Α.1.Περιγραφή της Καινοτομίας:

Η «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» αποτελεί μια άτυπη ανοιχτή δικτύωση των κυριοτέρων θεσμικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας που συγκροτούν το σύστημα καινοτομίας με κοινό στόχο της ενίσχυση της επιχειρηματικότητας διαμέσου της ενίσχυσης των αρχών του Small Business Act (SBA). Το ΣΕΑΔΕ είναι μία άτυπη μορφή Δικτύου το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης και σημαντικός παράγοντας που θα οδηγεί την Ατζέντα των 10 Αρχών του SBA στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Τα Μέλη διατηρούν πλήρως την ανεξαρτησία τους αλλά σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ τους. Το Δίκτυο είναι μη κερδοσκοπικό συλλογικό σχήμα και συστήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδιασμού «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017» (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017) με χρονικό ορίζοντα πέρα και ανεξάρτητα από τη λήξη αυτού.

Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή και το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» αποτελείται από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας, των ερευνητικών ιδρυμάτων και ενδιαφερόμενους πολίτες. Αναλυτικότερα συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 3 επιμελητήρια της Δυτικής Ελλάδας, οι τοπικοί φορείς βιομηχανίας ΣΕΒ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας και ΣΕΒΙΠΑ, τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής, τοπικοί φορείς επιχειρηματικότητας, ο Οργανισμός Enterprise Greece. Το δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα» (ΣΕΑΔΕ) συστήθηκε την 27 Ιανουαρίου 2017 και ενέκρινε την κατάρτιση καταστατικού υπό την παρουσία των συμβαλλόμενων - ιδρυτικών μελών με την παρουσία του Περιφερειάρχη και του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας. Στο καταστατικό ορίσθηκαν ο τρόπος λειτουργίας και τα όργανα λήψης αποφάσεων ως εξής:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Γ. Η Εκτελεστική Επιτροπή

Δ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Α.2. Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας 

Η συνεργασία και η δικτύωση αποτελεί μονόδρομο για την ανάδειξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

 Α.3. Στόχοι της Καινοτομίας:

 • Η προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, η ενίσχυση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και η διασφάλιση της επιχειρηματικής δεοντολογίας.
 • Η προώθηση συλλογικών πρωτοβουλιών για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, τη βελτίωση του νομικού πλαισίου και τη θέσπιση ανοικτών και φιλικών προς την καινοτομία κανόνων, καθώς και η κοινή στρατηγική για εντοπισμό δυσλειτουργιών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας.
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικές πλατφόρμες και εν γένει η ενίσχυση της μικρο-επιχειρηματικότητας διαμέσου της ανταλλαγής και διάδοσης γνώσεων.
 • Η πληροφόρηση και η συμβουλευτική καθώς και η προώθηση καλά στοχευμένων παρεμβάσεων ώστε οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν εξωστρέφεια.
 • Η βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η τόνωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις ΜμΕ, η δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» με αιχμή την καινοτομία.
 • Η μετατροπή των περιβαλλοντικών προκλήσεων σε οικονομικές ευκαιρίες.
 • H διάχυση του πνεύματος της συνεργατικότητας στην τοπική κοινωνία και η μετάδοση επιχειρηματικών αξιών και ικανοτήτων.
 • Η επιχειρηματική ενσωμάτωση και δικτύωση καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εµπειρίας και καλών πρακτικών.
 • H σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την παραγωγή (συνέργεια έρευνας και ΜμΕ) προσέλκυση επενδύσεων υψηλής οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, η αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος στην αγορά.
 • H στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού.
 • H διασύνδεση και συνεργασία με άλλα σχετικά δίκτυα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Β.1 Αποτελέσματα της καινοτομίας:

Βελτίωση αποτελεσματικότητας, Βελτίωση αποδοτικότητας, Βελτίωση ικανοποίησης χρηστών – συναλλασσομένων. 

Β.2 Περιγραφή αποτελέσματος:

Μέσω της Συμμαχίας γίνεται ευκολότερη η σύμπραξη και η αλληλεπίδραση με φορείς επιχειρηματικότητας για την προώθηση σχετικών δράσεων και δημιουργείται κουλτούρα συνεργατικότητας. Επίσης επιτυγχάνεται η εξωστρέφεια, ο διαμοιρασμός της γνώσης και εμπειρίας, η διευκόλυνση του κανονιστικού πλαισίου, η προσέλκυση επενδύσεων και η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας επιχειρηματικότητας.

