Περιγραφή της Καινοτομίας

Στόχος της δράσης είναι η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνων φορητών συσκευών σε πεζές και εποχούμενες περιπολίες, παρέχοντας λύσεις για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας των πολιτών που υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και μείωση του κινδύνου διαφυγής παραβατών. Η δράση προωθεί την αποτελεσματική αστυνόμευση με τη γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση πολιτών, οχημάτων και αντικειμένων. Ειδικά στις περιπτώσεις πολιτών που δεν φέρουν έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας, ο έλεγχος θα διαρκεί μόλις μερικά δευτερόλεπτα εν αντιθέσει της ισχύουσας κατάστασης η οποία κατά κανόνα διαρκεί μερικές ώρες και προϋποθέτει τη μεταφορά του πολίτη για περαιτέρω έλεγχο στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα.

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας

Κύριοι λόγοι ανάπτυξης της καινοτομίας είναι η βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας με νέα εργαλεία (π.χ. e-government, cloud services) καθώς και η ανάπτυξη νέων διαδικασιών ή υπηρεσιών ως ανταπόκριση και προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις. Έτσι η δράση εστιάζει στην προμήθεια σύγχρονων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών τύπου “Smart Phone”, οι οποίες μέσω μίας ενιαίας εφαρμογής/διεπαφής αναζητήσεων στις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων (Εθνικές και Ευρωπαϊκές) και της λήψης βιομετρικών χαρακτηριστικών (μέσω της μεθόδου σάρωσης), αριθμών πινακίδας κυκλοφορίας και στοιχείων εγγράφων, θα επιτυγχάνουν τη γρήγορη και ασφαλή αναζήτηση και ταυτοποίηση οχημάτων, προσώπων και αντικειμένων. Παράλληλα, θα παρέχουν τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων – μεταφορά αρχείων, φωνητική κλήση - μεταξύ των χρηστών, καθώς και εφαρμογή καταγραφής των «περιστατικών» ελέγχου, με τη χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια της λειτουργίας των συσκευών, των εφαρμογών αλλά κυρίως των δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται από αυτές, θα επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας απομακρυσμένης διαχείρισης φορητών συσκευών με δυνατότητες, τόσο κρυπτογράφησης των δεδομένων, όσο και διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης επί των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών. (πλατφόρμα EnterpriseMobileManagement).

Στόχοι της Καινοτομίας

Μέσω της αξιοποίησης της παρούσας δράσης επιδιώκεται να επιτευχθεί: • Η διεύρυνση των δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας για άμεση, πλήρη και ακριβή πληροφόρηση κατά τη διενέργεια ελέγχων, με τη χρήση Smartphone σε ενιαίο περιβάλλον εργασίας μέσω μίας ενιαίας εφαρμογής – διεπαφής. • Η προώθηση της αποτελεσματικής αστυνόμευσης μέσω της ακριβέστερης και ταχύτερης συλλογή στοιχείων (ασφαλή ταυτοποίηση πολιτών και οχημάτων), ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τακτικών και μαζικών ελέγχων. • Η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω της έγκαιρης ενημέρωσής του, με ταυτόχρονη τήρηση της προστασίας των προσωπικών του δεδομένων. • Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, τόσο για τους πολίτες, όσο και για το προσωπικό των επιχειρησιακών μονάδων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το οποίο θα έχει πλέον στη διάθεσή του ένα εργαλείο διασταύρωσης πληροφοριών. • Η πρόληψη - εντοπισμός και καταστολή σοβαρών, επικίνδυνων και οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας, καθώς θα επιτυγχάνεται αμεσότερη ανίχνευση και αναγνώριση ύποπτων οχημάτων και ατόμων που εμπλέκονται με τρομοκρατία, εμπορία ανθρώπων, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη μετανάστευση, μεταφορές επιβλαβών υλικών, κ.λπ.). • Η ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού, με δεδομένη την ήδη αυξημένη διείσδυση του σε έξυπνες φορητές συσκευές τύπου «smartphone», η μείωση του κόστους τηλεφωνικών συνδέσεων, η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, η βέλτιστη απόδοση του προσωπικού, καθώς και η μείωση του κόστους του παραγόμενου έργου. • Η επέκταση της αποτελεσματικότητας του ελέγχου, σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν παραβιάσει τον νόμιμο χρόνο παραμονής στη χώρα, ενώ ουσιαστικά σχεδόν εξαλείφεται η παρέμβαση στους νομοταγείς πολίτες ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την έννοια του κράτους ασφάλειας και δικαίου.

Αποτελέσματα της καινοτομίας

Αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα όσον αφορά τον έλεγχο ταυτοποίησης στοιχείων και τον εντοπισμό παραβατών. Κατά το χρόνο υλοποίησης της καινοτομίας θα επιτευχθεί, η χρήση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών - έξυπνων φορητών συσκευών- από τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3000) αστυνομικούς στο πεδίο, οι οποίες θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση/διενέργεια ελέγχων «περιστατικών», για την εξακρίβωση προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, η λειτουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος αναζητήσεων θα διασφαλίσει την ταχύτερη και ακριβέστερη ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου ενός προσώπου ή οχήματος ή αντικειμένου. Το γεγονός ότι οι συσκευές θα κατανεμηθούν στο σύνολο της επικράτειας, ο πληθυσμός που αναμένεται να ωφεληθεί άμεσα είναι το σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας. Επιπλέον, ωφελείται εμμέσως και το σύνολο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των πολιτών τρίτων χωρών, καθώς επεκτείνεται η αποτελεσματικότητα ελέγχου και σε αλλοδαπούς δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης ταυτοποίησης των παραβατών του νόμιμου χρόνου παραμονής στη χώρα ή εισόδου ή παράνομης διέλευσης σε αυτή.

