Περιγραφή της Καινοτομίας

Η καινοτομία αφορά στη νέα μέθοδο εργασίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σχετικά με την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του προγράμματος επιλογής και εκπαίδευσης των Επιτελικών στελεχών εντός ενός δικτύου ανοικτής καινοτομίας. Πρόκειται για έναν τύπο καινοτομίας διοικητικής διαδικασίας (administrative process innovation) που συνδυάζει τη χρήση νέων τεχνολογιών και αξιοποιεί εσωτερικές και εξωτερικές ροές πληροφοριών μέσα από τη διεύρυνση των οργανωτικών ορίων του φορέα (open innovation). Το ΕΚΔΔΑ ανέπτυξε την καινοτομία αξιοποιώντας ένα δίκτυο συνεργασιών (δίκτυο καινοτομίας) που αποτελείται από εμπειρογνώμονες της γαλλικής Τεχνικής Βοήθειας (Expertise France), διακεκριμένους εμπειρογνώμονες της πρώην École Nationale d’ Administration (ENA), Έλληνες ακαδημαϊκούς και ειδικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό από το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΕΚΔΔΑ.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εφαρμόζει τη μέθοδο της μικτής μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης). Απευθύνεται σε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους και περιλαμβάνει τρία τμήματα ειδικοτήτων (Νομοτεχνών, Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών και Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής). Η επιλογή των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης, γεγονός που αποτελεί επίσης πρωτοπορία για την ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Το ειδικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Επιλογή και Εκπαίδευση Επιτελικών Στελεχών του Δημόσιου Τομέα», αποτελεί παράδειγμα ανοικτής καινοτομίας καθότι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του προγράμματος καθώς και η εξ αποστάσεως διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής και επιτήρησης αναπτύχθηκαν επί της βάσης ενός δικτύου εσωτερικών και εξωτερικών δρώντων, εντός του οποίου έγινε σκόπιμη χρήση ροών και εκροών γνώσης για την επιτάχυνση της εσωτερικής καινοτομίας. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας καλές πρακτικές συγγενών εκπαιδευτικών οργανισμών (σχετικά με την μεθοδολογία πιστοποίησης μαθησιακών αποτελεσμάτων), όπως η Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, για πρώτη φορά το ΕΚΔΔΑ εργάστηκε προς την κατεύθυνση της διερεύνησης της απαιτούμενης δέσμης δεξιοτήτων που ένα επιτελικό στέλεχος απαιτείται να κατέχει η οποία στη συνέχεια αποτέλεσε τη βάση διαμόρφωσης του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος προς την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξ αποστάσεως (online) εξέταση ενώ η επιτήρηση θα γίνεται συνδυάζοντας ανθρώπινη παρουσία και τεχνητή νοημοσύνη. Η προτεινόμενη λύση λογισμικού παρακολούθησης της εξ αποστάσεως εξέτασης (proctoring) διαθέτει, μεταξύ άλλων:

a. AI Proctoring με καταγραφή ενεργειών χρήστη κατά την διάρκεια της εξέτασης

b. Live Proctoring ώστε επιτηρητής του ΕΚΔΔΑ να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τους εξεταζόμενους την ώρα διενέργειας της εξέτασης

c. Screen feed of candidate ώστε ο επιτηρητής του ΕΚΔΔΑ να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ύποπτες ενέργειες χρηστών και να επεμβαίνει και

d. Lock Screen Mode (λογισμικό κλειδώματος του υπολογιστή του χρήστη που αποτρέπει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον υπολογιστή του πχ άνοιγμα browser).

Το ΕΚΔΔΑ, με πρωτοβουλία της Προέδρου, συμμετείχε σε ένα δίκτυο ανοικτής καινοτομίας με μέλη του διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École National d’ Administration-ΕΝΑ), υψηλόβαθμα στελέχη της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Expertise France, του Υπουργείου Εσωτερικών και Έλληνες ακαδημαϊκούς. Ως κοινή ομάδα εργασίας, οι προαναφερόμενοι δρώντες επιτέλεσαν σημαντικό έργο κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της καινοτομίας.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Κύριοι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι:

Ο βασικός λόγος της ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η αξιοποίηση του προσωπικού ως κεφαλαίου ανάπτυξης και προώθησης ολοκληρωμένων πολιτικών με την εμπέδωση περισσότερο συμπαγών εργασιακών προφίλ (job profiles). Το ΕΚΔΔΑ, ως ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις που τροφοδότησε η πανδημία του Covid-19, αναπτύσσοντας νέα ψηφιακά εργαλεία και νέες υπηρεσίες, οι οποίες, ωστόσο, χρήζουν πλέον αναμόρφωσης και αναθεώρησης . Το νέο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ επιχειρεί να ανταποκριθεί:

α) στους κατά κυβερνητική προτεραιότητα βασικούς άξονες πολιτικής,

β) στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας διοίκησης για εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και

γ) στις προοπτικές σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων εντός αυτής, μέσα από έναν πρακτικό και εφαρμοσμένο προσανατολισμό των παρεχόμενων γνώσεων.