Ο συνολικός αριθμός μελών Δικτύου διαμορφώθηκε ως εξής:
 • Ιανουάριος 2017: 25 ιδρυτικά μέλη
 • Δεκέμβριος 2018: 45 μέλη (25 ιδρυτικά μέλη + 20 αρωγά μέλη)
Ποσοτικά στοιχεία
 1. Τριήμερο Συνέδριο (13-15/12/2018) διερεύνησης της περιφερειακής ανάπτυξης για την στήριξη και προαγωγή των ΜμΕ
 2. Ημερίδα για την ενίσχυση της Βιομηχανικής Καινοτομίας στην ΠΔΕ
 3. Εκδήλωσης για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία του Προγράμματος COSME (Οκτώβριος Νοέμβριος 2017
 4. 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (Patras IQ 2018)
 5. Δράσεις ενόψει της επίσκεψης της Επιτροπής Περιφερειών για την αξιολόγηση υλοποίησης σχεδιασμού «ΠΔΕ – Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017»
 6. Προοπτικές της Γαστρονομίας («Ελληνική Κουζίνα») ως επιχειρηματική επιλογή
 7. Ημερίδα «Βελτίωση περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης μεταποιητικών μονάδων και ΜμΕ επιχειρήσεων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (05/04/2017)
 8. «European Industry days»: Σχεδιασμός διοργάνωση ημερίδας ΠΔΕ με Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 9. Ημερίδα με θέμα τη γνωριμία στις νέες αγορές μέσω εμπορικών ακολούθων
 10. Χορηγία για 1ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών
Ενημερώσεις
 1. Πορεία του Orange Grove Patras (OGP)
 2. Ενημέρωση των αποτελεσμάτων του 5ου Περιφερειακού Διαγωνισμού ρομποτικής
 3. Προοπτική ένταξης της ΠΔΕ στο Δίκτυο Πόλεων EDEN
 4. Ευρυζωνικό δίκτυο 5G (5th Generation Wireless System)
 5. Summer School (Guglielmo Marconi University and TEI of Western Greece) in Patras
 6. Πλατφόρμα e-learning, εκπαίδευση για τον θεσμό της μαθητείας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EAPPREN - Erasmus KA3
 7. Λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας («Επιχειρηματικότητα»)
 8. Περιφερειακό Επιχειρηματικό Forum στην Περιφέρεια Βοϊβοντίνα Σερβίας
 9. Τοιχογραφίες (Murals) Art in Progress, ανάπτυξη Πολιτισμικού Τουρισμού της Πάτρας
 10. Νέο σχέδιο νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
 11. Ημερίδα με θέμα τη γνωριμία στις νέες αγορές μέσω εμπορικών ακολούθων
 12. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των ΜμΕ του ναυτιλιακού τομέα - Έργο «Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region (ECO-NAUTINET)».
Βραβεύσεις ΠΔΕ
 1. Ευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας «European Destinations of ExcelleNce (EDEN) της ΠΔΕ
 2. BRAVO Awards 2018: Βράβευση ΠΔΕ για τις δράσεις «Κάνε κάτι δραστικό, κόψε πια το πλαστικό» και την ΣΕΑΔΕ
 3. Βράβευση ΠΔΕ ως ανερχόμενη περιοχή της χώρας στον τομέα του τουρισμού στα πλαίσια της εκδήλωσης «Treasures of Greek Tourism Awards 2018».
Επιχειρησιακά Προγράμματα
 1. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΠΔΕ» - ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
 2. «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας» - ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

  Γ.1.Στάδιο Σχεδιασμού

  Διάρκεια σταδίου: -

  Χρήση εργαλείων – πηγών έμπνευσης : Οι εξουσίες που έχει η Περιφέρεια από την κεντρική κυβέρνηση και οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι. Ωστόσο, ο Περιφερειάρχης και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρότειναν μια καινοτόμο και χαμηλού κόστους επιχειρηματική στρατηγική εδαφικής ανάπτυξης η οποία, εάν ευοδωνόταν, θα προσέφερε ένα εναλλακτικό μοντέλο, από το οποίο μπορούν να αντλήσουν έμπνευση οι άλλες περιφέρειες της Ελλάδας και το σύνολο της χώρας. Η στρατηγική βασιζόταν σε: (1) Εξισορρόπηση της χαμηλής υποστήριξης που προσφέρουν οι κεντρικές αρχές στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με την ανάληψη πιλοτικών πολιτικών για την ενίσχυση των ΜμΕ. (2) Μια στενή συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού τομέα της περιφέρειας και της διοίκησης μέσω της οποίας όλοι μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη του στόχου.

  Γ.2  Στάδιο Πειραματικής Εφαρμογής

  Διάρκεια σταδίου: -

  Χρήση εργαλείων - μεθοδολογίας: -

  Γ.3 Στάδιο Εφαρμογής

  Διάρκεια σταδίου: 

  Χρήση εργαλείων – πόρων: Η υλοποίηση της στρατηγικής στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη των επικεφαλής και ειδικών για την εφαρμογή των προαναφερόμενων αρχών και προτεραιοτήτων (προώθηση ΜμΕ, συνεργασία και ανταλλαγή ιδεών κλπ) και στόχευσε στην αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και εν γένει τις Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής «Small Business Act -(SBA)» στην προαγωγή της δικτύωσης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της εθελοντικής προσφοράς και της συνέργειας, προτάσεις έργων και δράσεων με όραμα προσανατολισμένο στο μέλλον, στο οποίο η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό για την οικονομική ανάκαμψη και το γενικό περιβάλλον θα καταστεί ευνοϊκό για την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων. Η δημιουργία ενός τοπικού δικτύου φορέων επιχειρηματικότητας με στόχο την εφαρμογή των αρχών του SBA αποτέλεσε την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιτυχή υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Η συνεργασία αυτή εδράστηκε όχι απλά σε μια δέσμευση αρχών αλλά και σε μια δέσμευση τεχνικής υποστήριξης που προκύπτει από τον διαμοιρασμό δραστηριοτήτων στους εταίρους του δικτύου. Τέλος, το ΣΕΑΔΕ υποστηρίζεται από το προσωπικό της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και των συναφών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