Η καινοτομία βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εφαρμογής.

Στάδιο σχεδιασμού

Στο στάδιο του σχεδιασμού, που διήρκησε περίπου 2 έτη, η δράση αναπτύχθηκε εσωτερικά στο φορέα (in-house). Προβλεπόταν ο σχεδιασμός νέας διαδικασίας, δομής ή πληροφοριακού συστήματος για να υποστηρίξει την καινοτομία. Η καινοτομία αποτελεί συγχρηματοδοτούμενη δράση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση κατόπιν υποβολής πρότασης από τη Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ. Ο σχεδιασμός της καινοτομίας διενεργήθηκε με την εκπόνηση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών έργου από αρμόδιο συλλογικό όργανο του φορέα, με τη συμμετοχή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας από επιτελικές και επιχειρησιακές Υπηρεσίες του Σώματος.

Στάδιο εφαρμογής

Η καινοτομία βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του αντίστοιχου έργου με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2021. Παράλληλα, πραγματοποιείται επικοινωνία της δράσης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του φορέα, μέσω παρουσιάσεων, σεμιναρίων, διαμοίρασης έντυπου υλικού, αλλά και μέσω συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Συνεργασίες

Για την ανάπτυξη της δράσης δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν συνεργασίες με άλλους φορείς.

Χρηματοδότηση και κόστος

Η χρηματοδότηση της δράσης πραγματοποιήθηκε από το ΕΣΠΑ ή/και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα. Για το σχεδιασμό της καινοτομίας απασχολήθηκαν επτά (7) άτομα, ως μέλη της επιτροπής εκπόνησης τεχνικών προδιαγραφών και αντίστοιχος αριθμός μελών κατά την υλοποίηση του έργου (ΕΠΠΕ), συλλέγοντας ταυτότχρονα τις απαιτούμενες πληροφορίες από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Φορέα. Η in-house υποστήριξη του συστήματος θα πραγματοποιείται από το υπάρχον προσωπικό της Δ/νσης Πληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας και επιπλέον με την υποστήριξη αρμόδιων μηχανικών του Αναδόχου του Έργου.

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης κατά το σχεδιασμό, δοκιμή και υλοποίηση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της καινοτομίας αντιμετωπίζονται τεχνικά ζητήματα ανάπτυξης, τόσο λόγω της πανδημίας Covid19, όσο και σε επίπεδο διασύνδεσης με τις λοιπές υφιστάμενες δομές Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι αναγκαίες συνθήκες επιτυχίας και βιωσιμότητας της καινοτομίας του φορέα μας ικανοποιούνται με: α) Την δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή της αιρετής και διοικητικής ηγεσίας, β) Τις αποτελεσματικές δράσεις επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα του φορέα μας, γ) Τη συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού και ανατροφοδότησης των χρηστών.

Εμπειρίες, σκέψεις, διαπιστώσεις 

Η άμεση και η μακροπρόθεσμη επιτυχία της καινοτομίας έγκειται στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε υφιστάμενες διαδικασίες που δημιουργούσαν χρονοτριβή στις ενέργειες εξακρίβωσης που εφαρμόζονται από το Αστυνομικό Προσωπικό και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες. Η δε δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπων χωρίς την επίδειξη αποδεικτικών εγγράφων, αποτελεί μια νέα δυνατότητα στη διαχείριση περιστατικών δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Φορέας: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Πεδίο εφαρμογής: Εσωτερική εφαρμογή σε συγκεκριμένη διαδικασία του φορέα

Τομέας πολιτικής: Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια

Έτος: 2018

Τύπος Καινοτομίας: Σχεδιασμός και ανασχεδιασμός διαδικασιών, Διαχείριση δεδομένων και λήψη αποφάσεων

Στάδιο Καινοτομίας: Εφαρμογή

Αποτελέσματα: 3000 αστυνομικοί

Ωφελούμενοι: Υπάλληλοι αστυνομίας, Γενικός πληθυσμός

Πηγές Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ ή/και άλλα χρηματοδοτικά ταμεία

URL: Smart Policing

Πόσο χρήσιμη βρίσκεις αυτήν την καινοτομία;

Πάτησε για να βαθμολογήσεις!

Μέση Βαθμολογία 0 / 5. Αριθμός ψήφων: 0

Καμία αξιολόγηση μέχρι στιγμής! Αξιολόγησε αυτήν την καινοτομία.

Πες μας τη γνώση σου για τη συγκεκριμένη καλή πρακτική!

Βοήθησέ μας να βελτιώσουμε αυτήν την δημοσίευση!

Εγγραφείτε στο newsletter
Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, συμπλήρωσε το υπηρεσιακό σου email.