Στόχοι της Καινοτομίας

Στόχοι της καινοτόμας εκπαιδευτικής δράσης του ΕΚΔΔΑ είναι:>

1) H επιλογή δημοσίων υπαλλήλων με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιτελικών στελεχών και>

2) Η κατάρτιση των εκπαιδευόμενων επιτελικών στελεχών με τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες ώστε να είναι σε θέση να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον από εξειδικευμένες θέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Η καινοτομία οδήγησε στην ένταξη στο νεοσύστατο διυπουργικό κλάδο «ΠΕ Επιτελικών στελεχών» 315 στελεχών της δημόσιας διοίκησης και στη δημιουργία ενός νέου μονοπατιού για την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling pathway) στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης μέσα από:

α) Την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου για διεξαγωγή εξετάσεων από απόσταση,

β) Τον σχεδιασμό ενός νέου συστήματος αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού,

γ) Την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας κατάρτισης υπαλλήλων.

Στάδιο σχεδιασμού

Το χρονικό διάστημα σχεδιασμού της καινοτομίας αφορά την περίοδο από τον Οκτώβριο του  2021 έως τον Απρίλιο του 2022.

Το ΕΚΔΔΑ δημιούργησε ένα δίκτυο ανοιχτής καινοτομίας με μέλη του διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (Institut Νational du Service Public –INSP, πρώην École National d’ Administration-ΕΝΑ), υψηλόβαθμα στελέχη της D.G. REFORM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Expertise France, του Υπουργείου Εσωτερικών και Έλληνες ακαδημαϊκούς.

Ως κοινή ομάδα εργασίας, οι προαναφερόμενοι δρώντες επιτέλεσαν σημαντικό έργο κατά τον σχεδιασμό της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι εμπειρογνώμονες του INSP (πρώην ENA) ανέλαβαν την επιμέλεια και υποβολή των επιστημονικών προτάσεων σχετικά με τη σύνδεση των απαιτούμενων δεξιοτήτων των επιτελικών στελεχών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προς την ανάπτυξή τους (μέσω των αντίστοιχων μαθησιακών αποτελεσμάτων). Η Expertise France ανέλαβε τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη του project. Επιπλέον, συστάθηκε ομάδα Ελλήνων ακαδημαϊκών η οποία ανέλαβε να προσαρμόσει το περιεχόμενο των επιστημονικών προτάσεων στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπ. Εσωτερικών και το ΕΚΔΔΑ, λειτούργησαν ως ομάδες συντονισμού και αξιολόγησης των παραγόμενων υποέργων. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας όλων των δρώντων του δικτύου ανοιχτής καινοτομίας με αντικείμενο την από κοινού αξιολόγηση των παραδοτέων η οποία κατέληξε στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Στάδιο πειραματικής εφαρμογής

Το διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2022 πραγματοποιήθηκε πειραματική εφαρμογή της διεξαγωγής της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης και ηλεκτρονικής επιτήρησης (online proctoring) από στελέχη του φορέα στις εγκαταστάσεις του ΕΚΔΔΑ αλλά και σε απομακρυσμένο από το ΕΚΔΔΑ χώρο. Ζητήματα τεχνικής φύσεως και δικτύου οδήγησαν στην επανάληψη της πειραματικής εφαρμογής η οποία στέφθηκε με επιτυχία.

Στάδιο εφαρμογής

Όσον αφορά την υλοποίηση της καινοτομίας, τεχνογνωσία αναζητήθηκε από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες του Εθνικού Ινστιτούτου Δημοσίων Υπηρεσιών (INSP) σχετικά με τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης και της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η ομάδα Ελλήνων ακαδημαϊκών, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στα γνωστικά πεδία των τριών ειδικοτήτων που ορίζει ο νόμος για το επιτελικό κράτος (Ν.4622/2019) διαμόρφωσε την τράπεζα θεμάτων από την οποία αντλούνται οι ερωτήσεις του ηλεκτρονικού τεστ. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της υποβολή των αιτήσεων από τους υποψηφίους διεξάγεται Εκτίμηση Αντικτύπου (Data Protection Impact Assesment - DPIA) από τον Υπεύθυνο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (DPO) που συνεργάζεται με το φορέα.

Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχίας του προγράμματος έχουν προσδιοριστεί και θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες:

- Το ποσοστό επί των επιτυχόντων της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

- Το ποσοστό των προβλημάτων που επιλύθηκαν εγκαίρως κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης,

- Το ποσοστό επί του συνόλου των επιτηρητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εποπτείας (proctoring),

- Το ποσοστό επιτυχίας στην εισαγωγική ηλεκτρονική εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμολογία βάσης.