   

  Γ.4 Στάδιο Διάδοσης

  Διάρκεια σταδίου: -

  Μέσα διάδοσης εντός της οργάνωσης: Παρουσιάσεις

  Μέσα διάδοσης εκτός της οργάνωσης: Ιστοσελίδα, Συνέδρια, εκδηλώσεις, ημερίδες κλπ, Παρουσίαση σε ομάδες εργασίας

  Γ.5 Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση:

  Ο κίνδυνος που συνδέεται με τη δικτύωση (network risk), ο οποίος αναφέρεται στην καταλληλότητα των συνεργαζομένων με την επιχείρηση εταίρων (collaborative partners), στην ύπαρξη ή/και τη διαμόρφωση των αντίστοιχων αλυσίδων αξίας, και στον εντοπισμό των αντίστοιχων σημαντικών κενών που μπορούν να καλυφθούν. Ο κίνδυνος από το ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης (contextual risk) που αναφέρεται π.χ. στο ευμετάβολο και την ασάφεια των κρατικών πολιτικών, των ρυθμίσεων, της φορολογίας, των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο της διαχείρισης της καινοτομίας, η αποτυχία είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζεται και ως μια εμπειρία μάθησης (learning experience).Η παραγωγή καινοτομιών εμπεριέχει και πολλές αποτυχίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μαθησιακές εμπειρίες.

  Γ.6 Συνεργασίες:

  1.ΕΤΕΑΝ 2.Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Πάτρας 3. Φορείς Δικτύου ΣΕΑΔΕ.

  Δ.1 Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας στη δημόσια οργάνωση και γενικότερα

  • Οι μέθοδοι Διοίκησης του Δημόσιου Τομέα να έχουν την ευελιξία, τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα εκείνων του Ιδιωτικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση αντίδραση των οργανώσεων στις αλλαγές που επιτάσσει η κοινωνία,
  • Τα στελέχη των Οργανισμών του Δημοσίου να έχουν ενεργή ανάμιξη στη διοίκηση των Οργανισμών υιοθετώντας ευέλικτες μορφές οργάνωσης, πέρα από την τήρηση τυποποιημένων γραφειοκρατικών κανόνων,
  • Η απόδοση των Οργανισμών να επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων και μετρήσιμων μεθόδων αξιολόγησης τους, εισάγοντας δοκιμασμένες μεθόδους του Ιδιωτικού Τομέα, και
  • η διοίκηση των Οργανισμών του Δημοσίου να γίνεται με βάση καθορισμένους στόχους, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση.

  Δ.2 Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις κ.α.:

  Ο παραγωγικός μετασχηματισμός και η οικονομική ανασυγκρότηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - και στην Ελλάδα γενικότερα - έχουν ως προϋπόθεση την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη χώρα θεωρούμε την επιχειρηματικότητα ως τον κρίσιμο παράγοντα , που θα δώσει διέξοδο στο δημιουργικό δυναμικό της περιοχής μας και θα δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες μιας βιώσιμης ανάπτυξης.

  Το σχέδιο στηρίχθηκε σε τρεις άξονες:

   

  1ος άξονας: η αναγνώριση της σπουδαιότητας των ΜμΕ στην δημιουργία θέσεων εργασίας, στην τοπική οικονομία, την κοινωνική συνοχή, τη δημιουργία καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και των κινδύνων που οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν σήμερα. Η αναγνώριση αυτή μεταφράστηκε στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας να διατυπώσει έναν φιλόδοξο και καινοτόμο σχεδιασμό ακριβώς για τις ΜμΕ.

   

  2ος άξονας: η θέληση να στηρίξουμε τις ΜμΕ της Περιφέρειας, μια θέληση που μεταφράζεται στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στο μέτρο που αναλογεί στην Περιφέρεια και την κινητοποίηση σε αυτή την κατεύθυνση όλων των θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

   

  3ος άξονας: η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας, μια εμπιστοσύνη που μεταφράζεται σε ένα απόλυτα ανοιχτό και συμμετοχικό μοντέλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση των δράσεων του σχεδιασμού μας.

  Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  Επίπεδο διακυβέρνησης: Περιφερειακό

  Τομέας πολιτικής: Οικονομία

  Έτος: 2017

  Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και παροχή υπηρεσιών, Οργανωτική καινοτομία

  Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

  Ωφελούμενοι: Κυβερνητικοί φορείς, Κοινωνία των πολιτών, Επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά ιδρύματα / Πανεπιστήμια

  Πηγές χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός φορέα

  URL: http://www.pde.gov.gr/eer/

  Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

  Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

  Μέση Βαθμολογία 4.5 / 5. Αριθμός ψήφων: 4

  Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

  Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

  Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

  Εγγραφείτε στο newsletter
  Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.