικού συνεργάτη.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της καινοτομίας αποτελεί η στήριξη της λειτουργίας της από την Διοίκηση της ΕΑ, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση της. Στην τηλε-ημερίδα που πραγματοποιήθηκε και έλαβαν μέρος φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό υπήρξε θερμή υποδοχή της καινοτομίας από όλους τους συμμετέχοντες, επομένως αναμένεται ως δεδομένη η αποδοχή της και η ευρεία αξιοποίησή της από τους ενδιαφερόμενους χρήστες.

 

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

 

Από την αρχή διαπιστώθηκε ότι η καινοτομία αποτελεί μια πρωτοπόρο σκέψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων για βιώσιμή ανάπτυξη. Η όλη διαδικασία για την υλοποίηση της καινοτομίας έδωσε τη δυνατότητα στον οργανισμό να εργαστεί συνεργατικά για την επίτευξη του στόχου.

Φορέας: Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Οικονομία και ανάπτυξη

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Πεδίο καινοτομίας: Πράσινη μετάβαση

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών

Στάδιο Καινοτομίας: Πειραματική εφαρμογή

Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, γενικός πληθυσμός

Αριθμός ωφελουμένων: Το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας (πάνω από 1.400.000 νομικά πρόσωπα), γενικός πληθυσμός

Πηγές Χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός φορέα

URL: https://sandbox.epant.gr/

 

 

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 5 / 5. Αριθμός ψήφων: 2

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.