Στάδιο διάδοσης

Το καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαδίδεται στο εσωτερικό του ΕΚΔΔΑ μέσω παρουσιάσεων, διανομής έντυπου υλικού, ενημερωτικών – υπηρεσιακών σημειωμάτων και σεμιναρίων και σε φορείς εκτός της δημόσιας οργάνωσης μέσω της ιστοσελίδας και του γραφείου Τύπου του φορέα, της έκδοσης εγκυκλίου, της ανάρτησης διαφημιστικών βίντεο στο διαδίκτυο, καθώς και της συμμετοχής σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις και της παρουσίασής της σε ομάδες εργασίας.

Συνεργασίες

 Η καινοτομία βασίστηκε στην δημιουργία αξίας από τη συνεργασία σημαντικών δρώντων. Συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες του INSP διαμόρφωσαν τις επιστημονικές προτάσεις σχετικά με τη σύνδεση των απαιτούμενων δεξιοτήτων των επιτελικών στελεχών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα , η Expertise France ανέλαβε τη διοικητική οργάνωση και υποστήριξη του project, ενώ η ομάδα ελλήνων ακαδημαϊκών προσάρμοσε το περιεχόμενο των επιστημονικών προτάσεων στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΕΚΔΔΑ συνεργάστηκαν ως ομάδες συντονισμού και αξιολόγησης των παραγόμενων υποέργων.

Χρηματοδότηση και κόστος

Το κόστος της καινοτομίας συνίσταται στο κόστος διεξαγωγής της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης η οποία υλοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο κόστος ανάπτυξης της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας (υποέργα: συγκριτική μελέτη προγραμμάτων ΕΝΑ και ΕΣΔΔΑ, ανάπτυξη δεξιοτήτων). Για την ανάπτυξη της καινοτομίας απασχολήθηκαν 10 διοικητικοί υπάλληλοι για χρονικό διάστημα 12 μηνών, δύο υπάλληλοι Πληροφορικής για διάστημα 5 μηνών και ένας υπάλληλος ΠΕ Νομικών για διάστημα 8 μηνών. Για την εφαρμογή της καινοτομίας απαιτείται εργασία  348 ωρών (116 επόπτες εξετάσεων για τρεις ώρες ο καθένας) και 4.625 ώρες διδασκαλίας από ειδικό επιστημονικό προσωπικό για την συνολική διάρκεια του προγράμματος.  

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Τα βασικότερα ζητήματα που προέκυψαν ήταν τεχνικής φύσεως που αφορούσαν τη λειτουργία του δικτύου κατά την πειραματική εφαρμογή της εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εξέτασης, τα οποία επιλύθηκαν με την πραγματοποίηση επιπλέον πειραματικών επαναλήψεων της διαδικασίας.

Εκτίμηση – περιγραφή για τις αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία του προγράμματος εκπαίδευσης επιτελικών στελεχών αποτελεί η στήριξη του από την πολιτική ηγεσία καθώς και η ύπαρξη διαφανών διαδικασιών όσον αφορά τη διενέργεια της εξ αποστάσεως εξέτασης προκειμένου για την αξιοκρατική επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

 

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις

Το πρόγραμμα επιλογής και εκπαίδευσης των στελεχών Επιτελικού κλάδου Δημοσίου Τομέα αποτελεί καινοτομική προσέγγιση στον τρόπο διασύνδεσης των επιθυμητών δεξιοτήτων και στην διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, όσο και στις διαδικασίες ηλεκτρονικής επιτήρησης και εξ' αποστάσεως αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν από δημόσιο φορέα. Στους τομείς αυτούς αποκτήθηκε σημαντική τεχνογνωσία, η οποία μπορεί να διαχυθεί στην συνέχεια και σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Φορέας: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Επίπεδο διακυβέρνησης: Εθνικό

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Διακυβέρνηση

Έτος σχεδιασμού καινοτομίας: 2021

Πεδίο καινοτομίας: Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών

Στάδιο Καινοτομίας: Eφαρμογή

Ωφελούμενοι: Δημόσιοι Υπάλληλοι

Αριθμός ωφελουμένων: 250.000 δημόσιοι υπάλληλοι το 2022 

Πηγές Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά ταμεία

URL: Επιλογή και Εκπαίδευση Επιτελικών Στελεχών του Δημόσιου Τομέα- Το παράδειγμα ανοιχτής καινοτομίας που εφάρμοσε το ΕΚΔΔΑ chr2.docx-EmbeddedFile

 


Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 4.5 / 5. Αριθμός ψήφων: 8

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.